CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 4R-126 „DĖL LEIDIMŲ SPECIALIAJAM SKRYDŽIUI IŠDAVIMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. 4R-147

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisykles, patvirtintas Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 4R-126 „Dėl leidimų specialiajam skrydžiui išdavimo taisyklių“:

1.   Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Nustačiusi, kad orlaivis gali saugiai skristi, CAA, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo visų dokumentų pateikimo, išduoda šių taisyklių 2 priede nustatytos formos Leidimą. Šių taisyklių 4.4 papunktyje numatytu atveju Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 dienas. Leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip 2 savaičių periodui.“

2. Papildau 28 punktu ir jį išdėstau taip:

28. Orlaivio savininkas (naudotojas) sprendimus dėl Leidimo neišdavimo turi teisę skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Joris Gintilas