KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

Įsakymas

dėl KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE Lietuvos RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2006 M. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO Nr. v-4 „DĖL kŪNO KULTŪROS IR SPORTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. vasario 4 d. Nr. V - 53

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1555 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d.  nutarimu Nr. 511 „Dėl  biudžetinių  įstaigų   ir organizacijų  darbuotojų  darbo apmokėjimo  tvarkos  tobulinimo“ pakeitimo pakeičiu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. V-4 „Dėl kūno kultūros ir sporto biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Išdėstau:

1. 3 priedo 3 lentelės pavadinimą taip: „Trenerių-sporto mokytojų mėnesinių tarifinių atlygių priedų koeficientai už sportininkų kiekį rinktinėse (už faktiškai su rinktinės nariais dirbtą laiką)“

2. šio įsakymo 1 priedą nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                       Klemensas Rimšelis

 

SUDERINTA:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2014-01-28 raštu Nr. (11.10.-53)SD-641

SUDERINTA:

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2014-01-27 raštu Nr.((1.15-0202)-5K-1401652)-6K-14050720

 

 


 

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 5 d.  įsakymo Nr. V-4

(Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V- 53 redakcija)

1 priedas

 

SPORTO MOKYMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ, JŲ PAVADUOTOJŲ IR PADALINIŲ VADOVŲ, TURINČIŲ PEDAGOGINĮ IŠSILAVINIMĄ, TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

(bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Pareigybės pavadinimas

 

Koeficientas

 

Sporto mokymo įstaigos

 

Lietuvos olimpinis sporto centras

 

Įstaigų ir organizacijų vadovai

 

11,7 – 40,56

 

43,4

 

Įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojai

(išskyrus ūkio ir bendriems klausimams)

11,15 – 35,49

 

38,5

 

Skyrių ir kitų padalinių vadovai

 

10,53 – 28,61

 

33,35

 

 

 

PASTABOS:

1. Kitų specialistų pedagogų, išskyrus trenerių-sporto mokytojų, tarnybiniai atlyginimai nustatomi pagal šiuos koeficientus (bazinės mėnesinės algos dydžiais):

2.1. įgijusių aukštąjį universitetinį išsilavinimą: 9,2 – 27,94;

2.2. įgijusių aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas): 9,15 – 26,7;

2.3. įgijusių aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų: 8,9 – 21,8.

2. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

________________