LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, FINANSUOJAMIEMS PAGAL 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.4.1-CPVA-R-302 PRIEMONĘ „AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2017 M. SAUSIO 10 D.

ĮSAKYMO NR. ĮV-15 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“ 05.4.1-CPVA-R-302 PRIEMONĘ „AKTUALIZUOTI SAVIVALDYBIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTUS“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 19 d. Nr. ĮV-90

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.1, 196.3 papunkčiais ir 197 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 61 ir 66 punktais, atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2018 m. gruodžio 18 d. išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-R-302-01-0002), kuriai pritarta Projektų įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo darbo grupės 2019 m. sausio 14 d. protokolu Nr. 7, ir 2018 m. gruodžio 21 d. išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-R-302-81-0004), kuriai pritarta Projektų įgyvendinimo priežiūros ir koordinavimo darbo grupės 2019 m. sausio 25 d. protokolu Nr. 8:

1S k i r i u papildomą finansavimą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“:

1.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos įgyvendinamam projektui „Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-R-302-01-0002) – iki 288 999,47 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų 47 ct);

1.2. Žemaičių dailės muziejaus įgyvendinamam projektui „Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)“ (projekto kodas 05.4.1-CPVA-R-302-81-0004) – iki 145 000,00 Eur (šimto keturiasdešimt penkių tūkstančių eurų 0 ct).

2.  P a k e i č i u 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-r-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

3.  I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                Mindaugas Kvietkauskas

 

 

2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15

1 priedas

(2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. ĮV-90

redakcija)

 

 

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

Eil. Nr.

 

 

Paraiškos kodas

 

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

 

Projekto pavadinimas

 

 

Projekto partneriai

 

 

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

 

 

iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

 

 

iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

 

 

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

 

 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

05.4.1-CPVA-R-302-41-0001

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija

188777932

Kultūros paveldo objekto atgaivinimas ir išsaugojimas pritaikant jį bendruomenės poreikiams Kazlų Rūdoje

-

515 088,66

-

-

515 088,66

-

2.

05.4.1-CPVA-R-302-81-0001

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

167371234

Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos oficinos rekonstrukcija (restauravimas) bei pritaikymas viešojo turizmo reikmėms

-

490 785,75

-

-

490 785,75

-

3.

05.4.1-CPVA-R-302-61-0001

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

188726247

Muziejinės ir edukacinės veiklos plėtra Burbiškio dvaro sodyboje atliekant tvarkybos ir atkūrimo darbus

-

291 392,00

-

-

291 392,00

-

4.

05.4.1-CPVA-R-302-51-0001

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

188774975

Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams

-

402 168,40

-

-

402 168,40

-

5.

05.4.1-CPVA-R-302-01-0001

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

188718713

Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto Jašiūnų dvaro sodybos rūmų restauravimas. III etapas

-

330 113,00

-

-

330 113,00

-

6.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0001

Palangos miesto savivaldybės administracija

125196077

Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms

-

101 961,48

-

 

101 961,48

-

7.

05.4.1-CPVA-R-302-91-0001

Anykščių rajono savivaldybės administracija

188774637

Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei, meninei veiklai

-

419 264,35

-

-

419 264,35

-

8.

05.4.1-CPVA-R-302-91-0002

Utenos rajono savivaldybės administracija

188710442

Naujų kultūros paslaugų visuomenės kultūriniams poreikiams tenkinti sukūrimas Utenos meno mokykloje

-

240 513,19

-

-

240 513,19

-

9.

05.4.1-CPVA-R-302-71-0001

Tauragės rajono savivaldybės administracija

188737457

Tauragės pilies rūsio kultūros paveldo savybių išsaugojimas ir pritaikymas bendruomeniniams poreikiams

-

394 804,00

-

-

394 804,00

-

10.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0002

Šilutės rajono savivaldybės administracija

188723322

Šilutės H. Šojaus dvaro pastatų komplekso įveiklinimas, pritaikant viešiems kultūros poreikiams

-

384 907,00

-

-

384 907,00

-

11.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0003

Kretingos rajono savivaldybės administracija

188715222

Grafų Tiškevičių šeimos koplyčios - mauzoliejaus renovavimas ir pritaikymas edukacinei veiklai bei kultūriniam turizmui

-

194 495,63

-

-

194 495,63

-

12.

05.4.1-CPVA-R-302-01-0002

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

188710061

Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkyba

-

2 332 533,24

 

 

-

-

2 332 533,24

 

 

-

13.

05.4.1-CPVA-R-302-91-0003

Molėtų rajono savivaldybės administracija

188712799

Atgailos kanauninkų vienuolyno namo kapitalinis remontas pritaikant amatų centro ir bendruomenės poreikiams

-

221 058,00

-

-

221 058,00

-

14.

05.4.1-CPVA-R-302-91-0004

Zarasų rajono savivaldybės administracija

188753461

Valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Antazavės dvaro aktualizavimas

-

284 719,81

-

-

284 719,81

-

15.

05.4.1-CPVA-R-302-71-0003

Pagėgių savivaldybės administracija

188746659

Buvusio Kristijono Donelaičio gimnazijos pastato Vilniaus g. 46, Pagėgiai, aktų salės ir vidaus laiptų paveldosaugos vertingųjų savybių sutvarkymas

-

97 155,00

-

-

97 155,00

-

16.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0001

Kėdainių rajono savivaldybės administracija

188768545

Kėdainių Sinagogos (Smilgos g. 5A, Kėdainiai) kompleksiškas sutvarkymas, pritaikant kultūrinėms bei kitoms reikmėms

-

240 623,35

-

-

240 623,35

-

17.

