Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. RUGPJŪČIO 23 D. NUTARIMO NR. 1341 „DĖL VALSTYBĖS ĮMONIŲ IR VALSTYBĖS KONTROLIUOJAMŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ, UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR VYRIAUSIŲJŲ BUHALTERIŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 25 d. Nr. 204
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimą Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“:

1. Papildyti 1.3.5 papunkčiu:

„1.3.5. įmonė, kuri įstatymų nustatyta tvarka turi įgaliojimus atlikti viešąjį administravimą, priskiriama viena kategorija aukštesnei kategorijai, nei būtų priskiriama pagal nurodytuosius rodiklius, išskyrus įmones, kurios pagal nurodytuosius rodiklius priskirtos aukščiausiai – I kategorijai.“

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Nustatyti, kad įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija turi nustatyti įmonės vadovaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, vadovaudamasi šio nutarimo 1 punkto nuostatomis. Jeigu įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu valstybės įmonėje sudaryta valdyba, ji gali teikti pasiūlymus dėl šios tvarkos taikymo.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė