LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS DOKUMENTŲ FORMŲ, NAUDOTINŲ ATLIEKANT LIETUVOS RESPUBLIKOS MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONIŲ NESĄŽININGŲ VEIKSMŲ DRAUDIMO ĮSTATYMO PAŽEIDIMO TYRIMUS, PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 17 d. Nr. 1S-31 (2020)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9  straipsnio 1, ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018), 38 ir 591 punktais, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti pridedamas dokumentų formas, naudotinas atliekant Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimo tyrimus:

1.1. Faktinių aplinkybių užfiksavimo dalyvaujant tretiesiems asmenims protokolo formą;

1.2. Faktinių aplinkybių užfiksavimo nedalyvaujant tretiesiems asmenims protokolo formą;

1.3. Paaiškinimų protokolo formą;

1.4. Informacijos peržiūros, kopijavimo ir (ar) paėmimo protokolo formą;

1.5. Bylos tvarkymo protokolo formą.

2. Pripažinti netekusiais galios Konkurencijos tarybos 2019 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. 1S-86 (2019) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų patvirtinimo“ ir jo 1 punktu patvirtintas dokumentų formas, naudotinas atliekant Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimo tyrimus:

2.1. Faktinių aplinkybių užfiksavimo dalyvaujant tretiesiems asmenims protokolo formą;

2.2. Faktinių aplinkybių užfiksavimo nedalyvaujant tretiesiems asmenims protokolo formą;

2.3.      Paaiškinimų protokolo formą;

2.4.      Informacijos peržiūros, kopijavimo ir (ar) paėmimo protokolo formą;

2.5.      Bylos tvarkymo protokolo formą.

3.    Pripažinti netekusiais galios Konkurencijos tarybos 2019 m. liepos 23 d. nutarimą Nr. 1S‑98 (2019) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų patvirtinimo“ ir jo 2 punktu patvirtintą paaiškinimų protokolo formą, naudotiną atliekant Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimo tyrimus.

4.         Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. kovo 23 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                         Šarūnas Keserauskas

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-31 (2020)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ UŽFIKSAVIMO PROTOKOLAS

 

20___ m. ____________ mėn. ____ d.

 

__________________________

(vieta)

 

Protokolo surašymo pradžia ___________ val.

 

Protokolo surašymo pabaiga  ___________val.

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

 

□ įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai)

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės))

________________________________________________________________________________

 

□ administracijos darbuotojas (-ai)

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės))

_______________________________________________________________________________,

 

atlikdamas (-i)

 

□ ______________________________________________________________________________

(nagrinėjamas (-i) klausimas (-ai))

 

□ tyrimą_________________________________________________________________________

(tyrimo pavadinimas, nutarimo data, numeris ir jei reikalinga įgaliojimus patvirtinančio dokumento data ir numeris)

_______________________________________________________________________________,

 

vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 7 punktu ir Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9  straipsnio 1 dalies 7 punktu,

________________________________________________________________________________

(faktinių aplinkybių užfiksavimo vieta, adresas)

________________________________________________________________________________

dalyvaujant ______________________________________________________________________

(su fiksuojamomis faktinėmis aplinkybėmis susijusio (-ių) asmens (-ų) ar ūkio subjekto (-ų) (jo (-ų) atstovo (-ų)) pareigos ar statusas, vardas (-ai), pavardė (-ės))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

supažindinęs (-ę) dalyvaujantį asmenį (-is) ir įteikęs (-ę) dalyvaujančiam (-tiems) asmeniui (-ims)

·          Konkurencijos tarybos nutarimo (-ų) ar jo (-ų) išrašo (-ų) patvirtintą (-as) kopiją (-as);

paaiškinęs (-ę) dalyvaujančiam (-tiems) asmeniui (-ims):

·          Tyrimo veiksmų atlikimo tvarką, Konkurencijos tarybos įgalioto (-ų) pareigūno (-ų) teises ir pareigas tyrimo veiksmų atlikimo metu;

·          dalyvaujančio (-ių) asmens (-ų) bei ūkio subjekto teises ir pareigas tyrimo atlikimo metu;

·          Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505  straipsnyje numatytą atsakomybę už kliudymą Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems nustatytas teises ar pavestas pareigas arba jų nurodymų ir reikalavimų nevykdymą ir informacijos, reikalingos tyrimui atlikti, nepateikimą, taip pat melagingos informacijos suteikimą, už kliudymą Konkurencijos tarybos pareigūnams peržiūrėti ar paimti pažeidimo tyrimui reikalingus dokumentus ir daiktus, turinčius įrodomosios reikšmės tiriant bylą, gauti jų kopijas, išrašus, kopijuoti bet kokiose laikmenose esančią informaciją, peržiūrėti mažmeninės prekybos įmonės darbuotojų užrašus, susijusius su darbo veikla,

įspėjęs (-ę) šiuo surašytu protokolu, kaip tai numato Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 5 dalis, dalyvaujantį asmenį (-is):

·          apie atsakomybę už melagingos informacijos suteikimą arba už atisakymą suteikti informaciją Konkurencijos tarybai, taip pat apie Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje numatytą mažmeninės prekybos įmonėms, tiekėjams ir kitiems asmenims skiriamą baudą iki 10000 eurų už Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimų atliekant Įstatymo 9 str. 1 d. 1-7 punktuose nurodytus veiksmus nevykdymą.

 

Aukščiau nurodytus dokumentus gavau (-ome), nurodytus išaiškinimus (tiek žodinius, tiek rašytinius) supratau (-ome):

 

________________________________________________________________________________

(dalyvaujančio (-ių) asmens (-ų) ar ūkio subjekto (-ų) (jo (-ų) atstovo (-ų)) vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

užfiksavo faktines aplinkybes (gavo duomenis, dokumentus, užfiksavo kitą informaciją ar aplinkybes):

 

________________________________________________________________________________

(gauti duomenys, dokumentai ir užfiksuota kita informacija ar aplinkybės, tiksli jų užfiksavimo vieta (patalpa) bei laikas (val., min.))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pastabos:

________________________________________________________________________________

(pastabų esmė, jas nurodžiusio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Protokolas perskaitytas ir surašytas teisingai, protokole nurodyti faktai yra teisingi, protokolo surašymo ir faktų nustatymo metu žalos nebuvo padaryta.

 

Dalyvavęs (-ę) asmuo (-enys):

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai) ar administracijos darbuotojas (-ai):

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų veiksmai pagal Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio 1 ir 4 dalis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sužinojimo apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus gali būti skundžiami Konkurencijos tarybai.

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-31 (2020)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ UŽFIKSAVIMO PROTOKOLAS

 

20_____m. __________mėn. _____d.

 

_____________________

(vieta)

 

Protokolo surašymo pradžia ___________ val.

 

Protokolo surašymo pabaiga ___________val.

(pildyti, jei reikalinga)

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

 

□ įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai) ________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės))

________________________________________________________________________________

□ administracijos darbuotojas (-ai) ________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės))

_______________________________________________________________________________,

 

atlikdamas (-i)

□ ______________________________________________________________________________

(nagrinėjamas (-i) klausimas (-ai))

□  tyrimą ________________________________________________________________________

(tyrimo pavadinimas, nutarimo data, numeris ir jei reikalinga įgaliojimus patvirtinančio dokumento data ir numeris)

_______________________________________________________________________________,

 

vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo  18 straipsnio 2 dalies 7  punktu ir Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9  straipsnio 1 dalies 7 punktu,

 

________________________________________________________________________________

(faktinių aplinkybių užfiksavimo vieta, adresas)      

________________________________________________________________________________

užfiksavo šias faktines aplinkybes: _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pastabos: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai) ar administracijos darbuotojas (-ai):

________________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-31 (2020)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

PAAIŠKINIMŲ PROTOKOLAS

 

20___ m. ____________ mėn. ____ d.

 

__________________________

(vieta)

 

Paaiškinimai pradėti _________ val.

 

Paaiškinimai baigti __________ val.

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai) ar administracijos darbuotojas (-ai)

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ ,

 

vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 9  straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 3 dalimi bei Konkurencijos tarybos nutarimu (-ais):

 

________________________________________________________________________________

(nutarimo (-ų) data (-os), numeris (-iai))

_______________________________________________________________________________,

 

________________________________________________________________________________

(patalpų pavadinimas, vieta, adresas)

________________________________________________________________________________

patalpose,

 

□ nedalyvaujant advokatui

□ dalyvaujant advokatui ____________________________________________________________

(advokato vardas, pavardė, įgaliojimą atstovauti patvirtinantis dokumentas)

_______________________________________________________________________________,

 

gavo paaiškinimus iš:

________________________________________________________________________________

(informacija apie paaiškinimus duodantį (-čius) asmenį (-is): vardas (-ai), pavardė (-ės), dokumento (-ų), patvirtinančio (-ių) asmens tapatybę, pavadinimas, numeris; kontaktinė informacija; kita svarbi informacija, įskaitant ryšius su nagrinėjamu (-ais) ūkio subjektu (-ais))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Paaiškinimus duodantis (-ys) asmuo (asmenys) supažindintas (-i) ir jam (jiems) įteikta:

·          Konkurencijos tarybos nutarimo (-ų) ar jo (-ų) išrašo (-ų) patvirtinta (-os) kopija (-os);

Taip pat asmeniui (asmenims) paaiškinta:

·          Tyrimo veiksmų atlikimo tvarka, Konkurencijos tarybos įgalioto (-ų) pareigūno (-ų) teisės ir pareigos patikrinimo metu;

·          dalyvaujančio (-ių) asmens (-ų) bei ūkio subjekto teisės ir pareigos tyrimo atlikimo metu;

·          Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505  straipsnyje numatyta atsakomybė už kliudymą Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems nustatytas teises ar pavestas pareigas arba jų nurodymų ir reikalavimų nevykdymą ir informacijos, reikalingos tyrimui atlikti, nepateikimą, taip pat melagingos informacijos suteikimą, ne visos informacijos pateikimą arba atsisakymą suteikti informaciją, vengimą paaiškinti duomenis, už kliudymą Konkurencijos tarybos pareigūnams peržiūrėti ar paimti pažeidimo tyrimui reikalingus dokumentus ir daiktus, turinčius įrodomosios reikšmės tiriant bylą, gauti jų kopijas, išrašus, kopijuoti bet kokiose laikmenose esančią informaciją, peržiūrėti mažmeninės prekybos įmonės darbuotojų užrašus, susijusius su darbo veikla,

Paaiškinimus duodantis (-ys) asmuo (asmenys) įspėtas (-i) šiuo surašytu protokolu, kaip tai numato Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 5 dalis:

·          apie atsakomybę už melagingos informacijos suteikimą arba už atisakymą suteikti informaciją Konkurencijos tarybai, taip pat apie Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje numatytą mažmeninės prekybos įmonėms, tiekėjams ir kitiems asmenims skiriamą baudą iki 10000 eurų už Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimų atliekant Įstatymo 9 str. 1 d. 1-7 punktuose nurodytus veiksmus nevykdymą.  

 

Aukščiau nurodytus dokumentus gavau (-ome), nurodytus išaiškinimus (tiek žodinius, tiek rašytinius) supratau (-ome):_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(dalyvaujančio (-ių) asmens (-ų) ar ūkio subjekto (-ų) ar jo (jų) atstovo (-ų) vardas, pavardė, parašas)

 

Asmuo (asmenys) informuotas (-i) apie daromą garso įrašą.

 

□ daromas garso įrašas

□ darytas garso įrašas sunaikinamas

□ darytas garso įrašas prijungiamas prie bylos

 

□ nedaromas garso įrašas

 

Išaiškinimą supratau (-ome):

________________________________________________________________________________

(paaiškinimus duodančio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Asmuo (-enys) paaiškino:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

□ asmeniui (-ims) užduoti klausimai pridedami

□ asmeniui (-ims) užduoti klausimai nepridedami

 

Pastabos: ________________________________________________________________________

(pastabų esmė, jas nurodžiusio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Protokolas perskaitytas, surašytas teisingai, protokole surašyti paaiškinimai yra teisingi.

 

Paaiškinimus davęs (-ę) asmuo (-enys):

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai) ar administracijos darbuotojas (-ai):

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų veiksmai pagal Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio 1 ir 4 dalis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sužinojimo apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus gali būti skundžiami Konkurencijos tarybai.

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-31 (2020)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

INFORMACIJOS PERŽIŪROS, KOPIJAVIMO IR (AR) PAĖMIMO PROTOKOLAS

 

20___ m. ____________ mėn. ____ d.

 

__________________________

(vieta)

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai)

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________,

kartu su specialistu (-ais) – ekspertu (-ais) ar administracijos darbuotoju (-ais)

________________________________________________________________________________

( vardas (-ai), pavardė (-ės))

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

,

 

vadovaudamasis (-iesi) Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktais ir Konkurencijos tarybos nutarimu (-ais): ________________________________________________________________________________

(nutarimo (-ų) data (-os), numeris (-iai))

_______________________________________________________________________________,

 

dalyvaujant ______________________________________________________________________

(asmens (-ų) ar ūkio subjekto (-ų) (jo (jų) atstovo (-ų)), kurio patalpose, teritorijose daroma informacijos peržiūra, kopijavimas ir (ar) paėmimas pareigos ar statusas, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

supažindinęs (-ę) dalyvaujantį asmenį (-is) ir įteikęs (-ę) dalyvaujančiam (-tiems) asmeniui (-ims):

·          Konkurencijos tarybos nutarimo (-ų) ar jo (-ų) išrašo (-ų) patvirtintą (-as) kopiją (-as);

paaiškinęs (-ę) dalyvaujančiam (-tiems) asmeniui (-ims):

·          Tyrimo veiksmų atlikimo tvarką, Konkurencijos tarybos įgalioto (-ų) pareigūno (-ų) teises ir pareigas patikrinimo metu;

·          dalyvaujančio (-ių) asmens (-ų) bei ūkio subjekto teises ir pareigas tyrimo atlikimo metu;

·          Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 505  straipsnyje numatytą atsakomybę už kliudymą Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems nustatytas teises ar pavestas pareigas arba jų nurodymų ir reikalavimų nevykdymą ir informacijos, reikalingos tyrimui atlikti, nepateikimą, taip pat melagingos informacijos suteikimą, už kliudymą Konkurencijos tarybos pareigūnams peržiūrėti ar paimti pažeidimo tyrimui reikalingus dokumentus ir daiktus, turinčius įrodomosios reikšmės tiriant bylą, gauti jų kopijas, išrašus, kopijuoti bet kokiose laikmenose esančią informaciją, peržiūrėti mažmeninės prekybos įmonės darbuotojų užrašus, susijusius su darbo veikla;

įspėjęs (-ę) šiuo surašytu protokolu, kaip tai numato Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 5 dalis, dalyvaujantį asmenį (-is):

·          apie atsakomybę už melagingos informacijos suteikimą arba už atisakymą suteikti informaciją Konkurencijos tarybai, taip pat apie Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje numatytą mažmeninės prekybos įmonėms, tiekėjams ir kitiems asmenims skiriamą baudą iki 10000 eurų už Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų reikalavimų atliekant Įstatymo 9 str. 1 d. 1-7 punktuose nurodytus veiksmus nevykdymą.

 

Aukščiau nurodytus dokumentus gavau (-ome), nurodytus išaiškinimus (tiek žodinius, tiek rašytinius) supratau (-ome):

 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(dalyvaujančio (-ių) asmens (-ų) ar ūkio subjekto (-ų) (jo (-ų) atstovo (-ų)) vardas (-ų), pavardė (-ės), parašas (-ai))

 

Peržiūrėjo ir (ar) kopijavo, ir (ar) paėmė ūkio subjekto (-ų) naudojamose ar kitose patalpose, teritorijose, ar Konkurencijos tarybos tarnybinėse patalpose:

________________________________________________________________________________

(patalpų, teritorijų, kuriose daroma informacijos ir dokumentų peržiūra, kopijavimas ir (ar) paėmimas, pavadinimas, vieta, adresas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Esančią informaciją, dokumentus, ar jų nuorašus, daiktus:

________________________________________________________________________________

(nurodyti konkrečiai, kuri informacija peržiūrėta, kopijuota ir (ar) paimta, įvardinti peržiūrėtus, kopijuotus ar paimtus dokumentus, paimtus daiktus, pateikti tokios informacijos sąrašą, nurodant, kokie dokumentai kopijuoti ir (ar) paimti (originalai ar jų nuorašai), kokia kiekvieno iš jų apimtis, jei reikia – kokiu būdu paimama (pvz., elektroninėse laikmenose laikomos informacijos atveju), bei kitą svarbią informaciją)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Patikrintas (-i) __________ elektroninis (-iai) prietaisas (-ai) ir iš _________ elektroninio (-ių)

(skaičius) (skaičius)

prietaiso (-ų) paimtos elektroninių duomenų kopijos. Informacija apie elektroninių duomenų kopijų paėmimą nurodyta priede (-uose) Nr._______.

 

Ūkio subjektas nurodė, kad peržiūrėtoje, kopijuotoje ar paėmimo medžiagoje YRA / NĖRA komercinę paslaptį sudarančios informacijos.                                                             (nereikalingą išbraukti)

 

___________________________________________________________________________________________________________

(papildoma informacija apie komercinę paslaptį sudarančią paėmimo medžiagą)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Pastabos: ________________________________________________________________________

(pastabų esmė, jas nurodžiusio asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Protokolas perskaitytas, surašytas ir aplinkybės jame nurodytos teisingai, informacijos peržiūros, kopijavimo ar paėmimo metu žalos ūkio subjekto turtui nebuvo padaryta.

 

Dalyvavęs (-ę) asmuo (-enys):

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai)/ pasitelkiami specialistai-ekspertai:

________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų veiksmai pagal Konkurencijos įstatymo 32 straipsnio 1 ir 4 dalis ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sužinojimo apie skundžiamus veiksmus ar sprendimus gali būti skundžiami Konkurencijos tarybai.

 

Protokolo nuorašą gavau (-ome):

________________________________________________________________________________

(dalyvavusio (-ių) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai), data)

 

 

Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2020 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 1S-31 (2020)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

BYLOS TVARKYMO PROTOKOLAS

 

20___ m. ____________ mėn. ____ d.

 

______________________

(vieta)

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai) ar administracijos darbuotojas (-ai)

_______________________________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės))

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________,

atlikdamas (-i) Konkurencijos tarybos 20__ m. _______ mėn. __ d. nutarimu Nr. 1S-____ pradėtą tyrimą ____________________________________________________________________

(tyrimo pavadinimas)

______________________________________________________________ (toliau – Tyrimas), vadovaudamasis (-asis, -iesi) Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi,

užfiksavo šias su Tyrimo eiga ir Tyrimo bylos medžiagos tvarkymu susijusias aplinkybes: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Įgaliotas (-i) pareigūnas (-ai) ar administracijos darbuotojas (-ai):

_______________________________________________________________________________

(vardas (-ai), pavardė (-ės), parašas (-ai))

_______________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________