VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO STUDIJŲ FONDO DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V1-94 „DĖL PARAMOS, SKIRIAMOS ĮGYVENDINANT EUROPOS KOMISIJOS EUROPOS KAIMYNYSTĖS POLITIKOS IR PLĖTROS DERYBŲ GENERALINIO DIREKTORATO, EUROPOS KOMISIJOS TARPTAUTINĖS PARTNERYSTĖS GENERALINIO DIREKTORATO FINANSUOJAMOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS „EU4BELARUS: SOLIDARUMAS SU BALTARUSIJOS ŽMONĖMIS“ (ANGL. EU4BELARUS: SOLIDARITY WITH PEOPLE OF BELARUS) PRIEMONĖS „PARAMA PAŽANGIAM MOKYMUISI IR MOKYMUI EU4BELARUS-SALT“ (ANGL. SUPPORT FOR ADVANCED LEARNING AND TRAINING - EU4BELARUS-SALT) VEIKSMĄ, SKYRIMO IR ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 18 d. Nr. V1-5

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V1-94 “Dėl Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Norėdamas gauti paramą, studentas per 30 darbo dienų nuo kvietimo gauti paramą išsiuntimo, privalo pateikti Fondui:

22.1 pasirašytą prašymą skirti paramą pagal Fondo direktoriaus patvirtintą formą (Aprašo 1 priedas);

22.2. asmens dokumento su nuotrauka kopiją;

22.3. su aukštąja mokykla pasirašytos studijų sutarties kopiją.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 18 d.

3. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu pakeisto Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with the People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 22 punkte nustatytas terminas prašymui skirti paramą ir dokumentams pateikti taikomas ir studentams, kuriems kvietimas gauti paramą išsiųstas iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Ernestas Jasaitis