LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2003 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 194 „DĖL PATAISOS ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 1R-238

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės nauja redakcija nedėstomos, 1, 4–7, 9, 12, 15, 18–20, 23–31, 33–43, 45–59, 61 ir 62 priedai nekeičiami):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PATAISOS ĮSTAIGŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 64 straipsniu,

t v i r t i n u Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.5. laisvės atėmimo vietų ligoninei.“

2.3. Pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:

111. Iki Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 740 „Dėl Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programos patvirtinimo“, nurodytų projektų įgyvendinimo vienam asmeniui tenkantis minimalus gyvenamųjų patalpų plotas negali būti mažesnis kaip:

111.1. 3,1 kv. m – pataisos įstaigų bendrabučių tipo patalpose (išskyrus Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorių-pataisos namus);

111.2. 3,6 kv. m – pataisos įstaigų kamerų tipo patalpose;

111.3. 4,1 kv. m – Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų gyvenamosiose patalpose;

111.4. 5,1 kv. m – Laisvės atėmimo vietų ligoninės palatose.“

2.4. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI PATAISOS ĮSTAIGŲ PERSONALUI“.

2.5. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

PATAISOS ĮSTAIGŲ PERSONALO IR NUTEISTŲJŲ SANTYKIAI.

2.6. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Pataisos įstaigų darbuotojai privalo matomoje vietoje nešioti korteles, kuriose įrašytas vardas, pavardė ir pareigos.“

2.7. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ SIUNTIMO Į PATAISOS ĮSTAIGAS IR PRIĖMIMO JOSE TVARKA“.

2.8. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Konvojaus pareigūnų pristatytus į laisvės atėmimo vietų ligoninę nuteistuosius priima ligoninės direktoriaus budintysis padėjėjas ir budintysis gydytojas. Nuteistieji, kurie į laisvės atėmimo vietų ligoninę pristatyti planinio konvojaus, priimami pateikus nuteistojo asmens bylą, medicininį siuntimą, Asmens sveikatos istoriją, Individualaus darbo su nuteistuoju knygelę, Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelę (3 priedas) ir Nuteistojo telefoninių pokalbių apskaitos kortelę (4 priedas).“

2.9. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Su naujai atvykusiais nuteistaisiais karantino patalpose pataisos įstaigos psichologas, būrio viršininkas, kriminalinės žvalgybos, priežiūros, asmens sveikatos priežiūros, įskaitos ir kitų tarnybų darbuotojai dirba tiriamąjį aiškinamąjį darbą ir jo rezultatus įrašo Individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje.“

2.10. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

„65. Pataisos namų, laisvės atėmimo vietų ligoninės, nepilnamečių pataisos namų ir kalėjimų direktoriai įsakymais sudaro komisijas, kurios nuteistuosius, pirmą kartą po nuosprendžio įsiteisėjimo iš kardomojo kalinimo vietos atvykusius į šias pataisos įstaigas, jiems dalyvaujant, priskiria paprastosioms grupėms, taip pat suskirsto į būrius, skyrius ir kameras. Skirstant nuteistuosius į būrius, skyrius, kameras atsižvelgiama į jų neigiamos įtakos kitiems nuteistiesiems riziką, sveikatos būklę, amžių, gebėjimus užsiimti darbine veikla, kitas asmenines savybes, pataisos įstaigos psichologinės tarnybos rekomendacijas ir laikantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nustatytų nuteistųjų izoliuoto laikymo reikalavimų.“

2.11. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. Šiame skyriuje nurodytų nuteistųjų priskyrimas paprastajai grupei pažymimas Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (3 priedas), Individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje ir Nuteistojo telefoninių pokalbių apskaitos kortelėje (4 priedas). Pataisos įstaigos direktoriaus įsakymo apie šiame skyriuje nurodytų nuteistųjų suskirstymą (priskyrimą) išrašai įsiuvami į jų asmens bylas.“

2.12. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PERKĖLIMO TOJE PAČIOJE PATAISOS ĮSTAIGOJE IŠ VIENOS GRUPĖS Į KITĄ ĮFORMINIMO TVARKA“.

2.13. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Nuteistojo perkėlimas toje pačioje pataisos įstaigoje iš vienos grupės į kitą pažymimas Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (3 priedas), Individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje ir Nuteistojo telefoninių pokalbių apskaitos kortelėje (4 priedas).“

2.14. Pripažįstu netekusiu galios X skyrių.

2.15. Pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ ELGESIO TAISYKLĖS.

2.16. Pakeičiu 73.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

73.1. matomoje vietoje nešioti pataisos įstaigos administracijos išduotą kortelę su fotonuotrauka, įrašytu vardu ir pavarde. Kortelėje gali būti įrašomi ir kiti duomenys: grupė, skyrius, kamera, miegamoji vieta, darbo vieta;“.

2.17. Pakeičiu XII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ MAISTO PRODUKTŲ IR BŪTINIAUSIŲ REIKMENŲ ĮSIGIJIMO TVARKA“.

2.18. Pakeičiu XIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIII SKYRIUS

PAŠTO BEI PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ PRIĖMIMO IR ĮTEIKIMO, LABDAROS SIUNTŲ PRIĖMIMO IR PASKIRSTYMO NUTEISTIESIEMS TVARKA“.

2.19. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

„83. Nuteistiesiems, kurie neturi teisės gauti perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų, atnešti perduodami siuntiniai ir smulkieji paketai nepriimami. Nuteistųjų gauti siuntiniai ir smulkieji paketai apskaitomi Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (3 priedas).

Asmuo, atnešęs perduodamą siuntinį arba smulkųjį paketą, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildo prašymo dėl perduodamo siuntinio ar smulkiojo paketo perdavimo blanką (21 priedas). Jo akivaizdoje patikrinama, ar atneštame siuntinyje ar smulkiame pakete nėra kitų daiktų, išskyrus spaudą, vokus, pašto ženklus, rašymo popierių, patalynę, drabužius ir avalynę. Rasti daiktai, kurių perdavimas nenumatytas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, grąžinami asmeniui, atnešusiam siuntinį ar smulkųjį paketą, ir apie tai nurodoma prašymo dėl perduodamo siuntinio ar smulkiojo paketo blanke.“

2.20. Pakeičiu 84 punktą ir jį išdėstau taip:

84. Iš pašto įstaigų pašto siuntiniai ir smulkieji paketai nepriimami, jeigu:

84.1. jie gauti nuteistųjų, kurie neturi teisės gauti pašto siuntinių ir smulkiųjų paketų, vardu;

84.2. vienas pašto siuntinys sveria daugiau kaip 10 kilogramų;

84.3. jie gauti nuteistųjų, kurie paleisti iš laisvės atėmimo vietos, vardu;

84.4. jeigu jie gauti nuteistojo, kuris mirė, vardu.

Pašto siuntiniai ir smulkieji paketai nuteistiesiems, kurie turi teisę juos gauti, tačiau yra perkelti į kitas pataisos įstaigas, priimami, bet neatidaromi, netikrinami ir tuoj pat persiunčiami į nuteistųjų perkėlimo vietą pataisos įstaigos sąskaita.

Pašto siuntinys ar smulkusis paketas, išskyrus šiame punkte nurodytą atvejį, atidaromas ir patikrinamas, ar jame nėra kitų daiktų, išskyrus spaudą, vokus, pašto ženklus, rašymo popierių, patalynę, drabužius ir avalynę. Pašto siuntinys ar smulkusis paketas atidaromas ir patikrinamas nuteistojo, kurio vardu jis gautas, akivaizdoje.“

2.21. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Nuteistajam pašto bei perduodami siuntiniai ir smulkieji paketai įteikiami, kai jis pasirašo Nuteistųjų pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje, taip pat Pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos žurnale (22 priedas).“

2.22. Pakeičiu 89 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

89. Drabužių labdaros siuntos nuteistiesiems iš labdaros teikėjų, nurodytų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, priimamos šio įstatymo nustatyta tvarka, prieš tai suderinus su pataisos įstaigos direktoriumi arba jį pavaduojančiu pareigūnu.“

2.23. Pakeičiu 90 punktą ir jį išdėstau taip:

90. Pašto siuntinyje ar smulkiajame pakete rasti daiktai, kurių perdavimas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse nenumatytas, perduodami saugoti arba sunaikinami šių taisyklių 59 punkte nustatyta tvarka.“

2.24. Pakeičiu XIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIV SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ LAIŠKŲ IŠSIUNTIMO IR GAVIMO TVARKA“.

2.25. Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

92. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 99 straipsnio 5 dalimi, nuteistųjų gaunami ir siunčiami laiškai gali būti pataisos įstaigos direktoriaus motyvuotu nutarimu (23 priedas) arba teismo (teisėjo) nutartimi tikrinami, kad būtų užkirstas kelias pažeidimams ar nusikalstamoms veikoms arba apsaugotos kitų asmenų teisės ir laisvės, arba laikinai (iki trijų mėnesių) sustabdytas laiškų išsiuntimas ir įteikimas. Laikinai sustabdžius nuteistojo laiškų išsiuntimą ir įteikimą, nuteistojo siunčiami laiškai nepriimami, o gaunamus nuteistojo vardu laiškus saugo pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas darbuotojas. Pasibaigus laiškų išsiuntimo ir įteikimo sustabdymo terminui, nuteistojo vardu gauti laiškai perduodami nuteistajam.“

2.26. Pakeičiu XV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XV SKYRIUS

ILGALAIKIŲ IR TRUMPALAIKIŲ PASIMATYMŲ PATALPŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI“.

2.27. Pakeičiu XVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVI SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PASIMATYMŲ SU GIMINAIČIAIS IR KITAIS ASMENIMIS TVARKA“.

2.28. Pakeičiu 98 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Trumpalaikio pasimatymo pakeitimas telefoniniu pokalbiu arba vieno ilgalaikio pasimatymo pakeitimas dviem telefoniniais pokalbiais pažymimas Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (3 priedas) ir Nuteistojo telefoninių pokalbių apskaitos kortelėje (4 priedas), o vieno ilgalaikio pasimatymo pakeitimas dviem trumpalaikiais pasimatymais – Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje.“

2.29. Pakeičiu 105 punktą ir jį išdėstau taip:

105. Vieno pasimatymo metu pasimatyti su nuteistuoju gali ne daugiau kaip trys asmenys, neįskaitant nepilnamečių nuteistojo vaikų. Nepilnamečiai be suaugusiųjų į ilgalaikius pasimatymus neįleidžiami.“

2.30. Pakeičiu 112 punktą ir jį išdėstau taip:

112. Įvykęs ar nutrauktas pasimatymas įrašomas Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (3 priedas). Nutrauktas pasimatymas apskaitomas kaip įvykęs.“

2.31. Pakeičiu XVII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ, SERGANČIŲ SUNKIA LIGA, GRESIANČIA JŲ GYVYBEI, LANKYMO TVARKA“.

