LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1K-337 „DĖL TECHNINĖS PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 19 d. Nr. 1K-149

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Techninės paramos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, vadovaujančioji institucija atlieka funkcijas, nustatytas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, veikdama kaip ministerija, pagal kompetenciją atsakinga už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius (toliau – ministerija).“

1.2. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Įgyvendinančioji institucija, gavusi Taisyklių 30.2 papunktyje nurodytą informaciją, iki vadovaujančiosios institucijos nurodyto termino, kuris negali būti trumpesnis nei 14 dienų nuo Taisyklių 30.2 papunktyje nurodytos informacijos pateikimo termino, savo vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka turi atlikti gavėjų suplanuotų išlaidų, būtinų priskirtoms funkcijoms vykdyti, pagrįstumo ir tinkamumo finansuoti vertinimą ir, atlikusi šį vertinimą, raštu pateikti vadovaujančiajai institucijai išvadą, ar išlaidos yra suplanuotos racionaliai, yra tinkamos finansuoti pagal Taisyklių 125 ar 126 punktus ir ar funkcijoms vykdyti numatomos gauti techninės paramos veiksmų programai administruoti ir techninės paramos, skirtos informuoti apie veiksmų programą, poreikis yra pagrįstas. Esant reikalui, įgyvendinančiosios institucijos parengta išvada gali būti aptariama įgyvendinančiosios institucijos ir vadovaujančiosios institucijos susitikimo metu.“

1.3. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Įgyvendinančiosios institucijos patikslinti projektų duomenys iš SFMIS2014 automatiškai importuojami į svetainę www.esinvesticijos.lt.“

1.4. Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:

67. Įgyvendinančiajai institucijai paprašius, techninės paramos gavėjas turi pateikti dokumentus, kuriais pagrindžiama informacija, ir (arba) papildomą informaciją, reikalingą sprendimui dėl techninės paramos projekto duomenų keitimo priimti. Esant poreikiui, įgyvendinančioji institucija gali iš vadovaujančiosios institucijos ir (ar) techninės paramos gavėjo paprašyti informacijos, reikalingos projekto duomenims į SFMIS2014 įrašyti ir (ar) pakeisti.“

1.5. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. Įgyvendinančioji institucija turi teisę iš trečiųjų šalių įsigyti viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros, kaip techninės paramos gavėjos, mokėjimo prašymų, įgyvendinant techninės paramos projekto veiklas patirtų išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų ir viešųjų pirkimų dokumentų tikrinimo paslaugas bei netaikyti atrankinių tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų patikrinimų.“

1.6. Papildau 1381 punktu:

1381. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai įgyvendinančioji institucija patvirtino pirkimų planą ar jo pakeitimą, techninės paramos gavėjas per DMS pateikia įgyvendinančiajai institucijai informaciją apie sudarytas pirkimo sutartis (pagal darbo grupės formą).“

1.7. Pakeičiu 161 punktą ir jį išdėstau taip:

161. Esant poreikiui, vadovaujančioji institucija teikia gavėjui informaciją apie sutikimo įgyvendinti techninės paramos projektą formos pildymą ir teikimą bei kitą susijusią informaciją.“

1.8. Pakeičiu 1 priedą:

1.8.1. Pakeičiu 2 skyriaus 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1.Pareiškėjo pavadinimas/vardas,

ir pavardė

 

Nurodomas galimo techninės paramos gavėjo visas pavadinimas (nurodytas Juridinių asmenų registre). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip nurodyta Juridinių asmenų registre.

Galimas simbolių skaičius – 140.

Nurodyti privaloma.“

 

1.8.2. Pakeičiu 2 skyriaus 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.2. Pareiškėjo kodas

 

 

 

 

Nurodomas juridinio asmens kodas, nurodytas Juridinių asmenų registre.

Lietuvos juridinių asmenų nurodomas 7 arba 9 simbolių kodas Nurodyti privaloma.

 

o Galimas techninės paramos gavėjas yra fizinis asmuo.

Žymėti nereikia.

