LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS SILŪRO, ORDOVIKO, KAMBRO, EDIAKARO SISTEMŲ STRATIGRAFInĖS KLASIFIKACIJos PATVIRTINIMO

 

2015 m. kovo 18 d. Nr. 1-52

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 316 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 9.1.2 ir 9.2.1.1 papunkčiais:

1. T v i r t i n u Lietuvos silūro, ordoviko, kambro, ediakaro sistemų stratigrafinę klasifikaciją (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Lietuvos silūro, ordoviko, kambro, ediakaro sistemų stratigrafine klasifikacija privalo naudotis asmenys, vykdantys valstybinius geologinius tyrimus, asmenys, atlikdami kitus žemės gelmių geologinius tyrimus, kurie Žemės gelmių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ ir Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka registruojami Žemės gelmių registre, taip pat asmenys, atlikdami kitus žemės gelmių tyrimus, išskyrus netiesioginius tyrimus, atliekamus ne valstybės lėšomis;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2015 m. gegužės 2 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                        Jonas Satkūnas