Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. T1-28

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti:

1.1. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto pajamas: 30010,1 tūkst. Eur (1 priedas)

1.2. Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus 30656,2 tūkst. Eur , iš jų:

1.2.1. 17892,5 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

1.2.2. 3250,7 tūkst. Eur turtui įsigyti;

1.2.3. 733,0 tūkst. Eur paskolų lėšos investiciniams projektams finansuoti.

1.3. Asignavimus pagal asignavimų valdytojus (2 priedas).

1.4. Asignavimus iš specialiųjų tikslinių dotacijų pagal asignavimų valdytojus (3 priedas).

1.5. Asignavimus pagal programas (4 priedas).

2. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus užtikrinti, kad 2021 m. sausio 1 d. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes būtų ne didesnis už įsiskolinimą 2020 m. sausio 1 d.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Gintautas Gegužinskas