Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

Nutarimas

Dėl vienkartinės piniginės išmokos už įrodymų pateikimą Konkurencijos tarybai skyrimo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo

 

2019 m. birželio 26 d. Nr. 1S-85 (2019)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir 381 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

1.       Patvirtinti Vienkartinės piniginės išmokos už įrodymų pateikimą Konkurencijos tarybai skyrimo ir mokėjimo tvarką (pridedama).

2.       Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d.

 

 

 

Pirmininko pavaduotojas,

pavaduojantis pirmininką                                                                                   Elonas Šatas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2019 m. birželio 26 d. nutarimu  Nr. 1S-85 (2019)

 

vienkartinės piniginės išmokos už įrodymų pateikimą Konkurencijos tarybai skyrimo ir mokėjimo tvarka

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Vienkartinės piniginės išmokos už įrodymų pateikimą Konkurencijos tarybai skyrimo ir mokėjimo tvarka nustato vienkartinės piniginės išmokos (toliau – Išmoka) fiziniams asmenims, pateikusiems įrodymus, kuriais remdamasi Konkurencijos taryba nustato konkurentų susitarimą, nurodytą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, arba ne konkurentų susitarimą dėl tiesioginio ar netiesioginio kainų nustatymo (fiksavimo), nurodytą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte (toliau – Draudžiamas susitarimas), skyrimo ir mokėjimo tvarką (toliau – Tvarka).

2.       Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ir kituose įstatymuose vartojamas sąvokas.

3.       Konkurencijos taryba vykdydama Konkurencijos įstatymo 381 straipsnio ir šios Tvarkos įgaliojimus laikosi bendrųjų Sąjungos teisės principų ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos.

 

II SKYRIUS

IŠMOKOS SKYRIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

4.       Fizinis asmuo Draudžiamo susitarimo įrodymus Konkurencijos tarybai pateikia raštu jos interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu, paštu arba tiesiogiai atvykus į Konkurencijos tarybą. Fizinis asmuo turi nurodyti savo vardą ir pavardę bei kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti.

5.       Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojai bendrauja su Draudžiamo susitarimo įrodymus siekiančiu pateikti ar pateikusiu fiziniu asmeniu ir teikia neformalius bendro pobūdžio paaiškinimus dėl šios Tvarkos taikymo.

6.       Konkurencijos taryba turi teisę, tačiau neprivalo pradėti tyrimo savo iniciatyva pagal fizinio asmens pateiktus Draudžiamo susitarimo įrodymus.

7.       Draudžiamo susitarimo įrodymais laikomi, bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasi Konkurencijos taryba priima nutarimą pripažinti, kad Draudžiami susitarimai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Faktinių duomenų įrodomąją vertę vadovaudamasi įstatymais ir atsižvelgdama į konkurencijos teisės bylose taikomas įrodinėjimo taisykles ir standartą kiekvienu konkrečiu atveju įvertina ir nustato Konkurencijos taryba.

8.       Jeigu Konkurencijos taryba nepradeda tyrimo, pateikti Draudžiamo susitarimo įrodymai grąžinami fiziniam asmeniui.

9.       Jeigu Konkurencijos taryba pradeda tyrimą pagal pateiktus Draudžiamo susitarimo įrodymus, fizinis asmuo teikia Išmokos skyrimo sąlygų buvimui įvertinti, Išmokai sumokėti ir kitus šiai Tvarkai tinkamai taikyti reikalingus duomenis.

10.     Išmoka skiriama, jeigu yra visos šios sąlygos:

10.1.  fizinis asmuo įrodymus pateikė iki Konkurencijos tarybos tyrimo pradžios ir yra pirmasis juos pateikęs asmuo;

10.2.  įrodymai nebuvo gauti dėl įvykdytos nusikalstamos veiklos;

10.3.  fizinis asmuo nėra ūkio subjekto, pagal Konkurencijos įstatymo 38 straipsnį pateikusio prašymą dėl atleidimo nuo baudos už tą patį pažeidimą, apie kurį įrodymus pateikė fizinis asmuo, vadovas, valdymo ar priežiūros organų narys, dalyvis ar darbuotojas;

10.4.  įrodymai nebuvo gauti fiziniam asmeniui atliekant savo pareigas teisėsaugos institucijose ar kitose institucijose ir įstaigose, vykdančiose teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūrą.

11.     Išmoka skiriama Konkurencijos tarybos nutarimu.

12.     Konkurencijos taryba nutarimą dėl Išmokos skyrimo priima per 20 darbo dienų nuo Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyto nutarimo pripažinti, kad Draudžiami susitarimai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus, priėmimo.

13.     Išmokos dydis sudaro 1 procentą Konkurencijos tarybos visų už Draudžiamo susitarimo pažeidimą, apie kurį įrodymus pateikė fizinis asmuo, paskirtų baudų sumos, tačiau ne mažiau kaip tūkstantį eurų ir ne daugiau kaip šimtą tūkstančių eurų.

14.     Konkurencijos taryba nutarime dėl Išmokos skyrimo nurodo:

14.1.  fizinio asmens, pateikusio Konkurencijos tarybai įrodymus, duomenis;

14.2.  aplinkybes, reikšmingas Išmokos skyrimui;

14.3.  konkretų Išmokos dydį;

14.4.  banko sąskaitos, į kurią Išmoka pervedama, rekvizitus;

14.5.  nutarimo apskundimo tvarką.

15.     Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Išmokos skyrimo laikomas konfidencialiu.

16.     Fizinis asmuo apie Konkurencijos tarybos nutarimą dėl Išmokos skyrimo informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio nutarimo priėmimo dienos.

17.     Konkurencijos taryba neskiria Išmokos, jeigu:

17.1.  nepradėjo tyrimo pagal fizinio asmens pateiktus Draudžiamo susitarimo įrodymus;

17.2.  paaiškėja, jog nėra tenkinama bent viena iš Tvarkos 10 punkte nurodytų sąlygų;

17.3.  nenustatė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo pateiktų Draudžiamo susitarimo įrodymų pagrindu ir priėmė Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą nutarimą.

18.     Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojai apie tai, kad Išmoka neskiriama, fizinį asmenį informuoja ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aplinkybių, nurodytų Tvarkos 17 punkte, paaiškėjimo.

 

III SKYRIUS

IŠMOKOS SUMOKĖJIMAS IR GRĄŽINIMAS

 

19.     Konkurencijos taryba fiziniam asmeniui skirtą Išmoką sumoka ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarimo dėl Išmokos skyrimo priėmimo dienos, atskaičius visus privalomus sumokėti mokesčius.

20.     Jeigu sumokėjus Išmoką paaiškėja, kad įrodymai buvo gauti dėl įvykdytos nusikalstamos veiklos, Išmoka turi būti grąžinta į Konkurencijos tarybos atsiskaitomąją sąskaitą. Konkurencijos taryba turi teisę reikalauti iš fizinio asmens, kuriam Išmoka buvo sumokėta, grąžinti sumokėtą sumą, o fiziniam asmeniui jos negrąžinus, sumokėtą sumą išieškoti teisės aktų nustatyta tvarka.

21.     Jeigu sumokėjus Išmoką, teismas įsiteisėjusiu sprendimu panaikina ar pakeičia Konkurencijos tarybos nutarimą pripažinti, kad Draudžiami susitarimai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus, arba panaikina ar pakeičia šiuo nutarimu paskirtas baudas, Išmoka neturi būti grąžinta, išskyrus Tvarkos 20 punkte numatytą atvejį.

 

IV SKYRIUS

ĮRODYMUS PATEIKUSIO FIZINIO ASMENS APSAUGA

 

22.     Fizinio asmens pasirašytu rašytiniu prašymu, kuris turi būti pateiktas ne vėliau nei pateikiami Draudžiamo susitarimo įrodymai, Konkurencijos taryba užtikrina fizinio asmens konfidencialumą. Tvarkos 23-25 punktuose nurodyti fizinio asmens konfidencialumo užtikrinimo reikalavimai taikomi tik esant rašytiniam prašymui dėl konfidencialumo užtikrinimo.

23.     Kiekvienas Konkurencijos tarybos narys ir administracijos darbuotojas, kurie bendrauja su fiziniu asmeniu, nagrinėja jo pateiktus įrodymus, dalyvauja nutarimo dėl Išmokos skyrimo priėmime, sumoka Išmoką ar kitaip sužino šio fizinio asmens tapatybę, privalo jos neatskleisti.

24.     Fizinio asmens, pateikusio Draudžiamo susitarimo įrodymus, tapatybė neatskleidžiama procedūros dalyviams, įskaitant ir ūkio subjektams, įtariamiems ar Konkurencijos tarybos nutarimu pripažintiems dalyvavusiais pažeidime, dėl kurio fizinis asmuo pateikė įrodymus, nebent netiesioginio asmens tapatybės atskleidimo neįmanoma išvengti Konkurencijos įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje numatytos teisės į gynybą įgyvendinimo tikslais ir apimtimi.

25.     Fizinio asmens tapatybė gali būti atskleidžiama teismui, kai reikia patikrinti asmens pateiktus Draudžiamo susitarimo įrodymus. Teismas jokiais atvejais neatskleidžia kitiems asmenims šio fizinio asmens tapatybės.

26.     Draudžiamų susitarimų įrodymų pateikimas Konkurencijos tarybai nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, profesinės paslapties, banko paslapties, įstaigos konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, ir fiziniam asmeniui dėl tokios informacijos pateikimo neatsiranda sutartinė ar deliktinė atsakomybė.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27.     Konkurencijos taryba Išmokas fiziniams asmenims moka iš Konkurencijos tarybai šiam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

__________________________