OLE objektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GENERALINIS PROKURORAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS VEIKLOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ

 

2017 m. gegužės 9 d. Nr. I-138

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi:

1.Tvirtinu Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklę (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos dokumentai, sudaryti vykdant vidaus administravimo ir kitas bendrąsias veiklos funkcijas, saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytą laiką.

2.2. Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijos srityje sudarytų dokumentų saugojimo terminai, kurie nenustatyti Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijos srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi.

2.3. Šiuo įsakymu patvirtinti dokumentų saugojimo terminai taikomi ir anksčiau sudarytiems dokumentams, kurių saugojimo procesas tęsiasi.

3. Pripažįstu  netekusiu galios Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. I-337 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros veiklos dokumentų saugojimo terminų“.

4. Skelbiu šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Generalinis prokuroras                                                                                       Evaldas Pašilis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2017-05-03 raštu Nr. (6.2 E)V4-216

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos generalinio

prokuroro 2017 m. gegužės 9 d.

įsakymu Nr. I-138

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROS KOMPETENCIJOS SRITYJE SUSIDARANČIŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖ

 

 

Punktas

 

 

Dokumentai

 

 

Dokumentų saugojimas

minimalus

saugojimo terminas (metais)

saugojimas nuolat

1

2

3

4

1.

Veiklos organizavimo ir proceso veiklos bendrieji dokumentai

 

 

1.1.

Generalinio prokuroro, generalinio prokuroro pavaduotojo, prokuratūros kanclerio, apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavedimai prokuratūros kompetencijos srityje nustatytų funkcijų vykdymo klausimais

 

 

10

 

1.2.

Generalinės prokuratūros padalinių vadovų nurodymai, pavedimai prokuratūros kompetencijos srityje nustatytų funkcijų vykdymo klausimais

 

10

 

1.3.

Apygardų prokuratūrų padalinių vadovų nurodymai, pavedimai prokuratūros kompetencijos srityje nustatytų funkcijų vykdymo klausimais

 

5

 

1.4.

Generalinio prokuroro, generalinio prokuroro pavaduotojo aiškinamieji raštai

 

15

 

1.5.

Generalinio prokuroro įgaliojimai / pavedimai proceso klausimais (atstovavimas teismuose, civilinių ieškinių teikimas ir kita)

5

(pasibaigus įgaliojimui, pavedimui)

 

 

 

1.6.

Teismams, kitoms administracinius ginčus nagrinėjančioms, teisėsaugos institucijoms pateikiami dokumentai, susiję su proceso vykdymu (atsiliepimai, ieškiniai, pareiškimai ir kita)

 

5

(priėmus galutinį sprendimą)

 

1.7.

Teismų pranešimai apie baudžiamųjų, civilinių ir administracinių bylų nagrinėjimą

3

 

1.8.

Teismų pranešimų apie baudžiamųjų, civilinių ir administracinių bylų nagrinėjimą registras

3

 

1.9.

Generalinio prokuroro ir apygardų prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų įsakymai studentų praktikos klausimais

 

3

 

1.10.

Generalinio prokuroro įsakymai dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo, pratęsimo ir nutraukimo

 

25

 

 

1.11.

Generalinio prokuroro įsakymų dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo, pratęsimo ir nutraukimo registras

 

25

 

 

1.12.

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjų bylų dokumentai

25

(nutraukus pensijos mokėjimą)

 

1.13.

Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjų bylų apskaitos žurnalas

1

(nuo paskutinio įrašo

žurnale)

 

1.14.

Išduotų pensininko pažymėjimų registras

3

(pasibaigus pažymėjimų galiojimo terminui)

 

1.15.

Prokuratūros padalinių darbo patikrinimo dokumentai

5

 

1.16.

Asmenų prašymai, pareiškimai, skundai ir jų nagrinėjimo dokumentai

5

(prokuratūrai priėmus sprendimą)

 

1.17.

Asmenų prašymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimo bylų apskaitos žurnalai

3

(nuo bylų įrašymo į naikinimo aktus)

 

1.18.

Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazėje saugomų asmens duomenų naudotojų Lietuvos Respublikos prokuratūroje dokumentai

 

3

 

1.19.

Kokybės vadybos sistemos vidaus auditų ataskaitos

 

10

 

1.20.

Kokybės vadybos sistemos vidaus auditų neatitikčių registracijos žurnalas

 

5

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

2.

Dokumentų valdymo ir naudojimo dokumentai

 

 

 

2.1.

Vykdomų antstolio patvarkymų apskaitos knyga

10

(baigus mokėjimus)

 

2.2.

Asmenų priėmimo prokuratūroje sąrašai, žurnalai

 

1

 

2.3.

Palikti nenagrinėti asmenų prašymai, pareiškimai ir skundai

 

5

 

2.4.

Persiųstų prašymų, pareiškimų, skundų, bylų, ikiteisminio tyrimo ir kitų medžiagų lydimieji raštai

 

5

 

2.5.

Susirašinėjimo prašymų, pareiškimų ir skundų klausimais dokumentai (gauti pagal kompetenciją išvadoms pateikti)

 

5

 

2.6.

Vertimui pateiktų dokumentų lydimieji raštai

 

1

 

2.7.

Įteikiamų dokumentų apskaitos žurnalas

 

3

 

2.8.

Prokuratūros veiklos dokumentų administravimo bylos dokumentai

Iki dokumentų perdavimo kitai įstaigai arba sunaikinimo

 

2.9.

Perimtų saugoti dokumentų apskaitos žurnalas

10

(nuo perimtų dokumentų sunaikinimo)

 

2.10.

Perimtų saugoti dokumentų fondų administravimo bylų dokumentai

10

(nuo perimtų dokumentų sunaikinimo)

 

2.11.

Gautų prašymų laikinai išduoti dokumentus (bylas) iš prokuratūros archyvo registras

 

1

 

2.12.

Dokumentų, sudarytų vykdant prokuratūros kompetencijos srityje nustatytas funkcijas, registrai (išskyrus nurodytuosius šioje rodyklėje)

Pagal į registrą įrašytų dokumentų saugojimo terminus

 

2.13.

Bylų, sudarytų vykdant prokuratūros kompetencijos srityje nustatytas funkcijas, apskaitos žurnalai (išskyrus nurodytuosius šioje rodyklėje)

3

(nuo bylų įrašymo į naikinimo aktus)

 

2.14.

Ikiteisminio tyrimo bylų dokumentų kopijavimo dokumentai

 

10

 

2.15.

Ikiteisminio tyrimo bylų dokumentų kopijavimo apskaitos žurnalai

 

1

 

3.

 

Personalo valdymo dokumentai

 

 

3.1.

Duomenys apie prokurorų skaičių Lietuvos Respublikos prokuratūroje

 

5

 

3.2.

Metų apibendrinimai apie prokurorų dalyvavimą užsienyje vykusiuose mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginiuose

 

5

 

3.3.

Prokurorų ataskaitos apie dalyvavimą mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginiuose

 

5

 

3.4.

Pažymų apie prokuroro procesinę veiklą ir darbo trūkumus rengimo dokumentai

 

5

 

3.5.

Teisminių procesų dėl tarnybinės atsakomybės dokumentai

5

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

3.6.

Tarnybinių patikrinimų bylų apskaitos žurnalas

5

(nuo bylų įrašymo į naikinimo aktus)

 

3.7.

Administracinių bylų dėl prokurorų tarnybos santykių nagrinėjimo bylų dokumentai

5

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

3.8.

Administracinių bylų dėl prokurorų tarnybos santykių nagrinėjimo bylų apskaitos žurnalas

5

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

3.9.

Prokuroro neatidėliotinų veiksmų darbo laiko apskaitos dokumentai

 

10

 

3.10.

Karjeros registras

3

(nuo paskutinio įrašo Karjeros registre)

 

3.11.

Asmenų, siekiančių prokuroro karjeros ir įrašytų į Karjeros registrą, asmens bylų dokumentai

3

(nuo išbraukimo iš Karjeros registro)

 

3.12.

Darbo sutarčių registras

50

(nuo paskutinio įrašo registre)

 

3.13.

Prokurorams išduotų prokurorų pažymėjimų registras

3

(grąžinus pažymėjimus arba pasibaigus pažymėjimų galiojimo terminui)

 

3.14.

Valstybės tarnautojams išduotų valstybės tarnautojų pažymėjimų apskaitos žurnalas

3

(grąžinus pažymėjimus arba pasibaigus pažymėjimų galiojimo terminui)

 

3.15.

Darbuotojų darbo pažymėjimų registras

 

3

(grąžinus pažymėjimus arba pasibaigus pažymėjimų galiojimo terminui)

 

3.16.

Grąžinti darbo pažymėjimai

 

1

 

3.17.

Grąžintų darbo pažymėjimų naikinimo aktai

 

1

 

3.18.

Prokuratūros personalo atsiskaitymo prokuratūroje lapai

 

1

 

3.19.

Asmens medicininių knygelių (sveikatos pasų) apskaitos žurnalas

5

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

4.

Turto valdymo dokumentai

 

 

 

4.1.

Tarnybinių butų privatizavimo dokumentai

 

10

(sudarius sutartį)

 

4.2.

Tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo prokuratūros pareigūnams apskaitos žurnalas

 

25

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

4.3.

Tarnybinių gyvenamųjų patalpų apskaitos žurnalas

 

25

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

4.4.

Antspaudų ir spaudų apskaitos žurnalas

10

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

4.5.

Tarnybinių automobilių išvykų registracijos žurnalas

 

1

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

5.

Ikiteisminio tyrimo dokumentai

 

 

5.1.

Pažymos, apibendrinimai apie prokurorų veiklą organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo srityje

10

 

5.2.

Prokuratūros ikiteisminio tyrimo bylos, kuriose ikiteisminis tyrimas sustabdytas

priėmus galutinį procesinį sprendimą pagal BPK arba BK 95 straipsnio (senatis) nuostatas, šios bylos perkeliamos į kitą bylų kategoriją ir saugomos pagal šiai kategorijai rodyklėje nustatytus terminus

 

5.3.

Prokuratūros ikiteisminio tyrimo bylų, kuriose ikiteisminis tyrimas sustabdytas, apskaitos žurnalas

 

 

10

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

5.4.

Prokuratūros ikiteisminio tyrimo bylų, kuriose ikiteisminis tyrimas sustabdytas, kontrolės bylų dokumentai

 

 

 

 

 

priėmus galutinį procesinį sprendimą pagal BPK arba BK 95 straipsnio (senatis) nuostatas, šios bylos perkeliamos į kitą bylų kategoriją ir saugomos pagal šiai kategorijai rodyklėje nustatytus terminus

 

5.5.

Prokuratūros ikiteisminio tyrimo bylos, kuriose ikiteisminis tyrimas nutrauktas

25

(nutraukus ikiteisminį tyrimą)

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

5.6.

Prokuratūros ikiteisminio tyrimo bylų, kuriose ikiteisminis tyrimas nutrauktas, kontrolės bylų dokumentai

 

5

(nutraukus ikiteisminį tyrimą)

 

5.7.

Prokuratūros ikiteisminio tyrimo bylų, perduotų į teismą, kontrolės bylų dokumentai

5

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

5.8.

Ikiteisminio tyrimo bylų, kuriose baudžiamąjį persekiojimą perima kitos šalies teisėsaugos institucijos, kontrolės bylų dokumentai

10

(išsiuntus bylą kitos šalies teisėsaugos institucijai)

 

5.9.

Prokuratūroje pradėtų ikiteisminių tyrimų registras

 

10

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

5.10.

Ikiteisminių tyrimų bylų kontrolės bylų apskaitos žurnalai (išskyrus nurodytuosius šioje rodyklėje)

 

10

(nuo bylų įrašymo į naikinimo aktus)

 

5.11.

Skundų, pareiškimų, pranešimų apie nusikalstamas veikas, pagal kuriuos atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, nagrinėjimo bylų dokumentai

 

10

 

5.12.

Skundų, pareiškimų, pranešimų apie nusikalstamas veikas, pagal kuriuos atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, nagrinėjimo bylų apskaitos žurnalas

 

10

(nuo bylų įrašymo į naikinimo aktus)

 

5.13.

Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, apskaitos žurnalai

 

 

10

(grąžinus daiktus savininkui, juos realizavus arba sunaikinus)

 

5.14.

Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, perdavimo į saugyklą, grąžinimo savininkui, realizavimo ir naikinimo dokumentai

10

(grąžinus daiktus savininkui, juos realizavus arba sunaikinus)

 

5.15.

Materialių vertybių (užstatų ir areštuoto turto) baudžiamosiose bylose apskaitos dokumentai

10

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

5.16.

Materialių vertybių (užstatų ir areštuoto turto) baudžiamosiose bylose apskaitos žurnalai

10

(nuo paskutinio įrašo žurnale)

 

5.17.

Teismų nutarčių dėl elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės ir fiksavimo atliekant ikiteisminius tyrimus, gautų susipažinti, registras

 

3

 

6.

Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir kontrolės dokumentai

 

 

 

6.1.

Prokurorų procesinės veiklos patikrinimo pažymos

 

5

 

6.2.

Pažymos, apibendrinimai apie baudžiamąjį persekiojimą

 

10

 

6.3.

Nutarimai ir nutartys dėl prokurorų priimtų procesinių sprendimų teisėtumo ar panaikinimo

 

5

 

6.4.

Prokurorų prašymų teismui dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo registras

 

5

 

6.5.

Reagavimo dokumentai dėl baudžiamojo proceso pažeidimų

 

5

 

6.6.

Gautų ikiteisminio tyrimo, civilinių ir administracinių bylų lydimųjų raštų ir bylų registras

 

15

(nuo visų bylų grąžinimo)

 

6.7.

Medžiagų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, gautų patikrinti, lydimųjų raštų ir medžiagų registras

 

10

(nuo medžiagų grąžinimo)

 

6.8.

Ikiteisminio tyrimo įstaigų ikiteisminio tyrimo bylų, kuriose ikiteisminis tyrimas sustabdytas, kontrolės bylų dokumentai

priėmus galutinį procesinį sprendimą pagal BPK arba BK 95 straipsnio (senatis) nuostatas, šios bylos perkeliamos į kitą bylų kategoriją ir saugomos pagal šiai kategorijai rodyklėje nustatytus terminus

 

6.9.

Ikiteisminio tyrimo įstaigų ikiteisminio tyrimo bylų, kuriose ikiteisminis tyrimas nutrauktas, kontrolės bylų dokumentai

 

5

(nutraukus ikiteisminį tyrimą)

 

6.10.

Ikiteisminio tyrimo įstaigų ikiteisminio tyrimo bylų, perduotų į teismą, kontrolės bylų dokumentai

5

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

6.11.

Pareiškimų dėl procesinių prievartos priemonių skyrimo ir pratęsimo registras

 

5

 

6.12.

Teismams pateiktų skundų dėl procesinių prievartos priemonių paskyrimo ir pratęsimo registras

 

5

 

6.13.

Susirašinėjimo nusikalstamų veikų tyrimo ir kontrolės klausimais dokumentai

 

5

 

6.14.

Susirašinėjimo pareigūnų drausminės atsakomybės klausimais dokumentai

 

5

 

7.

Valstybinio kaltinimo palaikymo baudžiamosiose bylose dokumentai

 

 

 

7.1.

Apibendrinimai, apžvalgos, informacija apie prokuratūrų veiklos praktiką valstybinio kaltinimo palaikymo srityje

 

10

 

7.2.

Apeliaciniai ir kasaciniai skundai baudžiamosiose bylose

 

5

 

7.3.

Teismų nuosprendžiai, sprendimai, nutartys ir nutarimai

 

5

 

7.4.

Pasiūlymai Malonės komisijai dėl nuteistųjų malonės prašymų

 

3

 

7.5.

Susirašinėjimo valstybinio kaltinimo palaikymo klausimais dokumentai

 

5

 

8.

Viešojo intereso gynimo dokumentai

 

 

 

8.1.

Pažymos, apibendrinimai apie prokurorų veiklą ginant viešąjį interesą

 

5

 

8.2.

Prokuratūros ieškiniai, pareiškimai, prašymai teismui ir jų nagrinėjimo bylų dokumentai

 

 

 

10

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

8.3.

Prokuratūros ieškinių, pareiškimų, prašymų teismui nagrinėjimo bylų apskaitos žurnalas

 

 

10

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

8.4.

Asmenų ieškiniai, pareiškimai, prašymai teismui ir jų nagrinėjimo bylų dokumentai

 

10

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

8.5.

Asmenų ieškinių, pareiškimų, prašymų teismui nagrinėjimo bylų apskaitos žurnalas

 

10

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

8.6.

Asmenų prašymai, pareiškimai, skundai dėl viešojo intereso gynimo ir jų nagrinėjimo bylų dokumentai

10

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

8.7.

Asmenų prašymų, pareiškimų, skundų dėl viešojo intereso gynimo nagrinėjimo bylų apskaitos žurnalas

10

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

8.8.

Administracinio iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų bylų dokumentai

 

10

 

 

8.9.

Nutarimų dėl viešojo intereso gynimo taikymo registras

10

(priėmus galutinį procesinį sprendimą)

 

8.10.

Susirašinėjimo viešojo intereso gynimo klausimais dokumentai

 

5

 

9.

Nukentėjusių asmenų pilietinių teisių atkūrimo dokumentai

 

 

 

9.1.

Asmenų pareiškimų dėl reabilitacijos, genocido ir dalyvavimo 1991 m. sausio 13 d. įvykiuose nagrinėjimo bylų dokumentai

 

10

valstybės archyvo sprendimu – nuolat

9.2.

Asmenų pareiškimų dėl reabilitacijos, genocido ir dalyvavimo 1991 m. sausio 13 d. įvykiuose nagrinėjimo bylų apskaitos žurnalai

 

10

(nuo bylų įrašymo į bylų apyrašus, naikinimo aktus)

 

9.3.

Nukentėjusiems asmenims išduotų reabilitacijos pažymėjimų registras

 

10

 

9.4.

Nukentėjusiems asmenims išduotų reabilitacijos pažymėjimų dublikatų registras

10

 

10.

Tarptautinių ryšių ir teisinės pagalbos dokumentai

 

 

 

10.1.

Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros sutartys, susitarimai su užsienio valstybių prokuratūromis dėl tarpusavio teisinės pagalbos ir bendradarbiavimo

 

 

nuolat

10.2.

Eurojusto šablonai

 

10

 

10.3.

Eurojusto šablonų registrai

 

10

 

10.4.

Gautų teisinės pagalbos prašymų registrai

 

10

(nuo prašymo įvykdymo)

 

10.5.

Siunčiamų teisinės pagalbos prašymų registrai

 

10

(nuo prašymo įvykdymo)

 

10.6.

Susirašinėjimo teisinės pagalbos suteikimo klausimais dokumentai

10

(nuo prašymo įvykdymo)

 

10.7.

Susirašinėjimo teisinės pagalbos suteikimo klausimais dokumentai, kai nėra dokumento, patvirtinančio teisinės pagalbos prašymo įvykdymą

 

20

 

11.

Įslaptintos informacijos administravimo dokumentai

 

 

 

11.1.

Įslaptintų dokumentų išslaptinimo aktai

 

10

 

11.2.

Leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija registras

(pasibaigus leidimų galiojimo terminui)

 

11.3.

Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio taikymo dokumentai (teikimai, sprendimai, susirašinėjimo dokumentai)

25

(nuo sprendimo neteikti apsaugos ar nutraukti apsaugą)

 

11.4.

Sprendimų taikyti (nutraukti) apsaugą nuo nusikalstamo poveikio registras

 

 

25

(nuo sprendimo neteikti apsaugos ar nutraukti apsaugą)

 

11.5.

Susirašinėjimo įslaptintų dokumentų išslaptinimo, slaptumo žymų keitimo klausimais dokumentai

10

 

 

11.6.

Susirašinėjimo personalo patikimumo klausimais dokumentai

 

5

 

11.7.

Susirašinėjimo informacijos apsaugos klausimais dokumentai

 

5

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________