KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Generalinis direktorius

 

Įsakymas

dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie

lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus

2011 M. vasario 4 D. ĮSAKYMO NR. V-24 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas

tvarkos aprašo patvirtinimo“

PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 27 d. Nr. V-33

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo, patvirtinto Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“,  9 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vyresnioji patarėja,

atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas                                                          Kornelija Tiesnesytė