PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  IR KOMPENSACIJŲ TEIKIMO NEPINIGINE FORMA PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr. T1-216

Plungė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu ir 4 dalimi. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 22 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 23 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 8 straipsnio 2 punktu, 12 straipsnio 7 dalies 2 punktu,  Plungės rajono  savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimą Nr. T1-239 „Dėl Socialinių išmokų asmenims, patyrusiems socialinę riziką, teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Audrius Klišonis

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. spalio 25 d.

sprendimu Nr. T1-216

 

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ  IR KOMPENSACIJŲ TEIKIMO NEPINIGINE FORMA PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja piniginės socialinės paramos, paramos mokinio reikmenims įsigyti, išmokų vaikams ir kitų  socialinių išmokų teikimo būdus ir mokėjimo organizavimą.

2. Aprašo tikslas – užtikrinti tikslingą socialinių išmokų ir kompensacijų panaudojimą, tenkinant gyvybiškai svarbius ir būtinus socialinių išmokų gavėjų, ypač vaikų, poreikius.

3. Aprašas taikomas socialinę riziką patiriantiems asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Plungės rajono savivaldybėje, įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Plungės rajono savivaldybėje, asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantiems Plungės rajono savivaldybėje.

4. Socialinės išmokos ir kompensacijos asmenims, patyrusiems socialinę riziką, skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Vyriausybės patvirtintais Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatais ir šiuo Tvarkos aprašu.

5. Asmenys, patyrę socialinę riziką - tai vieni gyvenantys asmenys (toliau- Asmenys) arba bendrai gyvenantys asmenys ar vieni gyvenantys asmenys, auginantys nepilnamečius vaikus (toliau-Šeimos) - veiksnius ir aplinkybes, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus patirti jiems socialinę atskirtį: suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaiką (vaikus) stoka ar nebuvimas; vaiko (vaikų) visapusiško fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, priklausomybė nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

6. Kitos šiame Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme apibrėžtas sąvokas.

7. Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimą socialinę riziką patiriantiems asmenims, derinant nepinigine forma ir pinigais, organizuoja Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau - Socialinės paramos skyrius), Plungės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų (toliau - Seniūnijų) ir Plungės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai ir socialinio darbo organizatoriai pagal asmenų, patiriančių socialinę riziką, gyvenamąją vietą.

 

II SKYRIUS

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ NEPINIGINE FORMA TEIKIMAS

 

8. Socialinės išmokos ir kompensacijos ar tam tikra jų dalis nepinigine forma gali būti teikiamos:

8.1. šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus, kurioms nustatomas socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygis;

8.2. šeimoms, auginančioms vaikus, kurioms Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinio  skyriaus spendimu nustatomas grėsmės vaikui lygis;

8.3. vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), jeigu bent vienas iš suaugusių šeimos narių ar bendrai gyvenančių asmenų nevykdo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 25 straipsnio 1, 4, 5 ir 6 punktuose nustatytų pareigų;

8.4. vaikui (vaikams), gavus informacijos iš nelegalaus darbo kontrolę ir prevenciją vykdančių institucijų apie bent vieną iš suaugusių šeimos narių ar bendrai gyvenančių asmenų  piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą;

8.5. asmenims, turintiems įsiskolinimą už socialinio būsto nuomą ir (ar) komunalines paslaugas;

8.6. bendrai gyvenantiems asmenims ar vieniems gyvenantiems asmenims, neturintiems vaikų, patiriantiems socialinę riziką, kurie socialines išmokas naudoja ne pagal paskirtį;

8.7. kitais atvejais, kai grėsmė kyla suaugusio asmens sveikatai ar gyvybei dėl elgetavimo, valkatavimo, skurdo ir benamystės.

9. Nepinigine forma gali būti teikiamos šių rūšių socialinės išmokos ir kompensacijos (toliau - socialinės išmokos ir kompensacijos):

9.1. vienkartinė išmoka vaikui;

9.2. išmoka vaikui;

9.3. vienkartinė išmoka nėščiai moteriai;

9.4. išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;

9.5. išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui;

9.6. išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;

9.7. globos (rūpybos) išmoka;

9.8. socialinė pašalpa;

9.9. būsto šildymo išlaidų kompensacija (kietas kuras);

9.10. vienkartinė materialinė pašalpa;

9.11. parama mokinio reikmenims įsigyti.        

10. Bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems nepilnamečius vaikus, arba vienam gyvenančiam asmeniui, patiriantiems  socialinę riziką ir (ar) naudojantiems socialines išmokas ne pagal paskirtį, socialinių išmokų ir kompensacijų dydis  pinigais negali viršyti 50 procentų paskirtos socialinės išmokos dydžio.      

