herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMOS patvirtinimo

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T-155

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 17 straipsnį, 48 straipsnio 3 dalį, užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. T-223 „Dėl Viešųjų darbų organizavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-155

 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programa (toliau – Programa) parengta siekiant kompleksiškai spręsti gyventojų užimtumo problemas.

2. Programą rengia savivaldybė, siekdama didinti savo teritorijos gyventojų užimtumą. Įgyvendinimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tikslinių dotacijų ir savo lėšų.

3. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekiant užtikrinti savivaldybei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punkte priskirtos valstybinės funkcijos (dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas) vykdymą.

4. Programos tikslas – didinti atskirų tikslinių darbo ieškančių asmenų grupių užimtumą, mažinti nedarbą, švelninti neigiamas jo pasekmes.

5. Šio tikslo siekiama, nes, įvertinus tai, kad visuomenė senėja, trūksta kvalifikuotų darbuotojų, emigracija mažina šalies darbo jėgos potencialą, būtina sutelkti visus darbingo amžiaus gyventojus, skatinti juos aktyviai dalyvauti ekonominėje veikloje, integruotis į darbo rinką ir kuo ilgiau joje išlikti.

6. Tikslui įgyvendinti iškeltas uždavinys – laisvus darbo išteklius integruoti į darbo rinką ir išlaikyti joje.

7. Šiam uždaviniui įgyvendinti organizuojama priemonė – Programa.

 

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

 

8. Statistikos departamento duomenimis 2016 m. pradžioje Joniškio rajone gyveno 23 100 gyventojų, per metus jų skaičius sumažėjo 2,8 proc. 2017 m. pradžioje darbingo amžiaus gyventojų buvo 13 545.

2017 m. sausio 1 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio skyriuje buvo registruoti 1728 bedarbiai, nedarbo lygis siekė 12,3 proc. Lyginant su 2016 m. sausio 1 d. nedarbo lygis sumažėjo 0,7 proc. punkto, o bedarbių skaičius – 139. Nedarbo lygis Joniškio rajone viršijo Šiaulių teritorinės darbo biržos ir Lietuvos vidurkį. Lietuvoje nedarbo lygis 2017 m. sausio 1 d. siekė 8,5 proc., o Šiaulių teritorinėje darbo biržoje – 9,3 proc.

2017 m. birželio 1 d. Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio skyriuje buvo registruota 1470 bedarbių, nedarbo lygis siekė 10,9 proc.

Registruotų bedarbių moterų buvo 713, vyrų – 757. Kaime gyveno 856 bedarbiai, jie sudarė 58 proc. visų bedarbių. Didžiausias nedarbas fiksuojamas Žagarės seniūnijoje (16,5 proc.), Rudiškių seniūnijoje (14,4 proc.) ir Satkūnų seniūnijoje (14,1 proc.).

9. Atsižvelgiant į Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmenų grupes, ieškančių darbo asmenų, galinčių dalyvauti Programoje ir registruotų Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio skyriuje 2017 m. m. birželio 1 d. buvo:

·           132 asmenys, faktiškai auginantys vaiką iki 8 metų, jie sudarė 9 proc. visų bedarbių. Joniškio mieste gyveno 54 tokie asmenys;

·           116 piniginės socialinės paramos gavėjų;

·           63 asmenys, priklausantys socialinės rizikos šeimoms;

·           1160 vyresni kaip 40 metų asmenys.

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

10. Programos tikslui pasiekti bus vykdomi šie laikino pobūdžio darbai:

10.1. laikino pobūdžio miestų, rajono ir gyvenviečių gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, kelių, pakelių bei viešojo naudojimo teritorijų tvarkymo ir priežiūros, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai (sezoniniai darbai: sniego valymas, želdinių priežiūra), skirti padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą valstybinėje žemėje;

10.2. laikino pobūdžio istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių, valstybinių parkų, miškų, želdinių ir saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;

10.3. sezoninio pobūdžio upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valstybinėje žemėje valymo, pakrančių tvirtinimo ir priežiūros darbai, skirti padėti palaikyti ir (ar) plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą;

10.4. laikino pobūdžio pagalbiniai maisto paruošimo, patalpų smulkaus remonto, priežiūros ir aplinkos tvarkymo darbai socialinės ir visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose, skirti padėti palaikyti socialinę infrastruktūrą.

11. Per 2017 metų II pusmetį laikino pobūdžio darbams atlikti numatoma nukreipti 62 darbo ieškančius asmenis, atitinkančius Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmenų grupes.

12. Programos vidutinė trukmė 1 asmeniui – 4 mėn. Ieškančio darbo asmens didžiausia dalyvavimo Programoje trukmė negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai.

13. Ieškančius darbo asmenis dalyvauti Programoje siunčia Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio skyrius. Pirmenybė dalyvauti Programoje bus teikiama tikslinių grupių bedarbiams, kurie atitiks darbdavio keliamus reikalavimus.

14. Darbdavių, pageidaujančių dalyvauti Programoje, atranką vykdo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Užimtumo didinimo programos darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija. Darbdaviai, vykdantys veiklą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje ir pageidaujantys organizuoti laikinuosius darbus, pateikia pasiūlymus Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui. Pasiūlymuose darbdaviai nurodo:

14.1. darbų pobūdį;

14.2. numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir įdarbinti Programos dalyvių skaičių;

14.3. reikalavimus įdarbinamų asmenų kvalifikacijai ar kompetencijai;

14.4. lėšų poreikį;

14.5. darbų apimtis;

14.6. darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, įgyvendinimo terminus.

15. Pirmenybė įgyvendinti Programą suteikiama darbdaviams, kurie:

15.1. įdarbina asmenis Joniškio rajono aplinkos tvarkymo darbams atlikti (parkų, skverų priežiūra, gatvių valymas);

15.2. yra ne pelno siekiančios, pirmiausia iš savivaldybės biudžeto išlaikomos įstaigos ir organizacijos;

15.3. įsipareigoja po laikinųjų darbų asmenį įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba terminuotą darbo sutartį ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

15.4. numato skirti nuosavų lėšų finansuojant su laikinųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas.

16. Programą įgyvendina Joniškio rajono savivaldybės įstaigos, įmonės ir organizacijos.

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO PLANAS

 

17. Joniškio rajono savivaldybė Programą finansuoja iš valstybės biudžeto savivaldybėms skirtų lėšų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 18 punktą (dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas) – 136,2 tūkst. eurų.

18. Programoje numatytiems darbams atlikti Joniškio rajono savivaldybės administracija su darbdaviais sudaro tipines dvišales užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir finansavimo sutartis.

19. Darbdavys su Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio skyriaus ieškančiais darbo asmenimis sudaro terminuotas darbo sutartis darbams atlikti.

20. Programa finansuojama taip: 

20.1. Joniškio rajono savivaldybės administracija darbdaviui, įdarbinusiam asmenį pagal terminuotą darbo sutartį, už kiekvieną įdarbintą asmenį moka kompensacijas: 

20.1.1. darbo užmokesčio kompensaciją už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką pagal tą mėnesį galiojantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį;

20.1.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų kompensaciją, apskaičiuotą nuo šio tvarkos aprašo 20.1.1 papunktyje nurodytos darbo užmokesčio kompensacijos;

20.1.3. piniginę kompensaciją už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą);

20.2. darbdavys moka likusią darbo užmokesčio dalį, nurodytą terminuotoje darbo sutartyje, taip pat priedus, priemokas ir kitas išmokas;

20.3. darbdavys dėl šio tvarkos aprašo 20.1 papunktyje nurodytų kompensacijų per 15 darbo dienų mėnesiui pasibaigus pateikia savivaldybės administracijos direktoriui reikalaujamus dokumentus, numatytus Programos įgyvendinimo ir finansavimo dvišalėje sutartyje.

 

V SKYRIUS

TĘSTINUMAS IR PROGNOZĖ

 

21. Numatoma, kad Programoje bus laikinai įdarbinti ne mažiau kaip 62 ieškantys darbo asmenys, galintys dalyvauti Programoje ir registruoti Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio skyriuje, kurie atnaujins darbinius įgūdžius, įgys motyvaciją tolimesnei darbo paieškai.

22. Atsižvelgiant į 2016 m. vidutinį metinį bedarbių proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų šalyje ir savivaldybėje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimalią mėnesinę algą, prognozuojama, kad 2018–2020 metais Programoje galės dalyvauti ne mažiau kaip 95 ieškantys darbo asmenys.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

23. Programos įgyvendinimo stebėseną ir pažangos vertinimą bei priežiūrą ir tikslinimą pagal kintančias aplinkybes vykdo savivaldybės administracija ir Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija. Programoje dalyvaujantys darbdaviai teikia savivaldybės administracijai ir darbdavių atrankos komisijai informaciją apie priemonės įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą.

24. Informaciją apie Programos priemonių vykdymą ir rodiklių pokyčius savivaldybės administracija kas ketvirtį teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

 

 

 

VII SKYRIUS

VIEŠINIMAS

 

25. Programos viešinimas ir rezultatų sklaida bus vykdoma savivaldybės administracijos interneto svetainėje. Programos rezultatų įvertinimas ir įgyvendinimo aptarimas vyks trišalėje taryboje prie teritorinės darbo biržos.

 

______________________