CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 4R-114 „DĖL aVIACIJOS SAUGUMO MOKYMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. kovo 9 d. Nr. 4R-36

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1998/2015, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL 2015 L 299, p. 1) 2 ir 3 straipsnio nuostatas:

1.  P a k e i č i u Aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4R-114 „Dėl aviacijos saugumo mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.    pakeičiu 3 punktą ir išdėstau jį taip:

3. Apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžtys atitinka 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 (OL 2008 L 97, p. 72), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. sausio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 18/2010 (OL 2010 L 7, p. 3), 2009 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 272/2009, kuriuo papildomi Reglamento (EB) Nr. 300/2008 Europos Parlamento ir Tarybos priede nustatyti bendrieji pagrindiniai civilinės aviacijos saugumo standartai (OL 2009 L 91, p. 7), ir 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1998/2015, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės (OL 2015 L 299, p. 1), vartojamas sąvokas ir apibrėžtis.“

1.2.    pakeičiu 31 punktą ir išdėstau jį taip:

31. Asmens tikrinimo praktinio egzamino metu vertinama, ar egzaminuojamas asmuo patikrina visas kūno ir aprangos vietas, nustatytas 2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos sprendimo (ES) Nr. C(2015)8005, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a punkte nurodyta informacija (toliau – Sprendimas (ES) Nr. C(2015)8005), priedo 4–A priedėlyje ir ar pasirenkamas tinkamas patikrinimo būdas.“

1.3.    pakeičiu 34 punktą ir išdėstau jį taip:

34. Transporto priemonių tikrinimo praktinio egzamino metu asmeniui pateikiamos 3 iš 6 transporto priemonių atitinkamų vietų grupių, nurodytų Sprendimo (ES) Nr. C(2015)8005 priedo 1.4.1 punkte. Šio egzamino metu vertinama, ar asmuo patikrina visas transporto priemonės vietas, kurias jam nurodyta patikrinti ir ar patikrinimas atliekamas pagal metodus, tinkamus aptikti tose vietose paslėptus draudžiamus daiktus.“

2.   N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. kovo 10 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                       Joris Gintilas