LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO IR ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO IR ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 11 d. Nr. 1R-164

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašą;

1.2. Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programą.

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2020 m. birželio 15 d.

2.2. šiuo įsakymu patvirtinto Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo nuostatos, išskyrus 22 punktą, taikomos asmenims, kurie pateikia prašymą laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą ar advokatų veiklos organizavimo egzaminą nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos;

2.3. šiuo įsakymu patvirtinto Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo 22 punktas, suteikiantis teisę per vienus metus nuo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų priėmimo dienos advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu dalį vieną kartą laikyti pakartotinai, taip pat taikomas:

2.3.1. asmenims, kurie yra pateikę prašymą laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą ar advokatų veiklos organizavimo egzaminą iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos ir yra siekiančių laikyti advokatų kvalifikacinį egzaminą eilėje;

2.3.2. asmenims, kurie neišlaikė advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu dalies iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, tačiau nuo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų priėmimo iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos nesibaigė aprašo 22 punkte numatytas advokatų kvalifikacinio egzamino raštu dalies įvertinimo galiojimo terminas ir iki šio termino galiojimo pabaigos yra likę ne mažiau kaip trys mėnesiai.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. 1R-379 „Dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 1R-458 „Dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                               Elvinas Jankevičius

 

 

SUDERINTA

Lietuvos advokatūros

2020-06-08 raštu Nr. 709

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1R-164

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO IR ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO LAIKYMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino (toliau kartu – advokatų egzaminai) laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato advokatų egzaminų organizavimo ir vykdymo bei apmokėjimo tvarką.

2. Advokatų egzaminus gali laikyti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7 straipsnio nuostatas.

3. Asmuo, norintis laikyti advokatų kvalifikacinį ar advokatų veiklos organizavimo egzaminą, Lietuvos advokatūrai jos patvirtinta tvarka privalo pateikti prašymą ir Advokatūros įstatymo 16 straipsnyje nurodytus dokumentus. Lietuvos advokatūra ne vėliau kaip per 20 darbo dienų patikrina, ar asmens pateikti dokumentai atitinka Advokatūros įstatymo 16 straipsnio reikalavimus, taip pat – ar dokumentus pateikęs asmuo atitinka Advokatūros įstatymo 7 straipsnio reikalavimus, ir apie atitiktį ar nustatytus trūkumus informuoja asmenį elektroninio pašto adresu, nurodytu jo prašyme. Jeigu po advokatų egzaminų išlaikymo dienos paaiškėja, kad asmuo, norėdamas laikyti advokatų kvalifikacinį ar advokatų veiklos organizavimo egzaminą, Lietuvos advokatūrai pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, advokatų kvalifikacinio ar advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatas Advokatų egzaminų komisijos (toliau – komisija) nutarimu pripažįstamas negaliojančiu.

 

II SKYRIUS

ADVOKATŲ EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS

 

4. Advokatų egzaminus organizuoja komisija.

5. Komisija sudaroma ir jos pirmininkas skiriamas Advokatūros įstatymo 15 straipsnyje nustatyta tvarka.

6. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip penki komisijos nariai. Komisijos posėdžiui pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant arba jam nusišalinus (jį nušalinus), – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas.

7. Komisijos posėdžius protokoluoja Lietuvos advokatūros paskirtas komisijos sekretorius, kuris nėra komisijos narys.

8. Komisiją techniškai aptarnauja Lietuvos advokatūra. Lietuvos advokatūra taip pat tvarko komisijos bylas, korespondenciją ir kitus su komisijos darbu ir advokatų egzaminų organizavimu ir vykdymu susijusius reikalus.

9. Advokatų egzaminai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, išskyrus atvejus, kai nėra asmenų, pageidaujančių laikyti šiuos egzaminus. Advokatų egzaminų datą, laiką ir vietą nustato komisijos pirmininkas, o jo nesant, – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas. Komisijos darbas turi būti organizuojamas taip, kad asmenims būtų sudaryta galimybė laikyti advokatų egzaminus, įskaitant ir advokatų egzaminų perlaikymą bei advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu dalies laikymą pakartotinai, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Advokatūros įstatymo 16 straipsnyje nurodytų dokumentų pateikimo dienos. Asmenų, siekiančių laikyti advokatų egzaminus, eilė sudaroma pagal prašymų laikyti advokatų egzaminus pateikimo datą ir laiką bei atsižvelgiant į asmenų išreikštą pageidavimą dėl advokatų egzaminų laikymo datos. Jeigu asmens pateikti dokumentai neatitinka Advokatūros įstatymo 16 straipsnyje nustatytų reikalavimų, jis į asmenų, siekiančių laikyti advokatų egzaminus, eilę įrašomas tik ištaisius nustatytus trūkumus.

10. Komisijos sekretorius apie egzaminų laikymo datą, laiką ir vietą asmenims, laikysiantiems advokatų egzaminus, ir komisijos nariams elektroniniu paštu praneša ne vėliau kaip likus dešimt darbo dienų iki nustatytos egzaminų datos.

11. Į komisijos posėdį pakviečiami ne daugiau kaip 25 asmenys, norintys laikyti advokatų egzaminus.

12. Asmuo, pageidaujantis laikyti advokatų egzaminus, atvykdamas į komisijos posėdį, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jį pateikti komisijos sekretoriui.

13. Iki komisijos posėdžio dienos egzaminus laikysiantis asmuo gali pareikšti nušalinimą komisijos nariui (-iams). Nušalinimas pareiškiamas raštu nurodant motyvus. Rašytinis komisijos nario (-ių) nušalinimas pateikiamas komisijos pirmininkui, o jo nesant – komisijos nariui, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas. Uždarame komisijos posėdyje egzamino laikymo dieną balsų dauguma sprendžiama, ar pareikštas nušalinimas pagrįstas. Jeigu nušalinimas pareikštas trims arba daugiau komisijos narių, klausimą dėl pareikšto nušalinimo sprendžia visos sudėties komisija. Jeigu nušalinimas pareiškiamas vienam arba dviem komisijos nariams, klausimas dėl nušalinimo sprendžiamas šiems komisijos nariams nedalyvaujant. Nušalinimą pripažinus pagrįstu, nušalintasis komisijos narys nušalinamas nuo to asmens egzamino vertinimo.

14. Jeigu komisijos narys yra egzaminuojamojo sutuoktinis, artimas giminaitis ar asmuo, susijęs svainystės ryšiais, arba yra kitokių aplinkybių, galinčių sukelti abejonių dėl nešališkumo vertinant advokatų egzaminuose dalyvausiantį asmenį, komisijos narys turi nusišalinti nuo to asmens egzamino vertinimo.

15. Komisijos posėdžio pradžioje egzaminuojamieji supažindinami su apraše įtvirtinta egzaminų vykdymo eiga ir kriterijais, kurie taikomi vertinant egzaminuojamųjų pateiktus atsakymus.

16. Asmens, pakviesto laikyti advokatų egzaminų, dalyvavimas egzaminuose yra privalomas. Asmuo, negalintis atvykti į advokatų egzaminus dėl svarbių priežasčių, ne vėliau kaip iki egzamino pradžios apie tai elektroniniu paštu praneša komisijos sekretoriui ir pateikia dokumentus ar dokumentų kopijas, pateisinančius neatvykimą. Komisija, pripažinusi asmens neatvykimo priežastis svarbiomis, leidžia šiam asmeniui atvykti į kitą advokatų egzaminą. Jeigu komisija neatvykimo priežasčių nepripažįsta svarbiomis arba asmuo neatvyksta apie tai iš anksto nepranešęs, atsiranda pasekmės, nurodytos aprašo 22 ir 42 punktuose.

 

III SKYRIUS

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO VYKDYMAS

 

17. Advokatų kvalifikacinis egzaminas susideda iš dviejų dalių: egzamino raštu ir egzamino žodžiu. Advokatų kvalifikacinio egzamino dalys gali būti vykdomos skirtingomis dienomis. Egzaminas žodžiu turi įvykti ne vėliau kaip per 45 dienas nuo egzamino raštu dienos, išskyrus, kai aprašo 22 punkte numatytu atveju pakartotinai laikoma kvalifikacinio egzamino žodžiu dalis.

18. Egzamino raštu užduotis ir egzamino žodžiu bilietus, vadovaudamasi advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programa, rengia komisija. Egzamino raštu užduočių turi būti parengta ne mažiau kaip du variantai, egzamino žodžiu bilietų – daugiau negu yra egzaminuojamųjų. Turi būti užtikrinamas egzamino raštu užduočių ir egzamino žodžiu bilietų konfidencialumas.

19. Egzamino raštu vykdymas:

19.1. vieną egzamino raštu užduočių variantą sudaro dvi užduotys: procesinio dokumento parengimas ir praktinės situacijos teisinė analizė, iš jų po vieną skiriama iš:

19.1.1. civilinės teisės, civilinio proceso teisės ar darbo teisės;

19.1.2. baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso ar administracinės teisės ir teisenos;

19.2. egzaminuojamiesiems prieš traukiant egzamino raštu užduočių variantą suteikiami šifrai, kuriuos sudaro šeši ženklai – unikalus trijų raidžių ir trijų skaičių derinys. Šifro kortelių, teikiamų egzaminuojamiesiems traukti burtų keliu, skaičius turi būti didesnis, negu yra egzaminuojamųjų. Kiekvienas egzaminuojamasis, ištraukęs kortelę su dviem identiškais šifrais, kortelę perplėšia per pusę ir vieną pusę su šifru įdeda į voką, ant kurio komisijos sekretorius, egzaminuojamajam matant, užrašo egzaminuojamojo vardą ir pavardę bei voką išklijuoja. Kita kortelės pusė su šifru lieka egzaminuojamajam. Egzaminuojamasis suteiktą šifrą užrašo viršutiniame dešiniajame kiekvieno egzamino raštu užduočių sprendimų lapo kampe. Visiems egzaminuojamiesiems suteikus šifrus, komisijos sekretorius vokus su šifro kortelėmis įdeda į vieną voką ir jį užklijuoja. Vokai su egzaminuojamųjų šifrais laikomi Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedu. Komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys turi užtikrinti šifro konfidencialumą;

19.3. kiekvienas egzaminuojamasis ištraukia po vieną egzamino raštu užduočių variantą. Egzamino raštu užduočių variantas gali būti traukiamas tik vieną kartą. Esant techninėms galimybėms, užduočių variantai gali būti skiriami automatiškai elektroninėmis priemonėmis;

19.4. užduotims atlikti skiriamos dvi valandos. Spręsdamas praktines užduotis egzaminuojamasis gali naudotis visa normine teisine informacija (teisės aktais, teismų praktika, teisine literatūra);

19.5. Lietuvos advokatūra, esant techninėms galimybėms, taip pat sudaro sąlygas naudotis kompiuteriu – suteikia egzaminuojamiesiems ribotą interneto prieigą (tik prie teisės aktų registrų, teismų praktikos duomenų bazių). Tokiu atveju egzaminuojamasis egzaminą raštu laiko kompiuteriu. Jo raštišku prašymu ir komisijos pirmininko sprendimu egzamino raštu užduočių sprendimus gali būti leidžiama rašyti ranka;

19.6. vykdant egzaminą raštu egzaminavimo patalpoje turi būti bent vienas komisijos narys ir komisijos sekretorius;

19.7. egzaminuojamajam atlikus užduotis ar pasibaigus egzamino raštu vykdymo laikui, komisijos sekretorius arba komisijos narys surenka užduočių bei sprendimų lapus ir perduoda juos komisijos pirmininkui;

19.8. egzamino raštu darbą komisija įvertina ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo egzamino raštu dienos. Jeigu egzamino raštu darbų vertinimas vyksta ne tą pačią dieną, daroma komisijos posėdžio pertrauka iki egzamino raštu vertinimo dienos. Egzamino raštu vertinimas vyksta nedalyvaujant egzaminuojamiesiems. Vertinant egzaminuojamųjų pateiktus užduočių sprendimus atsižvelgiama į atsakymo nuoseklumą, reikalingos teisinės analizės išsamumą, teisinės argumentacijos aiškumą ir tikslumą, tinkamą teisės normų taikymą, teisinės kalbos žinias. Užduočių sprendimai vertinami 10 (dešimties) balų sistema. Komisijos nariai individualiai įvertina kiekvieno egzaminuojamojo užduočių atlikimą ir užpildo Advokatų kvalifikacinio egzamino raštu individualaus vertinimo lentelę (aprašo 1 priedas). Advokatų kvalifikacinio egzamino raštu individualaus vertinimo lentelės laikomos Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedais;

19.9. komisijos sekretorius, gavęs komisijos narių egzamino raštu individualaus vertinimo lenteles, užpildo Egzamino raštu vertinimo lentelę, kuri yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo dalis, ir ją pasirašo. Kiekvienam egzaminuojamajam skirti balai sumuojami ir padalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Komisijos narių balų vidurkį komisijos sekretorius suapvalina šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 suapvalinama ir padidinama iki sveikojo skaičiaus;

19.10. išlaikiusiu advokatų kvalifikacinį egzaminą raštu laikomas egzaminuojamasis, komisijos įvertintas 7 ar daugiau balų;

19.11. jeigu aprašo 30 punkte nustatyta tvarka Advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatai nėra apskundžiami, egzamino raštu užduočių sprendimų lapai ar laikmena su kompiuterio tekstų redaktoriaus dokumentais saugomi 30 darbo dienų.

20. Jeigu advokatų kvalifikacinis egzaminas žodžiu vykdomas tą pačią dieną, komisijos pirmininkas, o jo nesant – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, prieš egzamino žodžiu vykdymą perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino raštu rezultatus, nurodydamas egzaminuojamojo šifrą ir gautą balą. Egzaminą žodžiu turi teisę laikyti tie asmenys, kurie išlaikė advokatų kvalifikacinį egzaminą raštu. Jeigu advokatų kvalifikacinis egzaminas žodžiu vykdomas ne tą pačią dieną, daroma komisijos posėdžio pertrauka ir komisijos sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo egzamino raštu įvertinimo dienos elektroniniu paštu informuoja egzaminuojamuosius apie egzamino raštu rezultatus. Egzaminuojamiesiems, išlaikiusiems egzaminą raštu, taip pat pranešama apie egzamino žodžiu datą, laiką ir vietą.

21. Egzamino žodžiu vykdymas:

21.1. egzamino žodžiu bilietą sudaro penki klausimai. Trys klausimai turi būti iš skirtingų teisės šakų pagal advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų veiklos organizavimo egzamino programą. Kiti du klausimai pateikiami po vieną parenkant iš:

21.1.1. advokato profesinės etikos;

21.1.2. kitų advokato veiklą reguliuojančių teisės aktų;

21.2. egzaminuojamiesiems prieš traukiant egzamino žodžiu bilietą suteikiami šifrai, kuriuos sudaro šeši ženklai – unikalus trijų raidžių ir trijų skaičių derinys. Šifro kortelių, teikiamų egzaminuojamiesiems traukti burtų keliu, skaičius turi būti didesnis, negu yra egzaminuojamųjų. Kiekvienas egzaminuojamasis, ištraukęs kortelę su dviem identiškais šifrais, kortelę perplėšia per pusę ir vieną pusę su šifru įdeda į voką, ant kurio komisijos sekretorius, egzaminuojamajam matant, užrašo jo vardą ir pavardę bei voką užklijuoja. Kita kortelės pusė su šifru lieka egzaminuojamajam. Egzaminuojamieji prisistato komisijai pasakydami ištraukto šifro numerį. Visiems egzaminuojamiesiems suteikus šifrus, komisijos sekretorius vokus su šifro kortelėmis įdeda į vieną voką ir jį užklijuoja. Vokai su egzaminuojamųjų šifrais laikomi Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedu. Komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys turi užtikrinti suteikto šifro konfidencialumą;

21.3. vykdant egzaminą žodžiu daromas jo garso įrašas. Jeigu aprašo 30 punkte nustatyta tvarka Advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatai neapskundžiami, garso įrašas saugomas 30 darbo dienų;

21.4. asmenys žodžiu egzaminuojami individualiai. Vienam egzaminuojamajam atsakymams į egzamino žodžiu klausimus pateikti skiriamos ne daugiau kaip 45 minutės. Per egzaminą žodžiu egzaminuojamajam draudžiama naudotis informacinėmis ar ryšio priemonėmis. Egzaminuojamųjų eiliškumas nustatomas pagal šifro numerį. Vykdant egzaminą žodžiu egzaminavimo patalpoje gali būti tik komisijos nariai, komisijos sekretorius ir egzaminuojamieji. Jeigu komisijos nariui, vykstant egzaminui žodžiu, būtina palikti egzaminavimo patalpą, tai pažymima Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelėje ir jis nevertina tuo metu egzaminuojamojo pateiktų atsakymų į egzamino žodžiu dalies klausimus. Egzaminas žodžiu gali būti pratęsiamas, jeigu komisijos narių, likusių egzaminavimo patalpoje, yra ne mažiau kaip penki;

21.5. kiekvienas egzaminuojamasis išsitraukia po vieną egzamino žodžiu bilietą ir turi teisę ne mažiau kaip 40 minučių jam ruoštis. Egzamino žodžiu bilietas gali būti traukiamas tik vieną kartą. Ruošiantis draudžiama naudotis informacinėmis ar ryšio priemonėmis. Pasibaigus pasiruošti skirtam laikui, komisijos sekretoriui pakvietus, egzaminuojamasis privalo pradėti laikyti egzaminą žodžiu. Egzaminuojamasis, atsisakęs laikyti egzaminą žodžiu, laikomas neišlaikiusiu advokatų kvalifikacinio egzamino, o jo individualaus vertinimo lentelėje įrašomas 1 balas;

21.6. kiekvienas komisijos narys egzaminuojamųjų žinias vertina individualiai nuo 1 iki 10 balų. Žemiausias įvertinimas yra 1 balas, aukščiausias – 10 balų. Vertinant egzaminuojamųjų pateiktus atsakymus atsižvelgiama į jų nuoseklumą, reikalingos teisinės analizės išsamumą, teisinės argumentacijos aiškumą ir tikslumą, tinkamą teisės normų taikymą, teisinės kalbos žinias. Egzaminuojamiesiems gali būti užduodama papildomų, jų atsakymus patikslinančių klausimų. Įvertinę kiekvieno egzaminuojamojo atsakymus į egzamino žodžiu dalies klausimus, komisijos nariai užpildo Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles (aprašo 2 priedas). Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lentelės laikomos Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo priedais;

21.7. pasibaigus egzaminui žodžiu, užpildytas ir pasirašytas Advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles komisijos nariai pateikia komisijos sekretoriui. Kiekvienam egzaminuojamajam už kiekvieną atsakymą komisijos narių skirti balai sumuojami ir padalijami iš atsakymą vertinusių komisijos narių skaičiaus. Komisijos sekretorius, gavęs komisijos narių egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles, užpildo Egzamino žodžiu vertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolo dalis, ir ją pasirašo. Komisijos narių balų vidurkį komisijos sekretorius suapvalina šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 suapvalinama ir padidinama iki sveikojo skaičiaus. Išlaikiusiu egzaminą žodžiu laikomas egzaminuojamasis, įvertintas 7 ir daugiau balų. Komisijos pirmininkas, o jo nesant, – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, pasibaigus egzaminui žodžiu, perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino žodžiu rezultatus, nurodydamas egzaminuojamojo šifrą ir gautą balą.

22. Egzamino raštu ir egzamino žodžiu įvertinimai įrašomi į Advokatų egzaminų komisijos nutarimą dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų (aprašo 3 priedas). Išlaikiusiu advokatų kvalifikacinį egzaminą laikomas asmuo, išlaikęs abi egzamino dalis. Egzaminuojamojo, neišlaikiusio advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu dalies, advokatų kvalifikacinio egzamino raštu dalies įvertinimas galioja vienus metus nuo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų priėmimo dienos. Egzaminuojamasis turi teisę ne anksčiau kaip po pusės metų nuo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų priėmimo dienos iki egzamino raštu įvertinimo galiojimo pabaigos advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu dalį vieną kartą laikyti pakartotinai.

23. Advokatų egzaminų komisijos nutarimas dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų priimamas advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu laikymo dieną ir pasirašomas visų dalyvavusių komisijos narių.

24. Advokatų kvalifikacinio egzamino eiga fiksuojama Advokatų kvalifikacinio egzamino protokole (aprašo 4 priedas). Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolą pasirašo visi dalyvavę komisijos nariai bei komisijos sekretorius.

25. Komisijos nutarimai ir posėdžių protokolai saugomi Lietuvos advokatūroje penkerius metus nuo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų priėmimo dienos.

26. Komisijos sekretorius asmenims, laikiusiems advokatų kvalifikacinį egzaminą, išrašo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų išrašą ir jį pasirašo (aprašo 5 priedas). Nutarimo išrašas įteikiamas egzaminą laikiusiam asmeniui. Nesant galimybės įteikti nutarimo išrašo, jis išsiunčiamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų patvirtinimo dienos. Nutarimo išrašas laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo išsiuntimo.

27. Jeigu asmuo per dvejus metus nuo advokatų kvalifikacinio egzamino išlaikymo dienos advokatu nepripažįstamas, advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatai netenka galios.

28. Asmuo turi teisę susipažinti su savo laikyto egzamino raštu užduočių variantu ir savo laikyto egzamino žodžiu bilietu, taip pat su nuasmenintu komisijos nutarimu dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų, Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolu, savo egzamino raštu užduočių sprendimų lapais ar kompiuterio teksto redaktoriaus dokumentu ir (ar) egzamino žodžiu garso įrašu (toliau – egzamino dokumentai) bei pasidaryti jų kopijų tokia tvarka:

28.1. egzamino raštu užduočių variantą, egzamino žodžiu bilietą ir (ar) egzamino žodžiu garso įrašą galima kopijuoti pasidarant jų nuorašus ranka;

28.2. nuasmenintą komisijos nutarimą dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų, Advokatų kvalifikacinio egzamino protokolą ir savo laikyto egzamino raštu užduočių sprendimų lapus galima kopijuoti pasidarant jų nuorašus ranka arba prašyti pateikti jų kopijas.

29. Asmeniui galimybė susipažinti su egzamino rezultatais, pasidaryti jų nuorašus ranka ir (ar) gauti egzamino dokumentų kopijas atsiranda nuo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų priėmimo dienos. Asmuo, norėdamas susipažinti su egzamino dokumentais, Lietuvos advokatūrai elektroniniu paštu pateikia rašytinį prašymą. Susipažinimo laikas iš anksto turi būti suderinamas su komisijos sekretoriumi elektroniniu paštu. Galimybė susipažinti su egzamino rezultatais, pasidaryti jų nuorašus ranka ir (ar) gauti egzamino dokumentų kopijas turi būti sudaryta ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto prašymo pateikimo dienos. Asmens teisė susipažinti su nurodytais dokumentais gali būti įgyvendinama iki saugojimo terminų, nurodytų aprašo 19.11, 21.3 ir 25 punktuose, pabaigos. Atsisakymas pateikti šiame punkte nurodytą informaciją gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

30. Komisijos nutarimas dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų gali būti skundžiamas komisijai ar teismui įstatymų nustatyta tvarka.

31. Advokatų kvalifikacinį egzaminą laikęs asmuo komisijos nutarimą dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų gali apskųsti komisijai per 15 darbo dienų nuo nutarimo dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų išrašo gavimo dienos. Asmuo, praleidęs nustatytą terminą, turi teisę kartu su skundu pateikti prašymą šį terminą atnaujinti. Komisija terminą atnaujina, jeigu jis buvo praleistas dėl priežasčių, kurias ji pripažino svarbiomis. Komisija skundą išnagrinėja per 20 darbo dienų. Išnagrinėjusi skundą komisija priima sprendimą jo netenkinti arba jį patenkinti ir panaikinti skundžiamą nutarimą bei organizuoti egzamino perlaikymą.

32. Komisijai skundo nepatenkinus, jos nutarimas gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO VYKDYMAS

 

33. Advokatų veiklos organizavimo egzaminas laikomas žodžiu.

34. Advokatų veiklos organizavimo egzaminui mutatis mutandis taikomos aprašo III skyriaus nuostatos, reguliuojančios advokatų kvalifikacinio egzamino laikymą žodžiu.

35. Advokatų veiklos organizavimo egzaminas gali būti vykdomas kartu su advokatų kvalifikaciniu egzaminu žodžiu.

36. Advokatų veiklos organizavimo egzamino žodžiu bilietą sudaro penki klausimai iš advokato profesinės etikos ir kitų advokato veiklą reguliuojančių teisės aktų.

37. Pasibaigus advokatų veiklos organizavimo egzaminui užpildytas ir pasirašytas Advokatų veiklos organizavimo egzamino individualaus vertinimo lenteles (aprašo 6 priedas) komisijos nariai pateikia komisijos sekretoriui. Komisijos sekretorius užpildo Advokatų veiklos organizavimo egzamino vertinimo suvestinę lentelę, kuri yra sudedamoji Advokatų veiklos organizavimo egzamino protokolo dalis, ir ją pasirašo. Kiekvienam egzaminuojamajam už kiekvieną atsakymą komisijos narių skirti balai sumuojami ir padalijami iš atsakymą vertinusių komisijos narių skaičiaus. Komisijos narių balų vidurkį komisijos sekretorius suapvalina šia tvarka: gauto skaičiaus dalis nuo 0,01 iki 0,49 atmetama, o nuo 0,50 iki 0,99 suapvalinama ir padidinama iki sveikojo skaičiaus. Išlaikiusiu egzaminą žodžiu laikomas egzaminuojamasis, įvertintas 7 ir daugiau balų. Komisijos pirmininkas, o jo nesant, – komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas, pasibaigus egzaminui žodžiu perskaito visų egzaminuojamųjų egzamino žodžiu dalies laikymo rezultatus, nurodydamas egzaminuojamojo šifrą ir gautą balą. Egzamino įvertinimai įrašomi į Advokatų egzaminų komisijos nutarimą dėl advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatų (aprašo 7 priedas).

38. Advokatų veiklos organizavimo egzamino eiga fiksuojama Advokatų veiklos organizavimo egzamino protokole (aprašo 8 priedas).

39. Komisijos sekretorius asmenims, laikiusiems advokatų veiklos organizavimo egzaminą, išrašo Advokatų egzaminų komisijos nutarimo dėl advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatų išrašą (aprašo 9 priedas) ir jį pasirašo. Nutarimo išrašas įteikiamas egzaminą laikiusiam asmeniui. Nesant galimybės įteikti nutarimo išrašo, jis išsiunčiamas elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatų patvirtinimo dienos. Nutarimo išrašas laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo išsiuntimo.

 

 

V SKYRIUS

ADVOKATŲ EGZAMINŲ LAIKYMO MOKESTIS

 

40. Advokatų egzaminų laikymas yra mokamas. Už Advokatų kvalifikacinio egzamino laikymą imamas 200,00 eurų, o už Advokatų veiklos organizavimo egzamino laikymą ir pakartotinį advokatų kvalifikacinio egzamino žodžiu dalies laikymą – 120,00 eurų mokestis. Šis mokestis mokamas į Lietuvos advokatūros sąskaitą.

41. 60 procentų surinktų mokesčių sumos skiriama komisijos narių, dalyvavusių komisijos posėdyje, darbui apmokėti. Į šią sumą įskaičiuojami visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti komisijos narių, dalyvavusių komisijos posėdyje, mokėtini mokesčiai ir įmokos, neatsižvelgiant į tai, kam priklauso pareiga šiuos mokesčius ar įmokas išskaičiuoti ir sumokėti (patiems komisijos nariams ar Lietuvos advokatūrai). 40 procentų surinktų mokesčių skiriama Lietuvos advokatūros išlaidoms, susijusioms su komisijos bylų, korespondencijos, komisijos sekretoriaus darbu ir kitų reikalų tvarkymu, apmokėti.

42. Neišlaikius advokatų egzaminų arba neatvykus į juos ne dėl svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis už egzaminų laikymą negrąžinamas.

43. Sumokėtas mokestis už advokatų egzaminų laikymą įskaitomas:

43.1. kai asmuo, pakviestas į komisijos posėdį, neatvyko laikyti egzamino dėl priežasčių, kurias komisija pripažino svarbiomis;

43.2. kai komisija patenkina skundą aprašo 31 punkte nustatyta tvarka.

44. Už advokatų egzaminų perlaikymą, išskyrus aprašo 43 punkte nurodytus atvejus, imamas aprašo 40 punkte nustatytas mokestis.

______________

 

Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų

veiklos organizavimo egzamino laikymo ir

apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO RAŠTU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

20___ m. _______________d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Šifras

Varianto Nr.

Užduočių įvertinimas

Bendras įvertinimas

1

2

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Egzaminuojamųjų žinios vertinamos dešimties balų sistema: 1, 2, 3, 4 balai – nepatenkinamai, 5 balai – silpnai, 6 balai – patenkinamai, 7 balai – pakankamai, 8 balai – gerai, 9 balai – labai gerai, 10 balų – puikiai.

 

 

Komisijos narys                               ____________                              ______________________

(parašas)                                                (vardas, pavardė)

______________

 

 

Advokatų kvalifikacinio egzamino ir

advokatų veiklos organizavimo egzamino

laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO ŽODŽIU INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

20___ m. _______________ d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Šifras

Bilieto Nr.

Atsakymų įvertinimas

Bendras įvertinimas

1

2

3

4

5

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Egzaminuojamųjų žinios vertinamos dešimties balų sistema: 1, 2, 3, 4 balai – nepatenkinamai, 5 balai – silpnai, 6 balai – patenkinamai, 7 balai – pakankamai, 8 balai – gerai, 9 balai – labai gerai, 10 balų – puikiai. Jeigu komisijos nariui per egzamino žodžiu vykdymą buvo būtina palikti egzaminavimo patalpą, jis nevertina tuo metu egzaminuojamojo pateiktų atsakymų į egzamino žodžiu klausimus ir lentelėje nurodo „–“.

 

 

Komisijos narys ____________________                                       ______________________

                                                        (parašas)                                             (vardas, pavardė)

______________

 

 

Advokatų kvalifikacinio egzamino ir

advokatų veiklos organizavimo egzamino

laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO REZULTATŲ

 

20___ m. _______________ d.

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 14 straipsniu, Advokatų egzaminų komisijos, sudarytos _____________________________________________________,

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai nutarė:

patvirtinti šiuos advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatus:

 

Eil. Nr.

Egzaminuoto asmens vardas, pavardė

Egzamino raštu įvertinimas (balais, išlaikė / neišlaikė)

Egzamino žodžiu įvertinimas (balais, išlaikė / neišlaikė)

Advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatas (balais, išlaikė / neišlaikė)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

PASTABA. Jeigu asmuo neatvyko į egzaminą, lentelėje nurodoma „–“.

 

Komisijos pirmininkas                                                              _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai:                                                                       _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

______________

 

 

Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų

veiklos organizavimo egzamino laikymo ir

apmokėjimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO PROTOKOLAS

 

20__ m._______________ d.

Vilnius

 

Advokatų egzaminų komisijos, sudarytos _______________________________________,

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

posėdžio pradžia ________________,

pertraukos (nuo ____iki ____):

_______________________________

_______________________________,

posėdžio pabaiga _________________.

 

Asmenys, atvykę laikyti advokatų kvalifikacinio egzamino:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Asmenys, negalėję atvykti į advokatų kvalifikacinį egzaminą:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Komisijos sprendimas dėl asmenų, negalėjusių atvykti į advokatų kvalifikacinį egzaminą

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

 

Egzamino raštu vertinimo lentelė

 

Eil. Nr.

Šifras

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Įvertinimas

Išlaikė / neišlaikė

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Egzaminuojamųjų surinkti balai egzamino raštu vertinimo lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                                      _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

 

Egzamino žodžiu vertinimo suvestinė lentelė

 

Eil. Nr.

Šifras

 

Egzaminuojamojo

vardas, pavardė

Atsakymų įvertinimas

Bendras balas

1

2

3

4

5

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminuojamųjų egzamino žodžiu komisijos narių įvertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

Komisijos sekretorius                                                      _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

Komisijos pirmininkas                                                     _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

Komisijos nariai:                                                             _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

______________

 

 

Advokatų kvalifikacinio egzamino ir

advokatų veiklos organizavimo egzamino

laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

NUTARIMO DĖL ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO REZULTATŲ IŠRAŠAS

 

20___ m. _______________ d.

Vilnius

 

Advokatų kvalifikacinio egzamino posėdyje dalyvavę Advokatų egzaminų komisijos nariai:

________________________________________________________________________________

(komisijos narių vardai, pavardės; nurodomas pirmininkas arba komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas)     

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

nutarė:

________________________________________________________________________________

(advokatų kvalifikacinį egzaminą laikiusio asmens vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

(išlaikė advokatų kvalifikacinį egzaminą / neišlaikė advokatų kvalifikacinio egzamino / neatvyko į jį dėl svarbių priežasčių / neatvyko į jį ne dėl svarbių priežasčių)

 

Advokatų egzaminų komisijos nutarimas dėl advokatų kvalifikacinio egzamino rezultatų gali būti skundžiamas komisijai per 15 darbo dienų nuo šio išrašo gavimo dienos ar teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Komisijos sekretorius                                                              ___________________________

(parašas)                                      (vardas, pavardė)

______________

 

 

Advokatų kvalifikacinio egzamino ir

advokatų veiklos organizavimo egzamino

laikymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO INDIVIDUALAUS VERTINIMO LENTELĖ

 

20___m. _______________ d.

Vilnius

 

Eil. Nr.

Šifras

Bilieto Nr.

Atsakymų įvertinimas

Bendras įvertinimas

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Egzaminuojamųjų žinios vertinamos dešimties balų sistema: 1, 2, 3, 4 balai – nepatenkinamai, 5 balai – silpnai, 6 balai – patenkinamai, 7 balai – pakankamai, 8 balai – gerai, 9 balai – labai gerai, 10 balų – puikiai. Jeigu komisijos nariui per egzamino vykdymą buvo būtina palikti egzaminavimo patalpą, jis nevertina tuo metu egzaminuojamojo pateiktų atsakymų į egzamino klausimus ir lentelėje nurodo „–“.

 

 

Komisijos narys _______________________________                 ______________________

                                                          (parašas)                                            (vardas, pavardė

______________

 

 

Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų

veiklos organizavimo egzamino laikymo ir

apmokėjimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO

EGZAMINO REZULTATŲ

 

20___ m. _______________. d.

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 14 straipsniu, Advokatų egzamino komisijos, sudarytos _____________________________________________________,

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai nutarė:

patvirtinti šiuos advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatus:

 

Eil. Nr.

Šifras

Bilieto Nr.

Advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatas (balais, išlaikė / neišlaikė)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

PASTABA. Jeigu asmuo neatvyko į egzaminą, lentelėje nurodoma „–“.

 

 

Komisijos pirmininkas                                                              _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

 

Komisijos nariai:                                                                       _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

_______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

______________

 

 

Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų

veiklos organizavimo egzamino laikymo ir

apmokėjimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO PROTOKOLAS

 

20___ m. _______________. d.

 

Vilnius

 

Advokatų egzaminų komisijos, sudarytos _______________________________________,

(įsakymo, kuriuo sudaryta komisija, data, numeris)

posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

posėdis įvyko __________________,

posėdžio pradžia ________________, posėdžio pabaiga _________________.

 

Asmenys, atvykę laikyti advokatų veiklos organizavimo egzamino:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Asmenys, negalėję atvykti į advokatų veiklos organizavimo egzaminą:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Komisijos sprendimas dėl asmenų, negalėjusių atvykti į advokatų veiklos organizavimo egzaminą:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Komisijos sprendimas dėl komisijos nariams pareikštų nušalinimų ir komisijos narių nusišalinimai:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Advokatų veiklos organizavimo egzamino vertinimo suvestinė lentelė

 

Eil. Nr.

Šifras

Egzaminuojamojo

vardas, pavardė

Atsakymų įvertinimas

Bendras balas

1

2

3

4

5

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzaminuojamųjų advokatų veiklos organizavimo egzamino komisijos narių įvertinimai suvestinėje lentelėje įrašyti teisingai.

 

 

Komisijos sekretorius                                                      _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

Komisijos pirmininkas                                                     _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

Komisijos nariai:                                                             _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

____________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

____________________________

 

 

Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų

veiklos organizavimo egzamino laikymo ir

apmokėjimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

ADVOKATŲ EGZAMINŲ KOMISIJA

 

NUTARIMO DĖL ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO IŠRAŠAS

 

20___ m. _______________d.

Vilnius

 

Advokatų veikos organizavimo egzamino posėdyje dalyvavę egzaminų komisijos nariai:

_______________________________________________________________________________

(komisijos narių vardai, pavardės; nurodomas pirmininkas arba komisijos narys, kuriam pavesta atlikti pirmininko funkcijas)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

nutarė:

________________________________________________________________________________

(advokatų veiklos organizavimo egzaminą laikiusio asmens vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________________________

(išlaikė advokatų veiklos organizavimo egzaminą / neišlaikė advokatų veiklos organizavimo egzamino / neatvyko į jį dėl svarbių priežasčių / neatvyko į jį ne dėl svarbių priežasčių)

 

Advokatų egzaminų komisijos nutarimas dėl advokatų veiklos organizavimo egzamino rezultatų gali būti skundžiamas egzamino komisijai per 15 darbo dienų nuo šio išrašo gavimo dienos ar teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Komisijos sekretorius                                                     _______________________________

(parašas)                                 (vardas, pavardė)

__________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1R-164

 

ADVOKATŲ KVALIFIKACINIO EGZAMINO IR ADVOKATŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO EGZAMINO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

ADVOKATAS IR ADVOKATŪRA

 

1.  Advokatūros ir advokato vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Advokatų profesinės etikos ir veiklos reguliavimas.

2.  Advokatų profesinės etikos samprata ir prigimtis. Etikos vaidmuo advokatų veikloje. Advokatų profesinės etikos ir veiklos principai (advokatų veiklos laisvė ir nepriklausomumas, advokatų tarpusavio santykių demokratiškumas, kolegiškumas ir sąžininga konkurencija, advokatų veiklos teisėtumas, kliento paslapties neatskleidimas, lojalumas klientui ir interesų konflikto vengimas, kt.), jų turinys ir įgyvendinimas.

3.  Lietuvos advokatų etikos kodeksas.

4.  Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodeksas.

5.  Advokato teisinis statusas, jo įgijimo ir netekimo sąlygos ir tvarka. Advokato veikla. Advokato nepriekaištinga reputacija. Pripažinimo advokatu tvarka ir reikalavimai. Sprendimo pripažinti asmenį advokatu panaikinimas. Teisė verstis advokato praktika. Įrašymas į praktikuojančių advokatų sąrašą. Išbraukimas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo.

6.  Advokatų veiklos formos, jų ypatumai. Individualios advokatų veiklos sąlygos. Advokatų, veikiančių partnerystės pagrindais, neįsteigiant juridinio asmens, veiklos sąlygos. Advokatų veikla įsteigiant juridinį asmenį. Advokatų veiklos formos keitimo sąlygos ir tvarka.

7.  Advokato darbo vietos samprata. Advokato darbo vietai keliami reikalavimai. Advokato darbo vietos registravimas. Advokatų veikloje naudojamų pavadinimų registravimas. Advokatų veikloje naudojami dokumentai. Advokatų (advokatų profesinės bendrijos) veiklos finansinė apskaita, apskaitos dokumentai.

8.  Advokato padėjėjo samprata. Advokato padėjėjo teisinis statusas, jo įgijimo ir netekimo sąlygos ir tvarka. Advokato padėjėjų praktikos atlikimo tvarka. Advokato padėjėjų veiklos ypatumai. Praktikos vadovo vaidmuo, pareigos ir atsakomybė advokato padėjėjų praktikos laikotarpiu. Vadovavimo advokato padėjėjų praktikai reikalavimai ir tvarka.

9.  Advokatų ir advokatų padėjėjų atsakomybė. Advokatų ir advokatų padėjėjų drausminės atsakomybės specifika. Advokatų drausmės bylos iškėlimo ir nagrinėjimo tvarka. Advokatų drausminės atsakomybės praktika.

10.  Advokatų profesinės teisės ir pareigos. Advokatų funkcijos. Advokatų veiklos apribojimai. Advokatų veiklos garantijos. Advokatų ir advokatų padėjėjų profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

11.  Advokatų profesinė civilinė atsakomybė. Advokato ar advokatų profesinės bendrijos profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Ginčų dėl teisinių paslaugų teikimo nagrinėjimas. Prašymų (skundų) dėl vartojimo teisinių paslaugų sutarčių sąlygų nesąžiningumo nagrinėjimas.

12.  Susitarimo dėl teisinių paslaugų (teisinės pagalbos) samprata. Teisinių paslaugų sutarties teisinis kvalifikavimas. Teisinių paslaugų sutarties sąlygos, jos sudarymo reikalavimai ir tvarka. Advokato įgalinimų įforminimas. Atsisakymas sudaryti teisinių paslaugų sutartį. Teisinių paslaugų ir atstovavimo sutarties atribojimas. Teisinių paslaugų sutarties nutraukimo specifika.

13.  Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistema. Advokato vieta valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemoje. Advokatų teikiamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos rūšys. Advokatų paskyrimo teikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą sąlygos ir tvarka.

14.  Užmokestis už advokatų teikiamą teisinę pagalbą. Advokatų išlaidų apmokėjimas. Užmokestis už advokatų teikiamą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Bylinėjimosi išlaidas bei jų priteisimą reglamentuojančių teisės aktų taikymas advokatų veikloje. Advokatų depozitinės sąskaitos naudojimo sąlygos ir tvarka.

15.  Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimai. Asmens duomenų apsauga advokatų veikloje ir Lietuvos advokatūroje.

16.  Advokatų veiklos reklama. Advokatų santykiai su socialinėmis medijomis. Elektroninių ryšių technologijų naudojimas advokatų veikloje.

17.  Advokatų socialinis draudimas. Advokatų sveikatos draudimas. Pajamų mokesčio taikymas advokatams. Pridėtinės vertės mokesčio taikymas advokatams. Advokato kaip draudėjo ir mokesčių mokėtojo prievolės.

18.  Advokatų savivalda. Lietuvos advokatūros funkcijos, organai ir sprendimai. Advokatų susirinkimas (konferencija), jo sušaukimo tvarka, kompetencija. Lietuvos advokatūros advokatų taryba, jos sudėtis, funkcijos. Advokatų tarybos pirmininkas, jo rinkimas, kompetencija. Advokatų garbės teismas, jo sudėtis, funkcijos. Advokatų revizijos komisija, jos sudėtis, funkcijos. Lietuvos advokatūros komitetai, jų funkcijos ir veikla. Aktualūs Lietuvos advokatūros organų sprendimai, reglamentuojantys advokatų veiklą ir profesinę etiką.

19.  Lietuvos advokatūros įstatai. Advokatūros ženklas, apdovanojimo ženklai ir regalijos. Advokato statuso simboliai. Advokatūros tradicijos ir papročiai.

20.  Lietuvos advokatūros lėšos. Advokatų ir advokatų padėjėjų įmokos ir mokėjimai Lietuvos advokatūros reikmėms.

21.  Tarptautinės organizacijos, atstovaujančios advokatų interesams. Tarptautinė advokatų asociacija (International Bar Association – IBA). Europos advokatūrų ir teisinių bendrijų taryba (The Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE). Lietuvos advokatūros narystė tarptautinėse organizacijose.

22.  Advokatų teisė laikinai teikti paslaugas ir teisė teikti nuolatines teisines paslaugas kitoje (ne kilmės) valstybėje. Europos Sąjungos valstybių narių teisininkų teisės teikti paslaugas Lietuvos Respublikoje rūšys, įgyvendinimo sąlygos. Lietuvos advokato profesinio vardo suteikimo Europos Sąjungos valstybės narės teisininkui sąlygos ir tvarka.

 

II SKYRIUS

ADMINISTRACINĖ TEISĖ IR TEISENA, ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ, ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ TEISENA

 

23.  Administracinės teisės samprata, principai, šaltiniai. Administracinės teisės ir kitų teisės sistemos dalių sąsajos. Europos Sąjungos teisės įtaka Lietuvos administracinei teisei.

24.  Administracinės teisės normų ypatumai. Administracinės teisės normų įgyvendinimas. Administracinės teisės normų galiojimas pagal laiką, teritoriją ir asmenis. Administracinės teisės normų aiškinimas.

25.  Administracinių aktų samprata, tipologija. Administracinių aktų teisėtumo reikalavimai. Administracinių aktų teisėtumo kontrolė. Administracinio reglamentavimo aktai. Individualių ir norminių administracinių aktų atribojimas. Viešojo administravimo dokumentai, neturintys administracinio akto statuso. Administracinių sankcijų taikymo aktai, jų specifika.

26.  Viešojo administravimo samprata, sritys, teisinės formos. Viešojo administravimo subjektų sistema, kompetencijos atribojimas, diskrecinės galios. Administracinė procedūra. Tarnybinė pagalba.

27.  Valstybinio administravimo subjektų sistema, kompetencija, veiklos reglamentavimas. Savivaldybių administravimo subjektų sistema, kompetencija, veiklos reglamentavimas ir teisių gynimas.

28.  Viešojo administravimo teisėtumo kontrolė. Valstybės administracinė teisinė atsakomybė.

29.  Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnautojo ir valstybės tarnyboje dirbančio asmens samprata. Priėmimas į valstybės tarnybą. Valstybės tarnautojų ir valstybės tarnyboje dirbančių asmenų teisinis statusas, socialinės garantijos, užmokestis. Valstybės tarnautojų karjera. Atleidimas iš valstybės tarnybos. Valstybės tarnautojų teisinė atsakomybė.

30.  Viešojo intereso samprata. Viešojo intereso teisinės apsaugos sistema. Viešųjų valdžios institucijų bei kitų asmenų įgaliojimai saugant (ginant) viešąjį interesą ir jų įgyvendinimo tvarka. Viešojo intereso ir asmeninių subjektinių teisių gynybos atribojimas.

31.  Nevyriausybinių organizacijų, politinių partijų, profesinių sąjungų, religinių bendruomenių, asociacijų samprata, veiklos reglamentavimas ir teisių gynimas.

32Administracinė jurisdikcija, administracinė procedūra, administracinis procesas.

33.  Administracinio proceso dalyvių samprata ir klasifikavimas.

34.  Administracinių procesinių veiksmų atlikimo terminai, jų skaičiavimas.

35.  Įrodymai administraciniame procese. Įrodinėjimo administraciniame procese dalykas ir ribos. Įrodinėjimo subjektai ir įrodinėjimo pareiga administraciniame procese.

36.  Administracinio proceso išlaidos ir jų atlyginimas.

37.  Atstovavimas administraciniame procese.

38.  Nušalinimai administraciniame procese.

39.  Teisminė administracinių ginčų teisena. Administracinių teismų sistema ir kompetencija. Administracinės bylos proceso dalyviai. Administracinės bylos iškėlimas teisme ir pasiruošimas ją nagrinėti. Administracinės bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos administraciniame teisme. Atskirų bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai. Administracinių bylų procesas apeliacinės instancijos teisme. Modelinis teismo procesas. Modelinės bylos nagrinėjimo ypatumai. Ginčo skundas. Ginčo skundo nagrinėjimo ypatumai. Įsiteisėjusių sprendimų administracinėje byloje peržiūrėjimas. Sprendimų vykdymas.

40.  Neteisminis administracinių ginčų nagrinėjimas. Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo institucijų sistema ir kompetencija. Neteisminių administracinių ginčų atskirose viešojo administravimo srityse ypatumai. Alternatyvus administracinių ginčų sprendimas.

41.  Administracinių prievartos priemonių taikymo procesas. Administracinių prievartos priemonių rūšys, jų tipologija, taikymo pagrindai ir ribos. Administracinis deliktas ir administracinė atsakomybė. Administracinę atsakomybę reglamentuojantys teisės aktai. Administracinių nusižengimų ir baudžiamųjų veikų atribojimas. Administracinių prievartos priemonių taikymas statutinėje teisėje. Ekonominių sankcijų tipologija, taikymo ypatumai.

42.  Administracinių nusižengimų teisena. Administracinio nusižengimo samprata. Administracinių nusižengimų teisenos principai. Aplinkybės, kai asmuo netraukiamas administracinėn atsakomybėn. Administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės, jų skyrimas. Nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai.

43.  Administracinių nusižengimų kodekso specialiosios dalies straipsnio struktūra. Dispozicija ir jos rūšys. Sankcija ir jos rūšys.

44.  Administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantys asmenys, jų teisės ir pareigos. Administracinių nusižengimų teisenos pradžia ir administracinių nusižengimų tyrimas. Administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonės. Administracinio nusižengimo tyrimo pabaiga, administracinio nusižengimo protokolas ir administracinis nurodymas. Administracinių nusižengimų bylų priskirtinumas. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka, šia tvarka priimtų nutarimų teisėtumo patikrinimas. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas teisme. Apeliacinis procesas dėl pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų. Administracinio nusižengimo bylos atnaujinimas. Nutarimų, nutarčių administracinių nusižengimų bylose ir administracinių nurodymų vykdymas.

 

III SKYRIUS

BAUDŽIAMOJI TEISĖ

 

45.  Baudžiamosios teisės šaltiniai.

46.  Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio struktūra. Dispozicija ir jos rūšys. Sankcija ir jos rūšys.

47.  Baudžiamųjų įstatymų aiškinimas, aiškinimo rūšys. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vaidmuo aiškinant baudžiamuosius įstatymus. Įstatymų spragos ir analogija.

48.  Baudžiamųjų įstatymų galiojimas laiko atžvilgiu. Baudžiamųjų įstatymų priėmimas, paskelbimas, įsigaliojimas ir taikymas. Švelnesnis baudžiamasis įstatymas ir jo taikymas. Griežtesnis baudžiamasis įstatymas ir jo taikymas. Tarpinis baudžiamasis įstatymas ir jo taikymas. Konkrečios nuskalstamos veikos padarymo laikas.

49.  Baudžiamojo įstatymo galiojimas erdvėje. Konkrečios nusikalstamos veikos padarymo vieta. Baudžiamojo įstatymo galiojimas asmenims. Ekstradicija. Europos arešto orderis.

50.  Nusikalstamos veikos samprata ir rūšys. Nusikaltimo sąvoka, požymiai, klasifikacija ir jo baudžiamoji teisinė reikšmė.

51.  Baudžiamojo nusižengimo sąvoka, požymiai. Nusikaltimo ir baudžiamojo nusižengimo atribojimo kriterijai.

52.  Nusikalstamos veikos atribojimas nuo kitų teisės pažeidimų (civilinio delikto, administracinio teisės pažeidimo, drausminio nusižengimo).

53.  Nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Objektyvieji ir subjektyvieji nusikalstamos veikos sudėties požymiai. Pagrindiniai ir fakultatyvūs nusikalstamos veikos sudėties požymiai, jų reikšmė.

54.  Nusikalstamos veikos objektas, rūšys ir reikšmė. Nusikalstamos veikos dalykas ir jo reikšmė.

55.  Nusikalstamos veikos sudėties objektyviųjų požymių samprata. Veika, jos požymiai ir rūšys. Veikimas. Neveikimo ypatumai. Pavojingi padariniai ir jų reikšmė. Pavojingų padarinių rūšys. Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir pavojingų padarinių, jo rūšys ir nustatymo problemos. Nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji fakultatyvūs požymiai ir jų reikšmė kvalifikuojant nusikalstamas veikas. Nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, būdas, priemonės, įrankiai ir aplinkybės, jų samprata.

56.  Nusikalstamos veikos subjektas. Amžius kaip fizinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlyga. Pakaltinamumas kaip fizinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlyga. Nepakaltinamumo sąvoka ir požymiai. Nepakaltinamumo teisiniai padariniai. Ribotas pakaltinamumas. Specialus nusikalstamos veikos subjektas. Apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų samprata ir įtaka baudžiamajai atsakomybei. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygos.

57.  Nusikalstamos veikos subjektyviųjų požymių samprata. Kaltės samprata ir formos. Tyčia ir jos rūšys. Tiesioginė tyčia. Tyčios apibrėžimas formalioje bei materialioje nusikalstamos veikos sudėtyje. Netiesioginė tyčia. Apibrėžta ir neapibrėžta tyčia. Iš anksto apgalvota ir staigioji tyčia. Neatsargumas ir jo rūšys. Nusikalstamas pasitikėjimas. Nusikalstamas nerūpestingumas. Mišrios kaltės problema. Kaltės klausimas esant juridinio asmens baudžiamajai atsakomybei. Klaida. Juridinė klaida. Faktinė klaida. Klaidų įtaka asmens baudžiamajai atsakomybei.

58.  Subjektyvieji fakultatyvūs nusikalstamos veikos sudėties požymiai ir jų reikšmė. Motyvas, jo rūšys ir reikšmė. Tikslas, jo rūšys ir reikšmė.

59.  Baudžiamąją atsakomybę šalinančių aplinkybių samprata ir rūšys. Būtinoji gintis ir jos teisėtumo sąlygos. Būtinosios ginties ribų peržengimas. Tariamoji gintis. Būtinosios ginties provokacija. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymo ir žalos jam padarymo teisėtumo sąlygos. Būtinasis reikalingumas ir jo teisėtumo sąlygos. Profesinių pareigų vykdymas ir jo teisėtumo sąlygos. Teisėsaugos institucijos užduoties vykdymas ir jo teisėtumo sąlygos. Įsakymo vykdymas ir jo teisėtumo sąlygos. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika ir jos teisėtumo sąlygos. Mokslinis eksperimentas ir jo teisėtumo sąlygos. Baudžiamajame įstatyme nenumatytos baudžiamąją atsakomybę šalinančios aplinkybės ir jų teisėtumo sąlygos.

60.  Nusikalstamos veikos stadijų samprata ir rūšys. Rengimasis. Pasikėsinimas ir jo rūšys. Savanoriškas atsisakymas baigti nusikalstamą veiką.

61.  Bendrininkavimo samprata. Objektyvūs ir subjektyvūs bendrininkavimo požymiai. Bendrininkų rūšys. Bendrininkavimo formos. Prisidėjimo prie nusikalstamos veikos samprata, požymiai ir formos.

62.  Nusikalstamų veikų daugeto samprata ir požymiai, daugeto formos. Pavienės nusikalstamos veikos samprata, požymiai ir rūšys. Trunkama nusikalstama veika, jos skiriamieji bruožai. Tęstinė nusikalstama veika, jos skiriamieji bruožai. Nusikalstamų veikų sutaptis ir jos rūšys. Nusikaltimų recidyvo samprata, rūšys, požymiai ir įtaka asmens baudžiamajai atsakomybei.

63.  Baudžiamoji atsakomybė ir bausmė, jų tarpusavio santykis. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai ir jų paskirtis.

64.  Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės samprata, juridinė prigimtis. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės skiriamieji požymiai. Atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšys, pagrindai.

65.  Bausmės samprata ir skiriamieji bruožai. Bausmių sistema ir tikslai. Bausmių rūšys.

66.  Juridinio asmens bausmės esmė, tikslai, nubaudimo elementai ir bausmių rūšys.

67.  Baudžiamojo poveikio priemonių samprata, rūšys, paskirtis, skyrimo ar keitimo tvarka ir pagrindai. Turto konfiskavimo rūšys.

68.  Auklėjamojo poveikio priemonių samprata ir teisinė prigimtis, rūšys, skyrimo pagrindai ir tvarka.

69.  Bausmių skyrimo teisinė charakteristika. Teisingos bausmės samprata.

70.  Atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmei. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės ir jų įtaka bausmei.

71.  Bausmės skyrimo ypatumai: pripažinus kaltę, nusikalstamos veikos bendrininkams, už parengtinę nusikalstamą veiklą, pirmą kartą teisiamam asmeniui, nepilnamečiui, už kelias nusikalstamas veikas, esant recidyvui. Bausmių keitimo taisyklės. Švelnesnės, negu nustatyta įstatyme, bausmės skyrimas.

72.  Bausmės vykdymo atidėjimo pilnamečiui ir nepilnamečiui taikymo sąlygos. Įpareigojimai, skiriami atidedant paskirtos bausmės vykdymą, jų nevykdymo teisinės pasekmės.

73.  Atleidimo nuo bausmės samprata, požymiai, rūšys, pagrindai ir tvarka.

74.  Atleidimas nuo bausmės dėl ligos. Amnestija. Malonė.

75.  Senaties instituto samprata, skiriamieji bruožai, rūšys, taikymo sąlygos.

76.  Teistumo samprata, teisinė reikšmė. Teistumo išnykimo, sutrumpinimo, panaikinimo sąlygos ir tvarka. Teistumo terminų skaičiavimas.

