LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. SAUSIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 3D-23 „DĖL ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS VALDYMO REIKALAVIMŲ IR TRĄŠŲ BEI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR VALDYMO KONTROLĖS INSTITUCIJŲ PASKYRIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 3D-486

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-23 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo“:

1.1. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. pagalbinio ūkio paskirties pastatai – kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakyme Nr. D1- 713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“;

1.2. Papildau 101 punktu:

101. Draudžiama mėšlą ir srutas įterpti arba skleisti ant įšalusios, įmirkusios, užtvindytos, apsnigtos žemės (esant bent vienai iš sąlygų).“;

1.3. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Neprofesionalieji augalų apsaugos produktų naudotojai augalų apsaugos produktus turi naudoti tik susipažinę su jų savybėmis ir darbo saugos reikalavimais.“;

1.4. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Jei deklaruotas plotas tręšiamas nuotekų dumblu, būtina turėti su Aplinkos apsaugos agentūra suderintą tręšimo planą, parengtą pagal Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų patvirtinimo.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas nuo 2022 m. teikiamoms paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoms.

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                Simonas Gentvilas

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

2022-07-15 raštu Nr. B6-(1.19.)-1923