LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. LIEPOS 22 d. ĮSAKYMO NR. V-1700 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.4.2-ESFA-V-614 „EFEKTYVIŲ AMBULATORINĖS SLAUGOS MODELIŲ PLĖTOJIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. V-782

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-614 „Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1700 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-614 „Efektyvių ambulatorinės slaugos modelių plėtojimas“ projektų finansavimo sąlygų  aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 19.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.2. ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikėjai: bendruomenės ir (ar) bendrosios praktikos, ir (ar) išplėstinės praktikos, ir (ar) psichikos sveikatos slaugytojai (toliau – slaugytojai); slaugytojo padėjėjai; kineziterapeutai; ergoterapeutai, medicinos psichologai, slaugos administratoriai;“.

2. Pakeičiu 19.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.3. socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, savivaldybių ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros įstaigų administracijos darbuotojai, koordinuojantys sveikatos priežiūros sritį.“

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys