NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2011 M. spalio 5 D. ĮSAKYMO Nr. T1-271DĖL TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS IR REALIZAVIMO PER KETVIRTĮ ATASKAITOS IR TABAKO GAMINIŲ REALIZAVIMO PER KETVIRTĮ ATASKAITOS, TAIP PAT TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS IR REALIZAVIMO PER KETVIRTĮ IR TABAKO GAMINIŲ REALIZAVIMO PER KETVIRTĮ ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 18 d. Nr. T1-42

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. T1-271Dėl Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ataskaitos ir Tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitos, taip pat Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ir Tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ir tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitų teikimo tvarkos aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2. Papildau 4 punktu:

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėjui“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Renaldas Čiužas

 

PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. T1-42

 

TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS IR REALIZAVIMO PER KETVIRTĮ IR TABAKO GAMINIŲ REALIZAVIMO PER KETVIRTĮ ATASKAITŲ

PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ir tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ataskaitų ir tabako realizavimo per ketvirtį ataskaitų (toliau – ataskaitos) formų, patvirtintų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. T1-271Dėl Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ataskaitos ir tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitos, taip pat tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ir tabako gaminių realizavimo per ketvirtį ataskaitų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, pildymo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Ataskaitos teikiamos už kiekvieną ketvirtį ir pateikiamos ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos. Laiku nepateikus ataskaitų, priminimai apie nepateiktas ataskaitas siunčiami elektroniniu paštu.

4. Ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu, naudojantis Alkoholio ir tabako gaminių ataskaitų elektroninėmis formomis ATASKAITOS.NTAKD.LT.

5. Prieiga prie ATASKAITOS.NTAKD.LT sukuriama visiems juridiniams asmenims, turintiems licencijas verstis tabako gaminių gamyba arba licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais.

6. Patikrinus gautos ataskaitos duomenis, ataskaita patvirtinama.

7. Nustačius klaidas ar neatitikimus, ataskaita atmetama. Atmesta ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikslinama ir pateikiama pakartotinai. Atmetimo priežastys nurodomos el. paštu arba telefonu.

8. Juridiniai asmenys, elektroninėse formose ATASKAITOS.NTAKD.LT, pateikdami ataskaitų duomenis, patvirtina, kad pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi.

 

II SKYRIUS

TABAKO GAMINIŲ GAMYBOS IR REALIZAVIMO PER KETVIRTĮ ATASKAITŲ PILDYMAS

 

9. Ataskaitas teikia juridiniai asmenys, turintys licenciją verstis tabako gaminių gamyba (toliau – įmonė).

10. „Mano profilis“ pildomas taip:

10.1. laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas įmonės, gaminančios tabako gaminius, pavadinimas;

10.2. laukelyje „Atstovo vardas, pavardė“ – įmonės vadovo paskirto ataskaitos rengėjo vardas ir pavardė;

10.3. laukelyje „El. paštas“ – elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas kaip įmonės prisijungimo prie elektroninių ataskaitų teikimo formų, vardas;

10.4. laukelyje „Adresas“ – įmonės buveinės adresas;

10.5. laukelyje „Telefonas“ – atstovo telefono numeris;

10.6. laukelis „Nevykdė veiklos su deklaruotinomis medžiagomis“ pažymimas tuo atveju, jei įmonė nevykdo licencijoje nurodytos veiklos.

11. laukelyje „Ataskaitos forma“ pažymimas laikotarpis, už kurį pildoma ataskaita.

12. Tabako gaminių gamybos ir realizavimo per ketvirtį ataskaita pildoma taip:

12.1. eilutė „1.1 Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako (KN kodas 2402 10 00)“:

12.1.1 eilutės langelyje „Pagaminta pardavimui Lietuvoje“ įrašomas pagamintų cigarų kiekis (vienetais), skirtas Lietuvos Respublikos rinkai;

12.1.2. eilutės langelyje „Pagaminta eksportui“ įrašomas pagamintų cigarų kiekis (vienetais), skirtas parduoti už Lietuvos Respublikos ribų;

12.1.3. eilutės langelis „Pagaminta iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

12.1.4. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų cigarų kiekis (vienetais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

12.1.5 eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų cigarų kiekis (vienetais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas, verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

12.1.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas cigarų kiekis (vienetais), realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

12.1.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

12.2. Eilutė „1.2 Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako (KN kodas 2402 20)“:

12.2.1. eilutės langelyje „Pagaminta pardavimui Lietuvoje“ įrašomas pagamintų cigarečių kiekis (vienetais), skirtas Lietuvos Respublikos rinkai;

12.2.2. eilutės langelyje „Pagaminta eksportui“ įrašomas pagamintų cigarečių kiekis (vienetais), skirtas parduoti už Lietuvos Respublikos ribų;

12.2.3. eilutės langelis „Pagaminta iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

12.2.4. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų cigarečių kiekis (vienetais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

12.2.5 eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų cigarečių kiekis (vienetais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas, verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

12.2.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas cigarečių kiekis (vienetais), realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

12.2.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

12.3 Eilutė „1.3 Kiti (KN kodas 2402 90 00)“:

12.3.1. eilutės langelyje „Pagaminta pardavimui Lietuvoje“ įrašomas pagamintų kitų tabako gaminių kiekis (vienetais), skirtas Lietuvos Respublikos rinkai;

12.3.2. eilutės langelyje „Pagaminta eksportui“ įrašomas pagamintų kitų tabako gaminių kiekis (vienetais), skirtas parduoti už Lietuvos Respublikos ribų;

12.3.3. eilutės langelis „Pagaminta iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

12.3.4. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų kitų tabako gaminių kiekis (vienetais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

12.3.5 eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų kitų tabako gaminių kiekis (vienetais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas, verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

12.3.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas kitų tabako gaminių kiekis (vienetais), realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

12.3.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

12.4. Eilutė „1. Iš viso (KN kodas 2402)“ (eilučių 1.1, 1.2, 1.3 langelių suma) nepildoma (skaičiuojama automatiškai).

12.5. Eilutė „2.1. Vandens pypkių tabakas (KN kodas 2403 11 00):

12.5.1. eilutės langelyje „Pagaminta pardavimui Lietuvoje“ įrašomas pagaminto vandens pypkių tabako kiekis (kilogramais), skirtas Lietuvos Respublikos rinkai;

12.5.2. eilutės langelyje „Pagaminta eksportui“ įrašomas pagaminto vandens pypkių tabako kiekis (kilogramais), skirtas parduoti už Lietuvos Respublikos ribų;

12.5.3. eilutės langelis „Pagaminta iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

12.5.4. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto vandens pypkių tabako kiekis (kilogramais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

12.5.5 eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto vandens pypkių tabako kiekis (kilogramais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas, verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

12.5.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas vandens pypkių tabako kiekis (kilogramais), realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

12.5.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

12.6. Eilutė „2.2 Kitas rūkomasis tabakas KN kodas 2403 19)“:

12.6.1. eilutės langelyje „Pagaminta pardavimui Lietuvoje“ įrašomas pagaminto kito rūkomojo tabako kiekis (kilogramais), skirtas Lietuvos Respublikos rinkai;

12.6.2. eilutės langelyje „Pagaminta eksportui“ įrašomas pagaminto kito rūkomojo tabako kiekis (kilogramais), skirtas parduoti už Lietuvos Respublikos ribų;

12.6.3. eilutės langelis „Pagaminta iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

12.6.4. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto kito rūkomojo tabako kiekis (kilogramais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

12.6.5 eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto kito rūkomojo tabako kiekis (kilogramais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas, verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

12.6.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas kito rūkomojo tabako kiekis (kilogramais), realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

12.6.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

12.7. Eilutė „2. Iš viso (KN kodas 2403)“ (eilučių 2.1, 2.2 langelių suma) nepildoma (skaičiuojama automatiškai).

12.8. Eilutė „3.1 „Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas (KN kodas 2403 91 00)“:

12.8.1. eilutės langelyje „Pagaminta pardavimui Lietuvoje“ įrašomas pagaminto homogenizuoto arba regeneruoto tabako kiekis (kilogramais), skirtas Lietuvos Respublikos rinkai;

12.8.2. eilutės langelyje „Pagaminta eksportui“ įrašomas pagaminto homogenizuoto arba regeneruoto tabako kiekis (kilogramais), skirtas parduoti už Lietuvos Respublikos ribų;

12.8.3. eilutės langelis „Pagaminta iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

12.8.4. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto homogenizuoto arba regeneruoto tabako kiekis (kilogramais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

12.8.5 eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto homogenizuoto arba regeneruoto tabako kiekis (kilogramais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

12.8.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas homogenizuoto arba regeneruoto tabako kiekis (kilogramais), realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

12.8.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

12.9. Eilutė „3.2 Kitas (KN kodas 2403 99)“:

12.9.1. eilutės langelyje „Pagaminta pardavimui Lietuvoje“ įrašomas pagaminto kito tabako kiekis (kilogramais), skirtas Lietuvos Respublikos rinkai;

12.9.2. eilutės langelyje „Pagaminta eksportui“ įrašomas pagaminto kito tabako kiekis (kilogramais), skirtas parduoti už Lietuvos Respublikos ribų;

12.9.3. eilutės langelis „Pagaminta iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

12.9.4. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto kito tabako kiekis (kilogramais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

12.9.5 eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto kito tabako kiekis (kilogramais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

12.9.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas kito tabako kiekis (kilogramais), realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

12.9.7 eilutės langelis Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

12.10. Eilutė „3. Iš viso, Kitas tabakas (KN kodas 2403)“ (eilučių 3.1, 3.2 langelių suma) nepildoma (skaičiuojama automatiškai).

12.11 Eilutė „4. Kaitinamojo tabako produktai“:

12.11.1. eilutės langelyje „Pagaminta pardavimui Lietuvoje“ įrašomas pagamintų kaitinamojo tabako produktų kiekis (vienetais), skirtas Lietuvos Respublikos rinkai;

12.11.2. eilutės langelyje „Pagaminta eksportui“ įrašomas pagamintų kaitinamojo tabako produktų kiekis (vienetais), skirtas parduoti už Lietuvos Respublikos ribų;

12.11.3. eilutės langelis „Pagaminta iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

12.11.4. eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų kaitinamojo tabako produktų kiekis (vienetais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

12.11.5 eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų kaitinamojo tabako produktų kiekis (vienetais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

12.11.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas kaitinamojo tabako produktų kiekis (vienetais), realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

12.11.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

13. Įmonės, ataskaitos „Mano profilis“ pažymėjusios, kad veiklos nevykdo, ataskaitų teikti neturi.                                                                     

 

III. SKYRIUS

TABAKO GAMINIŲ REALIZAVIMO PER KETVIRTĮ ATASKAITŲ PILDYMAS

 

14. Ataskaitas teikia juridiniai asmenys, turintys licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – įmonė).

15. „Mano profilis“ pildomas taip:

15.1. laukelyje „Pavadinimas“ įrašomas įmonės, prekiaujančios tabako gaminiais, pavadinimas;

15.2. laukelyje „Atstovo vardas, pavardė“ – įmonės vadovo paskirto ataskaitos rengėjo vardas ir pavardė;

15.3. laukelyje „El. paštas“ – elektroninio pašto adresas, kuris naudojamas kaip įmonės prisijungimo prie elektroninių, ataskaitų teikimo formų, vardas;

15.4. laukelyje „Adresas“ – įmonės buveinės adresas;

15.5. laukelyje „Telefonas“ – atstovo telefono numeris;

15.6. laukelis „Nevykdė veiklos su deklaruotinomis medžiagomis“ pažymimas tuo atveju, jei įmonė nevykdo licencijoje nurodytos veiklos.

16. laukelyje „Ataskaitos forma“ pažymimas laikotarpis, už kurį pildoma ataskaita.

17. Ataskaita pildoma taip:

17.1. eilutė „1.1 Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako (KN kodas 2402 10 00)“:

17.1.1 eilutės langelyje „Įvežta/importuota“ įrašomas iš kitų valstybių įsigytų cigarų kiekis (vienetais);

17.1.2. eilutės langelyje „Pirkta Lietuvos Respublikoje“ įrašomas įsigytų cigarų kiekis (vienetais) iš Lietuvos Respublikos įmonių, turinčių licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis tabako gaminių gamyba;

17.1.3. eilutės langelis „Iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

17.1.4. eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų cigarų kiekis (vienetais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

17.1.5 eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų cigarų kiekis (vienetais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

17.1.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas cigarų kiekis (vienetais), realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

17.1.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

17.2. eilutė „1.2 Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako (KN kodas 2402 20):

17.2.1 eilutės langelyje „Įvežta/importuota“ įrašomas iš kitų valstybių įsigytų cigarečių kiekis (vienetais);

17.2.2. eilutės langelyje „Pirkta Lietuvos Respublikoje“ įrašomas įsigytų cigarečių kiekis (vienetais) iš Lietuvos Respublikos įmonių, turinčių licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis tabako gaminių gamyba;

17.2.3. eilutės langelis „Iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

17.2.4. eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų cigarečių kiekis (vienetais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

