LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „dėl turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. vasario 2 d. Nr. D1-71

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.2. tuo atveju, kai vežamoms atliekoms pagal Reglamentą Nr. 1013/2006 netaikoma išankstinio rašytinio pranešimo ir leidimo procedūra – atitinkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) sutartį su šias atliekas valstybėse narėse panaudosiančiu (perdirbsiančiu) atliekų tvarkytoju (toliau – Gavėjas), kurioje nurodytas šio Gavėjo naudojamų (perdirbamų) gaminių ir (ar) pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai), nurodytas Reglamente Nr. 1013/2006, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudojimo (perdirbimo) būdas ir sutarties galiojimo terminas kartu su vertimu į lietuvių kalbą; jeigu pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą atliekų eksportuotojas yra užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius – atitinkamų pakuočių atliekų perdirbimo sutartį su Gavėju, kurioje nurodytas šio Gavėjo perdirbamų pakuočių atliekų pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai), nurodytas Reglamente Nr. 1013/2006, pakuočių atliekų perdirbimo būdas ir sutarties galiojimo terminas kartu su vertimu į lietuvių kalbą;“;

1.2. pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.1. sutarties (-čių) su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo sistemose surenkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) pakuočių atliekos, kopiją (-as) arba sutarties su atliekų surinkimą iš elektros ir elektroninės įrangos platinimo vietų ar elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo vietų organizuojančiu asmeniu kopiją, arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad surenkamos nekomunalinių atliekų sraute susidariusios atliekos; jeigu pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą atliekų surinkėjas yra užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius – vadovo raštą, patvirtinantį, kad vienkartinių pakuočių atliekos surenkamos užstato sistemoje, vykdomoje pagal Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 112 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka suderintus jo dokumentus;“;

1.3. pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.2. sutarties (-ių) su atliekų naudotojais (perdirbėjais) ar atliekų eksportuotojais dėl surinktų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų panaudojimo (perdirbimo) ar išvežimo panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes kopiją (-as) arba įmonės vadovo raštą, patvirtinantį, kad įmonė pati yra surenkamų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų naudotoja (perdirbėja) ar eksportuotoja panaudoti (perdirbti) į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes; jeigu pageidaujantis būti įrašytu į Tvarkytojų sąrašą atliekų surinkėjas yra užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius – sutarties (-ių) su viešo konkurso būdu parinktu (-ais) pakuočių atliekų tvarkytoju (-ais) dėl užstato sistemoje surinktų vienkartinių pakuočių atliekų perdirbimo kopiją arba vadovo raštą, patvirtinantį, kad užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratorius pats yra surenkamų pakuočių atliekų eksportuotojas perdirbti į Europos Sąjungos valstybes nares ar Europos ekonominės erdvės valstybes viešo konkurso būdu parinktam (-iems) Gavėjui (-ams);“.

2. Nustatau, kad pakuočių atliekų surinkėjai ir (ar) eksportuotojai, kurie yra užstato už vienkartines pakuotes sistemos administratoriai ir atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Tvarkos aprašo reikalavimus, ir iki 2016 m. gruodžio 31 d. įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, už pakuočių atliekų kiekį, surinktą ir perdirbtą nuo 2016 m. vasario 1 d., turi teisę išrašyti 2016 m. laikotarpio pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                                            Kęstutis Trečiokas