HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-259 „DĖL Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 22 d. Nr. D1-108

Vilnius

 

1.Pakeičiu Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, ir 1 priedo 1.4 papunktį išdėstau taip:

1.4. išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, išskyrus buitines,  kuriose, nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito, prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“  (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), 2 priedo A dalyje nurodytą ribinės koncentracijos į gamtinę aplinką vertę ir (ar) kuriose prioritetinių pavojingų medžiagų koncentracija yra didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nurodytą aplinkos kokybės standartą, išreikštą kaip didžiausia leidžiama koncentracija (toliau DLK-AKS), vidaus paviršiniams vandenims, o kai medžiagai DLK-AKS nenustatytas, aplinkos kokybės standartą, išreikštą kaip metinė vidutinė vertė, vidaus paviršiniams vandenims.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 Simonas Gentvilas