LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ SIGNALINIŲ STULPELIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO IR ĮRENGIMO TAISYKLIŲ TRAT SST 14 PATVIRTINIMO

 

 

2014 m.  vasario  20 d. Nr. V-69

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3–457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.7 punktu:

1.  T v i r t i n u Automobilių kelių signalinių stulpelių techninių reikalavimų aprašą ir įrengimo taisykles TRAT SST 14 (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2014 m. liepos 1 d.

 

 

 

 

Direktorius

 

 

 

Skirmantas Skrinskas

 

 

 

Parengė

 

Zigmantas Perveneckas

2014-02-11