LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2011 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 5-V-166 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ CIVILINĖS APYVARTOS IR JOS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 5-V-735

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 5-V-166 „Dėl Juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos ir jos kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Ginklų fondas arba fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis ginklų importu, eksportu, pardavimu, ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų priedėlių prekybos tarpininko veikla:

60.1. prieš parduodamas ginklą ar šaudmenis, naudodamasis PEPS patikrina, ar asmuo turi teisę įsigyti ginklų ar šaudmenų;

60.2. prieš parduodamas pusiau automatinius trumpuosius šaunamuosius ginklus, šaudančius centrinio skėlimo šoviniais, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 21 šovinį, jei dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 20 šovinių, ar dėtuves šiems ginklams arba pusiau automatinius ilguosius šaunamuosius ginklus, šaudančius centrinio skėlimo šoviniais, iš kurių be pakartotinio užtaisymo galima iššauti daugiau kaip 11 šovinių, jei dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių, yra to šaunamojo ginklo dalis arba į jį yra įdėta nuimama dėtuvė, į kurią telpa daugiau kaip 10 šovinių, ar dėtuves šiems ginklams, įsitikina, ar asmenys turi:

60.2.1. leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, kuriame yra nurodyta, kad leidžiama įsigyti, laikyti ar nešiotis ginklus šaulio ar kario savanorio, ar kito aktyviojo rezervo kario tarnybai, ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; arba

60.2.2. leidimą laikyti (nešiotis) ginklus, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sporto klubo pažymą, kurioje yra patvirtinta, kad:

60.2.2.1. asmuo yra sporto klubo narys ir bent 12 mėn. jame užsiiminėjo sportiniu šaudymu;

60.2.2.2. asmuo aktyviai treniruojasi rengdamasis šaudymo varžyboms arba dalyvauja šaudymo varžybose, kurias organizuoja oficialiai pripažinta šaudymo sporto organizacija arba tarptautiniu mastu įsteigta ir oficialiai pripažinta šaudymo sporto federacija;

60.2.2.3. taisyklių 60.2 punkte nurodytas ginklas yra būtinas šaudymo rungčiai, kurią yra pripažinusi tarptautiniu mastu įsteigta ir oficialiai pripažinta šaudymo sporto federacija (taisyklių 60.2 punktas netaikomas Ginklų fondui ir įmonėms, turinčioms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą sutikimą ar licenciją gaminti, importuoti ar prekiauti ginklais);

60.3. sporto klubo pažymą, nurodytą taisyklių 60.2.2 punkte, saugo bendroje juridinio asmens realizuotų ginklų byloje (taisyklių 60.3 punktas netaikomas Ginklų fondui ir įmonėms, turinčioms Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą sutikimą ar licenciją gaminti, importuoti ar prekiauti ginklais).“

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                        Rimantas Bobinas