11. Socialinės išmokos ir kompensacijos gali būti teikiamos šiais būdais: 

11.1. piniginėmis lėšomis:

11.1.1. prižiūrinčiai motinai ar tėvui;

11.1.2. vyresniam kaip 16 metų vaikui (asmeniui);

11.1.3. nepilnamečių vaikų artimiesiems, kurie jais rūpinasi – seneliams, pilnamečiams broliams, seserims ir pan.;

11.2. nepinigine forma:

11.2.1. pervedant socialines išmokas į mažos vertės pirkimo apklausos būdu konkursą laimėjusios parduotuvės sąskaitą;

11.2.2.pervedant socialinės išmokas į socialinę kortelę pirkti parduotuvėse (prekybos centruose) parduodamus maisto produktus bei kitas vartojamąsias prekes, išskyrus alkoholį, tabako gaminius ir loterijos bilietus;

11.2.3. maisto produktais, drabužiais, avalyne, higienos reikmenimis ir kitomis asmenims (vaikams) būtinomis prekėmis;

11.2.4. maitinimo talonais;

11.2.5. paslaugomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, psichosocialine pagalba);

11.2.6. apmokant vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose bei  maitinimo išlaidas ugdymo įstaigose, mokyklose ar dienos centruose;

11.2.7. apmokant neformaliojo vaikų švietimo paslaugų išlaidas;

11.2.8. apmokant suaugusių asmenų ir vaikų gydymosi išlaidas, medicininės reabilitacijos ir kitas medicinines paslaugas;

11.2.9. apmokant būsto nuomos, elektros, komunalines ir kitas būsto išlaikymo išlaidas bei susidariusius įsiskolinimus šias paslaugas teikiančioms įstaigoms;

11.2.10. nuperkant reikalingą kuro rūšį ir kiekį, kurie būstą šildo ir karštą vandenį ruošia patys, naudodami kietąjį ar kitokį kurą, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos;

11.2.11. sumokant už mokinio reikmenis – individualias mokymosi priemones: sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai, skaičiuotuvai, rašymo, braižymo, piešimo ir kitos mokinio individualiai naudojamos mokymosi priemonės, sportinė, mokyklinė apranga, avalynė, drabužiai ir kiti mokiniui ugdyti būtini reikmenys, kuriais mokiniai neaprūpinami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Asmenims, patiriantiems socialinę riziką, kurie socialines išmokas ir kompensacijas panaudoja ne pagal paskirtį ir nekeičia gyvenimo būdo, jiems visos išmokos gali būti teikiamos nepinigine forma, kol išnyksta aplinkybės, lėmusios jo patiriamą socialinę riziką.

13. Šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, kurie gaunamas socialines išmokas ir kompensacijas sugeba panaudoti tinkamai (pagal paskirtį) ir  užtikrina šeimoje augančių vaikų poreikius,  gali būti išmokamos  pinigine forma.

.

III SKYRIUS

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ TEIKIMO NEPINIGINE FORMA ORGANIZAVIMAS

 

14. Socialinių išmokų teikimą šeimoms ir (ar) asmenims, patyrusiems socialinę riziką, derinant nepinigine forma ir pinigais vykdo Seniūnijų ir Plungės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, bei socialinio darbo organizatoriai (toliau – socialiniai darbuotojai). Atskirais atvejais socialinių išmokų teikimą nepinigine forma asmenims, patyrusiems socialinę riziką, gali organizuoti (vykdyti) Socialinės paramos skyriaus specialistai.

15. Socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, švietimo įstaigos, bendruomeninių organizacijų bei kitų institucijų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, gyvenamosios vietos bendruomenės nariai, turintys informacijos apie asmenis, patiriančius socialinę riziką, ir (ar) apie asmenis, kurie skirtas socialines išmokas panaudoja ne bendrai gyvenančių asmenų interesams, apie tai (raštu) informuoja Socialinės paramos skyrių ir (ar) atitinkamą Seniūniją.

16. Socialinės paramos skyriaus, Seniūnijų ar Socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai patikrina šeimos ar asmens gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų  patikrinimo aktą (toliau – Aktas). Socialiniai darbuotojai, nustatę asmenų socialinių įgūdžių stoką tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaikus ar jų nebuvimą, būtiniausių poreikių netenkinimą, piktnaudžiavimą alkoholiu, gaunamų socialinių išmokų panaudojimą ne pagal paskirtį, patikrinimo Akte pateikia rekomendacijas dėl tolesnio socialinių išmokų teikimo pinigais ir nepinigine forma ir teikia svarstyti Socialinės paramos teikimo komisijai (toliau – Komisija).

17. Sudarytas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo Aktas ir rekomendacijos  galioja ne ilgiau nei 12 mėnesių.

18. Komisija priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma, parinkdama teikimo būdus ir dydžius. Komisija rekomendacijas (protokolų išrašus) perduoda Socialinės paramos skyriui iki kiekvieno mėnesio 25 dienos.

19. Atvejo vadybos specialistai ir socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, teikia Socialinės paramos skyriui Aktus ir (ar)  rekomendacijas dėl socialinių išmokų ir kompensacijų   teikimo būdų,  terminų ir dydžių.

20. Socialinės paramos skyriaus vedėjas, remdamasis Aktais ir rekomendacijomis, priima sprendimą dėl  socialinių išmokų  ir kompensacijų teikimo būdų.

21. Socialinių išmokų teikimą nepinigine forma organizuoja Socialinės paramos skyrius, Socialinių paslaugų centras ir Seniūnijos.

22. Socialinės paramos skyrius:

22.1. užsakinėja socialines debetines korteles ir pagamintas korteles išduoda išmokų gavėjams;

22.2. sudaro nepiniginės formos gavėjų žiniaraščius ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui;

22.3. Socialinių paslaugų centro direktorius ir (ar) seniūnas sudaro sutartis su konkurso, atlikto mažos vertės pirkimo apklausos būdu, laimėjusios parduotuvės savininku (prekybos įmone), dėl asmenų, gaunančių socialines išmokas arba jų tam tikrą dalį nepinigine forma, apipirkimo;

22.4. Seniūnijų ir Socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai padeda socialinę riziką patyrusiai šeimai ir asmenims tikslingai panaudoti gaunamas socialines išmokas ir kompensacijas šio Tvarkos aprašo 12.2 punkte nurodytais būdais.

23. Šeimos ir Asmenys, patiriantis socialinę riziką, privalo:

23.1. pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią asmens teisę gauti socialines išmokas ir kompensacijas, bei būtinus dokumentus;

23.2. sudaryti darbuotojams bei Komisijos nariams galimybę tikrinti jų gyvenimo sąlygas bei vietoje surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

24. Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo būdas šeimai ar asmeniui, patiriančiam socialinę riziką, gali būti keičiamas ar nutraukiamas, kai:

24.1.išnyksta socialinės rizikos veiksniai ir socialiniai darbuotojai pateikia rekomendacijas dėl socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo būdo pakeitimo;

24.2. asmenys, patyrę socialinę riziką, išvyksta gyventi į kitą savivaldybę;

24.3. šeimai, auginančiai vaikus, atvejo vadybos proceso metu nutarta socialinės priežiūros paslaugų nebeteikti.

25. Buhalterinės apskaitos skyrius pagal gautus žiniaraščius perveda išmokas (pinigus) į banko kortelių sąskaitas ir į prekybos įmonių, su kuriomis sudarytos sutartys, nurodytas sąskaitas  iki kiekvieno mėnesio 20 dienos.

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

 

26. Šeimos ir (ar) asmenys, gaunantys socialines išmokas pinigais ir nepinigine forma, turi teisę susipažinti su teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių išmokų ir kompensacijų teikimą nepiniginėmis formomis bei kreiptis į Socialinės paramos skyrių dėl  socialinių išmokų mokėjimo būdo pakeitimo. Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Socialinės paramos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, atsako už teisingą dokumentų socialinėms išmokoms priėmimą, duomenų įvedimą ir patikrinimą Socialinės paramos informacinėje sistemoje, socialinių išmokų apskaičiavimą ir dokumentų paruošimą joms mokėti.

28. Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistai, atliekantys teisėtas finansines operacijas, atsako už paskirtų socialinių išmokų arba tam tikros jų dalies teikimo nepinigine forma savalaikį vykdymą.

29. Socialinių paslaugų centras, sveikatos priežiūros, švietimo bei kitų įstaigų, Seniūnijų darbuotojai, turintys informacijos apie asmenis, patiriančius socialinę riziką, ir (ar) apie bendrai gyvenančius asmenis, kurie skirtas socialines išmokas panaudoja ne pagal paskirtį, ir (ar) apie asmenis, turinčius įsiskolinimą už socialinio būsto nuomą ir (ar) komunalines paslaugas, atsako už šios informacijos pateikimą raštu Socialinės paramos skyriui.

30. Jeigu Plungės rajono savivaldybės gyventojai deklaruoja gyvenamąją vietą vienoje rajono seniūnijoje, tačiau laikinai ar nuolat faktiškai gyvena kitoje rajono seniūnijoje ar jos teritorijoje esančioje socialinių paslaugų įstaigoje, dokumentus socialinių išmokų nepiniginei formai priima darbuotojas, dirbantis tos seniūnijos teritorijoje.

31. Aprašo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas, Seniūnijų seniūnai ir Socialinių paslaugų centro direktorius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32. Sprendimą dėl socialinių išmokų arba jų tam tikros dalies nepinigine forma bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo gali apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

33. Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrimo tikslu renkami asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (OL 2016 L 119, p. 1), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

34. Renkami asmens duomenys saugomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytais terminais.

_________________________________________________________