Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 3 D. NUTARIMO NR. 1090 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. ba;andžio 12 d. Nr. 266

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 4.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.7. Pažeidimo tyrimas – įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančiosios institucijos, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, atliekamas informacijos, duomenų ir dokumentų, pateiktų projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų, tikrinimas, prašymas paaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą.“

1.2. Pakeisti 4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.14. Tarptautinis projektas – iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas, kurį finansuoti paraiška buvo pateikta pagal Europos Komisijos kvietimą, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL 2013, L 347, p. 470), 10 straipsnio 3 dalimi, arba projektas, kuris įgyvendinamas su tarptautiniais partneriais.“

1.3. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Vadovaujančioji, tvirtinančioji ir tarpinės institucijos teikia Europos Komisijai prašomą informaciją jos nurodytais terminais ir forma. Audito institucijai jos prašoma informacija teikiama pagal susitarimą dėl bendradarbiavimo tarp vadovaujančiosios, tvirtinančiosios ir audito institucijų, sudarytą 2015 m. spalio 22 d., vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 1303/2013  123 straipsnio 9 dalimi (toliau – Bendradarbiavimo susitarimas), skelbiamą ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir audito institucijos nurodytais terminais ir forma. Tvirtinančioji institucija raštu ir elektroniniu paštu Europos Komisijai ir audito institucijai teikiamą informaciją pateikia ir vadovaujančiajai institucijai. Tarpinės institucijos raštu ir elektroniniu paštu Europos Komisijai teikiamą informaciją, kuri teikiama ne per vadovaujančiąją instituciją, ir audito institucijai teikiamą informaciją pateikia ir vadovaujančiajai institucijai.“

1.4. Pripažinti netekusiu galios 31.4 papunktį.

1.5. Pakeisti 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

67. Planuodama vykdyti tarptautinių projektų atranką pagal Europos Komisijos koordinuojamą kvietimą, ministerija turi dalyvauti pagal reglamento (ES) Nr. 1304/2013 10 straipsnio 3 dalį pasirinktų temų ES lygmens platformoje ir į projektų finansavimo sąlygų aprašą įtraukti reikalavimus bei terminus, nustatytus Europos Komisijos koordinuojamame kvietime.“

1.6. Pakeisti 68.2.5.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

68.2.5.4. kai rengiamas jungtinės priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas;“.

1.7. Pripažinti netekusiu galios 68.2.5.5 papunktį.

1.8. Pakeisti 80 punktą ir jį išdėstyti taip:

80. Jeigu įgyvendinančioji institucija atitinka Taisyklių 78.1 ir 78.2 papunkčiuose nustatytus reikalavimus, ji ir ministerija turi pasirašyti ministerijos pagal pavyzdinę darbo grupės formą parengtą visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartį, kurioje numatoma priemonei skirti priemonių įgyvendinimo plane numatytą ES struktūrinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų sumą (kai visuotinės dotacijos būdu įgyvendinama veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė, vadovaujančiosios institucijos parengtą sutartį pasirašo vadovaujančioji institucija ir įgyvendinančioji institucija; kai visuotinių dotacijų priemonės įgyvendinamos kaip jungtinės priemonės, visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartį pasirašo įgyvendinančioji institucija ir jungtinę priemonę įgyvendinančios ministerijos). Visuotinės dotacijos priemonė įgyvendinama vadovaujantis ministerijos, taip pat, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinių dotacijų būdu, vadovaujančiosios institucijos patvirtintu priemonių įgyvendinimo planu, Taisyklėmis ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, tačiau visuotinės dotacijos priemonės finansavimo sutartyje galima detalizuoti priemonės įgyvendinimo reikalavimus, jeigu tai neprieštarauja ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems ES struktūrinių fondų lėšų administravimą.“

1.9. Pakeisti 155 punktą ir jį išdėstyti taip:

155. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai (išskyrus atvejus, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu), projektų išlaidos pripažįstamos deklaruotinomis Europos Komisijai tą dieną, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina techninės paramos gavėjo pateiktame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti.“

1.10. Pakeisti 157 punktą ir jį išdėstyti taip:

157. Pripažintas deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidas įgyvendinančioji institucija pagal išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai datą registruoja SFMIS2014 ir kaip deklaruotinas Europos Komisijai įtraukia į atitinkamo ataskaitinio laikotarpio išlaidų deklaracijas ir atitinkamai į metines sąskaitas, vadovaudamasi Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėmis. Avansu išmokėtos lėšos nėra deklaruotinos Europos Komisijai išlaidos, todėl įgyvendinančioji institucija avansu pervestos lėšų sumos netraukia į atitinkamo laikotarpio išlaidų deklaraciją ir atitinkamai į metines sąskaitas.“

1.11. Pakeisti 166.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

166.1. Bendradarbiavimo susitarime ir Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais audito ir vadovaujančiajai institucijoms – sąskaitų Europos Komisijai projektą;“.

1.12. Pakeisti 166.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

166.2. Bendradarbiavimo susitarime ir Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais audito ir vadovaujančiajai institucijoms – sąskaitų Europos Komisijai projektą, patikslintą pagal audito institucijos pastabas dėl Taisyklių 166.1 papunktyje nurodyto sąskaitų Europos Komisijos projekto ir (ar) Taisyklių 165.2 papunktyje nurodytų dokumentų, jeigu tokios buvo pateiktos;“.

1.13. Pakeisti 166.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

166.3. Bendradarbiavimo susitarime ir Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais, bet ne vėliau kaip iki n + 2 metų vasario 15 d., Europos Komisijai – sąskaitas Europos Komisijai, patikslintas pagal audito institucijos pastabas dėl Taisyklių 166.2 papunktyje nurodyto sąskaitų Europos Komisijai projekto, jeigu tokios buvo pateiktos, kartu su kitais reglamento (ES) Nr. 966/2012 59 straipsnio 5 dalies a ir b punktuose nurodytais dokumentais.“

1.14. Pakeisti 172 punktą ir jį išdėstyti taip:

172. Vadovaujančioji institucija Bendradarbiavimo susitarime nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia audito ir tvirtinančiajai institucijoms valdymo pareiškimą ir metinę galutinių audito ataskaitų ir atliktų patikrinimų santrauką.“

1.15. Papildyti 1911 punktu ir jį išdėstyti taip:

1911. Vadovaujančioji institucija privalo užtikrinti, kad techninės paramos gavėjų projekto lygmeniu nustatyti stebėsenos rodikliai būtų suplanuoti vadovaujantis Taisyklių 190 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytais reikalavimais.“

1.16. Pakeisti 192 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

192. Įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją privalo užtikrinti, kad pareiškėjų, projekto vykdytojų ir techninės paramos gavėjų projekto lygmeniu nustatyti stebėsenos rodikliai būtų:“.

1.17. Pakeisti 192.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

192.1. suplanuoti vadovaujantis Taisyklių 190 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytais reikalavimais (netaikoma įgyvendinant veiksmų programos techninės paramos prioritetus);“.

1.18. Pakeisti 194 punktą ir jį išdėstyti taip:

194. Įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją privalo užtikrinti, kad projekto vykdytojo arba techninės paramos gavėjo teikiami duomenys apie stebėsenos rodiklių pasiekimą būtų patikimi, t. y. atitiktų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašuose nustatytus duomenų skaičiavimo ir teikimo reikalavimus.“

1.19. Pakeisti 195 punktą ir jį išdėstyti taip:

195. Pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją, remdamosi nustatyta vidaus tvarka, įgyvendinančiosios institucijos, vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, privalo vertinti stebėsenos rodiklių nepasiekimo riziką ir (ar) prižiūrėti, kaip siekiama rizikingų stebėsenos rodiklių įgyvendinant projektus.“

1.20. Pakeisti 202 punktą ir jį išdėstyti taip:

202. Informaciją apie įtariamus pažeidimus vertina, pažeidimų tyrimus atlieka, pažeidimus ištaiso ir sprendimus dėl pažeidimo priima įgyvendinančiosios institucijos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka arba Techninės paramos administravimo taisyklėse nustatyta tvarka, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, arba vadovaujančioji institucija Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones.“

1.21. Pakeisti 203 punktą ir jį išdėstyti taip:

203. Ministerija, įgyvendinančioji, vadovaujančioji ar tvirtinančioji institucijos, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informaciją apie įtariamus pažeidimus iš Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, audito institucijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir (ar) trečiųjų šalių, šią informaciją persiunčia įgyvendinančiajai institucijai arba vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones.

1.22. Pakeisti 2041.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2041.1.1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, ministerijai ir įgyvendinančiajai institucijai (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones);“.

1.23. Pripažinti netekusiu galios 2041.1.3 papunktį.

1.24. Pakeisti 2041.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2041.2.1. Specialiųjų tyrimų tarnybai, ministerijai ir įgyvendinančiajai institucijai (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones);“.

1.25. Pripažinti netekusiu galios 2041.2.3 papunktį.

1.26. Pakeisti 206 punktą ir jį išdėstyti taip:

206. Viešųjų pirkimų tarnyba, nustačiusi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, susijusių su projektu, vertinimo išvadų kopijas teisės aktų nustatyta tvarka teikia projektą administruojančiai įgyvendinančiajai institucijai arba vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami finansines priemones apimantys projektai.“

1.27. Pakeisti 207 punktą ir jį išdėstyti taip:

207. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, nustačiusi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimų, susijusių su projektu, priimtų sprendimų kopijas teisės aktų nustatyta tvarka teikia projektą administruojančiai įgyvendinančiajai institucijai arba vadovaujančiajai institucijai, kai įgyvendinami finansines priemones apimantys projektai.“

1.28. Pakeisti 208 punktą ir jį išdėstyti taip:

208. Įgyvendinančiosios institucijos, taip pat, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, vadovaujančiosios institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo paskiria pažeidimų kontrolierių (-ius), kuris (-ie) atlieka jam (jiems) pavestas funkcijas.“

1.29. Pakeisti 212 punktą ir jį išdėstyti taip:

212. Ministerijos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo.“

1.30. Pakeisti 214 punktą ir jį išdėstyti taip:

214. Įgyvendinančiosios institucijos per SFMIS2014 teikia vadovaujančiajai institucijai ir ministerijoms informaciją apie dalyvavimą Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ir teismuose nagrinėjamose bylose dėl įgyvendinančiosios institucijos sprendimų, susijusių su paraiškų atmetimu ir nustatytais pažeidimais. Ministerijos per SFMIS2014 teikia vadovaujančiajai institucijai ir įgyvendinančiosioms institucijoms informaciją apie dalyvavimą Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ir teismuose nagrinėjamose bylose dėl ministerijos sprendimų, susijusių su pareiškėjų skundais dėl paraiškų atmetimo. Kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, vadovaujančioji institucija į SFMIS2014 įkelia informaciją apie dalyvavimą Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ir teismuose nagrinėjamose bylose dėl vadovaujančiosios institucijos sprendimų dėl pažeidimų. Šią informaciją ministerijos, įgyvendinančiosios institucijos, taip pat, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, vadovaujančioji institucija į SFMIS2014 įkelia per 7 darbo dienas nuo Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos ar teismo sprendimo gavimo ministerijoje, įgyvendinančiojoje institucijoje ar, kai įgyvendinami projektai, apimantys finansines priemones, vadovaujančiojoje institucijoje dienos ar nuo informacijos pateikimo Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar teismui dienos. Jeigu SFMIS2014 tokios funkcinės galimybės neįdiegtos, institucijos informaciją teikia raštu.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka