VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. VA-68 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ GABENIMO TAIKANT AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMĄ METU GALINČIŲ ATSIRASTI MOKESTINIŲ PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMĄ UŽTIKRINANČIŲ LAIDAVIMO, GARANTIJOS IR PINIGINIO UŽSTATO DYDŽIO APSKAIČIAVIMO METODIKOS“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 20 d. Nr. VA-24

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. VA-68 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančių laidavimo, garantijos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo metodikos“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PINIGINIO UŽSTATO ARBA LAIDAVIMO (GARANTIJOS) UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES SUMOS DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 18 straipsnio 4 dalimi, 66 straipsnio 1-2 dalimis ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

tvirtinu Piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamas prekes sumos dydžio nustatymo metodiką (pridedama).

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-68

(Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2019 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. VA-24 redakcija)

 

 

PINIGINIO UŽSTATO ARBA LAIDAVIMO (GARANTIJOS) UŽ AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES SUMOS DYDŽIO NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamas prekes sumos dydžio nustatymo metodika (toliau – Metodika) nustato, kaip Valstybinė mokesčių inspekcija apskaičiuoja:

1.1. akcizais apmokestinamų prekių sandėlio (toliau ‒ sandėlio) savininko ar registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo mokestinių prievolių, galinčių atsirasti, gabenant akcizais apmokestinamas prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (toliau ‒ AMLAR), įvykdymą užtikrinsiančio piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) sumos dydį (procentais);

1.2. registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinsiančio piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) sumos dydį (procentais).

2Metodika parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 18 straipsnio 4 dalimi ir 66 straipsnio 1-2 dalimis, Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašas), Kitų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Kitų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų aprašas), ir Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir piniginio užstato pateikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (toliau – Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir piniginio užstato pateikimo tvarkos aprašas).

3.  Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme, Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos apraše, Kitų mokestinių prievolių, galinčių atsirasti gabenimo taikant prekėms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu, įvykdymo užtikrinimo būdų apraše ir Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir piniginio užstato pateikimo tvarkos apraše vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PINIGINIO UŽSTATO ARBA LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS DYDŽIO UŽ GABENAMAS AKCIZAIS APMOKESTINAMAS PREKES, KURIOMS TAIKOMAS AKCIZŲ MOKĖJIMO LAIKINO ATIDĖJIMO REŽIMAS, NUSTATYMAS

 

4.  Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydis, reikalingas akcizais apmokestinamų prekių gabenimo, taikant AMLAR, metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tai:

4.1. kokias akcizais apmokestinamas prekes, taikant AMLAR, numatoma gabenti;

4.2. kokiu transportu akcizais apmokestinamas prekes numatoma gabenti;

4.3. koks numatomų gabenti akcizais apmokestinamų prekių kiekis;

4.4. ar sandėlio savininkas atitinka Metodikos 7 ar 8 punktuose nurodytus reikalavimus.

5.  Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydis skaičiuojamas akcizų sumos, apskaičiuotos už numatomą per mokestinį laikotarpį išgabenti iš sandėlio akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas AMLAR, vidutinį kiekį, procentais.

6.  Piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydis ‒ 100 proc. Metodikos 5 punkte nurodytos akcizų sumos, išskyrus Metodikos 7-8 punktuose nurodytus atvejus.

7Sandėlio savininko prašymu piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos dydis nustatomas 10 proc. Metodikos 5 punkte nurodytos sumos, jeigu akcizais apmokestinamos prekės, taikant AMLAR, išgabenamos iš sandėlio, kurio savininkas atitinka visus šiuos reikalavimus:

7.1. nenustatyta jokia Atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“, 3.1 ir 3.3–3.5 papunkčiuose nurodyta aplinkybė;

7.2. pastaruosius 12 mėnesių jis neturi mokestinių nepriemokų, susijusių su mokesčiais, kuriuos administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, neturi nepriemokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi. Tuo atveju, jeigu visų šiame papunktyje nurodytų mokestinių nepriemokų suma neviršija 300 eurų, laikoma, kad asmuo atitinka šiame papunktyje nurodytus reikalavimus;

7.3. pastaruosius 12 mėnesių jis vykdo įsipareigojimus muitinei;

7.4. nenustatyti papildomi sandėlio veiklos reikalavimai, vadovaujantis Akcizų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi;

7.5. ne trumpiau kaip 5 metus vykdo Lietuvos Respublikoje veiklą, susijusią su tos rūšies akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurias numatoma gabenti.

 

1 pavyzdys

Sandėlio savininkas 2019 m. kovo mėn. sumokėjo 100 eurų piniginį užstatą. Jis pageidauja iš vieno sandėlio į kitą sandėlį išvežti, taikant AMLAR, 2 300 litrų gazolių (Y).

Gazoliams taikomas 347 eurų (X) už 1 000 litrų (Z) produkto akcizų tarifas.

 

Laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato suma (PU) apskaičiuojama taip (kai laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato sumos dydis 10 proc.):

PU=X*Y/Z

347*2 300/1 000=798,10 (eurų)

798,10*10/100=79,81 (eurų)

Sandėlio savininkas pateikė pakankamos sumos piniginį užstatą.

 

8.  Sandėlio savininko prašymu piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) sumos nustatomos:

8.1. 1 proc. Metodikos 5 punkte nurodytos sumos, jeigu iš sandėlio akcizais apmokestinamos prekės, taikant AMLAR, gabenamos geležinkelio transportu ar jūrų keliais ir sandėlio savininkas atitinka Metodikos 7.1–7.5 papunkčiuose nurodytus reikalavimus;

8.2. 3 proc. Metodikos 5 punkte nurodytos sumos, jeigu iš sandėlio, taikant AMLAR, autocisternomis gabenamas paties pagamintas bioetanolis ir / ar biodyzelinas (riebalų rūgščių metilo esteris) ir sandėlio savininkas atitinka Metodikos 7.1–7.5 nurodytus reikalavimus.

9.  Jeigu piniginis užstatas ar laidavimas (garantija) skirti ne vieno, o dviejų ar daugiau akcizais apmokestinamų prekių gabenimo atvejų metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti, Metodikos 5 punkte (arba atitinkamai 7 ar 8 punktuose) nurodytu būdu apskaičiuota piniginio užstato ar laidavimo (garantijos) suma (eurais) už konkretų akcizais apmokestinamų prekių gabenimą padauginama iš numatomų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo atvejų skaičiaus.

10.  Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) suma (eurais) ir sumos dydis (procentas) skaičiuojamas Registruoto akcizais apmokestinamų prekių siuntėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo ir tikslinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

PINIGINIO UŽSTATO ARBA LAIDAVIMO (GARANTIJOS) SUMOS DYDŽIO UŽ ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ SKYSTĮ NUSTATYMAS

 

11Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) suma (eurais) ir sumos dydis (procentas) skaičiuojamas Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir piniginio užstato pateikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

 

2 pavyzdys

Asmuo 2019 m. kovo mėn. pateikė 700 eurų piniginį užstatą. Jis pageidauja iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės įsigyti 15 000 mililitrų elektroninių cigarečių skysčio (Y).

Elektroninių cigarečių skysčiui taikomas 0,12 euro (X) už 1 mililitrą (Z) skysčio akcizų tarifas.

 

Piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) suma (PU) apskaičiuojama taip (kai laidavimo (garantijos) arba piniginio užstato sumos dydis 100 proc.):

PU=X*Y/Z

0,12*15 000/1=1 800 (eurų)

Asmuo papildomai turi pateikti 1 100 eurų dydžio laidavimą (garantiją) arba piniginį užstatą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12Prašymai leisti pateikti mažesnės sumos piniginį užstatą ar laidavimo (garantijos) dokumentą pateikiami Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių“, nustatyta tvarka.

______________