VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2011 M. GEGUŽĖS 25 D. NUTARIMO NR. 602 "DĖL ATLYGINIMO UŽ DUOMENŲ TEIKIMĄ IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS TVARKOMŲ REGISTRŲ IR INFORMACINĖS SISTEMOS NUSTatymo" įgyvendinimo

 

2017 m. balandžio 7 d. Nr. V-174

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gegužės 25 d. nutarimą Nr. 602 "Dėl atlyginimo už duomenų teikimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkomų registrų ir informacinės sistemos nustatymo“:

1. N u s t a t a u, kad 20 procentų nustatyto atlyginimo už Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro ir Informacinės sistemos duomenų vienetą dydis taikomas už duomenis, teikiamus pagal duomenų teikimo sutartis automatiniu būdu naktį nuo  1 valandos iki 5 valandos.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2011 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. V-3 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr.1802 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenų vienetą ir metinio abonentinio užmokesčio dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“ įgyvendinimo“.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių:

3.1.1. užtikrinti duomenų, teikiamų automatiniu būdu pagal sutartis šio įsakymo 1 punkte nurodytu paros laiku, apskaitą;

3.1.2. šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos Teisės skyriui, Komunikacijos skyriui, Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyriui;

3.2. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

3.3. Fondo valdybos Komunikacijos skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto ir Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje.

 

 

 

Direktorius                                                                                            Mindaugas Sinkevičius