LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2006 M. SPALIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1053 „DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS FIKSUOTŲ RADIJO STEBĖSENOS STOČIŲ APSAUGOS NUO STIPRIŲ ELEKTROMAGNETINIŲ LAUKŲ, SUKELIAMŲ JŲ APLINKOJE VEIKIANČIŲ RADIJO SIŲSTUVŲ, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. sausio 27 d. Nr. 1V-101

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 46 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 2013 m. spalio mėn. rekomendaciją ITU-R SM. 575-2 (10/2013) (angl. Protection of fixed monitoring stations against interference from nearby or strong transmitters):

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 5 d. įsakymą Nr. 1V-1053 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos fiksuotų radijo stebėsenos stočių apsaugos nuo stiprių elektromagnetinių laukų, sukeliamų jų aplinkoje veikiančių radijo siųstuvų, taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu antraštę ir ją išdėstau taip:

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS STACIONARIŲJŲ RADIJO STEBĖSENOS STOČIŲ APSAUGOS NUO STIPRIŲ ELEKTROMAGNETINIŲ LAUKŲ, SUKELIAMŲ JŲ APLINKOJE VEIKIANČIŲ RADIJO RYŠIO STOČIŲ, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“.

1.2. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 46 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos 2013 m. spalio mėn. rekomendaciją ITU-R SM. 575-2 (10/2013) (angl. Protection of fixed monitoring stations against interference from nearby or strong transmitters):“.

1.3. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos stacionariųjų radijo stebėsenos stočių apsaugos nuo stiprių elektromagnetinių laukų, sukeliamų jų aplinkoje veikiančių radijo ryšio stočių, taisykles (pridedama).“

1.4. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos fiksuotų radijo stebėsenos stočių apsaugos nuo stiprių elektromagnetinių laukų, sukeliamų jų aplinkoje veikiančių radijo siųstuvų, taisykles ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                    Mindaugas Žilinskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 5 d.

įsakymu Nr. 1V-1053

(Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 27 d.

įsakymo Nr. 1V-101 redakcija)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS STACIONARIŲJŲ RADIJO STEBĖSENOS STOČIŲ APSAUGOS NUO STIPRIŲ ELEKTROMAGNETINIŲ LAUKŲ, SUKELIAMŲ JŲ APLINKOJE VEIKIANČIŲ RADIJO RYŠIO STOČIŲ, TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos stacionariųjų radijo stebėsenos stočių apsaugos nuo stiprių elektromagnetinių laukų, sukeliamų jų aplinkoje veikiančių radijo ryšio stočių, taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) stacionariųjų radijo stebėsenos stočių apsaugos nuo stiprių elektromagnetinių laukų, kuriuos sukelia jų aplinkoje veikiančios stacionariosios radijo ryšio stotys, sąlygas ir tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Antenų aikštelė – ant žemės paviršiaus, pastato stogo ar bokšto įrengta aikštelė, kurioje sumontuotos stacionariosios radijo stebėsenos stoties antenos.

2.2. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme ir Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IR (ARBA) STACIONARIĄSIAS RADIJO RYŠIO STOTIS IŠDAVIMO IR (ARBA) STACIONARIŲJŲ RADIJO RYŠIO STOČIŲ REGISTRAVIMO APRIBOJIMAI

 

3. Leidimas naudoti radijo dažnius (kanalus) ir (arba) stacionariąją radijo ryšio stotį negali būti išduodamas ir (arba) stacionarioji radijo ryšio stotis negali būti Tarnyboje užregistruojama, jei stacionariosios radijo ryšio stoties, kuriai veikti bus naudojami atitinkami radijo dažniai (kanalai), kuriai naudoti prašoma išduoti leidimą ar kurią prašoma užregistruoti, sukeliamo elektromagnetinio lauko stiprio elektrinės dedamosios stipris (toliau – elektromagnetinio lauko stipris) antenų aikštelėje viršys leistiną normą, apskaičiuotą pagal Taisyklių priede nurodytas formules, (toliau – leistina norma) išskyrus:

3.1. jei sukeliamo elektromagnetinio lauko stiprio, viršijančio leistiną normą, trukmė ne ilgesnė kaip 1 procentas stacionariosios radijo ryšio stoties veikimo laiko;

3.2. jei dėl sukeliamo elektromagnetinio lauko stiprio, viršijančio leistiną normą, neatsiras žalingųjų trukdžių stacionariosios radijo stebėsenos stoties darbui.

 

III SKYRIUS

STACIONARIŲJŲ RADIJO STEBĖSENOS STOČIŲ APLINKOJE VEIKIANČIŲ STACIONARIŲJŲ RADIJO RYŠIO STOČIŲ IŠKĖLIMO TVARKA

 

4. Šiame skyriuje nustatyta stacionariųjų radijo ryšio stočių iškėlimo procedūra taikoma toms stacionariosioms radijo ryšio stotims, kurių sukeliamo elektromagnetinio lauko stipris antenų aikštelėje viršija leistiną normą ir dėl to atsiranda žalingųjų trukdžių stacionariosios radijo stebėsenos stoties darbui. Stacionariosioms radijo ryšio stotims, kurių sukeliamo elektromagnetinio lauko stipris viršija leistiną normą, bet nesukelia žalingųjų trukdžių stacionariosios radijo stebėsenos stoties darbui, šiame skyriuje nustatyta stacionariųjų radijo ryšio stočių iškėlimo procedūra netaikoma.

5. Iškėlimo procedūrą inicijuoja Tarnyba, motyvuotu raštu kreipdamasi į asmenį, kuriam išduotas leidimas naudoti radijo dažnius (kanalus), kuriais veikia iškeltina stacionarioji radijo ryšio stotis, (toliau – stacionariosios radijo ryšio stoties naudotojas) dėl atitinkamos stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo.

6. Stacionariosios radijo ryšio stoties naudotojas per 3 mėnesius nuo Taisyklių 5 punkte nurodyto Tarnybos kreipimosi gavimo dienos turi pateikti Tarnybai stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo planą. Stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo plane turi būti nurodyta, į kurią vietą (adresas arba geografinės koordinatės) siūloma iškelti stacionariąją radijo ryšio stotį ir jos iškėlimo terminas.

7. Tarnyba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo plano gavimo dienos priima vieną iš šiame punkte nurodytų sprendimų:

7.1. pritarti stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo planui;

7.2. motyvuotai atmesti stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo planą.

8. Tarnybai motyvuotai nusprendus atmesti stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo planą, stacionariosios radijo ryšio stoties naudotojas per 30 dienų nuo Tarnybos sprendimo gavimo dienos turi pateikti Tarnybai naują stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo planą. Sprendimas dėl pateikto naujo stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo plano priimamas Taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka. Tarnyba, motyvuotai nusprendusi atmesti pateiktą naują stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo planą, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos pati parengia stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo planą.

9. Tarnyba, pritarusi stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo planui arba pati jį parengusi, dėl stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo plano ir, jei reikia, atitinkamo radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo konsultuojasi Viešo konsultavimosi taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir sąlygomis.

10. Tarnyba, įvertinusi viešo konsultavimosi metu gautas motyvuotas suinteresuotų asmenų pastabas ir (ar) pasiūlymus dėl stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo plano ir (ar) radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo:

10.1. priima sprendimą dėl stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo plano patvirtinimo ir, jei reikia, atitinkamo radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo;

10.2. raštu kreipiasi į stacionariosios radijo ryšio stoties naudotoją dėl jo parengto stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo plano patikslinimo arba patikslina savo parengtą stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo planą ir pakartotinai konsultuojasi dėl patikslinto stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo plano ir, jei reikia, atitinkamo radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

11. Tarnyba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo plano patvirtinimo ir, jei reikia, atitinkamo radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo praneša apie tai stacionariosios radijo ryšio stoties naudotojui ir paskelbia Tarnybos sprendimą dėl stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo plano patvirtinimo ir radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pakeitimo, jei jos buvo keičiamos, Tarnybos interneto svetainėje adresu www.rrt.lt.

12. Stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimas vykdomas Tarnybos patvirtintame stacionariosios radijo ryšio stoties iškėlimo plane nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Tarnybos veiksmai ar neveikimas, susiję su Taisyklių taikymu ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

_________________


 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos stacionariųjų radijo stebėsenos stočių

apsaugos nuo stiprių elektromagnetinių laukų,

sukeliamų jų aplinkoje veikiančių radijo ryšio

stočių, taisyklių

priedas

 

RADIJO RYŠIO STOTIES SUKELIAMO ELEKTROMAGNETINIO LAUKO STIPRIO LEISTINOS NORMOS APSKAIČIAVIMAS

 

1. Didžiausias leistinas radijo ryšio stoties sukeliamo elektromagnetinio lauko elektrinės dedamosios stipris antenų aikštelėje apskaičiuojamas pagal bendrąją formulę:

 

    (1)

kur:

PIP3 – stacionariosios radijo stebėsenos stoties matavimo imtuvo trečios eilės susikirtimo taškas;

NF – stacionariosios radijo stebėsenos stoties matavimo imtuvo triukšmo koeficientas;

BSstacionariosios radijo ryšio stoties radijo signalo, kurio elektromagnetinio lauko stipris yra skaičiuojamas, juostos plotis;

f stacionariosios radijo ryšio stoties radijo signalo centrinis dažnis;

Gi – stacionariosios radijo stebėsenos stoties antenos stiprinimo koeficientas.

 

2. Tarnyba didžiausią leistiną radijo ryšio stoties sukeliamo elektromagnetinio lauko elektrinės dedamosios stiprį antenų aikštelėje apskaičiuoja pagal šio priedo 1 punkte pateiktą formulę taikydama šias reikšmes: PIP3 = 10 dBm, NF = 12 dB, Gi = 2,15 dB, t. y.

 

                                                      (2)

 

________________