LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. GEGUŽĖS 31 d. įsakymo Nr. 1V-475 „DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.3-VRM-02-V „VIEŠŲJŲ POLITIKŲ REFORMŲ SKATINIMAS“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 8 d. Nr. 1V-389

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 1V-475 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, finansuojamam pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI, FINANSUOJAMAM PAGAL 2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ VP1-4.3-VRM-02-V „VIEŠŲJŲ POLITIKŲ REFORMŲ SKATINIMAS

 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 100 ir 101 punktais, 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1V-107 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“, 56 punktu, Valstybės projektų, finansuotinų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“, sąrašu Nr. 08, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1V-642 „Dėl valstybės projektų, finansuotinų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų skatinimas“, sąrašo Nr. 08 patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Europos socialinio fondo agentūros 2013 m. gegužės 10 d. projekto paraiškos Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-08-001 tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 2013-VRM-A040,

s k i r i u finansavimą valstybės projektų planavimo būdu pateiktam Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektui „Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas“ (projekto kodas Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-08-001) įgyvendinti – iki 1 089 320,72 Eur (vieno milijono aštuoniasdešimt devynių tūkstančių trijų šimtų dvidešimties eurų 72 ct) iš Vidaus reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Gerinti viešųjų paslaugų prieinamumą gyventojams ir verslui, diegti geresnio reglamentavimo principus“ (priemonės kodas 01-01-06), finansuoti:

1. iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1) – iki 925 922,61 Eur (devynių šimtų dvidešimt penkių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt dviejų eurų 61 ct);

2. iš bendrojo finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.3.1) – iki 163 398,11 Eur (vieno šimto šešiasdešimt trijų tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt aštuonių eurų 11 ct).“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Saulius Skvernelis