VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS 2009 M. BALANDŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. KS-31 „DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 27 d. Nr. KS-106

Vilnius

 

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbo reglamento, patvirtinto Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. KS-31 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos darbo reglamento patvirtinimo“, 48 punktą ir jį išdėstyti taip:

48. Laikotarpiu tarp Komisijos posėdžių, parengiamųjų posėdžių ir pasitarimų Komisijos pirmininkas ir nariai gali dirbti savarankiškai, Komisijos pirmininko įsakymu nustatyta tvarka. Komisijos nariai apie savo atliktus darbus pažymi savo mėnesio veiklos ataskaitoje, kurios formą tvirtina Komisijos pirmininkas. Veiklos ataskaitas saugo ir tvarko Komisijos sekretoriatas.

2. Šį sprendimą paskelbti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt .

 

 

 

Komisijos pirmininkas Edmundas Sakalauskas