Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl KIBERNETINIO SAUGUMO TARYBOS SUDARYMO IR JOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2015 m. balandžio 23 d. Nr. 422
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 5 straipsnio 1 punktu ir 9 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Nustatyti Kibernetinio saugumo tarybos (toliau – Taryba) narių skaičių – 24.

2.  Sudaryti šios sudėties Tarybą:

krašto apsaugos viceministras (Tarybos pirmininkas);

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų departamento direktorius (Tarybos pirmininko pavaduotojas);

asociacijos „Infobalt“ atstovai (3 asmenys);

Kauno technologijos universiteto atstovas;

Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos atstovai (2 asmenys);

„Lietuvos energija“, UAB, atstovas;

Lietuvos banko atstovas;

Lietuvos bankų asociacijos atstovas;

Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovas;

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos atstovas;

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovas;

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovas;

Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos atstovas;

Vilniaus universiteto atstovas;

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atstovas.

3.  Patvirtinti Kibernetinio saugumo tarybos reglamentą (pridedama).

4.  Pavesti krašto apsaugos ministrui patvirtinti personalinę Tarybos sudėtį ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Juozas Olekas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 422

 

 

 

KIBERNETINIO SAUGUMO TARYBOS REGLAMENTAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Kibernetinio saugumo tarybos reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Kibernetinio saugumo tarybos (toliau – Taryba) ir jos narių teises ir pareigas, Tarybos darbo organizavimo tvarką.

2.  Taryba yra nuolatinė kolegiali institucija, analizuojanti kibernetinio saugumo užtikrinimo būklę Lietuvos Respublikoje ir teikianti valstybės institucijoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms kibernetinio saugumo politiką, viešojo administravimo subjektams, valdantiems ir (arba) tvarkantiems valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojams, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjams ir elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjams, informacinių technologijų srityje veiklą vykdantiems verslo subjektams, mokslo ir studijų institucijoms (toliau – kibernetinio saugumo dalyviai) pasiūlymus dėl šios būklės gerinimo.

3.  Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir Reglamentu.

4.  Tarybos uždavinys ir funkcijos nustatyti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 9 straipsnyje.

 

II SKYRIUS

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

5Tarybos darbą organizuoja Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojas).

6Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojas):

6.1. šaukia Tarybos posėdžius;

6.2. vadovauja Tarybai, atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;

6.3. pasirašo Tarybos posėdžių protokolus ir kitus dokumentus, susijusius su Tarybos veikla.

7Tarybos sekretoriumi skiriamas krašto apsaugos sistemos institucijos profesinės karo tarnybos karys, valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuris nėra Tarybos narys.

8Tarybos sekretorius:

8.1. protokoluoja Tarybos posėdžius ir rengia Tarybos posėdžių protokolus;

8.2. rengia ir teikia Tarybos nariams posėdžio darbotvarkę ir į darbotvarkę įrašytiems klausimams svarstyti būtiną papildomą medžiagą;

8.3. tvarko Tarybos dokumentus;

8.4. vykdo kitus Tarybos pirmininko (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojo) pavedimus.

9Tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Apie Tarybos posėdžio laiką ir vietą turi būti pranešama ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki posėdžio. Su Tarybos pirmininku (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotoju) suderintus kvietimus dalyvauti Tarybos posėdyje raštu ir (ar) elektroniniu paštu išsiunčia Tarybos sekretorius. Kartu su kvietimu dalyvauti Tarybos posėdyje Tarybos nariams, o prireikus ir kviestiniams asmenims turi būti pateikiama Tarybos posėdžio darbotvarkė ir į darbotvarkę įrašytiems klausimams svarstyti būtina papildoma medžiaga.

10Kiekvienas Tarybos narys turi teisę teikti pasiūlymus dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės pakeitimo ar papildymo. Siūlymas dėl Tarybos posėdžio darbotvarkės pakeitimo ar papildymo turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Tarybos posėdžio. Tarybos posėdžio metu Tarybos pirmininko, Tarybos pirmininko pavaduotojo ar Tarybos narių siūlymu į Tarybos posėdžio darbotvarkę gali būti įtraukiami ir Tarybos posėdyje svarstomi papildomi klausimai, jeigu tam pritaria ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių.

11Tarybos posėdžiai Tarybos pirmininko (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojo) sprendimu gali vykti ir elektroninėmis priemonėmis (naudojantis elektroniniu paštu, rengiant telekonferenciją). Tokiu atveju turi būti užtikrintas tiek elektroninio susirašinėjimo, tiek posėdžiui teikiamos medžiagos konfidencialumas ir šifravimas Tarybos narių iš anksto suderintomis priemonėmis.

12Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė Tarybos narių (įskaitant ir Tarybos pirmininką arba Tarybos pirmininko pavaduotoją). Jeigu Tarybos narys negali dalyvauti Tarybos posėdyje, jį delegavęs subjektas gali paskirti kitą Tarybos posėdyje jam atstovaujantį asmenį (atstovaujantis asmuo turi Reglamente nustatytas balso ir kitas Tarybos nario teises).

13Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojas) per posėdį supažindina Tarybos narius ir kitus posėdyje dalyvaujančius asmenis su posėdžio darbotvarke ir į darbotvarkę įrašytiems klausimams svarstyti būtina papildoma medžiaga, išklauso Tarybos narių ir kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų nuomonę svarstomais klausimais.

14Sprendimai priimami paprasta Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Kiekvienas Tarybos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Tarybos pirmininko, o jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojo balsas. Tarybos sprendimai įforminami posėdžio protokolu.

15Kiti kviestiniai Tarybos posėdyje dalyvaujantys asmenys balso teisės neturi.

16.  Tarybos posėdžio protokolo projektas pateikiamas derinti Tarybos posėdyje dalyvavusiems Tarybos nariams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykusio Tarybos posėdžio.

17 Tarybos sekretorius Tarybos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvykusio Tarybos posėdžio teikia pasirašyti Tarybos pirmininkui (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojui). Tarybos posėdžio protokolą pasirašo Tarybos pirmininkas (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojas) ir posėdžio sekretorius.

18Tarybos posėdžio protokole nurodoma posėdžio data, protokolo numeris, dalyvavę Tarybos nariai ir posėdyje dalyvavę kviestieji asmenys, svarstyti klausimai, posėdžio dalyvių kalbų esmė, balsavimo rezultatai ir priimti sprendimai. Jeigu Tarybos nariai, dalyvaujantys posėdyje, nesutaria dėl bendros nuomonės, protokole užfiksuojamos alternatyvios rekomendacijos ir nurodomos joms pritariančių Tarybos narių pavardės.

 

III SKYRIUS

TARYBOS IR JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

19.  Taryba, siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo 9 straipsnyje jai pavestą uždavinį ir atlikti šiam uždaviniui įgyvendinti numatytas funkcijas, turi teisę:

19.1. gauti iš kibernetinio saugumo dalyvių atstovų, o prireikus ir kitų asmenų reikiamą informaciją Tarybos nagrinėjamais klausimais;

19.2. kviestis į Tarybos posėdžius kompetentingų valstybės institucijų ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojų, viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjų, elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjų, informacinių technologijų srityje veiklą vykdančių verslo subjektų, mokslo ir studijų institucijų atstovų specialistus kibernetinio saugumo problemoms nagrinėti, koordinuoti šių problemų sprendimą;

19.3. iš Tarybos narių sudaryti ekspertines darbo grupes kibernetinio saugumo problemoms nagrinėti, koordinuoti šių problemų sprendimą.

20.  Tarybos nariai privalo:

20.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose; jeigu negali dalyvauti, apie tai, taip pat apie skiriamą Reglamento 12 punkte nurodytą kitą atstovaujantį asmenį (jeigu toks asmuo skiriamas) ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki posėdžio informuoti Tarybos pirmininką (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotoją) ir Tarybos sekretorių;

20.2. laikytis konfidencialumą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

20.3. priimdami sprendimus laikytis nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

21.  Tarybos nariai turi teisę:

21.1. kreiptis į Tarybos pirmininką (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotoją) argumentuotai siūlydami sušaukti Tarybos posėdį;

21.2. teikti Tarybos pirmininkui (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojui) pasiūlymus dėl papildomų klausimų įtraukimo į Tarybos posėdžio darbotvarkę;

21.3. susipažinti su informacija, susijusia su Tarybos veikla;

21.4. teikti Tarybos pirmininkui (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojui) pasiūlymus dėl Tarybos darbo organizavimo ir veiklos tobulinimo;

21.5. teikti Tarybos pirmininkui (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojui) pasiūlymus dėl kviestinių svečių;

21.6. atsistatydinti iš Tarybos nario pareigų, apie tai raštu įspėję Tarybos pirmininką (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotoją) ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22.  Reglamente nenumatytus procedūrinius klausimus Tarybos pirmininko (jeigu jo nėra, – Tarybos pirmininko pavaduotojo) siūlymu sprendžia Taryba posėdžio metu.

23.  Tarybos nariui atsistatydinus iš pareigų, Tarybos narį delegavusiam subjektui jį atšaukus ar atsiradus kitų nenumatytų aplinkybių, dėl kurių Tarybos narys negali dalyvauti Tarybos veikloje, Tarybos narį delegavęs subjektas į Tarybą deleguoja kitą asmenį ir apie tai oficialiu raštu informuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją. Tarybos personalinė sudėtis patikslinama krašto apsaugos ministro įsakymu ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo.

24.  Tarybos veiklos dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

––––––––––––––––––––