05.4.1-CPVA-R-302-71-0004

Šilalės rajono savivaldybės administracija

188773720

Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčios komplekso aktualizavimas vietos bendruomenės poreikiams

-

205 165,00

-

-

205 165,00

-

18.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0002

Kauno rajono savivaldybės administracija

188756386

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios tvarkyba

-

627 358,43

-

-

627 358,43

-

19.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0003

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

188773916

Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

-

176 720,23

-

-

176 720,23

-

20.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0004

Raseinių

 

krašto istorijos muziejus

190151266

Pasandravio istorinio draustinio - poeto Maironio tėviškės ir gimtinės pritaikymas kultūrinėms ir edukacinėms reikmėms

-

215 991,95

-

-

215 991,95

-

21.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0004

Nidos evangelikų liuteronų parapija

191377396

Evangelikų liuteronų bažnyčios Nidoje tvarkyba, pritaikant kultūrinnėms ir socialinėms reikmėms

-

93 235,21

-

-

93 235,21

-

22.

05.4.1-CPVA-R-302-81-0003

Rietavo savivaldybės administracija

188747184

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms

-

151 555,00

-

-

151 555,00

-

23.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0005

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

188773688

I. Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas

-

90 000,00

-

-

90 000,00

-

24.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0005

Kauno kino centras „Romuva“

132082597

Kauno kino centro „Romuva“ kultūros paveldo objekto aktualizavimas, jį įveiklinant, optimizuojant ir keliant paslaugų kokybę

-

1 021 767,00

1 021 767,00

-

1 021 767,00

-

25.

05.4.1-CPVA-R-302-01-0004

Elektrėnų savivaldybės administracija

188756190

Abromiškių svirno pritaikymas muziejaus veiklai

-

113 510,23

-

-

113 510,23

-

26.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0007

VšĮ „Soboro projektai“

303224896

Šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios pritaikymas kultūrinei, turistinei, socialinei, edukacinei veiklai

-

1 021 766,77

-

-

1 021 766,77

-

27.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0006

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

188710823

Fachverkinės architektūros pastatų komplekso (Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10; Bažnyčių g. 6; Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4) tvarkyba

-

1 021 766,88

-

-

1 021 766,88

-

28.

05.4.1-CPVA-R-302-61-0003

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

188726051

 

 

Kuršėnų dvaro sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I-as etapas)

-

291 393,00

-

-

291 393,00

-

29.

05.4.1-CPVA-R-302-51-0003

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

188774594

Upytės dvaro svirno tvarkyba ir aktualizavimas

-

369.472,25

-

-

369.472,25

-

30.

05.4.1-CPVA-R-302-01-0005

Ukmergės kraštotyros muziejus

190346558

Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)

-

181 360,33

-

-

181 360,33

-

31.

05.4.1-CPVA-R-302-01-0006

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

188708224

Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms

-

868 193,67

-

-

868 193,67

-

32.

05.4.1-CPVA-R-302-61-0004

Pakruojo rajono savivaldybės administracija

288733050

Pakruojo gaisrinės pastato (unikalus kodas 30734) tvarkyba ir pritaikymas viešosioms ir kultūros reikmėms

-

291 392,65

-

-

291 392,65

-

33.

05.4.1-CPVA-R-302-11-0001

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

188714992

Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas

-

206 056,00

-

-

206 056,00

-

34.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0007

Skuodo rajono savivaldybės administracija

188751834

Skuodo muziejaus rekonstrukcija ir muziejaus paslaugų plėtra

-

271 290,00

-

-

271 290,00

-

35.

05.4.1-CPVA-R-302-11-0002

Druskininkų savivaldybės administracija

188776264

Mažosios dailės galerijos, M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

-

206 056,00

-

-

206 056,00

-

36.

05.4.1-CPVA-R-302-11-0003

Alytaus miesto savivaldybės administracija

188706935

Buvusios sinagogos pastato Kauno g. 9 Alytuje rekonstravimas ir aplinkinės teritorijos sutvarkymas

-

206 056,00

-

-

206 056,00

-

37.

05.4.1-CPVA-R-302-71-0005

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

188713933

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas

 

285 594,05

 

 

285 594,05

-

38.

05.4.1-CPVA-R-302-21-0008

Birštono rajono savivaldybės administracija

188750166

Birštono savivaldybės kultūros paveldo objektų aktualizavimas

 

80 898,59

 

 

80 898,59

-

39.

05.4.1-CPVA-R-302-51-0005

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

288724610

Panevėžio miesto dailės galerijos aktualizavimas

 

993 186,00

 

 

993 186,00

-

40.

05.4.1-CPVA-R-302-31-0008

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

188773688

Koplyčios-mauzoliejaus restauravimas ir pritaikymas kultūros reikmėms

 

36 190,99

 

 

36 190,99

-

41.

05.4.1-CPVA-R-302-11-0005

Varėnos rajono savivaldybės administracija

188773873

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejaus atnaujinimas

 

173 914,72

 

 

173 914,72

-

42.

05.4.1-CPVA-R-302-81-0004

Žemaičių dailės muziejus

191123113

Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas)

 

532 940,00

 

 

532 940,00

-

43.

05.4.1-CPVA-R-302-11-0004

Alytaus rajono savivaldybės administracija

188718528

Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms veikloms

 

199 641,66

 

 

199 641,66

-

 

_________________________