PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 29 D. SPRENDIMO NR. T1-252 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T1-364 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T1-238 „DĖL MOKĖJIMO UŽ PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIAMAS SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 15 d. Nr. T1-12

Plungė

 

 

Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-252 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T1-364 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T1-238 „Dėl Mokėjimo už Plungės rajono savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“ patvirtinto Mokėjimo už Plungės rajono savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo IV skyriaus „Pagalbos pinigų skyrimas ir mokėjimas“ 21 punktą ir išdėstyti jį taip:

21. Pagalbos pinigai kiekvieną mėnesį mokami po 3 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio išmokas už kiekvieną šeimoje globojamą (rūpinamą) vaiką.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. kovo 1 d. 

3. Paskelbti šį sprendimą rajono spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje www.plunge.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis