ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T1-46 „DĖL ŠILALĖS MIESTO IR RAJONO SAVIVALDYBĖJE ESANČIŲ MIESTELIŲ IR GYVENVIEČIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. T1-124

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnio 33 punktu, 23 straipsniu ir atsižvelgdama į 2016 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos raštą Nr. (19-2)-D8-1064 „Dėl individualiųjų nuotekų tvarkymo užtikrinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.   Pakeisti Šilalės miesto ir rajono savivaldybėje esančių miestelių ir gyvenviečių tvarkymo taisykles, patvirtintas 2009 m. vasario 26 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-46 „Dėl Šilalės miesto ir rajono savivaldybėje esančių miestelių ir gyvenviečių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ :

1.1.   pakeisti taisyklių XIV skyriaus „Atsakomybė už taisyklių pažeidimus“ numeraciją ir išdėstyti jį taip:

XVI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

61. Šių taisyklių laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, seniūnijų seniūnai, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūros, Šilalės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Šilalės rajono policijos komisariato, Šilalės rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai.

62. Už šių taisyklių pažeidimus taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

63. Kiti šiose taisyklėse neišvardinti priežiūros, tvarkymo, sanitarijos, higienos, viešosios tvarkos, triukšmo valdymo reikalavimai yra taikomi vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.“

1.2. papildyti taisykles dviem naujais skyriais ir išdėstyti juos taip:

 

XIV SKYRIUS

PAPLŪDIMIŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

44.   Paplūdimiai turi būti įrengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“, jai nustojus galioti – pasikeitusiais teisės aktais.

45.   Savivaldybėje esančių paplūdimių sąrašas tvirtinamas Administracijos direktoriaus įsakymu.

46.   Prieš maudymosi sezoną visi paplūdimiuose esantys statiniai turi būti suremontuoti ir juose atlikta profilaktinė dezinfekcija, dezinsekcija bei deratizacija.

47. Paplūdimiuose priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus, patogus ir saugus.

48. Paplūdimių maudyklų vandens kokybė turi būti periodiškai tikrinama.

49. Maudyklose būtina numatyti ir pažymėti vietas vaikams maudytis, kur gylis turi būti ne didesnis kaip 1,30 m.

50. Paplūdimiuose, kurie skirti daugiau kaip 100 poilsiautojų, turi būti užtikrintas geriamojo vandens tiekimas. Vandens kokybė turi atitikti geriamojo vandens kokybės reikalavimus.

51. Paplūdimiuose turi būti:

51.1. įrengti tualetai (ne arčiau kaip 50 m iki maudyklų);

51.2. pastatytos šiukšliadėžės arba atliekų surinkimo konteineriai;

51.3. pastatytos persirengimo kabinos;

52. Paplūdimių ir jų maudyklų teritorijoje galima naudotis plaukiojimo priemonėmis pagal galiojančiais teisės aktais nustatytą tvarką.

53. Paplūdimiuose draudžiama:

53.1. skalbti;

53.2. vestis, maudyti šunis, kitus gyvūnus;

53.3. plauti transporto priemones.

54. Jei paplūdimyje draudžiama arba nerekomenduojama maudytis, apie tai turi būti pranešta, nurodant priežastis.

 

XV SKYRIUS

NUOTEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

 

55. Nuotekų išleidimas į aplinką gali būti vykdomas tik per teisės aktų nustatyta tvarka įteisintą (pvz. pripažintą tinkamu naudoti, išduotas leidimas (jeigu reikalingas) nuotekų išleidimui ar pan.) išleistuvą ir tik po to, kai nustatyta tvarka patvirtinamos nuotekų išleidimo į aplinką sąlygos (sąlygos nustatomos patvirtintame statybos projekte arba leidime).

56. Nevalytų buitinių nuotekų išleidimas į aplinką yra draudžiamas.

57. Gyvenvietėse, kuriose yra įrengta nuotekų tvarkymo sistema, prisijungimas prie sistemos yra privalomas.

58. Atskirosios (individualios) nuotekų tvarkymo sistemos su nuotekų valymu ir valytų nuotekų išleidimu į aplinką projektuojamos ir įrengiamos vadovaujantis Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentu .

59. Individualiai tvarkant nuotekas, išvalytų buitinių nuotekų išleidimo vietos derinamos su kaimyninės teritorijos savininku ar valdytoju, norint išleisti į valstybinį vandens telkinį – su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Šilalės rajono agentūra. Į valstybei priklausančius melioracijos įrenginius išleisti išvalytas nuotekas draudžiama.  

60. Asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, privalo užtikrinti individualiųjų nuotekų valymo įrenginių priežiūrą teisės aktuose nustatyta tvarka ir sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius.“

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                          Jonas Gudauskas