PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR (IR) TEIKTI PASLAUGAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 21 d. Nr.T1-138

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 12 straipsniu ir 13 straipsnio 1 dalimi, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatus.

2. Pripažinti netekusiais galios Plungės rajono savivaldybės tarybos:

2.1. 2005 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. T1-6-159 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“;

2.2. 2013 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. T1-28 "Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T1-6-159 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 8 ir 15 punktų pakeitimo“,

2.3. 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-279 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T1-6-159 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Audrius Klišonis


PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2015 m. gegužės 21 d.

sprendimu Nr. T1-138

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR (IR) TEIKTI PASLAUGAS PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ

NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Šie nuostatai nustato vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą, jos mokėtojus, dydžius, mokėjimo ir rinkliavos grąžinimo tvarką, lengvatas, būdą, rinkimo kontrolę ir atsakomybę (toliau - Rinkliavos nuostatai).

2. Prekiaujantys bei (ir) teikiantys paslaugas Savivaldybės viešosiose vietose turi gauti leidimą, kuris išduodamas pateikus prašymą, mokamojo pavedimo ar kasos kvito kopiją ir kitus atitinkamus dokumentus. Minėtus duomenis ir informaciją Prekiautojai turi teisę pateikti elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipiantis į kompetentingą instituciją.

3. Nuostatai yra privalomi Plungės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose prekiaujantiems ar (ir) paslaugas teikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

4. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato papildomus ar kitus prekybos bei paslaugų teikimo viešosiose vietose reikalavimus, kitą kontrolės tvarką ar prekybinės veiklos subjektų atsakomybę, taikomos tų teisės aktų nuostatos.

5. Šiuose Rinkliavos nuostatuose vartojamos pagrindinės sąvokos:

5.1. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose - tarybos sprendimu nustatyta tvarka išduotas dokumentas, suteikiantis teisę pardavėjams prekiauti ar paslaugų teikėjams teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose (toliau - Leidimas).

5.2. Prekyba - ūkinė-komercinė veikla, susijusi su prekių gamyba, pirkimu ir pardavimu, paslaugos teikimu ir vartojimu viešosiose vietose.

5.3. Viešoji vieta - Plungės rajono savivaldybės teritorijoje esanti Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.

5.4. Vietinė rinkliava - Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Plungės rajono savivaldybės teritorijoje.

 

II. RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR RINKIMO TVARKA

 

6. Rinkliavas moka fiziniai ir juridiniai asmenys, prekiaujantys ar (ir) teikiantys paslaugas Plungės rajono savivaldybei priklausančioje ar valdytojo teise valdomoje teritorijoje, išskyrus Lietuvos banką.

7. Rinkliava mokama eurais be centų.

8. Rinkliava sumokama pagal mokėjimo dieną galiojančius dydžius.

9. Rinkliava mokama prieš išduodant Leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas.

10. Rinkliava turi būti sumokėta už pageidaujamą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip vienas mėnuo arba iki kalendorinių metų pabaigos.

11. Kad rinkliava sumokėta, patvirtina pateiktas mokėjimo dokumentas (su banko žymomis) ar jo kopija, patvirtinta įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

12. Taryba atskiru sprendimu gali indeksuoti rinkliavos dydį kartą per metus.

13. Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai ar jų įgalioti asmenys tvarko Veiklos leidimų prekybai registrą.

14. Ne Plungės  miesto teritorijoje rinkliavos dydžiai mažinami 50 procentų.

 

III. RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA

 

15. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jei:

15. 1. už Leidimo išdavimą sumokėta daugiau, negu nustatyta tarybos sprendimu (grąžinamas tik skirtumas);

15. 2. sumokėta vietinė rinkliava, tačiau Leidimas neišduodamas;

15. 3. nebus prekiaujama ar (ir) teikiamos paslaugos, už kurias sumokėta rinkliava, tris dienas prieš tai informavus Leidimą išdavusį asmenį;

15. 4. dėl priimtų įstatymų ar kitų teisės aktų pasikeitimo rinkliavos mokėtojas nebegali pasinaudoti išduoto Leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas suteiktomis teisėmis.

16. Sumokėtą rinkliavą arba jos dalį grąžina Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Plungės skyrius, jeigu prašymas dėl grąžinimo pateiktas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka ir per nustatytą terminą.

17. Panaikinus Leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas už Prekybos ir paslaugų teikimo Plungės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus arba pagal kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus, sumokėta rinkliava negrąžinama.

 

IV. RINKLIAVOS DYDIS

 

18. Rinkliavos dydžiai nustatyti trijų rūšių:

18.1. Rinkliavos dydžiai už Leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą:

 

Eil. Nr.

Prekyba ir paslaugų teikimas

Vietinės rinkliavos

Dydžiai, Eur

Parai

Mėnesiui

Prekyba maisto ir ne maisto produktais

1.

Įvairi produkcija iš prekybai įrengtų specializuotų transporto priemonių, vežimėlių, automobilių ar priekabų, laikinųjų statinių

6

32

 

2.

Įvairi produkcija iš kioskų

-

26

3.

Įvairi produkcija iš paviljonų

-

30

4.

Iš (nuo) specialių laikinųjų įrenginių

4.1.

Ne maisto produktais (suvenyrai, knygos, akiniai nuo saulės, garso, vaizdo prekės, gėlės, žaislai, tautodailės gaminiai, rankdarbiai ir kt.)

4

 

30

 

4.2.

Maisto produktais (ledai, gėrimai, kukurūzų spragėsiai, cukraus vata, konditerijos gaminiai, vaisiai, žemės ūkio produkcija ir kt.)

4

 

30

 

5.

Prekiaujant įvairiomis prekėmis, nurodytomis 2 punkte

6

 

40

 

5.

Gėlėmis, krepšeliais, vainikais, puokštėmis, žvakėmis prieš ir Visų šventųjų dieną ir Vėlines (leidimas išduodamas ne mažiau kaip dviem dienoms)

8.00

 

-

7.

Eglutėmis ir jų šakomis

6.00

 

-

8.

Viešojo maitinimo paslaugų teikimas, įmonės aptarnavimo vietų išplėtimas lauke miesto teritorijoje (kaina už 12 m2+ plius po 1 Eur už kiekvieną papildomą m2)

4

 

30

 

9.

Viešojo maitinimo paslaugų teikimas, specialiai įrengtose vietose (kaina už 12 m2 + plius po 1 Eur už kiekvieną papildomą m2)

6

 

40

10.

Išvežiojamoji, išnešiojamoji prekyba

4

 

20

 

Paslaugos

11.

Poilsiui skirtų reikmenų nuoma ir kitos paslaugos (dviračiai, riedučiai, riedlentės, mašinėlių nuoma ir kt.)

6

 

22

 

12.

Žaidimų atrakcionų, batutų, karuselių, tiro organizavimas (1 vnt.)

6

 

22

 

13.

Cirko pasirodymas

40

 

100

 

 

Rinkliava (įmokos kodas 53468) sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM Plungės skyriaus (sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300) sąskaitą banke „Swedbank“, AB.

18.2 Rinkliavos dydžiai už Leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas renginių, švenčių, parodų metu, išdavimą:

 

Eil. Nr.

Prekyba ir paslaugų teikimas

Vietinės rinkliavos dydžiai Eur

vienai vietai, vienai dienai

1.

Prekyba maisto produktais

1.1.

Prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių (saldžia vata, spragėsiais, ledais, saldainiais, nealkoholiniais gėrimais, saldžiais kukurūzais, konditerijos gaminiais)

6

1.2.

Prekyba nuo (iš) prekybai pritaikytų automobilių, automobilių priekabų ir kt. (kebabais, rūkyta žuvimi ar mėsa)

16

2.

Viešojo maitinimo paslaugos 

20

3

Prekyba alkoholiniais gėrimais

50

4.

Prekyba kitomis prekėmis (suvenyrai, rankdarbiai)

6

5.

Prekyba tautodailės dirbiniais ir kt.

6

6.

Paslaugų teikimas (mobiliojo ir pripučiamo batuto, dviračių, riedlenčių, atrakcionų, karuselių ir pan.)

40

 

 

Rinkliava (įmokos kodas 53468) sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM Plungės skyriaus (sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300) sąskaitą banke „Swedbank“, AB.

18.3 Rinkliavos dydžiai už Leidimą prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Plungės miesto šventės metu išdavimą:

 

Eil. Nr.

Prekyba ir paslaugų teikimas

Vietinės rinkliavos dydžiai Eur vienai vietai, mugės metu

Prekybos vieta

Mugėje parduodamų prekių rūšys

1.

Tautodailės dirbiniai

-

Senamiesčio aikštė

2.

Įvairūs maisto produktai

20 

J. Biliūno ir Vytauto g.

3.

Mėsos gaminiai

30

 

4.

Suvenyrai

20

J. Biliūno ir Vytauto g.

5.

Kitos prekės

20

J. Biliūno ir Vytauto g.

6.

Naminis alus ir kiti silpni alkoholiniai gėrimai

150 

 

J. Biliūno ir Vytauto g.

Mugėje teikiamų paslaugų rūšys

7.

Lauko restoranai

300

Senamiesčio aikštė

8.

Lauko restoranai

580

J. Biliūno g.

9.

Lauko restoranai

880

Slėnis

10.

Viešasis maitinimas

45

J. Biliūno g.

11.

Atrakcionai

30

Slėnis

12.

Loterijos

20

J. Biliūno ir Vytauto g.

13.

Skrajučių dalijimas, prezentacijos

20

J. Biliūno ir Vytauto g.

14.

Kitos paslaugos

20

J. Biliūno ir Vytauto g.

 

Plungės miesto šventės mugės dalyvio aptarnavimo paslaugų mokestis mokamas į Plungės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą, įmonės kodas 188714469, PVM kodo nėra, sąsk. Nr. LT70 4010 0430 0005 0139 AB DNB banke, banko kodas 40100. Pavedimo paskirtis - Plungės miesto šventės mugės dalyvio aptarnavimo paslaugų mokestis.

 

V. RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

 

19. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčių administratorius, Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

20. Asmenys, pažeidę šiuos Rinkliavų nuostatus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

21. Šie Nuostatai keičiami, naikinami ar stabdomas jų galiojimas Savivaldybės tarybos sprendimu.

-----------------------------------------------