VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINĖS GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS, DEKLARACIJOS GPM312 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM312L, GPM312U FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 6 d. Nr. VA-9

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 straipsnio 3 dalimi ir 33 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1Tvirtinu:

1.1. Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formą ir jos priedų GPM312L, GPM312U formas (pridedama);

1.2. Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. pagal Taisykles užpildyta Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma ir jos priedų GPM312L, GPM312U formos mokesčių administratoriui teikiamos, deklaruojant 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas gyventojų A ir B klasės pajamoms;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2018 m. kovo 1 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                    Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2018 m. vasario 6 d.

įsakymu Nr. VA-9

 

 

METINĖS GYVENTOJAMS IŠMOKĖTŲ IŠMOKŲ, PRISKIRIAMŲ A IR B KLASĖS PAJAMOMS, DEKLARACIJOS GPM312 FORMOS, JOS PRIEDŲ GPM312L, GPM312U FORMŲ UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos (toliau – Deklaracija), jos GPM312L priedo „Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ (toliau – L priedas) ir GPM312U priedo „Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos išmokos“ (toliau – U priedas) formų užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu (toliau – GPMĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais.

3. Deklaraciją ir jos L bei U priedus mokesčių administratoriui privalo pateikti:

3.1. Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje (toliau – mokestį išskaičiuojantys asmenys), per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams pinigais ir / arba natūra išmokėję išmokas, pagal GPMĮ priskiriamas gyventojo A klasės apmokestinamosioms ir neapmokestinamosioms pajamoms (toliau – A klasės išmokos);

3.2. Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje (toliau – išmokas išmokėję asmenys), per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams pinigais ir / arba natūra išmokėję išmokas, pagal GPMĮ priskiriamas gyventojo B klasės pajamoms (toliau – B klasės išmokos).

Mokestį išskaičiuojantys asmenys ir išmokas išmokėję asmenys toliau vadinami išmokas išmokėjusiais asmenimis.

4. Deklaracijoje ir jos L priede Lietuvos komerciniai bankai ir kitos kredito įstaigos Lietuvoje privalo nurodyti duomenis apie nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinį laikotarpį išmokėtus iš užsienio vienetų gautus dividendus ir palūkanas.

Deklaraciją ir jos L priedą mokesčių administratoriui privalo pateikti autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos Lietuvoje, nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinį laikotarpį išmokėjusios iš užsienio vienetų gautus honorarus.

Lietuvos komerciniai bankai, kitos kredito įstaigos Lietuvoje ir autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo asociacijos Lietuvoje toliau vadinamos tarpininkais.

5. Deklaraciją ir jo U priedą mokesčių administratoriui privalo pateikti Lietuvos vienetai, per mokestinį laikotarpį išmokėję dividendus Lietuvos ir užsienio vienetams (finansų maklerio įmonėms, kredito įstaigoms ir pan.), kurie dividendus paskirsto galutiniams jų gavėjams ir kurie dividendus išmokantiems Lietuvos vienetams neatskleidžia akcininkų sąrašų.

6. Deklaraciją ir jos U priedą mokesčių administratoriui privalo pateikti nenuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinį laikotarpį A ir B klasės išmokas išmokėję asmenys, neatsižvelgdami į tai, ar pagal GPMĮ 5 straipsnio 4 dalį tokios išmokos yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, ar ne.

7. Deklaracijos ir jos L bei U priedų išmokas išmokėję asmenys neprivalo pateikti tuo atveju, jeigu per mokestinį laikotarpį nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo neapmokestinamas A klasės išmokas, kurios nurodytos Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąraše (pateiktame Taisyklių 1 priede), ir / arba išmokėjo tokias B klasės išmokas:

7.1. ne didesnes kaip 100 eurų išmokų sumas už parduotas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles),

7.2. ne didesnes kaip 100 eurų išmokų sumas už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kitą turtą (išskyrus kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija, nekilnojamąjį daiktą ir finansines priemones),

7.3. ne didesnes kaip 1000 eurų azartinių lošimų laimėjimų ar loterijų laimėjimų sumas,

7.4. pavėluoto mokėjimo palūkanas, numatytas atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, nesvarbu, kokia jų suma buvo išmokėta.

8. Kitais būdais, nei pateikiant Deklaraciją, gali būti teikiami:

8.1. duomenys apie nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išmokėtas ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas,

8.2. duomenys apie nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas gyvybės draudimo išmokas,

8.3. duomenys apie Lietuvos komercinių bankų ir kitų kredito įstaigų Lietuvoje nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas palūkanas, finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo išmokas bei tarpininkų nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas palūkanas ir dividendus (gautus iš užsienio vienetų).

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS UŽPILDYMAS

 

9. Deklaracija ir jos L bei U priedai užpildomi Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinėje sistemoje (http://deklaravimas.vmi.lt).

10. Deklaracijos 1–2 laukeliuose turi būti įrašomi išmokas išmokėjusio asmens duomenys:

10.1. Deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę (išskyrus filialą) Lietuvoje, arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo, vykdančio individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), Mokesčių mokėtojų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka suteiktas Mokesčių mokėtojų registre.

Jeigu išmokas išmokėjęs asmuo yra užsienio vieneto filialas ar atstovybė, įsteigta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, 1 laukelyje turi būti įrašomas filialui ar atstovybei Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre suteiktas identifikacinis numeris (kodas);

10.2. Deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas išmokas išmokėjusio asmens pavadinimas (kai išmokas išmokėjo Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje) arba vardas ir pavardė (kai išmokas išmokėjo nuolatinis Lietuvos gyventojas arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje).

11. Deklaracijos 3 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio deklaracija teikiama.

12. Deklaracijos 4 laukelyje apskaičiuojama bendra išmokų, neatėmus neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – NPD), gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM), valstybinio socialinio draudimo įmokų (toliau – VSDĮ) ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – PSDĮ), suma, gauta, sudėjus L priedo visų lapų L8 laukeliuose ir U priedo visų lapų U8 laukeliuose nurodytas sumas.

13. Deklaracijos 5 laukelyje apskaičiuojama bendra išskaičiuota GPM suma, gauta, sudėjus L priedo visų lapų L10 laukeliuose ir U priedo visų lapų U10 laukeliuose nurodytas sumas.

14. Deklaracijos 6 laukelyje apskaičiuojama bendra išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėta GPM suma, gauta, sudėjus L priedo visų lapų L11 laukeliuose ir U priedo visų lapų U11 laukeliuose nurodytas sumas.

15. Deklaracijos 7 laukelyje apskaičiuojama bendra užsienio valstybėse sumokėta GPM suma, gauta, sudėjus L priedo visų lapų L13 laukeliuose nurodytas sumas.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS L PRIEDO UŽPILDYMAS

 

16. Deklaracijos L priedas turi būti užpildomas, jeigu išmokas išmokėjęs asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo A klasės apmokestinamas ir neapmokestinamas išmokas (išskyrus išmokas, nurodytas Taisyklių 1 priede pateiktame Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąraše) ir B klasės išmokas (išskyrus Taisyklių 7 punkte nurodytas B klasės išmokas, kurių neprivaloma deklaruoti).

Jeigu tam pačiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio Deklaracija teikiama, buvo išmokėtos skirtingų klasių ir / arba tos pačios klasės skirtingų rūšių išmokos, turi būti užpildoma tiek eilučių, kiek skirtingų klasių ir rūšių išmokų buvo išmokėta.

17. Deklaracijos L priedo laukelyje „Lapo numeris“ įrašomas užpildomo L priedo lapo eilės numeris.

18. Į Deklaracijos L priedo 1 ir 3 laukelius perkeliami duomenys iš Deklaracijos 1 ir 3 laukelių.

19. Deklaracijos L priedo L1 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo (išskyrus išmoką gaunantį individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantį gyventoją), kuriam buvo išmokėta išmoka, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar Mokesčių mokėtojų registre.

Kai deklaruojama už suteiktas paslaugas ar patiektas prekes pagal verslo liudijimą veiklą vykdančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta išmoka, L1 laukelyje turi būti įrašomi verslo liudijimo numerio pirmieji aštuoni simboliai. Verslo liudijime po brūkšnelio įrašytas versijos numeris čia nenurodomas. Jeigu deklaruojamos išmokos buvo išmokėtos gyventojui, turėjusiam daugiau kaip vieną tos pačios veiklos rūšies verslo liudijimą, L1 laukelyje gali būti įrašomas vienas tos pačios veiklos verslo liudijimo numeris.

Tais atvejais, kai išmokas išmokėjęs asmuo pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo išrašytą apskaitos dokumentą negali nustatyti jo mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo), o tik pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo, įregistruoto Mokesčių mokėtojų registre, kodą, L1 laukelyje gali būti nurodomas PVM mokėtojo kodas. PVM mokėtojo kodas turi būti nurodomas su prefiksu „LT“ (pavyzdžiui, LT000000000000).

Jeigu išmokas išmokėjęs asmuo pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo išrašytą apskaitos dokumentą ar sudarytą sutartį negali nustatyti teikusio paslaugas ar tiekusio prekes pagal individualios veiklos vykdymo pažymą nuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo), L1 laukelyje gali būti įrašomas individualios veiklos vykdymo pažymos numeris.

Tais atvejais, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas neturi mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo) ir (ar) negali būti nurodomas jo PVM mokėtojo kodas, verslo liudijimo numeris ar individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, L1 laukelyje turi būti nurodomi gyventojo paso serija ir numeris (tarp serijos ir numerio simbolių paliekamas vienas tuščias langelis) arba asmens tapatybės kortelės ar leidimo nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje numeris.

20. Deklaracijos L priedo L2 laukelyje turi būti įrašoma (skaitmeniu), koks nuolatinio Lietuvos gyventojo identifikavimo kodas yra nurodytas L1 laukelyje. Turi būti įrašomas:

20.1. skaitmuo 1 − kai L1 laukelyje nurodytas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar Mokesčių mokėtojų registre,

20.2. skaitmuo 2 − kai L1 laukelyje nurodytas verslo liudijimo numeris,

20.3. skaitmuo 3 − kai L1 laukelyje nurodytas PVM mokėtojo kodas,

20.4. skaitmuo 4 − kai L1 laukelyje nurodytas individualios veiklos vykdymo pažymos numeris,

20.5. skaitmuo 5 − kai L1 laukelyje nurodyti gyventojo paso serija ir numeris arba asmens tapatybės kortelės ar leidimo nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje numeris.

21. Deklaracijos L priedo L3 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuriam mokestiniu laikotarpiu buvo išmokėtos išmokos, vardas ir pavardė. Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas registruotas keliais vardais ir / ar pavardėmis, tai nurodomi visi vardai ir pavardės, o jei tam neužtenka vietos, tai nurodomas tik vienas vardas ir pavardė. Tarp vardų ir pavardžių paliekamas tuščias langelis.

22. Deklaracijos L priedo L4 laukelyje turi būti įrašoma nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos klasė, kuriai išmoka priskiriama pagal GPMĮ nustatytą pajamų mokesčio mokėjimo tvarką. Taisyklių 2 priede „A ir B klasės išmokų kodai“ nurodyta, kokiai klasei (A ar B) yra priskiriamos atitinkamos rūšies išmokos.

23. Deklaracijos L priedo L5 laukelyje turi būti įrašomas nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos rūšies kodas. Išmokų rūšių kodai nurodyti Taisyklių 2 priede „A ir B klasės išmokų kodai“.

Darbdaviai mokestiniu laikotarpiu išmokėtas ligos pašalpas už dvi pirmąsias ligos dienas turi nurodyti išmokos kodu 01 (Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos).

24. Deklaracijos L priedo L6 laukelis turi būti užpildomas, jame įrašant raidę N, tik tuo atveju, kai deklaruojama nuolatiniam Lietuvos gyventojui natūra išmokėta išmoka.

Kai tos pačios klasės ir rūšies išmokos viena dalis mokestiniu laikotarpiu išmokėta natūra, kita dalis – pinigais, duomenys apie tokią išmoką turi būti pateikiami atskirose L priedo eilutėse.

25. Deklaracijos L priedo L7 laukelis turi būti užpildomas, jame įrašant raidę D, tik tuo atveju, kai deklaruojama individualią veiklą (pagal pažymą ir / arba įsigijus verslo liudijimą) vykdančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta išmoka, kurią išmokėjo asmuo, išmokos išmokėjimo metu su gyventoju susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.

Individualią veiklą vykdančiam gyventojui mokestiniu laikotarpiu išmokėtos išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ir išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu jau buvo nutraukęs darbo santykius ar jų esmę atitinkančius santykius ar dar tokiais santykiais nebuvo susijęs, turi būti deklaruojama atskirose L priedo eilutėse.

26. Deklaracijos L priedo L8 laukelyje turi būti įrašoma nuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį išmokėtų:

26.1. apmokestinamųjų A klasės išmokų, neatėmus NPD, GPM, VSDĮ ir PSDĮ, suma (Eur, ct) ir / arba

26.2. neapmokestinamųjų A klasės išmokų suma (Eur, ct), ir / arba

26.3 B klasės išmokų suma (Eur, ct). Jeigu nuo B klasės išmokų buvo išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusios asmens lėšomis sumokėtas GPM, turi būti įrašoma B klasės išmoka, neatėmus GPM.

Jeigu tam pačiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui mokestiniu laikotarpiu buvo išmokėta apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų deklaruojamų A klasės išmokų ir / arba B klasės išmokų, tai šios išmokos turi būti įrašomos L priedo atskirose eilutėse.

Tais atvejais, kai bankrutuojantis vienetas nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo su darbo santykiais susijusias išmokas, gautas iš Garantinio fondo lėšų, atsižvelgiant į tai, kad šios lėšos vienetui perduodamos be GPM, VSDĮ ir PSDĮ, į Deklaracijos L8 laukelį turi būti įrašoma su darbo santykiais susijusių išmokų suma, prie jos pridėjus į biudžetą mokėtinas GPM, VSDĮ ir PSDĮ sumas.

Tuo atveju, kai išmokas išmokėjęs asmuo Lietuvoje – darbdavys nuolatiniam Lietuvos gyventojui už samdomą darbą užsienio valstybėje, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, išmokėjęs su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas, mokestiniu laikotarpiu panaikino tokių išmokų dvigubą apmokestinimą, į Deklaracijos L priedo L8 laukelį tokios išmokos turi būti įrašomos kaip su darbo santykiais susijusios A klasės neapmokestinamosios išmokos ir turi būti užpildomas L priedo L13 laukelis. Kartu su Deklaracija mokesčių administratoriui turi būti pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad nuo Deklaracijoje nurodytam nuolatiniam Lietuvos gyventojui už darbą užsienio valstybėje išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų užsienio valstybėje sumokėtas GPM ar jam tapatus mokestis ir toks mokestis sumokėtas, atsižvelgiant į dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas.

PVM mokėtoju įregistruotam nuolatiniam Lietuvos gyventojui už suteiktas paslaugas ar patiektas prekes išmokėtos išmokos suma turi būti nurodoma be apskaičiuoto PVM.

Duomenys apie išmokas individualią veiklą vykdantiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie pajamas iš šios veiklos pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą (t. y. kurie yra įregistruoti PVM mokėtojais arba savo individualiai veiklai priskyrė ir joje naudoja ilgalaikį turtą), turi būti įrašomi Deklaracijoje to mokestinio laikotarpio, kurį buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra, įforminant šių prekių tiekimą ar paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Individualios veiklos pajamoms taikomas apskaitos principas nustatomas pagal išmoką išmokančiam asmeniui veiklą vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktą informaciją.

27. Deklaracijos L priedo L9 laukelyje turi būti įrašomas L8 laukelio atitinkamoje eilutėje įrašytai sumai pritaikytas GPM tarifas.

L9 laukelis neužpildomas arba jame įrašomas nulis, kai deklaruojamos:

- neapmokestinamosios A klasės išmokos ir / arba

- B klasės išmokos, nuo kurių nebuvo išskaičiuotas ar išmokas išmokėjusios asmens lėšomis sumokėtas GPM, ir / arba

- tarpininko nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėti dividendai, palūkanos ir / arba honoraras, gautas iš užsienio vienetų.

28. Deklaracijos L priedo L10 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį išmokėtų išmokų, nurodytų L8 laukelyje, išskaičiuota GPM suma (Eur, ct).

L10 laukelyje turi būti nurodoma ir GPM suma, išskaičiuota nuo iš Garantinio fondo lėšų išmokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų.

L10 laukelis neužpildomas arba jame įrašomas nulis, kai:

- nuo L8 laukelyje nurodytų išmokų GPM nebuvo išskaičiuotas ir / arba

- išmokas išmokėjęs asmuo GPM nuo L8 laukelyje nurodytų išmokų į biudžetą sumokėjo savo lėšomis, ir / arba

- išmokas išmokėjęs asmuo kaip tarpininkas nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėjo dividendus, palūkanas ir / arba honorarą, gautą iš užsienio vienetų.

29. Deklaracijos L priedo L11 laukelyje turi būti įrašoma išmokas išmokėjusio asmens lėšomis nuo per mokestinį laikotarpį išmokėtų išmokų, nurodytų L8 laukelyje, į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėta GPM suma (Eur, ct).

Kai išmokas išmokėjęs asmuo nuo tos pačios išmokos sumos dalį GPM į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjo savo lėšomis, o kitą GPM dalį išskaičiavo iš gyventojui išmokėtų išmokų, turi būti užpildoma viena L priedo eilutė.

L11 laukelis neužpildomas arba jame įrašomas nulis, kai:

- GPM nuo L8 laukelyje nurodytų išmokų nebuvo sumokėtas išmokas išmokėjusio asmens lėšomis ir / arba

- GPM nuo L8 laukelyje nurodytų išmokų buvo išskaičiuotas, ir / arba

- išmokas išmokėjęs asmuo kaip tarpininkas nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėjo dividendus, palūkanas ir / arba honorarą, gautą iš užsienio vienetų.

30. Deklaracijos L priedo L12 laukelis turi būti užpildomas:

30.1. kai išmokas išmokėjęs asmuo kaip tarpininkas nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėjo dividendus, palūkanas ir / arba honorarą, gautą iš užsienio vienetų. L12 laukelyje turi būti įrašomas užsienio valstybės, iš kurios rezidento gautos išmokos, kodas;

30.2. kai su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas už darbą užsienio valstybėje išmokėjęs asmuo nuo tokių išmokų išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo GPM į tos užsienio valstybės biudžetą. L12 laukelyje turi būti įrašomas užsienio valstybės, į kurios biudžetą sumokėtas GPM, kodas.

31. Deklaracijos L priedo L13 laukelis turi būti užpildomas tuo atveju, kai išmokas išmokėjęs asmuo Lietuvoje – darbdavys nuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui už užsienio valstybėje atliekamą samdomą darbą išmokėjo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas ir nuo tokių išmokų mokestiniu laikotarpiu išskaičiavo ir / arba savo lėšomis sumokėjo GPM į tos užsienio valstybės biudžetą. Deklaracijos L13 laukelyje turi būti įrašoma į užsienio valstybės biudžetą sumokėta GPM suma (Eur, ct). Jeigu GPM nuo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, gyventojui išmokėtų už darbą užsienio valstybėje, nebuvo sumokėtas į užsienio valstybės biudžetą, L13 laukelis neužpildomas arba jame įrašomas nulis.

 

IV SKYRIUS

DEKLARACIJOS U PRIEDO UŽPILDYMAS

 

32. Deklaracijos U priedas turi būti užpildomas, jeigu išmokas išmokėjęs asmuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo A klasės apmokestinamas ir neapmokestinamas išmokas (išskyrus išmokas, nurodytas Taisyklių 1 priede pateiktame Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąraše) ir B klasės išmokas (išskyrus Taisyklių 7 punkte nurodytas B klasės išmokas, kurių neprivaloma deklaruoti), nesvarbu, ar tokios išmokos pagal GPMĮ 5 straipsnio 4 dalį yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, ar ne.

Jeigu tam pačiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio Deklaracija teikiama, buvo išmokėtos skirtingų klasių ir / arba tos pačio klasės skirtingų rūšių išmokos, turi būti užpildoma tiek eilučių, kiek skirtingų klasių ir rūšių buvo išmokėta.

Deklaracijos U priedas turi būti užpildomas ir tuo atveju, kai Lietuvos vienetas mokestiniu laikotarpiu išmokėjo dividendus Lietuvos ar užsienio vienetui (finansų maklerio įmonei, kredito įstaigai ir pan.), kuris dividendus paskirstė galutiniams jų gavėjams ir kuris dividendus išmokėjusiam Lietuvos vienetui neatskleidė akcininkų sąrašų. Šiuo atveju deklaracijos U priedo laukeliuose turi būti nurodomi vieneto, kuriam išmokėti dividendai, duomenys.

33. Deklaracijos U priedo laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas užpildomo U priedo lapo eilės numeris.

34. Į Deklaracijos U priedo 1 ir 3 laukelius turi būti perkeliami duomenys iš Deklaracijos 1 ir 3 laukelių.

35. Deklaracijos U priedo U1 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo (išskyrus išmoką gaunantį individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantį gyventoją), kuriam buvo išmokėta išmoka, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar Mokesčių mokėtojų registre.

Kai deklaruojama už suteiktas paslaugas ar patiektas prekes pagal verslo liudijimą veiklą vykdančiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta išmoka, U1 laukelyje turi būti įrašomi verslo liudijimo numerio pirmieji aštuoni simboliai. Verslo liudijime po brūkšnelio įrašytas versijos numeris čia nenurodomas. Jeigu deklaruojamos išmokos buvo išmokėtos gyventojui, turėjusiam daugiau kaip vieną tos pačios veiklos rūšies verslo liudijimą, U1 laukelyje gali būti įrašomas vienas tos pačios veiklos verslo liudijimo numeris.

Tais atvejais, kai išmokas išmokėjęs asmuo pagal nenuolatinio Lietuvos gyventojo išrašytą apskaitos dokumentą negali nustatyti jo mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo), o tik PVM mokėtojo, įregistruoto Mokesčių mokėtojų registre, kodą, U1 laukelyje gali būti nurodomas PVM mokėtojo kodas. PVM mokėtojo kodas turi būti nurodomas su prefiksu „LT“ (pavyzdžiui, LT000000000000).

Jeigu išmokas išmokėjęs asmuo pagal nenuolatinio Lietuvos gyventojo išrašytą apskaitos dokumentą ar sudarytą sutartį negali nustatyti teikusio paslaugas ar tiekusio prekes pagal individualios veiklos vykdymo pažymą nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo), U1 laukelyje gali būti įrašomas individualios veiklos vykdymo pažymos numeris.

Tais atvejais, kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas neturi mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (kodo), ir (ar) negali būti nurodomas jo PVM mokėtojo kodas, verslo liudijimo numeris ar individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, U1 laukelyje turi būti nurodomi gyventojo paso serija ir numeris (tarp serijos ir numerio simbolių paliekamas vienas tuščias langelis) arba asmens tapatybės kortelės ar leidimo nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje numeris.

Tais atvejais, kai Lietuvos vienetas mokestiniu laikotarpiu išmokėjo dividendus Lietuvos ar užsienio vienetui (finansų maklerio įmonei, kredito įstaigai ir pan.), kuris dividendus paskirsto galutiniams jų gavėjams ir kuris dividendus išmokėjusiam Lietuvos vienetui neatskleidė akcininkų sąrašų, U1 laukelyje turi būti įrašomas vieneto identifikacinis kodas.

36. Deklaracijos U priedo U2 laukelyje turi būti įrašoma (skaitmeniu), koks nenuolatinio Lietuvos gyventojo identifikavimo kodas yra nurodytas U1 laukelyje. Turi būti įrašomas:

36.1. skaitmuo 1 − kai U1 laukelyje nurodytas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar Mokesčių mokėtojų registre,

36.2. skaitmuo 2 − kai U1 laukelyje nurodytas verslo liudijimo numeris,

36.3. skaitmuo 3 − kai U1 laukelyje nurodytas PVM mokėtojo kodas,

36.4. skaitmuo 4 − kai U1 laukelyje nurodytas individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdymo pažymos numeris,

36.5. skaitmuo 5 − kai U1 laukelyje nurodyti gyventojo paso serija ir numeris arba asmens tapatybės kortelės ar leidimo nuolat arba laikinai gyventoji Lietuvos Respublikoje numeris,

36.6. skaitmuo 6 − kai U1 laukelyje nurodytas Lietuvos ar užsienio vieneto identifikacinis kodas.

37. Deklaracijos U priedo U3 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo, kuriam mokestiniu laikotarpiu buvo išmokėtos išmokos, vardas ir pavardė. Kai nenuolatinis Lietuvos gyventojas registruotas keliais vardais ir / ar pavardėmis, tai nurodomi visi vardai ir pavardės, o jei tam neužtenka vietos, tai nurodomas tik vienas vardas ir pavardė. Tarp vardų ir pavardžių paliekamas tuščias langelis.

38. Deklaracijos U priedo U4 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos klasė, kuriai išmoka priskiriama pagal GPMĮ nustatytą pajamų mokesčio mokėjimo tvarką. Taisyklių 2 priede „A ir B klasės išmokų kodai“ nurodyta, kokiai klasei (A ar B) yra priskiriamos atitinkamos rūšies išmokos.

39. Deklaracijos U priedo U5 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtos išmokos rūšies kodas. Išmokų rūšių kodai nurodyti Taisyklių 2 priede „A ir B klasės išmokų kodai“.

Darbdaviai mokestiniu laikotarpiu išmokėtas ligos pašalpas už dvi pirmąsias ligos dienas turi nurodyti išmokos kodu 01 (Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos).

40. Deklaracijos U priedo U6 laukelis turi būti užpildomas, jame įrašant raidę N, tik tuo atveju, kai deklaruojama nenuolatiniam Lietuvos gyventojui natūra išmokėta išmoka.

Kai tos pačios klasės ir rūšies išmokos viena dalis mokestiniu laikotarpiu išmokėta natūra, kita dalis – pinigais, duomenys apie tokią išmoką turi būti pateikiami atskirose L priedo eilutėse.  

41. Deklaracijos U priedo U7 laukelis turi būti užpildomas, jame įrašant raidę D, tik tuo atveju, kai deklaruojama individualią veiklą (per nuolatinę bazę Lietuvoje ir / arba įsigijus verslo liudijimą) vykdančiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėta išmoka, kurią išmokėjo asmuo, išmokos išmokėjimo metu su gyventoju susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.

Individualią veiklą vykdančiam gyventojui mokestiniu laikotarpiu išmokėtos išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, ir išmokos dalis, kurios išmokėjimo metu  gyventojas su išmoką išmokėjusiu asmeniu jau buvo nutraukęs darbo santykius ar jų esmę atitinkančius santykius ar dar tokiais santykiais nebuvo susijęs, turi būti deklaruojama atskirose L priedo eilutėse. 

42. Deklaracijos U priedo U8 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį išmokėtų tokių išmokų (nesvarbu, ar pagal GPMĮ 5 straipsnio 4 dalį tokios išmokos yra nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio objektas, ar ne) sumos:

42.1. apmokestinamųjų A klasės išmokų, neatėmus NPD, GPM, VSDĮ ir PSDĮ, suma (Eur, ct) ir / arba

42.2. neapmokestinamųjų A klasės išmokų suma (Eur, ct), ir / arba

42.3 B klasės išmokų suma (Eur, ct). Jeigu nuo B klasės išmokų buvo išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusios asmens lėšomis sumokėtas GPM, turi būti įrašoma B klasės išmoka, neatėmus GPM.

Jeigu tam pačiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui mokestiniu laikotarpiu buvo išmokėta apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų deklaruojamų A klasės išmokų ir / arba B klasės išmokų, tai šios išmokos turi būti įrašomos U priedo atskirose eilutėse.

Tais atvejais, kai bankrutuojantis vienetas nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėjo su darbo santykiais susijusias išmokas, gautas iš Garantinio fondo lėšų, atsižvelgiant į tai, kad šios lėšos vienetui perduodamos be GPM, VSDĮ ir PSDĮ, į Deklaracijos U8 laukelį turi būti įrašoma su darbo santykiais susijusių išmokų suma, prie jos pridėjus į biudžetą mokėtinas GPM, VSDĮ ir PSDĮ sumas.

PVM mokėtoju Mokesčių mokėtojų registre įregistruotam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui už suteiktas paslaugas ar patiektas prekes išmokėtos išmokos suma turi būti nurodoma be apskaičiuoto PVM.

Duomenys apie išmokas individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdantiems nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie pajamas iš šios veiklos pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą (t. y. kurie yra įregistruoti PVM mokėtojais arba savo individualiai veiklai priskyrė ir joje naudoja ilgalaikį turtą), turi būti įrašomi Deklaracijoje to mokestinio laikotarpio, kurį buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra, įforminant šių prekių tiekimą ar paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Individualios veiklos pajamoms taikomas apskaitos principas nustatomas pagal išmoką išmokančiam asmeniui veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje vykdančio nenuolatinio Lietuvos gyventojo pateiktą informaciją.

43. Deklaracijos U priedo U9 laukelyje turi būti įrašomas U8 laukelio atitinkamoje eilutėje įrašytai sumai pritaikytas GPM tarifas.

U9 laukelis neužpildomas arba jame įrašomas nulis, kai deklaruojamos neapmokestinamosios A klasės išmokos ir / arba B klasės išmokos, nuo kurių nebuvo išskaičiuotas ar išmokas išmokėjusios asmens lėšomis sumokėtas GPM.

44. Deklaracijos U priedo U10 laukelyje turi būti įrašoma nuo per mokestinį laikotarpį išmokėtų išmokų, nurodytų U8 laukelyje, išskaičiuota GPM suma (Eur, ct).

U10 laukelyje turi būti nurodoma ir GPM suma, išskaičiuota nuo iš Garantinio fondo lėšų išmokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų.

U10 laukelis neužpildomas arba jame įrašomas nulis, kai:

- GPM nuo U8 laukelyje nurodytų išmokų nebuvo išskaičiuotas ir / arba

- išmokas išmokėjęs asmuo GPM nuo U8 laukelyje nurodytų išmokų į biudžetą sumokėjo savo lėšomis.

45. Deklaracijos U priedo U11 laukelyje turi būti įrašoma išmokas išmokėjusio asmens lėšomis nuo per mokestinį laikotarpį išmokėtų išmokų, nurodytų U8 laukelyje, į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėta GPM suma (Eur, ct).

Kai išmokas išmokėjęs asmuo nuo tos pačios išmokos sumos dalį GPM į Lietuvos Respublikos biudžetą sumokėjo savo lėšomis, o kitą GPM dalį išskaičiavo iš gyventojui išmokėtų išmokų, turi būti užpildoma viena U priedo eilutė.

U11 laukelis neužpildomas arba jame įrašomas nulis, kai:

- GPM nuo U8 laukelyje nurodytų išmokų nebuvo sumokėtas išmokas išmokėjusio asmens lėšomis ir / arba

- kai GPM nuo U8 laukelyje nurodytų išmokų buvo išskaičiuotas.

46. Deklaracijos U priedo U12 laukelyje turi būti nurodoma nenuolatinio Lietuvos gyventojo gimimo data (skaitmenimis įrašomi metai, mėnuo ir diena).

47. Deklaracijos U priedo U13 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentu jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas. Jeigu gyventojas tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, šis laukelis gali būti neužpildomas.

Nurodant Europos Sąjungos (toliau − ES) valstybių asmenų identifikacinius numerius (kodus), jų algoritmą galima pasitikrinti Europos mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių (TIN) portaluose:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html, http://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinRequest.html.

Naudojantis šiais portalais, galima sužinoti, ar pagal Europos Komisijai ES valstybių narių pateiktas specifikacijas nurodytas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris atitinka konkrečioje valstybėje nustatytą ir taikomą bendrą mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių struktūrą, taip pat toje valstybėje nustatytą bei taikomą algoritmą.

48. Deklaracijos U priedo U14 laukelyje turi būti įrašomas užsienio valstybės, kurios nuolatiniu gyventoju (rezidentu) laikomas nenuolatinis Lietuvos gyventojas, kodas.

Tuo atveju, kai Lietuvos vienetas mokestiniu laikotarpiu išmokėjo dividendus Lietuvos ar užsienio vienetui (finansų maklerio įmonei, kredito įstaigai ir pan.), kuris dividendus paskirsto galutiniams jų gavėjams ir kuris dividendus išmokėjusiam Lietuvos vienetui neatskleidė akcininkų sąrašų, U14 laukelyje turi būti įrašomas tos valstybės, kurios rezidentu yra dividendus gavęs vienetas, kodas.

49. Deklaracijos U priedo U15 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos adresas užsienio valstybėje.

 

V SKYRIUS

DEKLARACIJOS IR JOS L BEI U PRIEDŲ PATEIKIMAS

 

50. Remiantis GPMĮ 24 straipsnio 2 dalimi ir 33 straipsnio 2 dalimi, mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) Deklaracija ir jos L bei U priedai mokesčių administratoriui turi būti pateikiami iki kito mokestinio laikotarpio (kitų kalendorinių metų) vasario 15 dienos.

51. Deklaracija ir jos L bei U priedai teikiami Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.

52. Deklaracija ir jos L bei U priedai teikiami tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt), vadovaujantis Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“.

53. Lietuvos vienetas, turintis struktūrinių padalinių kitų savivaldybių teritorijose, privalo pateikti vieną bendrą Deklaraciją ir jos L bei U priedus.

54. Išmokas išmokėjęs asmuo, pradėjus jo bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, privalo per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti Deklaraciją už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios iki minėtų procedūrų pradžios. Šios Deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti viso mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), jeigu jis pasibaigia iki minėtų procedūrų pabaigos, Deklaraciją. Taip pat privalu pateikti Deklaraciją už iki minėtų procedūrų pradžios pasibaigusį mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), jeigu šios Deklaracijos pateikimo terminas dar nėra pasibaigęs. Bankroto ar restruktūrizavimo procedūros pradžia laikoma teismo nutarties iškelti bankroto / restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo diena arba kreditorių susirinkimo nutarimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka priėmimas.

55. Likviduojamas ar reorganizuojamas išmokas išmokėjęs asmuo Deklaraciją mokesčių administratoriui privalo pateikti iki veiklos vykdymo pabaigos. Kai išmokas išmokėjęs asmuo veiklą baigia vykdyti, nepasibaigus mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), mokesčių administratoriui jis turi pateikti Deklaraciją už laikotarpį nuo to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pradžios iki veiklos vykdymo pabaigos ir praėjusio mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) Deklaraciją, jeigu asmuo veiklą baigia vykdyti iki praėjusio mokestinio laikotarpio Deklaracijos pateikimo termino dienos (t. y. iki vasario 15 dienos).

 

VI SKYRIUS

DEKLARACIJOS TIKSLINIMAS

 

56. Išmokas išmokėjęs asmuo pateiktos Deklaracijos ir jos L bei U priedų duomenis tikslina, pateikdamas mokesčių administratoriui naujai užpildytą Deklaraciją ir jos L bei U priedus to mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų), kurio duomenys tikslinami.

57. Deklaracija ir jos L bei U priedai turi būti tikslinami:

57.1. kai išmokas išmokėjęs asmuo gauna mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje Deklaracijoje ir (ar) jos prieduose esančias klaidas (toliau – informacinis pranešimas),

57.2. kai išmokas išmokėjęs asmuo pastebi pateiktoje Deklaracijoje ir (ar) jos prieduose esančias klaidas, išskyrus klaidas, kurios negali būti taisomos:

57.2.1. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per mažai arba per daug išskaičiuotas GPM nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams tuo laikotarpiu išmokėtų su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokų, kurioms mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) neteisingai buvo pritaikytos arba nebuvo pritaikytos NPD sumos,

57.2.2. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) per daug išskaičiuotas GPM nuo tuo laikotarpiu gyventojams išmokėtų išmokų (pvz., išmokos buvo apmokestintos per dideliu mokesčio tarifu, GPM buvo išskaičiuotas nuo neapmokestinamųjų išmokų ir pan.).

58. Deklaracijoje patikslinus išmokų ir / arba GPM sumas, kurios bendromis sumomis buvo deklaruotos to mokestinio laikotarpio atitinkamo mėnesio Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje (patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“), turi būti patikslinta Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 forma.

59. Išmokas išmokėjęs asmuo, gavęs mokesčių administratoriaus informacinį pranešimą patikslinti Deklaraciją, ją turi patikslinti per informaciniame pranešime nurodytą terminą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Išmokas išmokėjęs asmuo, kuriam nustatyta prievolė pateikti Deklaraciją ir jos L bei U priedus, pateikęs juos pavėluotai, iš viso jų nepateikęs arba į Deklaraciją ir jos L bei U priedus įrašęs neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________

 

Metinės gyventojams išmokėtų

išmokų, priskiriamų A ir B

klasės pajamoms, deklaracijos

GPM312 formos, jos priedų

GPM312L, GPM312U formų

užpildymo ir pateikimo taisyklių

1 priedas

 

NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS A KLASĖS IŠMOKOS

 

I SKYRIUS

NE DIDESNĖS UŽ NUSTATYTĄ DYDĮ NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS IŠMOKOS

 

1. Asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėti 200 eurų neviršijantys sporto varžybų ir kiti prizai bei laimėjimai, jeigu jie to paties asmens išmokėti ne daugiau kaip 6 kartus per mokestinį laikotarpį.

2. Vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius vienetus), mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams pagal vieneto, mokymo įstaigos ir studento ar moksleivio pasirašytas trišales sutartis mokamos stipendijos, skirtos studento ar moksleivio mokymosi ir pragyvenimo reikmėms apmokėti, jeigu stipendijos mokėjimo laikotarpiu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininkas, darbuotojas arba stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininko arba darbuotojo šeimos narys ir tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis, o metinė stipendijos suma neviršija 2500 eurų.

 

II SKYRIUS

BET KOKIO DYDŽIO NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS

IŠMOKOS

 

3. Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gyventojui suteikta nauda, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietus, skirtus gyventojui atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos.

4. Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pašalpos, kurias, gyventojui mirus, asmuo, su kuriuo gyventojas buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmoka jo sutuoktiniui arba vaikams (įvaikiams), arba tėvams (įtėviams), taip pat pašalpos, kurias išmoka asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mirus šio gyventojo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams).

6. Pašalpos, mokamos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų, taip pat Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų mokamos nepensinės išmokos, išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas.

7. Pašalpos stichinių nelaimių atvejais, jeigu jos išmokamos, remiantis valstybės arba savivaldybių institucijų sprendimais.

8. Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojui, kai nutraukiama darbo sutartis ar jos esmę atitinkanti sutartis, pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas, dienpinigius, išmokėtus į komandiruotę išsiųstiems darbuotojams Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka, ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka išmokėtas padidėjusių išlaidų kompensacijas darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba yra susijęs su kelionėmis ar važiavimu.

9. Kompensacijos, mokamos už žalą ar nuostolius, patirtus dėl karo veiksmų arba buvusio politinio persekiojimo.

10. Ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti, taip pat, nutraukus ne gyvybės draudimo sutartį, gyventojui grąžinamos draudimo įmokos, išskyrus grąžinamų, nutraukus iki 2003 metų sausio 1 dienos sudarytas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimo ligos atveju sutartis, įmokų dalį, kuriai buvo taikomos fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvatos.

11. Pensijos ir rentos, mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų.

12. Išmokos, išmokėtos kaip labdara Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

13. Sumos turtinei žalai, išskyrus negautas pajamas, atlyginti, teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti, taip pat pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas atlygintos išlaidos, susijusios su socialine, medicinine ir profesine reabilitacija, atlyginimas pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas.

14. Mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams išmokėtos stipendijos ir pašalpos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos.

15. Mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams išmokėtos stipendijos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų pelno nesiekiančių vienetų lėšos, jeigu stipendijų mokėjimas yra numatytas šių vienetų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto dalyvis, darbuotojas arba šio vieneto dalyvio arba darbuotojo šeimos narys, ir jeigu tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba numatomais atlikti darbais, suteiktomis arba numatomomis suteikti paslaugomis.

16. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių stipendijos.

17. Vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

18. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka politinės kampanijos metu šiai kampanijai išmokėtos aukos ir dovanos.

19. Išmokos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkams, religinių apeigų patarnautojams ir aptarnaujančiam personalui (išskyrus išmokas už statybos, remonto, restauravimo darbus) kaip išlaikymas, taip pat tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkams, religinių apeigų patarnautojams ir aptarnaujančiam personalui (išskyrus išmokas už statybos, remonto, restauravimo darbus), taip pat išmokos tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų už tradicinei religinei bendruomenei, bendrijai ar centrui teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, jeigu tos teikiamos paslaugos ir atliekami darbai yra susiję su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.

20. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai, išmokėti už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą.

21. Išmokos už suteiktą pagalbą slaptai bendradarbiaujant su kriminalinės žvalgybos subjektais ar žvalgybos institucijomis.

 

____________________

 

Metinės gyventojams išmokėtų

išmokų, priskiriamų A ir B

klasės pajamoms, deklaracijos

GPM312 formos, jos priedų

GPM312L, GPM312U formų

užpildymo ir pateikimo taisyklių

2 priedas

 

A IR B KLASĖS IŠMOKŲ KODAI

 

 

Išmokos pavadinimas

 

Kodas

Klasė

A

B

1. Su darbo santykiais arba jų esmę

atitinkančiais santykiais susijusios išmokos:

 

 

 

Su darbo santykiais arba jų esmę

atitinkančiais santykiais susijusios išmokos,

išskyrus žymimas 08 kodu

01

A klasė

-

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto

savo dalyviui ar MB savo nariui išmokėtos

išmokos, pagal GPMĮ 2 str. 34 dalį priskiriamos

su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms

02

A klasė –

išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos

nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros

ir ilgalaikio darbo išmokos

03

A klasė

-

Dienpinigiai, išmokėti į komandiruotę

išsiųstiems darbuotojams LR Vyriausybės

2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99

„Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš

pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka

05

A klasė

B klasė –

išmokėti neribotos civilinės atsakomybės vieneto savo dalyviui arba

MB savo nariui

– nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta

tvarka išmokėtos padidėjusių išlaidų

kompensacijos darbuotojams, kurių darbas

yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su

kelionėmis ar važiavimu

06

A klasė

-

Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar

jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų

ir dovanų vertė, per mokestinį laikotarpį

neviršijanti 200 eurų

07

A klasė

-

Jūrininkui už darbą laivo, įregistruoto EEE jūrų

laivų registre, reiso metu išmokėtos išmokos

08

A klasė

-

2. Su darbo santykiais arba jų esmę

atitinkančiais santykiais nesusijusios ir ne

individualios veiklos išmokos:

 

 

 

2.1. Turto perleidimo nuosavybėn išmokos

 

 

 

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris

buvo laikomas individualios veiklos turtu,

pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn

išmokos

10

A klasė – išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio

perleidimo nuosavybėn išmokos ir

išvestinių finansinių priemonių realizavimo

išmokos, kurioms netaikoma GPMĮ 17 str. 1 dalies

30 punkto lengvata

12

-

B klasė

Kito turto pardavimo ar kitokio

perleidimo nuosavybėn išmokos, išskyrus

žymimas 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ir 34 kodais

13

-

B klasė

Nenukirsto miško ir apvaliosios medienos

pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn

išmokos

14

A klasė

-

Atliekų pardavimo ar kitokio perleidimo

nuosavybėn išmokos

15

A klasė

-

Privalomai registruotino kilnojamojo daikto

arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas

pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio

perleidimo nuosavybėn išmokos

16

A klasė –

išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo

ar kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos

(išskyrus žymimas 10 ir 18 kodais)

17

A klasė –

išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar

kitokio perleidimo nuosavybėn išmokos

18

A klasė –

išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Už parduotas paties gyventojo surinktas

miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus,

vaistažoles) išmokėtos išmokos

34

-

B klasė

2.2. Turto nuomos išmokos

 

 

 

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos

išmokos

23

A klasė

-

Kito turto nuomos išmokos, išskyrus žymimas

23 kodu

24

A klasė

-

2.3. Išmokos iš paskirstytojo pelno

 

 

 

Išmokos iš paskirstytojo pelno (dividendai)

(įskaitant tarpininkų išmokėtus dividendus, gautus

iš užsienio vienetų)

26

A klasė

B klasė –  išmokėtos MB nariui, nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto savo

dalyviui išmokėtos išmokos iš pelno

po apmokestinimo

27

A klasė –

išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

 

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto savo

dalyviui išmokėtos išmokos ne iš pelno

mokesčiu apmokestinto pelno

28

A klasė –

išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

 

Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo)

dalyviui (nariui) išmokėtos išmokos, skirstant

šios kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pelną

29

A klasė

-

2.4. Prizai ir laimėjimai

 

 

 

Sporto varžybų prizai (išskyrus žymimus 31

kodu), jeigu juos įsteigia ir skiria

olimpiniai (parolimpiniai) komitetai,

tarptautinės sporto šakų federacijos

(sąjungos, asociacijos) ar šių federacijų

(sąjungų, asociacijų) nariai, Lietuvos sporto

šakų federacijos (sąjungos, asociacijos)

30

A klasė

-

Prizai ir laimėjimai, gauti ne iš darbdavio,

išskyrus žymimus 07, 30, 42 ir 43 kodais

31

A klasė

-

Azartinių lošimų laimėjimai

42

-

B klasė

Loterijų laimėjimai, išmokėti Lietuvos vienetų,

kurie LR teisės aktų nustatyta tvarka moka

mokestį nuo loterijų apyvartos

43

-

B klasė

2.5. Dovanos

 

 

 

Juridinių asmenų (nesusijusių su darbo ar jų

esmę atitinkančiais santykiais) padovanotos

dovanos

46

A klasė

-

2.6. Pensijos ir gyvybės draudimo išmokos

 

 

 

Pensijos, pensijų anuitetai, rentos

48

A klasė

-

Pensijų kaupimo išmokos, ne didesnės už

sumokėtas įmokas

71

A klasė

-

Gyvybės draudimo išmokos, ne didesnės

už sumokėtas įmokas

72

A klasė

-

Gyvybės draudimo išmokos, viršijančios

sumokėtas įmokas

75

A klasė

-

Pensijų kaupimo išmokos, viršijančios

sumokėtas įmokas

76

A klasė

-

2.7. Palūkanos

 

 

 

Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, ir / arba palūkanos už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą

55

A klasė – išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Indėlių palūkanos už EEE valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

56

A klasė – išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Palūkanos už paskolas

58

A klasė – išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui;

nuolatinio Lietuvos gyventojo išmokėtos

kitam nuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Kitos palūkanos, išskyrus žymimas 55, 56, 58, 64, 65, 66, 67 ir 69 kodais

59

A klasė – išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Indėlių palūkanos pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d.

64

A klasė – išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Palūkanos už EEE valstybių vyriausybių, jų

politinių ar teritorijos administracinių padalinių

vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio

31 d.

65

A klasė – išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius

popierius*, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d.

ir pradėtus išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų

nuo jų išleidimo dienos

66

A klasė – išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius 

popierius* (įskaitant Lietuvos ir užsienio

valstybių politinių ar teritorijos

administracinių padalinių ar vietos valdžios

ne nuosavybės vertybinius popierius), įsigytus

nuo 2014 m. sausio 1 d.

67

A klasė – išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

B klasė –

išmokėtos nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Palūkanos už LR Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius, išmokėtos nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

69

A klasė 

-

2.8. Kitos išmokos

 

 

 

Kompensacinės išmokos, išmokėtos pagal LR

žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą

33

A klasė

-

Tiesioginės išmokos, išmokėtos pagal LR žemės

ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei

pagal kitus tokių išmokų išmokėjimą reglamentuojančius teisės aktus

36

-

B klasė

Pelno nesiekiančių vienetų iš lėšų, sukauptų iš

nario mokesčio, savo nariams išmokėtos pašalpos,

išskyrus pašalpas, išmokėtas vieneto, su gyventoju

susijusio darbo santykiais ar jų esmę

atitinkančiais santykiais

37

A klasė

-

Pelno nesiekiančio vieneto gyventojui

išmokėta premija, kuri pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies

52 punktą neapmokestinama pajamų mokesčiu

38

A klasė

-

Gyventojui išmokėta premija, kuri pagal GPMĮ

17 str. 1 dalies 36 punktą neapmokestinama

pajamų mokesčiu

39

A klasė

-

Valdybos ir stebėtojų tarybos nariui

išmokėtos metinės išmokos (tantjemos) ir /

arba išmokos už vykdytas valdymo funkcijas

44

A klasė

-

Stipendijos

47

A klasė

-

Sporto veiklos, kuri nėra individuali veikla ir

nesusijusi su darbo santykiais ar jų esmę

atitinkančiais santykiais, išmokos

51

A klasė

-

Atlikėjo veiklos, kuri nėra individuali veikla

ir nesusijusi su darbo santykiais ar jų esmę

atitinkančiais santykiais, išmokos

52

A klasė

-

Autoriniai atlyginimai

61

A klasė

-

Honorarai (įskaitant tarpininkų išmokėtus

honorarus, gautus iš užsienio vienetų)

62

A klasė

-

Kitos su darbo santykiais nesusijusios ir

ne individualios veiklos išmokos

70

A klasė

 

B klasė – išmokėtos nuolatinio Lietuvos gyventojo;

MB išmokėtos savo nariui – nuolatiniam Lietuvos gyventojui

Darbuotojo naudai darbdavio mokamų

draudimo įmokų už papildomą

(savanorišką) sveikatos draudimą suma, kuri

pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 14 arba 141

punktą neapmokestinama pajamų mokesčiu

73

A klasė

-

Darbuotojo naudai darbdavio mokamų

gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų suma,

kuri pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 14 arba 141

punktą neapmokestinama pajamų mokesčiu

74

A klasė

-

Pagal paslaugų kvitą išmokėtos išmokos

88

-

B klasė

3. Individualią veiklą vykdančiam nuolatiniam

ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui

išmokėtos išmokos:

 

 

 

Individualią žemės ūkio veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos

35

-

B klasė

Individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos

92

-

B klasė

Kitą individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos, išskyrus žymimas 35, 92, 94, 95 ir 96 kodais

93

A klasė**

 

B klasė

Individualią sporto veiklą vykdančiam gyventojui

išmokėtos išmokos

94

A klasė

-

Individualią atlikėjo veiklą vykdančiam

gyventojui išmokėtos išmokos

95

A klasė

-

Šeimynos dalyvio išlaikymo išmokos, išmokėtos pagal LR šeimynų įstatymą

96

-

B klasė

  

 

Vartojamų trumpinių reikšmės

MB – mažoji bendrija

GPMĮ – Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Neribotos civilinės atsakomybės vienetas – individuali įmonė ir ūkinė bendrija

LR – Lietuvos Respublika

EEE – Europos ekonominė erdvė

___________________________________________________________________________

* Išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams palūkanas.

** Individualią veiklą vykdančiam gyventojui išmokėtos išmokos už nenukirsto miško ir apvaliosios medienos pardavimą ar kitokį perleidimą nuosavybėn ir išmokos už parduotas ar kitaip perleistas nuosavybėn atliekas.

 

____________________