LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „DĖL atliekų tvarkymo taisyklIŲ PATVIRTINIMO pakeitimo

 

2015 m. birželio 23 d. Nr. D1-495

Vilnius

 

 

Pakeičiu Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Įmonė, turinti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka išduotą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, ar Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės), nustatyta tvarka išduotą Taršos leidimą (toliau – Leidimas), šiame Leidime nurodytas gamybos ar kitos ūkinės veiklos atliekas turi rūšiuoti jų susidarymo vietoje ir perduoti atitinkamas atliekas tvarkančioms įmonėms, kaip nurodyta šių Taisyklių 7 punkte.“.

2. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

„45. Įmonės turi teisę be Leidimo savo ūkinės veiklos metu susidarančias nepavojingąsias atliekas šalinti arba naudoti gamybos vietoje, jei ši veikla įrašyta į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje pateiktą veiklos rūšių, kurioms netaikomas reikalavimas turėti leidimo dalį „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“, sąrašą.“.

3. Pakeičiu 61 punktą ir jį išdėstau taip:

„61. Atliekų tvarkytojai, kurie privalo turėti Leidimą, Paraišką pateikia kartu su paraiška išduoti, pakeisti Leidimą.“.

4. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

„62. Agentūra per 5 darbo dienas nuo Paraiškos gavimo, o, jei atliekų tvarkytojas privalo turėti Leidimą, – nuo Leidimo išdavimo, pakeitimo datos, jei privalo turėti Leidimą ir pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją, – nuo šios licencijos išdavimo datos, įregistruoja atliekų tvarkytoją Registre.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Trečiokas