2.32. Pakeičiu XVIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVIII SKYRIUS

PAŠTO BEI PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ, SMULKIŲJŲ PAKETŲ, LAIŠKŲ IR PASIMATYMŲ APSKAITA“.

2.33. Pakeičiu 119 punktą ir jį išdėstau taip:

119. Pašto bei perduodamų siuntinių, smulkiųjų paketų ir pasimatymų apskaita tvarkoma Nuteistojo pasimatymų, gautų pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (3 priedas).“

2.34. Pakeičiu 121 punktą ir jį išdėstau taip:

121. Pradėjus vykdyti teismo nuosprendį, pirmąjį pasimatymą, pašto bei perduodamą siuntinį ir smulkųjį paketą nuteistasis gali gauti vos tik atvykęs iš kardomojo kalinimo vietos į pataisos įstaigą. Jeigu nuteistajam priklauso ilgalaikis ir trumpalaikis pasimatymas, jis turi pasirinkti, kuriuo pasimatymu pasinaudos pirmiausia.“

2.35. Pakeičiu XIX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIX SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ SKAMBINIMO TELEFONU TVARKA“.

2.36. Pakeičiu XX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XX SKYRIUS

GRYNŲJŲ PINIGŲ PRIĖMIMO TVARKA“.

2.37. Pakeičiu XXI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXI SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ DARBAS“.

2.38. Pakeičiu XXII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ INDIVIDUALIOS DARBINĖS, KŪRYBINĖS IR KITOKIOS VEIKLOS TVARKA“.

2.39. Pakeičiu 137 punktą ir jį išdėstau taip:

137. Nuteistiesiems, laikomiems pataisos namuose lengvosios grupės sąlygomis, nuteistiesiems, laikomiems pataisos namuose paprastosios grupės sąlygomis ir atbuvusiems ne mažiau kaip vieną trečdalį bausmės laiko, nuteistiesiems, paliktiems kardomojo kalinimo vietose, laisvės atėmimo vietų ligoninėje ar kalėjime atlikti ūkio darbų, gali būti leidžiama išvykti be sargybos už pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos teritorijos ribų, taip pat nepilnamečių pataisos namuose laikomiems nuteistiesiems, atlikusiems ne mažiau kaip tris mėnesius laisvės atėmimo bausmės, gali būti leidžiama išvykti be palydos už pataisos namų teritorijos ribų, jeigu to reikia dėl jų individualios darbinės, kūrybinės ar kitokios veiklos ar socialinės reabilitacijos priemonės, kurioje jie dalyvauja, pobūdžio, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 154, 155 ir 156 straipsniuose ir šių taisyklių XLVI skyriuje nustatyta tvarka.“

2.40. Pakeičiu XXIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXIV SKYRIUS

ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TVARKA“.

2.41. Pripažįstu netekusiu galios XXV skyrių.

2.42. Pakeičiu XXVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXVI SKYRIUS

UŽSIENIEČIŲ, ŽURNALISTŲ IR KITŲ ASMENŲ LANKYMOSI PATAISOS ĮSTAIGOSE TVARKA“.

2.43. Pakeičiu XXVII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXVII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ TELEVIZORIŲ, KOMPIUTERIŲ, VAIZDO LEISTUVŲ IR GARSO GROTUVŲ, RADIJO IMTUVŲ, KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ APARATŲ BEI KITŲ DAIKTŲ PARAMETRAI IR NAUDOJIMASIS JAIS“.

2.44. Pakeičiu 1731 punktą ir jį išdėstau taip:

1731. Nuteistieji šių Taisyklių 173.7 papunktyje nurodytais daiktais naudojasi tik laisvalaikio metu, bet ne ilgiau kaip 3 valandas per parą Kalėjimų departamento direktoriaus nustatyta tvarka. Kalėjimų departamento direktorius nustato kriterijus, pagal kuriuos pataisos įstaigos direktorius gali nuteistajam leisti naudotis šių Taisyklių 173.7 papunktyje nurodytais daiktais ilgiau kaip 3 valandas per parą. Naudojimosi šių Taisyklių 173 punkte nurodytais daiktais vietas nustato pataisos įstaigos direktorius.“

2.45. Pakeičiu 1732 punktą ir jį išdėstau taip:

„1732. Taisyklių 173 punkte nurodyti daiktai, išskyrus nurodytus Taisyklių 173.16 papunktyje, turi būti ne galingesni kaip 2000 W, techniškai tvarkingi, atitinkantys gamintojo žymose arba techninėje dokumentacijoje nurodytus duomenis. Techniškai netvarkingi daiktai perduodami saugoti pataisos įstaigoje arba grąžinami juos perdavusiems asmenims pagal nuteistojo rašytinį prašymą. Visos programinės vaizdo ir garso laikmenos turi būti su matomomis licencijavimo žymomis.“

2.46. Pakeičiu 176 punktą ir jį išdėstau taip:

176. Pataisos įstaigų bendrabučių gyvenamosiose patalpose, klubuose, bibliotekose, ilgalaikių pasimatymų ir poilsio kambariuose, kalėjimų, karcerių, kamerų tipo patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių bei laisvės atėmimo vietų ligoninės kamerose ir palatose, bendrojo ugdymo ir profesinėse mokyklose, taip pat pataisos įstaigų asmens sveikatos priežiūros uždarosiose įstaigose, taip pat, kai reikia, kitose patalpose įrengiami radijo taškai, kurie įjungiami ir išjungiami centralizuotai. Radijo klausymosi tvarką nustato pataisos įstaigos direktorius įsakymu.“

2.47. Pakeičiu XXVIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXVIII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ SUSITIKIMŲ SU ADVOKATU TVARKA“.

2.48. Pakeičiu XXIX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXIX SKYRIUS

SANTUOKOS SUDARYMO PATAISOS ĮSTAIGOJE TVARKA“.

2.49. Pakeičiu XXX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXX SKYRIUS

RELIGINIŲ APEIGŲ ATLIKIMO PATAISOS ĮSTAIGOJE TVARKA“.

2.50. Pakeičiu XXXI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXI SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PRIĖMIMO ASMENINIAIS KLAUSIMAIS TVARKA“.

2.51. Pakeičiu 187 punktą ir jį išdėstau taip:

187. Asmeniniais klausimais nuteistuosius priima pataisos įstaigų vadovybė ir tarnybų vadovai pagal savo kompetenciją.“

2.52. Pakeičiu 189 punktą ir jį išdėstau taip:

189. Pataisos įstaigos direktorius ir pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojai įrašus apie nuteistųjų priėmimą daro atskiruose žurnaluose, o tarnybų vadovai – bendrame žurnale. Visi nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais registracijos žurnalai įforminami, registruojami ir saugomi pataisos įstaigos raštinėje teisės aktų nustatyta tvarka.“

2.53. Pakeičiu 191 punktą ir jį išdėstau taip:

191. Pataisos įstaigos direktorius ne rečiau kaip kartą per mėnesį organizuoja nuteistųjų klausimų ir atsakymų valandėles, kuriose dalyvauja įstaigos direktorius, jo pavaduotojai ir tarnybų atstovai.

2.54. Pakeičiu XXXII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ (PAREIŠKIMŲ), PETICIJŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMO, IŠSIUNTIMO, PERDAVIMO IR ATSAKYMŲ Į JUOS ĮTEIKIMO, KOPIJAVIMO IR SPAUSDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA“.

2.55. Papildau šiuo 1921 punktu:

1921. Nuteistojo prašymu pataisos įstaigos administracija privalo padaryti dokumentų ar kitos medžiagos kopijas, išspausdinti nuteistojo nurodytoje interneto svetainėje ar pateiktoje elektroninėje laikmenoje esančią informaciją. Šios paslaugos nuteistajam suteikiamos vadovaujantis Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, ir tik tada, kai nuteistasis yra mokus.“

2.56. Pakeičiu 193 punktą ir jį išdėstau taip:

„193. Jeigu nuteistasis nori prie pasiūlymo, prašymo (pareiškimo), peticijos ar skundo pridėti dokumentų ar kitos medžiagos kopijas, tačiau nuteistojo asmeninėje sąskaitoje nepakanka lėšų pataisos įstaigos administracijai atlyginti už kopijų parengimą, pataisos įstaigos administracija privalo nuteistajam padaryti prašomų dokumentų ir kitos medžiagos kopijas, o šioms kopijoms parengti reikalinga suma iš nuteistojo asmeninės sąskaitos nurašoma, kai jis tampa mokus.“

2.57. Pakeičiu XXXIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXIII SKYRIUS

PAREIGŪNAI, TURINTYS ĮGALIOJIMUS SKIRTI NUTEISTIESIEMS PASKATINIMO PRIEMONES IR NUOBAUDAS“.

2.58. Pakeičiu XXXIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXIV SKYRIUS

PASKATINIMO PRIEMONIŲ IR NUOBAUDŲ SKYRIMO BEI VYKDYMO NUTEISTIESIEMS YPATUMAI“.

2.59. Pakeičiu XXXV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXV SKYRIUS

NUOBAUDOS – UŽDARYTI NUTEISTĄJĮ Į BAUDOS ARBA DRAUSMĖS IZOLIATORIŲ AR Į KARCERĮ – VYKDYMO YPATUMAI“.

2.60. Pakeičiu 215 punktą ir jį išdėstau taip:

215. Nuteistieji, laikomi baudos arba drausmės izoliatoriuje ar karceryje, į darbą, bendrojo ugdymo ir profesines mokyklas nevedami.“

2.61. Pakeičiu XXXVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXVI SKYRIUS

NUOBAUDOS – PERKELTI NUTEISTĄJĮ Į KAMERŲ TIPO PATALPAS – VYKDYMO YPATUMAI“.

2.62. Pakeičiu 224 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Nuteistieji, besimokantys bendrojo ugdymo ir profesinėse mokyklose, iš kamerų tipo patalpų į pamokas nevedami. Jiems sudaromos sąlygos mokytis savarankiškai ir konsultuotis su mokytojais.“

2.63. Pakeičiu XXXVII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXVII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ PASIVAIKŠČIOJIMO GRYNAME ORE TVARKA“.

2.64. Pakeičiu 233 punktą ir jį išdėstau taip:

233. Pasivaikščioti vienu metu gali būti vedami visi vienoje kameroje esantys nuteistieji. Vedami pasivaikščioti nuteistieji turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą. Pasibaigus pasivaikščiojimo laikui, nuteistieji privalo sutvarkyti pasivaikščiojimo kiemelį.“

2.65. Pakeičiu XXXVIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXVIII SKYRIUS

PATAISOS ĮSTAIGOS DRAUSMĖS KOMISIJOS SUDARYMO TVARKA IR KOMPETENCIJA“.

2.66. Pakeičiu 238 punktą ir jį išdėstau taip:

238. Pataisos įstaigos Drausmės komisijos nariais turi būti būrių viršininkai, psichologas, kriminalinės žvalgybos ir priežiūros skyriaus darbuotojai. Be šių Drausmės komisijos narių, jos nariais gali būti ir kiti asmenys.“

2.67. Pakeičiu 241 punktą ir jį išdėstau taip:

241. Medžiagą apie nuteistojo padarytą bausmės atlikimo režimo reikalavimų pažeidimą pataisos įstaigos Drausmės komisijos posėdžiui rengia būrio viršininkas arba kriminalinės žvalgybos ar priežiūros skyriaus pareigūnas. Šios komisijos posėdžiui gali būti pateikta svarstomo nuteistojo Individualaus darbo su nuteistuoju knygelė.“

2.68. Pakeičiu XXXIX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXXIX SKYRIUS

PASKATINIMO PRIEMONIŲ IR NUOBAUDŲ APSKAITA“.

2.69. Pakeičiu XL skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XL SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS YPATUMAI“.

2.70. Pakeičiu XLI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XLI SKYRIUS

HIGIENOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ TAISYKLIŲ LAIKYMASIS PATAISOS ĮSTAIGOSE“.

2.71. Pakeičiu 241 punktą ir jį išdėstau taip:

258. Ne rečiau kaip kartą per savaitę nuteistiesiems suteikiama galimybė pasinaudoti dušu, gauti išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius, kartą per mėnesį – pasinaudoti kirpėjo paslaugomis.“

2.72. Pakeičiu XLII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XLII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ TRAUMŲ APSKAITA“.

2.73. Pakeičiu 262 punktą ir jį išdėstau taip:

262. Nuteistąjį, kuriam padarytas kūno sužalojimas, apžiūri sveikatos priežiūros specialistas ir išrašo pažymėjimą apie nuteistojo kūno sužalojimo pobūdį, nurodo aplinkybes (pagal nuteistojo pasakojimą), kurioms esant buvo padarytas kūno sužalojimas, datą, laiką ir vietą. Sveikatos priežiūros specialistas daro įrašą specialiame žurnale, nurodytame šių taisyklių 263 punkte, ir apie tai praneša pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojui, o kai jo nėra, – kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnui.“

2.74. Pakeičiu 264 punktą ir jį išdėstau taip:

264. Nuteistiesiems gamyboje (darbo vietoje) padarytus kūno sužalojimus pirmiausia nagrinėja žmonių saugos darbe specialistas, kuris, esant gamybinei traumai, medžiagą kartu su savo tarnybiniu pranešimu perduoda pataisos įstaigos direktoriaus pavaduotojui, o kai jo nėra, – kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnui.“

2.75. Pakeičiu XLIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XLIII SKYRIUS

PATAISOS ĮSTAIGOS PERSONALO VEIKSMAI NUTEISTAJAM PAREIŠKUS APIE BADAVIMĄ“.

2.76. Pakeičiu XLIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XLIV SKYRIUS

PASIMATYMŲ SU VAIKAIS IKI TREJŲ METŲ TVARKA“.

2.77. Pakeičiu XLV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XLV SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ NĖŠČIŲ MOTERŲ IR VAIKŲ IKI KETVERIŲ METŲ TURINČIŲ NUTEISTŲJŲ MOTINŲ BAUSMĖS ATLIKIMO NE PATAISOS NAMŲ TERITORIJOJE YPATUMAI“.

2.78. Pakeičiu 277 punktą ir jį išdėstau taip:

277. Leidimas nėščioms moterims ir vaikų iki ketverių metų turinčioms motinoms gyventi ne pataisos namų teritorijoje įforminamas motyvuotu šios įstaigos direktoriaus nutarimu (46 priedas).“

2.79. Pakeičiu XLVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XLVI SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ, KURIEMS SUTEIKTA TEISĖ IŠVYKTI BE SARGYBOS ARBA BE PALYDOS, ELGESIO TAISYKLĖS IR LAIKYMO SĄLYGOS“.

2.80. Pakeičiu 285 punktą ir jį išdėstau taip:

285. Nuteistojo išėjimo už pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos teritorijos ribų ir sugrįžimo laikas nustatomas išvykimo į darbą, dalyvauti socialinėje reabilitacijoje, užsiimti individualia darbine, kūrybine ir kitokia veikla, į bendrojo ugdymo ar į profesinę mokyklą tabelyje, kurį rengia pataisos įstaigos direktoriaus įgaliotas pareigūnas. Šį tabelį tvirtina pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos direktorius arba jo pavaduotojas.“

2.81. Pakeičiu XLVII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XLVII SKYRIUS

NUTEISTOJO TRUMPALAIKĖS IŠVYKOS UŽ PATAISOS ĮSTAIGOS TERITORIJOS RIBŲ DĖL SUTUOKTINIO, SUGYVENTINIO AR ARTIMOJO GIMINAIČIO MIRTIES AR SUNKIOS LIGOS, TAIP PAT DĖL GAIVALINĖS NELAIMĖS, PADARIUSIOS DIDELĖS MATERIALINĖS ŽALOS NUTEISTAJAM AR JO SUTUOKTINIUI, SUGYVENTINIUI ARBA ARTIMIESIEMS GIMINAIČIAMS, SUTEIKIMO TVARKA“.

2.82. Pakeičiu XLVIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XLVIII SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ TRUMPALAIKIŲ IŠVYKŲ TRIMS PAROMS Į NAMUS TVARKA“.

2.83. Pakeičiu XLVIX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XLVIX SKYRIUS

NUTEISTŲJŲ IŠVYKIMO UŽ ATVIROS KOLONIJOS TERITORIJOS RIBŲ IR IŠVYKŲ Į NAMUS TVARKA“.

2.84. Pakeičiu 312.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

312.2. pateikiamas mokymo įstaigų rašytinis iškvietimas ar kitas nuteistojo mokymąsi (studijas) mokymo įstaigoje liudijantis dokumentas, patvirtintas tų mokymo įstaigų antspaudais, ir nuteistųjų prašymai, – kai galima leisti nuteistiesiems išvykti už atviros kolonijos teritorijos ribų dėl jų mokymosi;“.

2.85. Pakeičiu 314 punktą ir jį išdėstau taip:

314. Leidimas nuteistajam išvykti už atviros kolonijos teritorijos ribų šių taisyklių 312.1, 312.2, 312.3, 312.5 ir 312.6 papunkčiuose nurodytais atvejais įforminamas kolonijos direktoriaus įsakymu ir nuteistajam išduodamas nustatyto pavyzdžio leidimas (62 priedas).“

2.86. Pakeičiu L skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

L SKYRIUS

ASMENŲ PALEIDIMO IŠ PATAISOS ĮSTAIGŲ YPATUMAI“.

2.87. Pakeičiu 323.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

323.2. užtikrinti, kad paleidžiami iš pataisos įstaigų asmenys būtų aprūpinti reikiamais dokumentais ir asmens liudijimais, viešojo transporto bilietais kelionei iki paleidžiamo asmens gyvenamosios vietos ir, jei reikia, klimato ir sezono reikalavimus atitinkančia apranga ir avalyne, konsultuoti gyvenamosios vietos ir darbo paieškos klausimais;“.

2.88. Pripažįstu netekusiais galios 324 ir 325 punktus.

2.89. Pripažįstu netekusiu galios 3252 punktą.

2.90. Pakeičiu 328 punktą ir jį išdėstau taip:

328. Asmens dokumentus, pinigus, viešojo transporto bilietus kelionei iki paleidžiamo asmens gyvenamosios vietos ir, jei reikia, drabužius ir avalynę paleidžiamas asmuo gauna paleidimo iš pataisos įstaigos dieną.“

2.91. Pakeičiu LI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

LI SKYRIUS

NUTEISTOJO MIRTIES ĮFORMINIMO IR PALAIKŲ LAIDOJIMO ARBA ATIDAVIMO PRAŠANTIEMS ASMENIMS TVARKA“.

2.92. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.93. Pakeičiu 8 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.94. Pripažįstu netekusiais galios 13, 14 ir 15 priedus.

2.95. Pakeičiu 21 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.96. Pakeičiu 22 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.97. Pakeičiu 49 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.98. Pripažįstu netekusiu galios 60 priedą.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Juozas Bernatonis

 


 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių

3 priedas

 

NUTEISTOJO PASIMATYMŲ, GAUTŲ PAŠTO BEI PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITOS KORTELĖ

 

201__ – ____ – ____

_____________

(vietovė)

 

Asmens bylos Nr.__________

 

Vardas ______________________ Pavardė_______________________ Gimimo data __________

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis, dalis, punktas_________________________

Bausmės vykdymo pradžia_________________ Bausmės vykdymo pabaiga___________________

 

_______________________________________                                                                                 

   (pataisos įstaigos įskaitos tarnybos viršininkas) (parašas) (vardas ir pavardė)

 

I SKYRIUS

PAGAL ĮSTATYMĄ PRIKLAUSANTYS PASIMATYMAI IR SIUNTINIAI

 

Eil. Nr.

Ilgalaikiai pasimatymai

Trumpalaikiai pasimatymai

Siuntiniai

Įskaitos arba socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

DUOMENYS APIE NUTEISTOJO PRISKYRIMĄ GRUPEI

 

Eil. Nr.

Įsakymo (nutarimo) data ir Nr.

Įrašas apie priskyrimą grupei

Įskaitos arba socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

NUTEISTOJO GIMINAIČIAI IR KITI ARTIMIEJI

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Giminystės ryšys

Namų adresas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

PASIMATYMŲ APSKAITA

 

Eil. Nr.

Pasimatymo data

Su kuo įvyko pasimatymas

Pasimatymo rūšis

Pasimatymo trukmė (paros, valandos, minutės)

Pasimatymą suteikusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Giminystės ryšys

Vardas ir pavardė

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

PAŠTO BEI PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITA

 

Eil. Nr.

Priėmimo data

Kas priimta (siuntinys, smulkusis paketas)

Iš ko priimta (vardas ir pavardė)

Siuntinį, smulkųjį paketą gavusio nuteistojo parašas ir data

Siuntinį, smulkųjį paketą įteikusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SKYRIUS

DUOMENYS APIE TEISĖS GAUTI PAPILDOMUS PASIMATYMUS, SIUNTINIUS SUTEIKIMĄ IR ATĖMIMĄ

 

Eil. Nr.

Įsakymo (nutarimo) data ir Nr.

Į ką suteikta teisė (į siuntinį ar į pasimatymą)

Į ką atimta teisė

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII SKYRIUS

TELEVIZORIŲ, KOMPIUTERIŲ, GARSO IR VAIZDO MAGNETOFONŲ, RADIJO IMTUVŲ, KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ APARATŲ, KOMPAKTINIŲ DISKŲ GROTUVŲ IR MUZIKOS INSTRUMENTŲ APSKAITA

 

Priėmimo data

Televizoriaus, kompiuterio, magnetofono, radijo imtuvo ir kitų daiktų pavadinimai ir gamykliniai Nr. (šių daiktų dokumentų nereikalaujama)

Televizorių, kompiuterį, magnetofoną, radijo imtuvą ar kitą daiktą įteikusio nuteistajam darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Televizoriaus, kompiuterio, magnetofono, radijo imtuvo ar kito daikto įteikimo data

Nuteistojo, gavusio televizorių, kompiuterį, magnetofoną, radijo imtuvą ar kitą daiktą, parašas ir data

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių

8 priedas

 

 

herbas_baltam mazas

 

_____________________________________________________________

(pataisos įstaigos pavadinimas)

_________________________________________________________________

(pataisos įstaigos duomenys)

 

_______________________________________

              (nuteistojo artimojo vardas ir pavardė)

_______________________________________

                               (adresas)

 

PRANEŠIMAS APIE NUTEISTOJO ATVYKIMĄ Į BAUSMĖS ATLIKIMO VIETĄ IR JO KAI KURIAS TEISES

 

201___ – _____ – _____ Nr._____

 

Pranešame, kad Jūsų_________________________________________________________

                                                           (giminystės ryšys, nuteistojo vardas ir pavardė)

nuo 201__m.____________________ ____d. atlieka laisvės atėmimo bausmę _________________

_______________________________________________________________________________ .

                                                (pataisos įstaigos pavadinimas)

Nuteistasis turi teisę:

1. Siųsti ir gauti laiškus, neribojant jų kiekio.

2. Gauti pinigines perlaidas ir siųsti jas giminaičiams, neribojant piniginių perlaidų kiekio.

3. Gauti neribotą kiekį smulkiųjų paketų su spauda, vokais, pašto ženklais ir rašymo popieriumi.

4. Gauti per šešis mėnesius vieną pašto arba perduodamą drabužių, patalynės (išskyrus antklodę, čiužinį ir pagalvę), avalynės siuntinį.

5. Gauti per ________________ vieną trumpalaikį, iki 4 valandų trukmės, ir vieną ilgalaikį,

_____________________________________________________________ (nurodomas laikotarpis),

iki 2 parų trukmės, pasimatymus. Asmenys, atvykę į ilgalaikį pasimatymą, gali vaišinti nuteistąjį maisto produktais. Ilgalaikiai pasimatymai suteikiami tiktai susitikimams su sutuoktiniu, sugyventiniu ir artimaisiais giminaičiais (tėvais, vaikais, seneliais, vaikaičiais, broliais, seserimis). Ilgalaikis pasimatymas taip pat suteikiamas susitikti su asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jeigu nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių. Su nuteistojo sugyventiniu ilgalaikis pasimatymas suteikiamas, jei sugyventinis yra nurodytas Suimtojo (nuteistojo) asmens anketoje ir jei nurodytas sugyventinis nėra susituokęs su kitu asmeniu bei pateikė įrodymus dėl bendro gyvenimo su nuteistuoju ne mažiau kaip vienus metus neįregistravus santuokos. Už naudojimąsi pasimatymų patalpomis mokestis neimamas. Asmenys, atvykę į pasimatymą su nuteistuoju, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o asmenys, kurių duomenys nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kartu turi pateikti gimimo liudijimą, – kai reikia nustatyti tėvystės (motinystės) ryšį, santuokos liudijimą, – kai reikia nustatyti atvykusio asmens šeimos teisinį santykį su nuteistuoju. Nuteistojo sugyventinis, atvykęs į ilgalaikį pasimatymą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įrodymus, patvirtinančius bendrą gyvenimą su nuteistuoju ne mažiau kaip vienus metus neįregistravus santuokos. Nepilnamečiai be suaugusiųjų į ilgalaikius pasimatymus neįleidžiami.

6. Vieną kartą per ________________________  paskambinti telefonu. Skambinimo telefonu

                                     (nurodomas laikotarpis)

išlaidas apmoka pats nuteistasis.

Apie pasimatymo rūšį, datą ir apie teisę gauti papildomus pasimatymus, nenurodytus 5 punkte, Jums praneš pats nuteistasis.

 

Daiktų ir reikmenų, kuriuos draudžiama turėti nuteistiesiems, sąrašas:

1. Daiktai, gaminiai ir medžiagos, kurių civilinė apyvarta uždrausta.

2. Visų rūšių šaunamieji ir nešaunamieji ginklai, šaudmenys ir sprogmenys, ginklų, šaudmenų ir sprogmenų aprašymai, dujų balionėliai (išskyrus vienkartinius žiebtuvėlius).

3. Visų rūšių transporto priemonės.

4. Pinigai, vertingi daiktai, vertybiniai popieriai.

5. Optiniai prietaisai.

6. Garso magnetofonai, televizoriai, kurių ekranų įstrižainės didesnės kaip 51 centimetras, telefonai (jų dalys ir priedai), radijo ryšio priemonės.

7. Laikrodžiai iš brangiųjų metalų.

8. Visų rūšių alkoholiniai gėrimai, kvepalai, odekolonai ir kiti gaminiai, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio.

9. Narkotinės, psichotropinės ir toksinės medžiagos, jų pirmtakai, stipriai veikiantys medikamentai, taip pat medicininės paskirties daiktai – be gydytojo leidimo.

10. Rašomosios mašinėlės, dauginimo ir kopijavimo aparatai.

11. Peiliai, skutimosi priemonės (išskyrus elektrines ir mechanines bei skutimosi aparatus su kasetėmis) ir kiti aštriabriauniai bei smailūs daiktai.

12. Šaltkalvio, staliaus ir kiti įrankiai.

13. Kortos.

14. Fotoaparatai, vaizdo ir kino kameros, fotomedžiagos, chemikalai.

15. Dokumentai (išskyrus teisės aktų tekstus, baudžiamosios bylos medžiagos, nuosprendžių, nutarčių ir nutarimų nuorašus ar kopijas, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pareigūnų ir tarnautojų, nevyriausybinių organizacijų bei tarptautinių institucijų atsakymus, atiduotų saugoti pinigų, vertingų daiktų kvitus).

16. Topografiniai žemėlapiai, kompasai.

17. Karinė ir kitokia uniforma, jos reikmenys.

18. Kopijavimo popierius.

 

PASTABOS:

1. Perduodamas siuntinys neturi sverti daugiau kaip 15 kilogramų. Pašto siuntinys neturi sverti daugiau kaip 10 kilogramų. Asmuo, atnešęs perduodamą siuntinį, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2. Rasti kiti daiktai, išskyrus spaudą, vokus, pašto ženklus, rašymo popierių, patalynę, drabužius ir avalynę, nuteistajam neįteikiami, greitai gendantys daiktai ir maisto produktai sunaikinami.

 

Direktorius                                                                                  ________________________

                                                      (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

______________

 


 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių

21 priedas

 

____________________________________

(asmens, perduodančio siuntinį, vardas ir pavardė,

____________________________________

gimimo metai, namų adresas, telefonas)

 

_________________________ direktoriui

     (pataisos įstaigos pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

LEISTI PERDUOTI NUTEISTAJAM SIUNTINĮ AR SMULKŲJĮ PAKETĄ

 

201__ – ____ – ____

 

Prašau perduoti nuteistajam____________________________________________________

                                                                          (vardas ir pavardė, gimimo metai,

_____________________________________________________________________ šiuos daiktus:

giminystės ryšys)

 

Eil. Nr.

Daiktų pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perduodamo siuntinio ar smulkiojo paketo svoris __________ kg.

 

____________________

(parašas)

 

 

Priėmė perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą

___________________________

            (pareigų pavadinimas)

___________________________

                      (parašas)

___________________________

              (vardas ir pavardė)

 

 

 

Gavo perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą nuteistasis

___________________________

                         (parašas)

___________________________

                (vardas ir pavardė)

201__ – ____ – ____

________________

 


 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių

22 priedas

 

_____________________________________________________________

(pataisos įstaigos pavadinimas)

 

PAŠTO BEI PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Nuteistojo vardas ir pavardė

Siuntinio (smulkiojo paketo) priėmimo data

Siuntinyje (smulkiajame pakete) esamų daiktų patikrinimo data bei patikrinusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Siuntinio (smulkiojo paketo) svoris bei jame esamų daiktų aprašas

Siuntinio (smulkiojo paketo) įteikimo data ir jį gavusio nuteistojo parašas

Daiktų, neįteiktų nuteistajam, pavadinimai ir sprendimas dėl jų likimo

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________          __________________          ______________________________

                   (pareigos)                              (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

______________

 

 


 

Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių

49 priedas

 

herbas_baltam mazas

_____________________________________________________________

(pataisos įstaigos pavadinimas)

DIREKTORIUS

 

NUTARIMAS

DĖL TEISĖS SUTEIKIMO NUTEISTAJAM IŠVYKTI BE SARGYBOS ARBA BE PALYDOS

 

201 _ m. ____________ ____ d. Nr.____

___________________

(vietovė)

 

Asmens bylos Nr.___________

___________________________

                     (grupės pavadinimas)

 

Atsižvelgdamas į tai, kad nuteistasis __________________________________________________ ,

                                                                                (vardas ir pavardė, gimimo metai, būrio Nr.)

nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ___ ____________________________

(straipsniai ir jų dalys)

________________________  laisvės atėmimu, atliko ____________________________________ ,

(bausmės laikas)                                                                 (atlikto bausmės laiko dalis)

 

ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 154 straipsniu ir 155 straipsnio 1 dalimi arba Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 139–142 ir 281 punktais ar 145–147 ir 281 punktais,

nutariu nuteistajam _____________________________________ į darbą (mokymąsi,                                                                                                                         (vardas ir pavardė)

dalyvavimą socialinės reabilitacijos priemonėje, užsiėmimą individualia darbine ar kūrybine, moksline, menine ir kitokia veikla)_____________________________________________________________________

(būsimo darbo (mokymosi, veiklos) pobūdis)

suteikti teisę išvykti be sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos (kardomojo kalinimo vietos)

teritorijos ribų _________________________________________  nuo ______ val. iki _______ val.

                                                         (maršrutas)

 

Direktorius                                                                                              ________________________

                                                                 (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

 

_______________________________                           Nutarimas man paskelbtas

     (tarpininkaujančio darbuotojo pareigos)

_______________________________ ____________________________

                      (parašas) (nuteistojo parašas)

______________________________                       ___________________________  

                     (vardas ir pavardė) (vardas ir pavardė)

201__ – ____ – ____ 201__ – ____ – ____

______________