 

o Galimas techninės paramos gavėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo/ užsienio pilietis

Pažymima, jeigu galimas techninės paramos gavėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo. Jeigu galimas techninės paramos gavėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo ar Lietuvos Respublikos pilietis žymėti nereikia.“

 

1.8.3. Pakeičiu 11 skyriaus 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. Nacionalinės lėšos“.

1.8.4. Pakeičiu 21 skyriaus 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys audituotų ar tikrintų mano, kaip techninės paramos gavėjo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su techninės paramos projekto įgyvendinimu. Sutinku, kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti prašytų ir gautų visą reikalingą informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės, užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir kreditingumo bazių.“

1.9. Pakeičiu 2 priedą:

1.9.1. Pakeičiu 1.1 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ ir ją išdėstau taip:

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija, arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą).

Techninės paramos projektų atveju, išskyrus visuotinės dotacijos priemonę, atitiktį šiam vertinimo kriterijui vertina vadovaujančioji institucija.

1.9.2. Pakeičiu 2.1 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ ir ją išdėstau taip:

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam reikalavimui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. 

Techninės paramos projektų atveju, išskyrus visuotinės dotacijos priemonę, atitiktį šiam reikalavimui vertina vadovaujančioji institucija ir reikalavimas taikomas projektų įgyvendinimo metu.

Vietos plėtros projektai turi atitikti Vietos plėtros strategiją, taip pat kitus dokumentus, jei taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.)

1.9.3.   Pakeičiu 4.5 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ ir ją išdėstau taip:

4.5. Projektas suderintas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama „de minimis“ pagalba. Pildomas projekto atitikties „de minimis“ pagalbos taisyklėms patikros lapas),

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1–78) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal bendrąjį Bendrosios išimties reglamentą. Pildomas projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas),

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis pagalba nėra teikiama. Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir „de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo), kurio forma skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt.

(Vertinant techninės paramos projektus šių metodinių nurodymų 4.5 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas netaikomas.)

1.9.4. Pakeičiu 5.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-iai) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);“.

1.9.5. Pakeičiu 5.6 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ ir ją išdėstau taip:

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Jei projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti projekto parengtumo reikalavimai, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki projektinio pasiūlymo pateikimo ministerijai ar Regioninės plėtros departamentui šį vertinimo aspektą vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Jei projektų finansavimo sąlygų apraše, pagal kurį atrenkami valstybės arba regiono projektai, numatyti projekto parengtumo reikalavimai, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki paraiškos pateikimo, šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu. Kai projektai atrenkami projektų konkurso arba tęstinės projektų atrankos būdu, šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija. Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas netaikomas.)

1.9.6. Pakeičiu 6.2 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ ir ją išdėstau taip:

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

(Vertinant techninės paramos projektus, taip pat tais atvejais, kai įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą negali būti netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų, šis vertinimo aspektas. netaikomas.)

1.9.7. Pakeičiu 6.3 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ ir ją išdėstau taip:

„6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat gali būti netaikomas iš ESF bendrai finansuojamiems projektams ir įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę, kai pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą nėra reikalavimo užtikrinti finansinį projekto veiklų tęstinumą.)

1.9.8. Pakeičiu 7.1 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ ir ją išdėstau taip:

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 67 1 punktą) kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle. Taip pat taikoma tais atvejais, kai teikiamas investicijų projektas kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes.

(Jei analizuojama tik viena projekto įgyvendinimo alternatyva, įsitikinama, kad ji finansiškai gyvybinga (kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynųjų pinigų srautas negali būti neigiamas) ir ekonominė grynoji dabartinė vertė yra teigiama. Papildomai atsižvelgiama (jei apskaičiuojama) į ekonominę vidinę grąžos normą, kuri turi būti didesnė nei naudojama socialinė diskonto norma, ir ekonominį naudos ir išlaidų santykį, kuris turi būti didesnis už 1.);

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.“

1.9.9.   Pakeičiu 7.2 papunkčio skiltį „Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai“ ir ją išdėstau taip:

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671punktą) kartu su sąnaudų efektyvumo skaičiuokle.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika ir Kokybės metodika.

Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu.)

1.10. Pakeičiu 4 priedo 2 punkto 10 skiltį ir ją išdėstau taip:

„Nurodoma TP projekto fizinio rodiklio reikšmė, pasiekta nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, nurodytos šio MP bendrojoje dalyje (kaupiamuoju būdu). Pildant MP formą tiesiogiai prisijungus prie DMS arba iš dalies užpildytą formą, šis stulpelis automatiškai užpildomas anksčiau patvirtintų MP duomenimis, kurie prireikus turi būti patikslinti aktualia informacija. Galimas simbolių skaičius – 6.“

Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka