Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio rajono savivaldybės 20202022 mETŲ strateginio veiklos plano patvirtinimo

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. T1-29

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T1-229 redakcija), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                 Gintautas Gegužinskas