MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GARANTIJOS DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1B-727

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (toliau – Reglamentas (ES) 2015/2447), 151 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio 4 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamas garantijos dokumentų formas:

1.1. Garanto įsipareigojimas. Vienkartinė garantija;

1.2. Garanto įsipareigojimas. Vienkartinė lakštų formos garantija;

1.3. Garanto įsipareigojimas. Bendroji garantija.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. pildant šio įsakymo 1.1 papunktyje nurodytą formą šalių ir muitinės operacijų pavadinimai nurodomi remiantis Reglamento (ES) 2015/2447 32-01 priedo 1 punktu ir paaiškinimų 6 punktu;

2.2. pildant šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodytą formą šalių pavadinimai nurodomi taip, kaip jie nurodyti Reglamento (ES) 2015/2447 32-02 priedo 1 punkte;

2.3. pildant šio įsakymo 1.3 papunktyje nurodytą formą šalių ir muitinės operacijų pavadinimai nurodomi remiantis Reglamento (ES) 2015/2447 32-03 priedo 1, 1a ir 1b punktais.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. 1B-214 „Dėl garantijos dokumentų formų patvirtinimo“.

4. Šis įsakymas įsigalioja 2021 m. vasario 1 d.

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                                  Jonas Miškinis

 

Forma patvirtinta

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2020 m. rugsėjo 22  d. įsakymu Nr. 1B-727

 

GARANTO ĮSIPAREIGOJIMAS. VIENKARTINĖ GARANTIJA

Nr.

 

I. Garanto įsipareigojimas

 

1. ...1) (toliau – Garantas), turintis buveinę ...2), prisiimdamas solidariąją atsakomybę Lietuvos Respublikos garantijos muitinės įstaigoje maksimalia ...3) suma garantuoja ...4) padengti bet kurią sumą, už kurią ...5)  atsako arba turės atsakyti pirmiau ...6) dėl neįvykdytų mokestinių prievolių, susijusių su ...7) .

Prekių aprašymas: ...8) 

2. Garantas įsipareigoja, gavęs pirmąjį rašytinį bet kurios šio dokumento 1 punkte nurodytos šalies kompetentingos institucijos mokėjimo reikalavimą, per 30 dienų nuo mokėjimo reikalavimo dienos sumokėti reikalaujamą sumą, išskyrus atvejus, kai iki šio laikotarpio pabaigos Garantas arba bet kuris kitas atitinkamas asmuo mokėjimo reikalavimą pateikusiai institucijai priimtinu būdu įrodys, kad mokestinės prievolės, dėl kurių pateiktas mokėjimo reikalavimas, neatsirado arba išnyko (pasibaigė)9).

Garanto prašymu ir dėl bet kokių svarbiomis pripažįstamų priežasčių kompetentinga institucija gali nustatyti ilgesnį kaip 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo mokėjimo reikalavimo dienos, per kurį Garantas privalo sumokėti reikalaujamą sumą. Išlaidos, atsiradusios suteikus tokį papildomą laikotarpį, visų pirma bet kokios palūkanos, turi būti skaičiuojamos taip, kad jų suma būtų lygi sumai, kurią esant panašioms aplinkybėms reikėtų sumokėti atitinkamos šalies pinigų arba finansų rinkoje.

3. Šis įsipareigojimas galioja nuo tos dienos, kurią jį patvirtina garantijos muitinės įstaiga. Garantas lieka atsakingas už bet kokios sumos, atsiradusios atliekant muitinės operaciją, kuriai taikomas šis įsipareigojimas ir kuri buvo pradėta iki garantijos atšaukimo arba panaikinimo įsigaliojimo dienos, sumokėjimą net ir tuo atveju, kai mokėjimo reikalavimas pateiktas po šios dienos.

4. Šio įsipareigojimo vykdymo tikslu Garantas nurodo savo adresą dokumentams įteikti kiekvienoje iš 1 punkte nurodytų šalių:

 

Šalis

Vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas ir tikslus adresas

 

 

 

 

 

 

 

Garantas  pripažįsta, kad visa korespondencija ir pranešimai, taip pat bet kokie formalumai ar procedūros, susiję su šiuo įsipareigojimu ir adresuoti arba raštu atlikti vienu iš jo adresų dokumentams įteikti, laikomi deramai jam pristatytais ar atliktais.

Garantas  pripažįsta vietų, kuriose yra jo adresai dokumentams įteikti, teismų jurisdikciją.

Garantas  įsipareigoja nekeisti savo adresų dokumentams įteikti, arba, jeigu jam reikėtų pakeisti vieną arba kelis iš šių adresų, iš anksto apie tai informuoti garantijos muitinės įstaigą.

 

Surašyta ...10)

...................................................

(parašas) 11)

A.V.

 

II. Garantijos muitinės įstaigos patvirtinimas

 

Garantijos muitinės įstaiga ...................................................................................................................

Garanto įsipareigojimas priimtas .................................. ir taikomas:

- muitinės operacijai, atliekamai pagal ............................. muitinės deklaraciją/ laikinojo saugojimo deklaraciją Nr. ................................

- kitai operacijai ....................................................................................................................................

Registracijos numeris ...................................

 

........................................

(parašas)

A.V.

__________________________

 

PAAIŠKINIMAI:

1) įrašomas nesutrumpintas garanto pavadinimas;

2) įrašomas tikslus buveinės adresas, įskaitant valstybę;

3) įrašomas garantijos dydis skaitmenimis, skliaustuose garantijos dydis žodžiais, valiutos pavadinimas;

4) įrašomi šalių, kuriose galioja garanto įsipareigojimas, pavadinimai. Jeigu šis įsipareigojimas prisiimamas dėl Sąjungos tranzito procedūros, šalys, kuriose jis galioja nurodomos taip: įrašomi žodžiai „Europos Sąjungai, kurią sudaro“, nurodomi visų Europos Sąjungos valstybių narių pavadinimai, įrašomi žodžiai „taip pat Andoros Kunigaikštystei ir San Marino Respublikai“. Jeigu šis įsipareigojimas prisiimamas dėl bendrosios tranzito procedūros, šalys, kuriose jis galioja nurodomos taip: įrašomi žodžiai „Europos Sąjungai, kurią sudaro“, išvardijami visų Europos Sąjungos valstybių narių pavadinimai, įrašomi žodžiai „taip pat“, nurodomi atitinkamų bendrojo tranzito šalių pavadinimai ir įrašomi žodžiai „Andoros Kunigaikštystei ir San Marino Respublikai“. Kitais atvejais įrašomas vienos (ar kelių) Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje galioja įsipareigojimas, pavadinimas (pavyzdžiui, „Lietuvos Respublikai“);

5) įrašomas asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas arba įmonės pavadinimas ir tikslus adresas;

6) atsižvelgus į šalių skaičių įrašoma „nurodytai šaliai“ arba „nurodytoms šalims“;

7) įrašomas muitinės operacijos, kuriai taikomas šis įsipareigojimas, pavadinimas;

8) aprašomos prekės, su kuriomis bus atliekama garanto įsipareigojime nurodyta muitinės operacija;

9)  vietoj žodžių „mokestinės prievolės, dėl kurių pateiktas mokėjimo reikalavimas, neatsirado arba išnyko (pasibaigė)“ gali būti įrašomas su muitinės operacija susietas tekstas – „prekių galutinio vartojimo muitinės priežiūra užbaigta tinkamai“, „laikinojo saugojimo muitinės priežiūra užbaigta tinkamai“, „specialioji muitinės procedūra, kuriai taikomas šis įsipareigojimas, pripažinta įvykdyta“ ir (arba) „su muitinės operacija, kuriai taikomas šis įsipareigojimas, susijusi situacija yra sureguliuota“;

10) įrašomas miestas ir valstybė, kurioje yra garanto buveinė, taip pat nesutrumpinta dokumento data;

11) jeigu dokumentas netvirtinamas garanto antspaudu, prieš asmens, įgalioto pasirašyti šį dokumentą, parašą ranka įrašomas žodis „Garantuoju“, nurodomas garantijos dydis žodžiais, valiutos pavadinimas ir įrašomas žodis „suma“.

__________________________

 

Forma patvirtinta

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1B-727

 

 

GARANTO ĮSIPAREIGOJIMAS. VIENKARTINĖ LAKŠTŲ FORMOS GARANTIJA

 

I. Garanto įsipareigojimas

 

1. ...1) (toliau – Garantas), turintis buveinę ...2), prisiimdamas solidariąją atsakomybę Lietuvos Respublikos garantijos muitinės įstaigoje garantuoja Europos Sąjungai, kurią sudaro ...3), taip pat ...4), Andoros Kunigaikštystei ir San Marino Respublikai padengti bet kurią sumą, už kurią procedūros vykdytojas atsako arba turės atsakyti pirmiau nurodytoms šalims dėl neįvykdytų mokestinių prievolių, susijusių su prekėms taikomomis Sąjungos arba bendrosiomis tranzito procedūromis, ir dėl kurių šį dokumentą pasirašęs asmuo prisiėmė atsakomybę išduodamas vienkartinės garantijos  lakštus  ne  didesnei kaip 10000 eurų sumai už vieną garantijos lakštą.

2. Garantas įsipareigoja, gavęs pirmąjį rašytinį bet kurios šio dokumento 1 punkte nurodytos šalies kompetentingos institucijos mokėjimo reikalavimą, per 30 dienų nuo mokėjimo reikalavimo dienos sumokėti reikalaujamą sumą, bet ne didesnę kaip 10000 eurų už vieną vienkartinės garantijos lakštą, išskyrus atvejus, kai iki šio laikotarpio pabaigos Garantas arba bet kuris kitas atitinkamas asmuo mokėjimo reikalavimą pateikusiai institucijai priimtinu būdu įrodys, kad muitinės procedūra, kuriai taikomas šis įsipareigojimas, pripažinta įvykdyta.

Garanto prašymu ir dėl bet kokių svarbiomis pripažįstamų priežasčių kompetentinga institucija gali nustatyti ilgesnį kaip 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo mokėjimo reikalavimo dienos, per kurį Garantas privalo sumokėti reikalaujamą sumą. Išlaidos, atsiradusios suteikus tokį papildomą laikotarpį, visų pirma bet kokios palūkanos, turi būti skaičiuojamos taip, kad jų suma būtų lygi sumai, kurią esant panašioms aplinkybėms reikėtų sumokėti atitinkamos šalies pinigų arba finansų rinkoje.

3. Šis įsipareigojimas galioja nuo tos dienos, kurią jį patvirtina garantijos muitinės įstaiga. Garantas lieka atsakingas už bet kokios sumos, atsiradusios atliekant Sąjungos arba bendrojo tranzito operaciją, kuriai taikomas šis įsipareigojimas ir kuri buvo pradėta iki garantijos atšaukimo arba panaikinimo įsigaliojimo dienos, sumokėjimą net ir tuo atveju, kai mokėjimo reikalavimas pateiktas po šios dienos.

4. Šio įsipareigojimo vykdymo tikslu Garantas nurodo savo adresą dokumentams įteikti kiekvienoje iš 1 punkte nurodytų šalių:

 

Šalis

Vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas ir tikslus adresas

 

 

 

 

 

 

 

Garantas pripažįsta, kad visa korespondencija ir pranešimai, taip pat bet kokie formalumai ar procedūros, susiję su šiuo įsipareigojimu ir adresuoti arba raštu atlikti vienu iš jo adresų dokumentams įteikti, laikomi deramai jam pristatytais ar atliktais.

Garantas pripažįsta vietų, kuriose yra jo adresai dokumentams įteikti, teismų jurisdikciją.

Garantas įsipareigoja nekeisti savo adresų dokumentams įteikti, arba, jeigu jam reikėtų pakeisti vieną arba kelis iš šių adresų, iš anksto apie tai informuoti garantijos muitinės įstaigą.

 

Surašyta ...5)

 

...................................................

(parašas) 6)

A.V.

 

II. Garantijos įstaigos patvirtinimas

Garantijos muitinės įstaiga ...................................................................................................................

Garanto įsipareigojimas priimtas....................................................

Registracijos numeris ...................................................

........................................

(parašas)

A.V.

 

__________________________

 

PAAIŠKINIMAI:

1) įrašomas nesutrumpintas garanto pavadinimas;

2) įrašomas tikslus buveinės adresas, įskaitant valstybę;

3) įrašomi visų Europos Sąjungos valstybių narių pavadinimai;

4) įrašomi visų bendrojo tranzito šalių pavadinimai;

5) įrašomas miestas ir valstybė, kurioje yra garanto buveinė, taip pat nesutrumpinta dokumento data;

6) jeigu dokumentas netvirtinamas garanto antspaudu, prieš asmens, įgalioto pasirašyti šį dokumentą, parašą ranka įrašomi žodžiai „Galioja kaip garantijos lakštas“.

__________________________

 

Forma patvirtinta

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinio direktoriaus

2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1B-727

 

GARANTO ĮSIPAREIGOJIMAS. BENDROJI GARANTIJA

Nr.

 

I. Garanto įsipareigojimas

 

1. ...1) (toliau – Garantas), turintis buveinę ...2), prisiimdamas solidariąją atsakomybę Lietuvos Respublikos garantijos muitinės įstaigoje maksimalia ...3) suma garantuoja ...4) padengti bet kurią sumą, už kurią ...5) atsako arba turės atsakyti pirmiau ...6) dėl neįvykdytų mokestinių prievolių, susijusių su toliau nurodytomis muitinės operacijomis.

Nurodytas garantijos dydis susideda iš šių sumų: 

1a) ...7), sudarančią ...8) procentų referencinio dydžio, kuri paskirstoma taip:

- ...9)...10)

1b) ...7), sudarančią ...11) procentų referencinio dydžio, kuri paskirstoma taip:

- ...9) – ...10).

2. Garantas įsipareigoja, gavęs pirmąjį rašytinį bet kurios šio dokumento 1 punkte nurodytos šalies kompetentingos institucijos mokėjimo reikalavimą, per 30 dienų nuo mokėjimo reikalavimo dienos sumokėti reikalaujamas sumas, bet ne didesnes už šio dokumento 1 punkte nurodytą maksimalią sumą, išskyrus atvejus, kai iki šio laikotarpio pabaigos Garantas arba bet kuris kitas atitinkamas asmuo mokėjimo reikalavimą pateikusiai institucijai priimtinu būdu įrodys, kad mokestinės prievolės, dėl kurių pateiktas mokėjimo reikalavimas, neatsirado arba išnyko (pasibaigė) 12).

Garanto prašymu ir dėl bet kokių svarbiomis pripažįstamų priežasčių kompetentinga institucija gali nustatyti ilgesnį kaip 30 dienų nuo mokėjimo prašymo dienos laikotarpį, per kurį jis privalo sumokėti reikalaujamas sumas.

Išlaidos, atsiradusios suteikus tokį papildomą laikotarpį, visų pirma bet kokios palūkanos, turi būti skaičiuojamos taip, kad jų suma būtų lygi sumai, kurią esant panašioms aplinkybėms reikėtų sumokėti atitinkamos šalies pinigų arba finansų rinkoje.

Iš šio dokumento 1 punkte nurodytosios pinigų sumos neatimamos jokios vykdant šį įsipareigojimą sumokėtos sumos, išskyrus tuos atvejus, kai Garantui pateikiamas mokėjimo reikalavimas sumokėti sumą, susijusią su muitinės operacija, pradėta iki ankstesniojo mokėjimo reikalavimo gavimo dienos arba per 30 dienų nuo tos dienos.

3. Šis įsipareigojimas galioja nuo tos dienos, kurią jį patvirtina garantijos įstaiga. Garantas lieka atsakingas už bet kokios sumos, mokėtinos atliekant muitinės operaciją, kuriai taikomas šis įsipareigojimas ir kuri buvo pradėta iki garantijos atšaukimo arba panaikinimo įsigaliojimo dienos, sumokėjimą net ir tuo atveju, kai mokėjimo reikalavimas pateiktas po šios dienos.

4. Šio įsipareigojimo vykdymo tikslu Garantas nurodo savo adresą dokumentams įteikti kiekvienoje iš 1 punkte nurodytų šalių:

 

Šalis

Vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas ir tikslus adresas

 

 

 

 

 

 

 

Garantas  pripažįsta, kad visa korespondencija ir pranešimai, taip pat bet kokie formalumai ar procedūros, susiję su šiuo įsipareigojimu ir adresuoti arba raštu atlikti vienu iš jo adresų dokumentams įteikti, laikomi deramai jam pristatytais ar atliktais.

Garantas  pripažįsta vietų, kuriose yra jo adresai dokumentams įteikti, teismų jurisdikciją.

Garantas  įsipareigoja nekeisti savo adresų dokumentams įteikti, arba, jeigu jam reikėtų pakeisti vieną arba kelis iš šių adresų, iš anksto apie tai informuoti garantijos muitinės įstaigą.

 

Surašyta ...13)

 

...................................................

(parašas) 14)

A.V.

 

II. Garantijos muitinės įstaigos patvirtinimas

 

Garantijos muitinės įstaiga ...................................................................................................................

Garanto įsipareigojimas priimtas ..................................

Registracijos numeris ...................................

........................................

(parašas)

A.V.

__________________________

 

PAAIŠKINIMAI:

1) įrašomas nesutrumpintas garanto pavadinimas;

2) įrašomas tikslus buveinės adresas, įskaitant valstybę;

3 įrašomas garantijos dydis skaitmenimis, skliaustuose garantijos dydis žodžiais, valiutos pavadinimas;

4) įrašomi šalių, kuriose galioja garanto įsipareigojimas, pavadinimai, Jeigu garanto įsipareigojimas prisiimamas dėl Sąjungos tranzito procedūrų, šalys, kuriose jis galioja nurodomos taip: įrašomi žodžiai „Europos Sąjungai, kurią sudaro“, nurodomi visų Europos Sąjungos valstybių narių pavadinimai, įrašomi žodžiai „taip pat Andoros Kunigaikštystei ir San Marino Respublikai“. Jeigu garanto įsipareigojimas prisiimamas dėl bendrųjų tranzito procedūrų, šalys, kuriose jis galioja nurodomos taip: įrašomi žodžiai „Europos Sąjungai, kurią sudaro“, išvardijami visų Europos Sąjungos valstybių narių pavadinimai, įrašomi žodžiai „taip pat“, nurodomi atitinkamų bendrojo tranzito šalių pavadinimai ir įrašomi žodžiai „Andoros Kunigaikštystei ir San Marino Respublikai“. Kitais atvejais įrašomas vienos (ar kelių) Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje galioja šis įsipareigojimas, pavadinimas (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikai ir Latvijos Respublikai);

5) įrašomas asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas arba įmonės pavadinimas ir tikslus adresas;

6) atsižvelgus į šalių skaičių įrašoma „nurodytai šaliai“ arba „nurodytoms šalims“;

7) įrašomas garantijos dydis skaitmenimis ir valiutos pavadinimas;

8) įrašomas vienas iš šių dydžių: 100, 50 arba 30;

9) įrašomas muitinės operacijai paskirtas garantijos dydis skaitmenimis ir valiutos pavadinimas;

10) įrašomas muitinės operacijos pavadinimas;

11) įrašomas vienas iš šių dydžių: 100 arba 30;

12) vietoj žodžių „mokestinės prievolės, dėl kurių pateiktas mokėjimo reikalavimas, neatsirado arba išnyko (pasibaigė“) gali būti įrašomas su muitinės operacija susietas tekstas – „prekių galutinio vartojimo muitinės priežiūra užbaigta tinkamai“, „laikinojo saugojimo muitinės priežiūra užbaigta tinkamai“, „specialioji muitinės procedūra, kuriai taikomas šis įsipareigojimas, pripažinta įvykdyta“ ir (arba) „su muitinės operacija, kuriai taikomas šis įsipareigojimas, susijusi situacija yra sureguliuota“;

13) įrašomas miestas ir valstybė, kurioje yra garanto buveinė, taip pat nesutrumpinta dokumento data;

14) jeigu dokumentas netvirtinamas garanto antspaudu, prieš asmens, įgalioto pasirašyti šį dokumentą, parašą ranka įrašomas žodis „Garantuoju“, nurodoma suma žodžiais, valiutos pavadinimas ir įrašomas žodis „suma“.

__________________________