LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2004 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO Nr. 3-353 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS DRAUDŽIAMŲ, RIBOJAMŲ IR PAVOJINGŲ ZONŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 26_ d. Nr. 3-197___

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamas, ribojamas ir pavojingas zonas, nustatytas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“, ir 2.2 papunktį išdėstau taip:

2.2. EYR8 Joniškis:

viršutinė riba – SL 95, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 551503N 0253427E – 551500N 0255800E – 545948N 0255806E – 550000N 0253858E – 550315N 0253341E – 551503N 0253427E;

karinių orlaivių skrydžiai.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. balandžio 27 d.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                         Rokas Masiulis