LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-275 „DĖL APRŪPINIMO MAISTU IR MAITINIMO PAGAL LAISVUS VALGIARAŠČIUS ORGANIZAVIMO KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.  vasario 10 d. Nr. V-118

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Aprūpinimo maistu ir maitinimo pagal laisvus valgiaraščius organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-275 „Dėl Aprūpinimo maistu ir maitinimo pagal laisvus valgiaraščius organizavimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.3. organizuojamas ir vyksta savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių ir aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių rengimas;“. 

1.2. Papildau 10.9 papunkčiu:

10.9. kariai savanoriai ir kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, taip pat aktyviojo kariuomenės personalo rezervo kariai pratybų, mokymų ar tarnybos užduočių vykdymo laikotarpiu.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                       Raimundas Karoblis