LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-281 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 9 d. Nr. V-315

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas dėl koronaviruso (COVID-19) organizuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta Greitosios medicinos pagalbos paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimą.“

2. Pripažįstu netekusiais galios 12-15 punktus.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga