Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. RUGPJŪČIO 21 D. NUTARIMO NR. 741 „Dėl ATLYGINIMO UŽ ŽEMĖS GELMIŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETO TEIKIMĄ IR METINIO ABONENTINIO MOKESČIO DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 15 d. Nr. 1424
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimą Nr. 741 „Dėl Atlyginimo už žemės gelmių registro duomenų vieneto teikimą ir metinio abonentinio mokesčio dydžių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, įgyvendindama Žemės gelmių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“, 49 punktą ir Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 739 „Dėl Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Atlyginimo už žemės gelmių registro duomenų vieneto teikimą ir metinio abonentinio mokesčio dydžius ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 741

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1424
redakcija)

 

 

 

ATLYGINIMO UŽ žEMĖS GELMIŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETo TEIKIMą IR METINIO ABONENTINIO MOKESČIO dydŽIAI

 

 

 

Eil. Nr.

Duomenų teikimo būdai ir metinis abonentinis mokestis

Atlyginimo už Žemės gelmių registro duomenų vieneto teikimą ir metinio abonentinio mokesčio dydžiai, eurais (be PVM)

1.

Žemės gelmių registro (toliau – registras) išrašų apie registro objektą teikimas raštu:

 

1.1.

iš registro išteklių dalies

4,30

1.2.

iš registro gręžinių dalies

3,15

1.3.

iš registro tyrimų dalies

2.

Registro išrašų apie registro objektą teikimas elektroninių ryšių tinklais:

 

2.1.

iš registro išteklių dalies

2,30

2.2.

iš registro gręžinių dalies

1,15

2.3.

iš registro tyrimų dalies

3.

Metinis abonentinis mokestis, pasirašius registro duomenų teikimo sutartį dėl registro išrašų, registro duomenų bazės išrašų, apimančių visus duomenų bazėje saugomus duomenis arba jų dalį, registro duomenų pakeitimų teikimo elektroninių ryšių tinklais pagal registro duomenų gavėjo užklausas:

 

3.1.

iš registro išteklių dalies

1 158,00

3.2.

iš registro gręžinių dalies

695,00

3.3.

iš registro tyrimų dalies

608,00

 

 

 

––––––––––––––––––––