LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2015 M. LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2014 m. spalio 16 d Nr. 3D-751

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011, (OL 2014 L 149, p. 1),  

t v i r t i n u pridedamus:

1. 2014 – 2015 m. Lietuvos žuvininkystės kontrolės programą;

2. 2014 – 2015 m. Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos įgyvendinimo 2014–2015 m. išlaidų sąmatą.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė