Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BIRŽELIO 26 D. NUTARIMO NR. 667 „DĖL GAZOLIŲ, SKIRTŲ NAUDOTI ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBAI, ĮSIGIJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 7 d. Nr. 1095

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4. Žemės ūkio veiklos subjektai turi teisę įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, kiekį, apskaičiuojamą pagal Taisyklių 1 priede nurodytus dydžius, sumuojant žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojo ir valdos partnerių deklaruotus duomenis:“

1.2. Papildyti 51 punktu:

51. Paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją:

51.1. Žemės ūkio veiklos subjektams Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali nustatyti papildomus gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, konkretiems ūkiniams metams, kiekius;

51.2. Žemės ūkio veiklos subjektams, Taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka įsigijusiems gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, ateinančiais ūkiniais metais leistinas įsigyti gazolių kiekis nemažinamas konkretiems ūkiniams metams nustatomais papildomais gazolių kiekiais.“

1.3. Buvusį priedą laikyti 1 priedu.

1.4. Papildyti 2 priedu (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                       Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                                             Vilius Šapoka

 

Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos

subjektams žemės ūkio produktų gamybai,

įsigijimo taisyklių
2 priedas

 

 

gazolių, SKIRTų NAUDOTI žemės ūkio veiklos subjektams ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBAI, PAPILDOMŲ kiekiŲ 2018–2019 ūkiniams metams SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Žemės ūkio produktų rūšis

Matavimo vienetas

Gazolių kiekis

1.

Grūdiniai, ankštiniai ir kiti augalai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos

l už ha

10

2.

Rapsai

l už ha

12

3.

Bulvės

l už ha

24

4.

Daržovės

l už ha

58

5.

Cukriniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai

l už ha

30

6.

2017 metais pasėtų ir žuvusių žieminių pasėlių (kviečių, miežių, kvietrugių, rugių ir rapsų) plotui apdirbti*

l už ha

27

*Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos šiuos papildomus gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, kiekius kokretiems žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiuoja pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateiktus duomenis apie pasėtų ir žuvusių žieminių pasėlių plotus.

Šiems kiekiams įsigyti netaikomos Taisyklių 51.2 papunkčio nuostatos.

____________________________