LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO 95 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gegužės 15 d. Nr. XII-892

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 95 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 95 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar tarptautinės teisės normas turi imunitetą nuo baudžiamosios jurisdikcijos ir nėra gautas kompetentingos institucijos leidimas jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, senaties eiga sustoja. Senaties eiga atsinaujina nuo tos dienos, kurią yra gautas kompetentingos institucijos leidimas nusikalstamą veiką padariusį asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba jis kitaip netenka šioje dalyje nurodyto imuniteto.“

2. Buvusias 95 straipsnio 5, 6, 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 6, 7, 8 ir 9 dalimis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė