LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. KOVO 22 d. įsakymo Nr. 1-54 „Dėl SUTARČIŲ SU BUITINIAIS VARTOTOJAIS DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO, PERDAVIMO IR SKIRSTYMO STANDARTINIŲ SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. gruodžio 7 d. Nr. 1-311

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“, 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Buitinis vartotojas moka už patiektas dujas ir suteiktas paslaugas. Dujų tarifą (kainą) sudaro prognozuojamų dujų (produkto), įskaitant suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinį dujinimą, SGD perkrovą ir gamtinių dujų pristatymą iki mažos apimties SGD pakartotinio dujinimo įrenginio, konkrečių perdavimo, skirstymo, laikymo, tiekimo kainų ir skirtumo tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių dujų (produkto) kainų suma. Konkrečius dujų tarifus (kainas) buitiniams vartotojams kas pusę metų nustato tiekimo įmonė ar Komisija. Dujų tarifo (kainos) dedamosios buitiniams vartotojams viešai skelbiamos tiekimo įmonių interneto svetainėse.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.  

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas