LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2022 M. KOVO 14 D. ĮSAKYMO nR.

3D-179 dĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO nR. 3d-564 dĖL AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ SAUGOJIMO, TIEKIMO RINKAI, NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-273

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. 3D-179 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo“:

1. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. Papildau 92punktu:

922. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, apdorojantis žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus nuo 150 ha, ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede. Jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas suteikė apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu naudoti jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjas.“

2. Pakeičiu 1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.4. Papildau 923 punktu:

923. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, apdorojantis žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus nuo 100 ha, ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede. Jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas suteikė apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu naudoti jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjas.“

3. Pakeičiu 1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.5. Papildau 924 punktu:

924. Augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas, apdorojantis žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus nuo 1 ha, ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo privalo prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, kurio forma nurodyta taisyklių 3 priede. Jei augalų apsaugos produktų profesionalusis naudotojas suteikė apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugą, kurios metu naudoti jo vardu įsigyti augalų apsaugos produktai, augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą prisijungęs prie PPIS per elektroninius valdžios vartus turi užpildyti apdorojimo augalų apsaugos produktais paslaugos gavėjas.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                          Kęstutis Navickas

 

 

 

SUDERINTA                                                       SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                                           Lietuvos Respublikos

aplinkos ministerijos                                            sveikatos apsaugos ministerijos

2024-04-02 raštu Nr. D8(E)-1674                        2024-03-29 raštu Nr. (1.1.5Mr-411)10-1180