77.  Asmenys, kuriems taikomos priverčiamosios medicinos priemonės. Priverčiamųjų medicinos priemonių rūšys, jų taikymo pagrindai ir terminai.

78.  Nusikaltimų žmoniškumui samprata ir rūšys.

79.  Nusikaltimų Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai samprata ir jų rūšys. Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę. Kėsinimasis į kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę. Išdavystė. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Šnipinėjimas. Kolaboravimas. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla.

80.  Nusikaltimų žmogaus gyvybei samprata ir rūšys. Paprastas, kvalifikuotas ir privilegijuotas nužudymas. Naujagimio nužudymas. Neatsargus gyvybės atėmimas. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės. Padėjimas nusižudyti.

81.  Nusikaltimų žmogaus sveikatai samprata ir rūšys. Sveikatos sutrikdymo samprata ir klasifikavimas pagal sunkumo laipsnį bei kaltės formą. Sunkus ir nesunkus sveikatos sutrikdymas. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas. Privilegijuota sunkaus sveikatos sutrikdymo sudėtis.

82.  Nusikaltimų, pavojingų žmogaus gyvybei ir sveikatai, samprata, rūšys. Neteisėtas abortas. Privertimas darytis neteisėtą abortą.

83.  Nusikaltimų žmogaus laisvei samprata ir rūšys. Neteisėtas laisvės atėmimas. Prekyba žmonėmis.

84.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui samprata ir rūšys. Išžaginimas. Seksualinis prievartavimas. Privertimas lytiškai santykiauti. Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą.

85.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų asmens garbei ir orumui samprata ir rūšys. Šmeižimas. Įžeidimas.

86.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų vaikui ir šeimai samprata ir rūšys. Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas. Vaiko pirkimas arba pardavimas. Vaiko palikimas. Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką, apkvaišinimo priemonių vartojimą ir girtavimą. Vaiko išnaudojimas pornografijai.

87.  Nusikaltimų asmens privataus gyvenimo neliečiamumui samprata ir rūšys.

88.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei samprata ir rūšys.

89.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams sąvoka ir rūšys. Vagystė. Plėšimas. Turto prievartavimas. Sukčiavimas. Turtinės žalos padarymas apgaule. Turto pasisavinimas. Turto iššvaistymas. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas. Turto sunaikinimas ar sugadinimas. Radinio pasisavinimas.

90.  Nusikaltimų intelektinei ir pramoninei nuosavybei samprata ir rūšys. Autorystės pasisavinimas. Literatūros, mokslo, meno ar kitokio kūrinio neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas. Informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimas arba pakeitimas. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas.

91.  Nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui samprata ir rūšys.

92.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų ekonomikai ir verslo tvarkai samprata ir rūšys. Kontrabanda. Neteisėtas prekių ir produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos. Namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto, denatūruoto ar techninio etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas turint tikslą realizuoti ar realizavimas. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Neteisėta įmonės veikla. Kredito ar paskolos panaudojimas ne pagal paskirtį. Kreditinis sukčiavimas. Nusikalstamas bankrotas.

93.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai samprata ir rūšys. Netikrų pinigų ar vertybinių popierių gaminimas, laikymas arba realizavimas. Netikrų mokėjimo priemonių, skirtų atsiskaityti ne grynaisiais pinigais, gaminimas ar neteisėtas disponavimas jomis. Neteisėtas mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas. Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Manipuliavimas vertybinių popierių kaina. Mokesčių nesumokėjimas. Apgaulingas apskaitos tvarkymas. Aplaidus apskaitos tvarkymas.

94.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams samprata bei rūšys. Kyšininkavimas. Prekyba poveikiu. Papirkimas. Piktnaudžiavimas. Tarnybos pareigų neatlikimas.

95.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų teisingumui samprata ir rūšys. Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai. Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui. Nepagarba teismui. Melagingi parodymai, išvados ir vertimas. Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas. Kalinio išlaisvinimas. Kalinio pabėgimas. Vengimas atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą.

96.  Nusikaltimų visuomenės saugumui samprata ir rūšys. Nusikalstamas susivienijimas. Teroro aktas.

97.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis, samprata ir rūšys. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimas.

98.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, samprata ir rūšys. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis neturint tikslo jas platinti. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vagystė, prievartavimas arba kitoks neteisėtas užvaldymas. Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas. Neteisėtas aguonų ar kanapių auginimas.

99.  Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui samprata ir rūšys.

100. Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valdymo tvarkai samprata ir rūšys. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas. Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną. Lietuvos Respublikos piliečių kelionių į užsienį siekiant nelegaliai ten pasilikti arba palikti be pagalbos organizavimas. Savavaldžiavimas. Neteisėtas specialiosios technikos įrengimas ar panaudojimas.

101.     Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valdymo tvarkai, susijusių su dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu, samprata ir rūšys. Dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas. Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimas. Antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas ar pagrobto panaudojimas. Antspaudo, spaudo ar dokumento sunaikinimas arba paslėpimas.

102.     Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų dorovei samprata ir rūšys. Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos. Įtraukimas į prostituciją. Pornografinio turinio produkcijos gaminimas, platinimas, viešas demonstravimas.

 

IV SKYRIUS

BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ

 

103.   Baudžiamojo proceso tikslai ir uždaviniai.

104.   Teisingumas kaip teismo veikla ir baudžiamasis procesas.

105.   Baudžiamojo proceso stadijos. Procesiniai santykiai ir jų subjektai. Procesinės garantijos ir jų reikšmė. Baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos sąveika.

106.   Baudžiamojo proceso teisės šaltiniai ir jų reikšmė įgyvendinant teisingumo uždavinius. Tarptautiniai, Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktai, susiję su baudžiamuoju procesu. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimas laike ir erdvėje. Baudžiamojo proceso įstatymo galiojimas ir taikymas užsienio valstybių piliečiams ir asmenims, neturintiems pilietybės.

107.   Baudžiamojo proceso principų sąvoka ir reikšmė.

108.   Žmogaus teisių apsauga baudžiamajame procese. Pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų teises ir jas užtikrinti.

109.   Gynybos samprata, jos reikšmė. Gynėjas, jo teisės ir pareigos. Gynėjo kvietimas ir paskyrimas. Būtinas gynėjo dalyvavimas. Gynėjo atsisakymas.

110.   Atstovavimo samprata. Atstovavimo rūšys. Atstovų teisės ir pareigos.

111.   Nušalinimai baudžiamajame procese.

112.   Apskundimas vykstant ikiteisminiam tyrimui.

113.   Baudžiamojo proceso dalyvių samprata ir klasifikavimas. Teismas. Ikiteisminio tyrimo teisėjas, jo įgalinimai. Prokuroras baudžiamajame procese. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, jų funkcijos. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, jo įgalinimai. Teismų ir prokurorų susižinojimas su užsienio valstybių įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis. Asmenų išdavimas iš Lietuvos Respublikos (ekstradicija ir Europos arešto orderis). Asmenų atidavimas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. Įtariamasis, jo procesinė padėtis. Kaltinamojo samprata ir procesinė padėtis. Nukentėjusiojo samprata ir procesinė padėtis. Civilinio ieškovo samprata ir procesinė padėtis. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese. Civilinio atsakovo samprata ir procesinė padėtis. Liudytojai. Aplinkybės, dėl kurių asmenys negali būti apklausti kaip liudytojai. Asmenys, kurie tik jiems sutikus gali būti apklausti kaip liudytojai. Liudytojų teisės, pareigos, atsakomybė. Kiti baudžiamosios procesinės veiklos dalyviai.

114.   Proceso dokumentų sąvoka ir reikšmė. Proceso dokumentų rūšys, struktūra, forma ir turinys.

115.   Proceso terminų sąvoka ir reikšmė. Terminų skaičiavimo taisyklės.

116.   Proceso išlaidos ir jų atlyginimas.

117.   Įrodymų teorijos baudžiamajame procese sąvoka ir turinys. Įrodinėjimo dalykas ir ribos. Įrodymų samprata baudžiamajame įstatyme ir teisinėje literatūroje. Įrodymams keliami reikalavimai. Įrodymų ir duomenų, gautų vykdant kriminalinę žvalgybą, santykis. Įrodymų klasifikavimas, jo praktinė reikšmė. Netiesioginių ir išvestinių įrodymų panaudojimo baudžiamajame procese ypatumai. Įrodinėjimo sąvoka, jo elementai (etapai). Įrodinėjimo subjektai ir įrodinėjimo pareiga. Prokuroro, ikiteisminio tyrimo teisėjo vaidmuo įrodinėjant. Įtariamojo, kaltinamojo, gynėjo, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo, civilinio atsakovo ir kitų proceso dalyvių dalyvavimas įrodinėjant. Įrodymų rinkimas. Įrodymų tikrinimas. Įrodymų vertinimo sąvoka ir reikšmė. Įrodymų panaudojimas prokurorui ir teismui priimant procesinius sprendimus.

118.   Procesinių prievartos priemonių samprata. Jų taikymo tikslai ir taikymo ribos. Procesinių prievartos priemonių klasifikacija. Procesinės prievartos priemonės ir žmogaus teisių apsauga.

119.   Kardomųjų priemonių samprata. Kardomųjų priemonių teisėtumo ir pagrįstumo konstitucinės garantijos. Kardomųjų priemonių skyrimo pagrindai ir tvarka. Kardomųjų priemonių panaikinimas arba pakeitimas. Laikinas sulaikymas. Atidavimas į sveikatos priežiūros įstaigą. Atvesdinimas. Asmenų apžiūra. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas. Krata ir poėmis. Laikinas nuosavybės teisės apribojimas. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolė ir įrašų darymas. Fotografavimas, filmavimas, matavimas, rankų atspaudų ir pavyzdžio genetinei daktiloskopijai atlikti paėmimas. Laikinas nušalinimas nuo pareigų ar laikinas teisės užsiimti tam tikra veikla sustabdymas. Savo tapatybės neatskleidžiančių ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai. Leidimas atlikti nusikalstamą veiką imituojančius veiksmus. Slaptas sekimas. Pranešimas asmeniui apie jam taikytas priemones. Informacijos panaudojimas kitose baudžiamosiose bylose.

120.   Ikiteisminio tyrimo kaip baudžiamojo proceso stadijos samprata ir uždaviniai. Ikiteisminio tyrimo pradžia. Aplinkybės, darančios ikiteisminį tyrimą negalimą. Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą. Atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą apskundimo tvarka. Ikiteisminio tyrimo aktyvumas, nešališkumas ir išsamumas. Ikiteisminio tyrimo vieta. Atskirieji pavedimai. Ikiteisminio tyrimo terminai. Ikiteisminio tyrimo duomenų neskelbtinumas.

121.   Ikiteisminio tyrimo veiksmų samprata, rūšys ir sistema. Ikiteisminio tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimas. Mokslo ir technikos priemonių naudojimas atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus. Specialisto dalyvavimas ikiteisminiame tyrime. Apklausa atliekant ikiteisminį tyrimą. Akistata. Parodymas atpažinti. Eksperimentas. Proceso veiksmų su nukentėjusiaisiais ar liudytojais, kuriems taikomas anonimiškumas, ypatumai. Objektų tyrimas ir apžiūra. Objektų tyrimo rūšys. Atskirų objektų tyrimo ypatumai. Objektų tyrimo ir apžiūros tvarka. Apžiūros protokolas.

122.   Ekspertizės skyrimo bei atlikimo pagrindai ir tvarka.

123.   Ikiteisminio tyrimo baigimo samprata ir formos.

124.   Kaltinamojo akto perdavimas teismui.

125.   Teismingumo sąvoka ir rūšys. Baudžiamosios bylos perdavimas vieno teismo kitam. Ginčų dėl bylų teismingumo sprendimas.

126.   Bylos parengimo nagrinėti pirmosios instancijos teisme esmė ir reikšmė. Teisėjų paskyrimas nagrinėti bylą. Parengiant bylą nagrinėti pirmosios instancijos teisme priimamos nutartys. Bylos perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje tvarka. Šaukimo į teismo posėdį tvarka. Proceso dalyvių ir kitų asmenų prašymų dėl leidimo dalyvauti nagrinėjant bylą nagrinėjimo tvarka. Susipažinimo su byla tvarka. Bylos perdavimo ir nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pradžios terminai. Ikiteisminio tyrimo teisėjo veiksmai perdavus bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje. Bylos išskyrimo pagrindai. Bylos atidėjimo pagrindai. Bylos nutraukimo pagrindai.

127.   Teisminio nagrinėjimo stadijos sąvoka, reikšmė ir uždaviniai. Vadovavimas nagrinėjimui teisme. Bendrųjų teisminio nagrinėjimo taisyklių samprata ir reikšmė. Teisiamojo posėdžio sudedamosios dalys. Nagrinėjimo teisme pertraukos. Teisiamojo posėdžio sekretorius.

128.   Asmenys, dalyvaujantys bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, jų teisės ir pareigos. Prokuroro ir kitų teisminio nagrinėjimo dalyvių neatvykimo į teisiamąjį posėdį pasekmės. Bylos nagrinėjimo teisme ribos. Kaltinimo pakeitimas teisme. Baudžiamosios bylos iškėlimas pagal naują kaltinimą ir naujiems asmenims. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo atidėjimas ir jos sustabdymas. Baudžiamosios bylos nutraukimas teisiamajame posėdyje. Garso ir vaizdo įrašymo priemonių naudojimo teisiamajame posėdyje tvarka. Teisiamojo posėdžio tvarka. Priemonės, taikomos teisiamojo posėdžio tvarkos pažeidėjams. Teisiamojo posėdžio protokolas, turinys ir reikšmė. Nutartys, priimamos teisiamajame posėdyje, jų rūšys ir priėmimo tvarka.

129.   Nuosprendžio kaip teisingumo akto samprata ir reikšmė. Nuosprendžio teisėtumas ir pagrįstumas, jo motyvavimas. Nuosprendžio teisingumas. Nuosprendžių rūšys. Nuosprendžio priėmimo tvarka. Nuosprendžio turinys ir forma. Atskiroji nuomonė. Nuosprendžio paskelbimas. Paleidimo iš suėmimo teismo posėdžių salėje pagrindai.

130.   Apeliacinio proceso samprata, reikšmė ir uždaviniai. Teismai, nagrinėjantys bylas apeliacine tvarka.

131.   Nuosprendžio apskundimas. Teisė apskųsti teismo nuosprendį apeliacine tvarka. Apeliantai. Nuosprendžio apskundimo tvarka ir terminai. Nuosprendžio apskundimo termino atnaujinimo tvarka. Apeliacinio skundo padavimo pasekmės. Apeliacinio skundo turinys. Apeliacinio skundo atšaukimas. Pranešimai apie paduotus apeliacinius skundus. Pirmosios instancijos teismo nutarčių apskundimo tvarka. Bylos ir gauto apeliacinio skundo siuntimas apeliacinės instancijos teismui.

132.   Apeliacinis procesas. Apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų bendrosios nuostatos. Bylų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribos. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismo posėdyje terminai. Asmenys, dalyvaujantys nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio tvarka. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų, priimtų išnagrinėjus bylą, rūšys. Esminiai baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimai kaip pagrindas nuosprendžiui panaikinti. Nuosprendžio pakeitimo pagrindai. Nuosprendžio panaikinimas ir naujo nuosprendžio priėmimas. Apeliacinės instancijos teismo nutarties (nuosprendžio) turinys. Apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio (nutarties) perdavimas vykdyti.

133.   Nuosprendžio vykdymo stadijos esmė ir reikšmė. Teismo nuosprendžio įsiteisėjimas. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio įsiteisėjimas ir jo vykdymas. Įsiteisėjusio nuosprendžio privalomumas. Nuosprendžio vykdymo atidėjimas. Bausmės vykdymo atidėjimas. Nedelstinas paskelbto nuosprendžio vykdymas.

134.   Nuosprendžio pateikimas vykdyti. Dokumentai, siunčiami nuosprendį vykdančiai įstaigai. Priemonės pasirūpinti nuteistojo vaikais ir nuteistojo asmens turto apsauga.

135.   Kelių neįvykdytų nuosprendžių vykdymas. Nuosprendžio vykdymo bendroji tvarka. Nuosprendžio vykdymo tvarka atsižvelgiant į bausmės rūšį. Abejonių ir neaiškumų, kylančių vykdant nuosprendį, sprendimas. Su nuosprendžio vykdymu susijusių klausimų išsprendimo tvarka. Teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo tvarka. Su nuosprendžio vykdymu susijusių nutarčių apskundimas ir skundų nagrinėjimo tvarka.

136.   Kasacinio proceso samprata, reikšmė ir uždaviniai. Teisė apskųsti įsiteisėjusį teismo nuosprendį ar nutartį kasacine tvarka. Kasacinis bylos procesas. Asmenys, dalyvaujantys teisiamajame posėdyje, nagrinėjant kasacinę bylą. Teismo įgaliojimų, nagrinėjant kasacinę bylą, ribos. Kasacinės instancijos teismo teisės.

137.   Bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų proceso teisiniai pagrindai ir tvarka. Trauktino baudžiamojon atsakomybėn juridinio asmens atstovo samprata. Laikinųjų procesinės prievartos priemonių taikymas juridiniams asmenims. Nuosprendžio priėmimas ir vykdymas.

138.   Priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo tvarka ir teisiniai pagrindai. Įrodytinos aplinkybės.

139.   Supaprastinto proceso samprata, reikšmė, formos. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo proceso pagrindai ir tvarka. Pagreitinto proceso teisiniai pagrindai ir bylų nagrinėjimo tvarka. Gynėjo dalyvavimas pagreitintame procese.

140.   Bylų proceso kaltinamajam nedalyvaujant pagrindai. Kaltinamojo teisės į gynybą užtikrinimas. Bylos nagrinėjimo kaltinamajam nedalyvaujant tvarka, ypatumai, nuosprendžio apskundimas ir vykdymas.

141.   Proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių samprata, pagrindai ir tvarka.

 

V SKYRIUS

CIVILINĖ TEISĖ

 

142.   Civiliniai teisiniai santykiai: samprata, turinys, objektas, rūšys. Šių santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Civilinės teisės šaltiniai, samprata ir šaltinių rūšys. Civilinės teisės principai, jų samprata ir rūšys.

143.   Civiliniai teisiniai santykiai, jų turinys, forma, bruožai ir rūšys. Civilinio teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Civilinio teisinio santykio objektai ir subjektai. Sandoriai, jų klasifikavimas. Sandorio turinys, tikslai ir motyvai, jų teisinė reikšmė. Sandorių forma, jų registracija. Sandorių rūšys. Sandorių galiojimo sąlygos. Negaliojantys sandoriai. Sandorio negaliojimo pagrindai. Sandorio negaliojimo pasekmės.

144.   Civilinių teisių objektai, jų rūšys. Daiktai, pinigai, vertybiniai popieriai, žemės sklypas, įmonė ir turtiniai kompleksai, turtinės teisės, asmeninės neturtinės teisės ir vertybės, komercinės ir profesinės paslaptys, intelektinės veiklos rezultatai kaip civilinių teisių objektai.

145.   Terminai civilinėje teisėje, jų teisinė reikšmė. Senatis, jos rūšys. Ieškinio senaties taikymas. Ieškinio senaties termino sustabdymas ir nutraukimas. Ieškinio senaties termino pradžia ir pasibaigimo teisinės pasekmės.

146.   Civilinių teisių įgyvendinimo samprata ir principai. Civilinių teisių gynimas.

147.   Fizinio asmens civilinis teisnumas, jo turinys, atsiradimas ir pabaiga. Fizinio asmens veiksnumas, jo rūšys. Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ir gyvenamoji vieta, jų nustatymo reikšmė. Civilinės būklės aktai. Specifinės fizinių asmenų teisės ir jų gynimas: teisė į vardą, teisė į atvaizdą, teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą, asmens garbės ir orumo gynimas, teisė į kūno neliečiamumą ir vientisumą, neleistinumas riboti asmens laisvę, teisė keisti asmens lytį. Juridinio asmens sąvoka ir požymiai. Juridinių asmenų rūšys. Juridinių asmenų įsteigimas. Juridinio asmens teisnumas. Juridinio asmens organai ir atstovai. Juridinio asmens filialai ir atstovybės. Juridinio asmens pabaiga ir pertvarkymas. Juridinio asmens veiklos tyrimas.

148.   Atstovavimo samprata ir rūšys. Veikimas kito asmens vardu tam neturint teisės ar viršijant suteiktas teises. Įgaliojimas, perįgaliojimas. Komercinis atstovavimas. Prekybos agentas. Prokūra. Komercinio atstovavimo ypatumai sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo sutartis. Įgaliojimo ir pavedimo sutarties ypatumai ir tarpusavio santykis.

149.   Santuokos sudarymo sąlygos ir tvarka, teisinės pasekmės. Sutuoktinių subjektinės asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos. Sužadėtuvės. Santuokos pripažinimo negaliojančia samprata, pagrindai, teisinės pasekmės. Santuokos pabaigos samprata, pagrindai, teisinės pasekmės. Santuokos nutraukimo sąlygos, būdai, tvarka, teisinės pasekmės. Sutuoktinių gyvenimas skyrium. Sutuoktinių turto teisinio režimo rūšys. Šeimos turto samprata ir teisinis režimas. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės samprata. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Vedybų sutarties samprata, jos sudarymo tvarka, forma ir turinys. Vedybų sutarties pakeitimas, nutraukimas ir pabaiga. Vedybų sutarties pripažinimas negaliojančia. Prievolės, vykdomos iš bendro sutuoktinių turto. Atsakomybė pagal vieno iš sutuoktinių prievolę. Sutuoktinių atsakomybės atribojimas. Teisė į kompensaciją. Turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, padalijimas.

150.   Vaiko kilmės nustatymas. Tėvystės pripažinimo samprata, sąlygos ir tvarka. Tėvystės nustatymo samprata, pagrindai, sąlygos ir tvarka. Tėvystės (motinystės) nuginčijimo sąlygos ir pagrindai. Tėvų valdžios samprata ir turinys. Tėvų valdžios apribojimo sąlygos, būdai ir teisinės pasekmės. Nepilnamečių vaikų turto tvarkymas. Asmeninės tėvų teisės ir pareigos. Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo samprata, teisės ir pareigos. Teikiamo materialinio išlaikymo dydžio, formos ir tvarkos nustatymas.

151.   Įvaikinimo sąlygos ir tvarka. Įvaikinimo teisinės pasekmės.

152.   Bendro gyvenimo neįregistravus santuokos samprata, sąlygos ir teisinė reikšmė. Bendrai gyvenančių vyro ir moters įgyto turto teisinis režimas.

153.   Globos ir rūpybos samprata. Nepilnamečių asmenų globa ir rūpyba. Pilnamečių asmenų globa ir rūpyba.

154.   Civilinės būklės aktų samprata. Civilinės būklės aktus registruojančios įstaigos, jų kompetencija. Civilinės būklės aktų registravimo ypatumai. Užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų apskaita. Civilinės būklės aktų atkūrimas,  nuginčijimas, anuliavimas.

155.   Daiktinės teisės samprata. Daiktai ir daiktinės teisės kaip civilinių teisių objektai. Daiktinių teisių rūšys. Daiktinių teisių apsunkinimas.

156.   Valdymas kaip savarankiška daiktinė teisė. Teisėtas ir neteisėtas valdymas. Teisėto valdymo atsiradimo ir pasibaigimo pagrindai. Nuosavybės teisės samprata, rūšys, formos. Nuosavybės teisės subjektai ir objektai. Nuosavybės teisės įgijimo ir pasibaigimo pagrindai. Nuosavybės teisės įgyvendinimas. Viešoji nuosavybė, jos samprata, subjektai ir objektai. Viešosios nuosavybės įgijimo būdai. Viešosios nuosavybės praradimo būdai. Viešosios nuosavybės įgyvendinimo ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės samprata ir rūšys. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimo pagrindai. Bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimas. Bendrosios nuosavybės pasibaigimas. Išvestinės daiktinės teisės, patikėjimo teisė, jos atsiradimas ir pasibaigimo pagrindai.

157.   Servitutas, jo turinys, servitutų rūšys, servituto teisių įgyvendinimas. Servituto nustatymas. Servituto pabaiga. Uzufruktas, jo nustatymas, pabaiga. Užstatymo teisė (superficies). Ilgalaikė nuoma (emphyteusis). Hipoteka, jos rūšys. Hipotekos atsiradimo pagrindai, hipotekos perleidimas ir keitimas. Skolos išieškojimo iš įkeisto turto tvarka ir sąlygos. Įkeitimo teisė, įkeitimo teisės objektas. Išieškojimo iš įkeitimo teise įkeisto turto tvarka ir sąlygos. Daikto sulaikymo teisė. Turto administravimas, turto administravimo rūšys. Turto administravimo atsiradimo pagrindai, pabaiga. Turto administratoriaus teisės ir pareigos, atsakomybė.

158.   Daiktinių teisių gynimo būdai. Nuosavybės teisės apsauga ir gynimas. Prievoliniai ir daiktiniai nuosavybės gynimo būdai. Valdymo teisės gynimas (vindikacinis ieškinys). Sąžiningo neteisėto valdytojo interesų apsauga. Daiktinių teisių gynimas nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu (negatorinis ieškinys).

159.   Paveldėjimo samprata. Palikimo atsiradimas. Įpėdiniai. Paveldėjimas pagal įstatymą. Paveldėjimas pagal testamentą. Testamentų rūšys. Bendrasis sutuoktinių testamentas.

Testamento pripažinimas negaliojančiu. Palikimo priėmimas. Palikimo atsisakymas. Palikimo perėjimas valstybei. Palikimo apsauga. Paveldėjimo teisės liudijimas. Atsakomybė už palikėjo skolas.

160.   Prievolių teisės ir prievolės samprata. Prievolių atsiradimo pagrindai ir rūšys. Prievolės šalys ir tretieji asmenys, asmenų pasikeitimas prievolėje (subrogacija, regresas, cesija, skolos perkėlimas). Prievolių vykdymas. Prievolių neįvykdymo teisinės pasekmės. Kreditoriaus interesų gynimo būdai. Prievolių įvykdymo užtikrinimas: samprata, funkcijos ir būdai. Netesybos. Laidavimas. Garantija. Rankpinigiai. Kiti prievolių užtikrinimo būdai. Prievolių pabaigos samprata ir būdai. Įskaitymas. Novacija. Restitucija. 

161.   Kitais pagrindais atsirandančių prievolių samprata ir rūšys (kito asmens reikalų tvarkymas, nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas be pagrindo, lošimas ir lažybos). Šių prievolių santykis su sutartinėmis prievolėmis ir prievolėmis, kylančiomis dėl žalos padarymo.

162.   Civilinės atsakomybės samprata, bruožai, jos skirtumai nuo kitų teisinės atsakomybės rūšių. Civilinė atsakomybė, kaip vienas iš žalos kompensavimo būdų, jos santykis su kitais kompensavimo būdais. Civilinės atsakomybės formos: nuostolių, netesybų ir palūkanų santykis. Civilinės atsakomybės rūšys. Deliktinės ir sutartinės atsakomybės atribojimas ir konkurencija. Atskirų deliktų ypatumai. Civilinės atsakomybės sąlygos (neteisėti veiksmai, kaltė, žala, priežastinis ryšys), jų turinys, ypatumai ir įrodinėjimo pareiga. Civilinės atsakomybės netaikymas ar jos ribojimas. Civilinės atsakomybės draudimas.

163.   Sutarčių teisės ir sutarties samprata, principai. Sutarties galia, forma ir registracija viešajame registre. Sutarties šalys, jų daugetas. Sutarčių klasifikavimo į rūšis kriterijai ir praktinė reikšmė. Komercinės ir vartojimo sutartys, jų atribojimo kriterijai. Vartotojų teisių gynimas. Viešosios sutartys, jų santykis su komercinėmis ir vartojimo sutartimis. Sutarčių sudarymas: sąlygos ir etapai, ofertos ir akcepto ypatumai. Ikisutartiniai santykiai: šalių teisės ir pareigos, preliminarioji sutartis, ikisutartinė civilinė atsakomybė. Sutarčių turinys, sutarties sąlygų skirstymo į rūšis kriterijai ir praktinė reikšmė. Sutarčių aiškinimo samprata, metodai ir pagrindiniai principai. Sutarties vykdymo samprata ir principai. Sutarties neįvykdymo samprata ir teisinės pasekmės. Sutartinė civilinė atsakomybė: samprata, pagrindai (sąlygos), formos ir jų santykis. Sutarčių pabaigos samprata ir pagrindai. Sutarties nutraukimas: pagrindai, tvarka ir teisinės pasekmės. Sutarties negaliojimo pagrindai ir atsisakymas nuo sutarties. Atskirų sutarčių rūšių, reglamentuojamų Civiliniame kodekse, samprata, pagrindiniai kvalifikavimo kriterijai ir tarpusavio atribojimas: sutartys dėl turto perdavimo kito asmens nuosavybėn, sutartys dėl turto perdavimo kitam asmeniui naudotis ir valdyti, sutartys dėl darbų atlikimo ar paslaugų teikimo ir kitos sutarčių rūšys .

164.   Autorių teisės ir jų gynimas. Autorinės sutartys. Gretutinių teisių objektai ir subjektai. Išradimų teisė. Atradimai. Prekių ženklų teisė. Pramoninio dizaino teisė.

165.   Garbės ir orumo gynimas, teisinis reguliavimas.

166.   Vartotojų teisių gynimas.

 

VI SKYRIUS

CIVILINIO PROCESO TEISĖ

 

167.   Civilinio proceso teisės normų galiojimas pagal laiką, teritoriją ir asmenis.

168.   Civilinio proceso teisės principų samprata ir sistema. Civilinio proceso teisės principų klasifikavimas. Atskirų civilinio proceso teisės principų teisinė charakteristika. Civilinio proceso teisės principų reikšmė. Teismo precedentas kaip teisės šaltinis, jo reikšmė.

169.   Civilinis procesinis teisnumas ir veiksnumas. Proceso dalyviai: dalyvaujantys byloje asmenys, kiti proceso dalyviai.

170.   Teismas kaip privalomas civilinių procesinių teisinių santykių subjektas.

171.   Civilinio proceso šalių samprata, procesinė teisinė padėtis. Tinkama ir netinkama šalys. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama. Procesinis bendrininkavimas. Procesinių teisių perėmimas.

172.   Tretieji asmenys civiliniame procese, jų požymiai, rūšys ir reikšmė.

173.   Viešojo intereso gynimas civiliniame procese. Viešąjį interesą ginantys subjektai, jų dalyvavimo procese formos, procesinė padėtis.

174.   Atstovavimo civiliniame procese samprata, tikslas ir rūšys. Atstovo teisme procesinė padėtis, įgaliojimai ir jų įforminimas. Advokato teisinė padėtis civiliniame procese. Privalomas advokato dalyvavimas.

175.   Kuratorius civiliniame procese.

176.   Civilinių bylų priskyrimo teismams samprata ir principai. Teismų kompetencijos sąvoka ir rūšys.

177.   Civilinių bylų teismingumo samprata ir rūšys. Rūšinis (dalykinis) teismingumas. Teritorinis teismingumas ir jo rūšys. Funkcinis teismingumas. Teismingumo taisyklių nesilaikymo procesiniai teisiniai padariniai. Civilinės bylos, teismo priimtos savo žinion, perdavimo kitam teismui tvarka. Teismingumo kolegija.

178.   Teismo sudėtis. Nušalinimai, nušalinimo pagrindai ir išsprendimo tvarka.

179.   Procesiniai terminai, jų samprata ir rūšys. Procesinių terminų skaičiavimo taisyklės. Procesinio termino sustabdymas, pratęsimas ir atnaujinimas. Procesinių terminų pažeidimo teisinės pasekmės.

180.   Teismo nuobaudos samprata, paskirtis ir rūšys. Teismo baudos. Areštas. Teismo nuobaudų skyrimo pagrindai ir tvarka. Teismo nuobaudų apskundimas.

181.   Bylinėjimosi išlaidų civiliniame procese samprata, reikšmė ir rūšys. Žyminio mokesčio samprata, rūšys ir dydis. Ieškinio suma ir jos nustatymo tvarka. Atleidimas nuo žyminio mokesčio. Žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimas. Žyminio mokesčio grąžinimas. Išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo teikiamai pagalbai apmokėti. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas šalims ir jų atlyginimas valstybei.

182.   Užstato samprata ir paskirtis.

183.   Procesinių dokumentų samprata, reikšmė ir rūšys. Procesinių dokumentų forma, turinys, kalba, skaičius ir priedai. Procesinių dokumentų pateikimas teismui, jų priėmimas, trūkumų pašalinimas.

184. Procesinių dokumentų įteikimo samprata, reikšmė, būdai ir tvarka. Teismo šaukimai ir pranešimai bei jų įteikimas. Teismo šaukimo ir pranešimo turinys. Procesinių dokumentų įteikimo patvirtinimas. Netinkamo įteikimo procesinės teisinės pasekmės. Atsakovo paieška. Pagrindinės procesinių ir neprocesinių dokumentų įteikimo taisyklės ES ir tarptautiniame civiliniame procese.

185.   Ieškinių rūšys. Ieškinio forma ir turinys. Atsisakymas priimti ieškinį. Ieškinio trūkumų ištaisymas. Civilinės bylos iškėlimas. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindas. Ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimas. Reikalavimų ieškiniams padidinimas, sumažinimas, sujungimas, išskyrimas. Ieškinio atsiėmimas ir atsisakymas. Ieškinio pripažinimas. Atsakovo interesų gynimo būdai. Taikos sutartis.

186.   Laikinųjų apsaugos priemonių samprata, reikšmė ir rūšys. Laikinųjų apsaugos priemonių skyrimo sąlygos ir tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių galiojimas, pakeitimas ir panaikinimas.

187.   Įrodinėjimo civiliniame procese samprata, tikslas ir reikšmė, įrodinėjimo standartas. Įrodinėjimo subjektai. Įrodinėjimo dalykas. Įrodinėjimo etapai. Įrodinėjimo pareiga ir jos paskirstymas šalims.

188.   Aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti. Įrodymų sąvoka ir požymiai. Įrodymų klasifikavimas. Įrodymų sąsajumas ir leistinumas. Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese. Įrodymų užtikrinimas. Teismo pavedimai, jų vykdymo tvarka. Įrodymų surinkimo užsienyje taisyklės ES ir tarptautiniame civiliniame procese.

189.   Pasirengimo nagrinėti civilinę bylą teismo posėdyje stadijos tikslas ir reikšmė. Pasirengimo civilinę bylą nagrinėti teisme terminai. Pasirengimo nagrinėti civilinę bylą būdai. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme parengiamajame teismo posėdyje. Šalių taikinimo procedūra. Teismo nutartis skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje.

190.   Civilinės bylos nagrinėjimo teisme stadijos reikšmė. Civilinės bylos nagrinėjimo teismo posėdyje formos. Civilinės bylos nagrinėjimas teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Teismo posėdžio sudedamosios dalys. Teismo posėdžio protokolas, jo reikšmė ir turinys. Civilinės bylos nagrinėjimas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka. Teismo posėdžio pirmininkas, jo teisės ir pareigos. Vadovavimas procesui. Bylos nagrinėjimo atidėjimas ir sustabdymas. Bylos baigimas nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Pareiškimo palikimo nenagrinėto samprata, esmė, pagrindai ir teisinės pasekmės. Bylos nutraukimo samprata, esmė, pagrindai ir teisinės pasekmės.

191.   Pirmosios instancijos teismo priimamų procesinių dokumentų rūšys. Teismo sprendimo samprata, reikšmė ir esminiai bruožai. Teismo sprendimo priėmimo tvarka. Teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas. Teismo sprendimo forma ir turinys.

192.   Teismo sprendimo už akių samprata, reikšmė, priėmimo sąlygos, tvarka ir turinys. Teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo tvarka.

193.   Teismo sprendimo įsiteisėjimas. Teismo sprendimo trūkumų ištaisymas. Papildomas teismo sprendimas. Teismo sprendimo išaiškinimas. Teismo sprendimo įvykdymo tvarkos ir termino nustatymas. Teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Teismo sprendimo nukreipimas vykdyti. Teismo sprendimų ir nutarčių skubaus vykdymo rūšys ir pagrindai. Teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas, išdėstymas ir vykdymo tvarkos pakeitimas.

194.   Pirmosios instancijos teismo nutarčių rūšys, priėmimo tvarka ir turinys. Teismo rezoliucija.

195.   Teismo sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės reikšmė ir formos.

196.   Apeliacijos samprata, reikšmė ir rūšys. Apeliacijos subjektai ir objektas. Apeliacijos ribojimas. Apeliacinio skundo turinys, padavimo terminas ir tvarka, trūkumų pašalinimas.

197.   Apeliacinio skundo nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme. Pasirengimas nagrinėti bylą, bylos nagrinėjimo formos ir tvarka. Apeliacinio skundo nagrinėjimo ribos. Apeliacinės instancijos teismo teisės. Pirmosios instancijos teismo sprendimo panaikinimo ar pakeitimo pagrindai. Bylos perdavimas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų ir nutarčių priėmimo ir paskelbimo tvarka. Apeliacinės instancijos teismo sprendimų ir nutarčių turinys.

198.   Pirmosios instancijos teismo nutarčių (nutarimų) apskundimas. Atskirųjų skundų nagrinėjimo procesiniai ypatumai.

199.   Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo formos.

200.   Teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka esmė ir reikšmė. Kasacijos rūšys. Kasacijos subjektai ir objektas. Kasacijos ribojimas. Įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių peržiūrėjimo kasacine tvarka pagrindai. Kasacinio skundo turinys. Kasacinio skundo padavimo terminas ir tvarka. Kasacinio skundo priėmimo tvarka. Kasacinio skundo atsisakymas, prisidėjimas prie kasacinio skundo, atsiliepimas į kasacinį skundą. Atstovavimas kasaciniame teisme.

201.   Kasacinio skundo nagrinėjimas kasaciniame teisme. Bylos nagrinėjimo kasaciniame teisme ribos. Kasacinio teismo teisės. Nutarties (nutarimo) priėmimo ir paskelbimo kasaciniame teisme tvarka. Kasacinio teismo nutarties (nutarimo) turinys, teisinė galia ir reikšmė.

202.   Proceso atnaujinimo samprata, reikšmė ir pagrindai. Prašymų dėl proceso atnaujinimo turinys, jų pateikimo terminai ir tvarka. Prašymų dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimas. Teismo, nagrinėjančio prašymą dėl proceso atnaujinimo, teisės.

203.   Bylų, susijusių su viešojo intereso apsauga, nagrinėjimo ypatumai.

204.   Bylų, kylančių dėl šeimos teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumai. Bylų dėl santuokos nutraukimo, pripažinimo negaliojančia, sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos) nagrinėjimas. Bylų dėl tėvystės (motinystės) nustatymo nagrinėjimas. Bylų dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo nagrinėjimas. Bylų dėl tėvų valdžios apribojimo nagrinėjimas. Bylų dėl vaikų išlaikymo nagrinėjimas.

205.   Bylų, kylančių dėl darbo teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumai.

206.   Bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai.

207.   Bankroto ir restruktūrizavimo bylų nagrinėjimo ypatumai.

208.   Supaprastinto kai kurių kategorijų bylų nagrinėjimo tikslas.

209.   Dokumentinio proceso sąlygos ir tvarka.

210.   Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo sąlygos ir tvarka pagal Lietuvos ir ES civilinio proceso teisę.

211.   Ginčų dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo ypatumai pagal Lietuvos ir ES teisę.

212.   Grupės ieškinio samprata ir nagrinėjimo ypatumai.

213.   Ginčų, kylančių dėl viešųjų pirkimų, nagrinėjimo ypatumai.

214.   Ypatingosios teisenos esmė ir reikšmė. Bylų priskyrimo nagrinėti ypatingosios teisenos tvarka kriterijai. Pagrindiniai bylų nagrinėjimo ypatingosios teisenos tvarka principai ir procesiniai ypatumai. Juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymas. Fizinio asmens pripažinimas nežinia kur esančiu arba paskelbimas mirusiu. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu tam tikroje srityje arba ribotai veiksniu tam tikroje srityje, nepilnamečio pripažinimas veiksniu. Įvaikinimo bylų nagrinėjimas. Bylos dėl globos ir rūpybos. Bylos dėl antstolių ir notarų veiksmų. Bylų dėl civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo, ištaisymo ar anuliavimo nagrinėjimas. Bylos dėl teisių pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus atkūrimo (šaukiamoji teisena). Bylų dėl daiktinių teisių nagrinėjimas ypatingosios teisenos tvarka. Bylų, kylančių dėl šeimos teisinių santykių, nagrinėjimas ypatingosios teisenos tvarka. Bylų dėl hipotekos (kilnojamojo daikto įkeitimo) nagrinėjimas.

215.   Bylos dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo.

216.   Bylos dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo.

217.   Bylos dėl teismo leidimų išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo, turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo ir kitos ypatingosios teisenos tvarka nagrinėtinos bylos.

218.   Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui, vykdomosios bylos nutraukimas. Vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarka. Vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti tvarka. Raginimas įvykdyti sprendimą.

219.     Išieškojimo iš skolininko turto bendrosios taisyklės. Turto areštas. Areštuoto turto įkainojimas, realizavimo būdai ir tvarka. Varžytynės ir jų rengimo tvarka. Atskirų turto rūšių arešto ir realizavimo ypatumai. Skolininko turto administravimas. Išieškojimo nukreipimas į skolininko darbo užmokestį ir kitas pajamas. Vaikų išlaikymo mokant periodines išmokas išieškojimo ypatumai. Išieškojimo iš juridinių asmenų turto ypatumai. Išieškotų sumų paskirstymo išieškotojams ir išmokėjimo išieškotojams tvarka. Reikalavimų patenkinimo eilė. Nepiniginio pobūdžio teismo sprendimų vykdymo ypatumai. Užsienio teismų sprendimų vykdymo ypatumai. Išieškotojo, skolininko ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimas vykdymo procese. Sprendimų vykdymo atgręžimas.

220. Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai. Arbitražas, jo samprata, pagrindiniai principai ir rūšys. Arbitražinis susitarimas. Arbitražo teismas. Arbitražinis nagrinėjimas. Arbitražo teismo sprendimo priėmimas ir jo panaikinimas. Mediacija, jos samprata, pagrindiniai principai ir teisinis reguliavimas. Mediatoriaus profesinė veikla. Mediacijos proceso stadijos ir mediatoriaus vaidmuo kiekvienoje iš jų. Mediatoriaus įrankiai ir tinkamas jų panaudojimas. Ginčo tinkamumo mediacijai taikyti įvertinimas. Privalomoji mediacija ir jos ypatumai. Teisminė mediacija ir jos ypatumai. Advokato vaidmuo mediacijoje. Atstovavimo kliento interesams mediacijoje ypatumai. 

 

VII SKYRIUS

DARBO TEISĖ

 

221.   Darbo teisės šaltiniai. Europos Sąjungos darbo teisės šaltiniai. Tarptautiniai darbo standartai, jų rūšys ir priėmimo bei taikymo tvarka.

222.   Darbo teisės principų sąvoka ir reikšmė. Darbo teisės principų turinys.

223.   Ieškinio senaties, procedūriniai ir procesiniai terminai darbo teisėje. Terminų skaičiavimas.

224.   Darbo įstatymų laikymosi priežiūra ir kontrolė. Atsakomybė už darbo teisės normų pažeidimus. Nelegalus darbas ir kitos neteisėtos veikos darbo teisėje.

225.   Taikytina teisė individualiuose ir kolektyviniuose darbo santykiuose. Darbo bylų teismingumo taisyklės santykiuose su užsienio elementu. Tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė.

226.   Darbdavio samprata ir požymiai. Darbdavio atstovas. Darbdavio padalinių reikšmė. Darbovietės sąvoka ir reikšmė.

227.   Darbdavių organizacijos ir jų veiklos funkcijos bei formos.

228.   Darbuotojo samprata ir požymiai. Nepilnamečių įdarbinimas. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje.

229.   Darbuotojų atstovavimo sistema. Darbo tarybos ir darbuotojų patikėtinis. Profesinės sąjungos kaip darbo teisės subjektai, jų teisės ir funkcijos.

230.   Socialinės partnerystės sąvoka, formos, lygiai. Socialinės partnerystės šalys. Socialinė partnerystė viešajame sektoriuje.

231.   Kolektyvinės sutarties samprata ir reikšmė vidaus rinkos sąlygomis. Kolektyvinės sutarties rūšys, šalys, taikymo sritis, galiojimas. Kolektyvinės sutarties turinys. Atsakomybė už kolektyvinės sutarties sąlygų nevykdymą. Ginčai dėl kolektyvinės sutarties.

232.   Kolektyvinių darbo ginčų rūšys. Kolektyvinių darbo ginčų dėl teisės nagrinėjimo tvarka. Kolektyvinių darbo ginčų dėl interesų nagrinėjimo tvarka. Streikas. Streiko eiga. Streiko teisėtumo sąlygos. Lokautas ir jo teisėtumo sąlygos.

233.   Ikisutartiniai darbo sutarties šalių santykiai. Darbo sutarties forma. Darbo sutarties sudarymo tvarka.

234.   Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties būtinosios ir kitos (papildomos) sąlygos. Išbandymas sudarant darbo sutartį. Susitarimai dėl papildomo darbo, mokymosi išlaidų kompensavimo, nekonkuravimo, konfidencialios informacijos apsaugos, ne viso darbo laiko, nuotolinio darbo. Darbo sutarčių rūšys ir jų ypatumai. Terminuotos darbo sutartys. Laikinojo darbo sutartys. Pameistrystės darbo sutartis. Projektinio darbo sutartis. Darbo vietos dalijimosi sutartis. Darbo esant keliems darbdaviams sutartis. Sezoninio darbo sutartis.

235.   Darbo sąlygų pakeitimas darbuotojo ar darbdavio iniciatyva. Nušalinimas nuo darbo.

236.   Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo prašymu. Darbo sutarties pasibaigimas šalių susitarimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimas dėl darbuotojo kaltės. Darbo sutarties nutraukimo ribojimas. Darbo sutarties nutraukimas dėl bankroto. Grupės darbuotojų atleidimas. Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas.

237.   Ginčai dėl darbo sutarties nutraukimo neteisėtumo. Darbuotojo grąžinimas į darbą.

238.   Darbo laiko sąvoka. Darbo laiko rūšys. Darbo laiko norma ir darbo laiko režimas. Darbo laiko režimo rūšys. Darbas naktį. Viršvalandiniai darbai.

239.   Poilsio laiko sąvoka. Poilsio laiko rūšys. Kasmetinės ir tikslinės atostogos. Tikslinių atostogų rūšys.

240.   Darbo užmokesčio sąvoka. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai ir vieta. Išskaičiavimų iš darbo užmokesčio ribojimas. Garantinių ir kompensacinių išmokų sąvokos ir rūšys. Komandiruotė į užsienį ir Lietuvos Respublikoje. Į Lietuvą komandiruotų darbuotojų darbo sąlygos.

241.   Darbuotojų darbo pareigų pažeidimai. Atsakomybė už darbo pareigų pažeidimus.

242.   Darbuotojo padarytos žalos darbdaviui atlyginimo sąlygos, ribos ir tvarka. Darbdavio padarytos žalos darbuotojui atlyginimo tvarka. Žalos, patirtos dėl darbuotojo sužalojimo ar mirties, atlyginimo tvarka.

243.   Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėse. Bendrieji saugumo technikos ir gamybinės sanitarijos reikalavimai. Moterų ir nepilnamečių darbo saugos ypatumai. Mažesnio darbingumo asmenų darbo sauga.

244.   Darbo ginčų komisijų kompetencija, ginčų nagrinėjimo tvarka ir sprendimų priėmimas. Darbo ginčų nagrinėjimas teismuose. Darbo bylų nagrinėjimo teismuose ypatumai. Sprendimų dėl darbo ginčų vykdymas.

 

VIII SKYRIUS

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ

 

245.   Europos Sąjungos teisės viršenybė. Europos Sąjungos teisės tiesioginis taikymas ir tiesioginis veikimas. Europos Sąjungos teisės šaltiniai. Europos Sąjungos teisės aktų rūšys, jų ypatumai.                   Bendrieji Europos Sąjungos teisės principai. Subsidiarumo ir proporcingumo principai, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principas.

246.   Pagrindinės Europos Sąjungos institucijos, jų kompetencija. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sudėtis, jurisdikcija ir vaidmuo formuojant Europos Sąjungos teisinę praktiką. Ieškinių rūšys. Nacionalinių teismų teisė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą prašant prejudicinių sprendimų.

247.   Laisvas prekių judėjimas. Muitų mokesčių ir rinkliavų, darančių lygiavertį poveikį muitų mokesčiams, sąvoka ir draudimas. Vidaus apmokestinimo priemonės. Kiekybinių apribojimų ir priemonių, darančių lygiavertį poveikį, draudimas. Laisvo prekių judėjimo išimtys.

248.   Laisvas asmenų judėjimas. Darbuotojų šeimos narių teisės, sąlygojamos laisvo asmenų judėjimo. Laisvo asmenų judėjimo išimtys.

249.   Įsisteigimo laisvė. Savarankiškai dirbančių asmenų įsisteigimo laisvė. Įmonių įsisteigimo laisvė. Įsisteigimo teisės ribojimo pagrįstumo kriterijai.

250.   Paslaugų teikimo laisvė: laisvė teikti ir laisvė gauti paslaugas. Laisvės teikti paslaugas išimtys.

251.   Laisvas kapitalo judėjimas: kapitalo judėjimo tipai ir kapitalo judėjimo suvaržymų panaikinimas Europos Sąjungoje.

252.   Europos Sąjungos konkurencijos teisė. Konkurenciją ribojantys susitarimai, įmonių asociacijų sprendimai ir suderinti veiksmai. Rinkos struktūrų koncentracijos kontrolė.

253. Pagrindiniai civilinių ir komercinių bylų teismingumo principai Europos Sąjungos civiliniame procese (2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo).

254. Nemokumo bylų teismingumo taisyklės Europos Sąjungos civiliniame procese.

255. Bylų dėl išlaikymo priteisimo bei santuokos nutraukimo pagrindinės teismingumo taisyklės Europos Sąjungos civiliniame procese.

256. Europinis banko sąskaitų areštas (2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 655/2014, kuriuo nustatoma europinio sąskaitos blokavimo įsakymo procedūra, siekiant palengvinti tarpvalstybinį skolų išieškojimą civilinėse ir komercinėse bylose).

 

IX SKYRIUS

KONSTITUCINĖ TEISĖ

 

257.   Konstituciniai principai. Konstitucinės teisės šaltiniai.

258.   Teisės konstitucionalizacija.

259.   Lietuvos Respublikos Konstitucija. Konstitucijos priėmimo, keitimo ir įsigaliojimo tvarka. Konstitucijos ir kitų teisės aktų santykis. Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykis.

260.   Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo būdai. Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas. Pilietybės klausimų sprendimo tvarka.

261.   Valstybės formos samprata ir elementai. Lietuvos Respublikos valstybės forma. Lietuvos Respublikos valdžios institucijų konstitucinis statusas ir jų klasifikacija. Įstatymų leidyba. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė, jos subjektai.

262.   Lietuvos Respublikos Prezidentas. Prezidento rinkimai ir įgaliojimų laikas. Prezidento kompetencija.

263.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudėtis ir formavimo tvarka. Vyriausybės veiklos organizavimas. Ministerijos, Vyriausybės įstaigos, jų sudėtis ir funkcijos.

264.   Lietuvos Respublikos teismų sistema ir jurisdikcija. Konstitucinis Teismas. Konstitucinio Teismo nutarimai, jų teisinė galia. Individualus konstitucinis skundas.

265.   Vietos savivaldos teisiniai pagrindai ir principai. Vietos savivaldos institucijos ir funkcijos.

 

X SKYRIUS

TARPTAUTINĖ VIEŠOJI TEISĖ

 

266.Tarptautinė viešoji teisė kaip ypatinga teisės sistema. Pagrindinių tarptautinės teisės principų sąvoka. Šių principų sistema. Tarptautinės teisės šaltiniai. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykis. Tarptautinės viešosios ir tarptautinės privatinės teisės santykis.

267.   Tarptautinės teisės subjekto sąvoka ir rūšys. Valstybė kaip pagrindinis tarptautinės teisės subjektas.

268.   Tarptautinių sutarčių teisės sąvoka ir šaltiniai. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinių sutarčių sudarymo procesas. Tarptautinių sutarčių laikymasis, taikymas, aiškinimas. Tarptautinių sutarčių pataisos. Sutarčių aiškinimas. Aiškinimo rūšys: oficialusis (autentiškas) ir neoficialusis (neautentiškas). Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai. Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos teisinėje sistemoje.

269.   Jungtinių Tautų Organizacija: tikslai ir struktūra. JTO sistemos institucijos. Generalinė Asamblėja. Saugumo Taryba. Tarptautinis Teisingumo Teismas.

270. Europos Taryba: tikslai ir struktūra.

271.   Tarptautinės teisinės atsakomybės sąvoka. Tarptautinės teisės pažeidimas kaip atsakomybės pagrindas. Nusikaltimai, už kuriuos fiziniams asmenims taikoma baudžiamoji atsakomybė. Atsakomybė už genocidą, karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui ir kitus tarptautinius nusikaltimus. Ekstradicija tarptautinėje teisėje. Tarptautinis Baudžiamasis Teismas. Struktūra, funkcijos, kompetencija.

272.   Diplomatinės atstovybės. Jų sudėtis, struktūra, funkcijos. Diplomatinės atstovybės privilegijos ir imunitetas.

273.   Tarptautinės jūrų teisės sąvoka ir šaltiniai.

274.   Tarptautinės oro teisės sąvoka ir šaltiniai.

275.   Tarptautinės humanitarinės teisės sąvoka ir šaltiniai.

 

XI SKYRIUS

TARPTAUTINĖ PRIVATINĖ TEISĖ

 

276.   Tarptautinės privatinės teisės samprata, dalykas, vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Teismų jurisdikcijų kolizijos samprata ir šaltinių apžvalga. Teismų jurisdikcijų kolizijos bendrosios taisyklės fiziniams asmenims ir juridiniams asmenims. Teismų jurisdikcijų kolizijos sprendimas sutartiniuose ir deliktiniuose ginčuose. Teismų jurisdikcijų kolizijos sprendimas šeimos, išlaikymo ir paveldėjimo bylose. Teismo atsisakymas spręsti ginčą: lis pendens, forum non conveniens. Forum necessitatis taisyklės taikymas. Teismo jurisdikcijos siekimas apgaule.

277.   Taikytinos teisės nustatymas tarptautinėje privatinėje teisėje: bendrieji klausimai, šaltinių apžvalga, kolizinė norma, jos struktūra. Atsisakymas taikyti užsienio teisę: viešosios tvarkos išlyga, imperatyvių normų taikymas.

278.   Sutartinėms prievolėms taikytina teisė. Nesutartinėms prievolėms taikytina teisė. Daiktinėms teisėms ir teisėms į nematerialųjį turtą taikytina teisė. Šeimos santykiams taikytina teisė: santuokai ir susijusioms prievolėms taikytina teisė, tėvų ir vaikų santykiams taikytina teisė. Išlaikymo prievolėms taikytina teisė. Paveldėjimo santykiams taikytina teisė. Tarptautiniame komerciniame arbitraže taikytina teisė.

279.   Užsienio teismų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Užsienio teismų sprendimų pripažinimo tvarka. Užsienio arbitražų sprendimų pripažinimas ir vykdymas. Užsienio arbitražo sprendimo samprata. Užsienio arbitražo sprendimo pripažinimo tvarka.

 

XII SKYRIUS

ŽMOGAUS TEISĖS

 

280.   Žmogaus teisių ir laisvių samprata. Prigimtinės žmogaus teisės. Žmogaus teisių ir laisvių klasifikavimas. Žmogaus teisės ir laisvės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje.

281.   Tarptautinės žmogaus teisių apsaugos sistemos: universali ir regioninė. JTO žmogaus teisių chartija ir jos pagrindiniai dokumentai.

282.   Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas ir jo pagrindinės nuostatos. Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas ir jo pagrindinės nuostatos. Individualių peticijų priimtinumo reikalavimai pagal šiuos paktus. 

283.   Reikšmingiausios bylos prie Lietuvą JTO Žmogaus teisių komitete.

284.   Žmogaus teisių apsauga Europos Sąjungoje. ES pagrindinių teisių chartija.

285.   Europos žmogaus teisių konvencija ir jos protokolai. Europos Žmogaus Teisių Teismas, struktūra, kompetencija. Individualių peticijų priimtinumo reikalavimai pagal Europos žmogaus teisių konvenciją. Reikšmingiausios bylos prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teisme.

 

_________________