17.2.5 eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų cigarečių kiekis (vienetais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

17.2.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas cigarečių kiekis (vienetais), realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

17.2.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

17.3. Eilutė „1.3 Kiti (KN kodas 2402 90 00):

17.3.1. eilutės langelyje „Įvežta/importuota“ įrašomas įsigytų kitų tabako gaminių kiekis (vienetais) iš kitų valstybių;

17.3.2. eilutės langelyje „Pirkta Lietuvos Respublikoje“ įrašomas įsigytų kitų tabako gaminių kiekis (vienetais) iš Lietuvos Respublikos įmonių, turinčių licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis tabako gaminių gamyba;

17.3.3. eilutės langelis „Iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

17.3.4. eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų kitų tabako gaminių kiekis (vienetais), mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

17.3.5 eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų kitų tabako gaminių kiekis (vienetais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

17.3.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas kitų tabako gaminių kiekis (vienetais) realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

17.3.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

17.4. Eilutė „1. Iš viso (KN kodas 2402)“ (eilučių 1.1, 1.2, 1.3 langelių suma) nepildoma (skaičiuojama automatiškai).

17.5. Eilutė „2.1 Vandens pypkių tabakas (KN kodas 2403 11 00)“:

17.5.1 eilutės langelyje „Įvežta/importuota“ įrašomas įsigyto vandens pypkių tabako kiekis (kilogramais) iš kitų valstybių;

17.5.2. eilutės langelyje „Pirkta Lietuvos Respublikoje“ įrašomas įsigyto vandens pypkių tabako kiekis (kilogramais) iš Lietuvos Respublikos įmonių, turinčių licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis tabako gaminių gamyba;

17.5.3. eilutės langelis „Iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

17.5.4. eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto vandens pypkių tabako kiekis (kilogramais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

17.5.5 eilutės langelyje Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto vandens pypkių tabako kiekis (kilogramais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

17.5.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas vandens pypkių tabako kiekis (kilogramais) realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

17.5.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

17.6. Eilutė „2.2. Kitas rūkomasis tabakas (KN kodas 2403 19)“:

17.6.1 eilutės langelyje „Įvežta/importuota“ įrašomas įsigyto kito rūkomojo tabako kiekis (kilogramais) iš kitų valstybių;

17.6.2. eilutės langelyje „Pirkta Lietuvos Respublikoje“ įrašomas įsigyto kito rūkomojo tabako kiekis (kilogramais) iš Lietuvos Respublikos įmonių, turinčių licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis tabako gaminių gamyba;

17.6.3. eilutės langelis „Iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

17.6.4. eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto kito rūkomojo tabako kiekis (kilogramais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

17.6.5 eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuoto kito rūkomojo tabako kiekis (kilogramais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

17.6.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas kito rūkomojo tabako kiekis (kilogramais) realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų;

17.6.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

17.7. Eilutė „2. Iš viso (KN kodas 2403)“ (eilučių 2.1, 2.2 langelių suma) nepildoma (skaičiuojama automatiškai);

17.8. Eilutė „3. Kaitinamojo tabako produktai“:

17.8.1 eilutės langelyje „Įvežta/importuota“ įrašomas įsigytų kaitinamojo tabako produktų kiekis (vienetais) iš kitų valstybių;

17.8.2. eilutės langelyje „Pirkta Lietuvos Respublikoje“ įrašomas įsigytų kaitinamojo tabako produktų kiekis (vienetais) iš Lietuvos Respublikos įmonių, turinčių licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais ar licenciją verstis tabako gaminių gamyba;

17.8.3. eilutės langelis „Iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai);

17.8.4. eilutės langelyje „Realizuota mažmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų kaitinamojo tabako produktų kiekis (vienetais) mažmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

17.8.5 eilutės langelyje „Realizuota didmeninės prekybos įmonėms“ įrašomas realizuotų kaitinamojo tabako produktų kiekis (vienetais) didmeninės prekybos įmonėms, turinčioms licencijas verstis didmenine prekyba tabako gaminiais;

17.8.6. eilutės langelyje „Eksportuota/išvežta“ įrašomas kaitinamojo tabako produktų kiekis (vienetais) realizuotas už Lietuvos Respublikos ribų.

17.8.7 eilutės langelis „Realizuota iš viso“ nepildomas (skaičiuojama automatiškai).

18. Įmonės, ataskaitos „Mano profilis“ pažymėjusios, kad veiklos nevykdo, ataskaitų teikti neturi.

 

________________________