LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo

 

Nr. isak-627 „DĖL ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“ pakeitimo

 

 

 

2017 m. balandžio 24 d. Nr. V-268

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. ISAK-627 „Dėl Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 7 straipsnio 4 dalimi ir 56 straipsnio 12 punktu,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašą:

 

2.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Švietimo teikėjų, kurie vykdo ikimokyklinio ugdymo programą, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, savininkas (dalyvių susirinkimas) ar jų įgaliotas asmuo, įvertinę šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, švietimo poreikius, teikia pritarimą programai. Švietimo teikėjas programą tvirtina ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jos įgyvendinimo pradžios.“.

2.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Kriterijuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.“.

2.3. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Bendrosiose nuostatose nurodomas švietimo teikėjo pavadinimas, teisinė forma, grupė, tipas (jei skirstoma į tipus), adresas (jeigu švietimo teikėjas yra laisvasis mokytojas - jo vardas, pavardė, adresas); aprašomi vaikai ir jų poreikiai; mokytojų ir kitų specialistų pasirengimas; regiono ir švietimo teikėjo savitumas; tėvų (globėjų) ir vietos bendruomenės poreikiai. Atskleidžiamas požiūris į vaiką ir jo ugdymą remiantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I-983.“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Jurgita Petrauskienė