LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-429 „DĖL SPRENDIMŲ DĖL UŽSIENIEČIO ĮPAREIGOJIMO IŠVYKTI, IŠSIUNTIMO, GRĄŽINIMO IR VYKIMO TRANZITU PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ PRIĖMIMO IR JŲ VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 17 d. Nr. 1V-119

Vilnius

 

1. Pakeičiu Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu
Nr. 1V-429 „Dėl Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 94.2 papunktį išdėstau taip:

94.2. iki 2022 m. gegužės 21 d. laisva valia raštu pateikė prašymą leisti jam grįžti į užsienio valstybę ir prašo skirti paramą savanoriškai grįžti į užsienio valstybę;“.

2. Nustatau, kad:

2.1. Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. vasario 21 d.

2.2. Užsieniečiui, kuris prašymą leisti jam grįžti į užsienio valstybę pateikė iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, vienkartinė piniginė išmoka mokama vadovaujantis iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusio Sprendimų dėl užsieniečio įpareigojimo išvykti, išsiuntimo, grąžinimo ir vykimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                    Agnė Bilotaitė