LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO
NR. V-929 „DĖL DUOMENŲ APIE UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLĄ PATEIKIMO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 29 d. Nr. V-71

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymą Nr. V-929 „Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„Formos 1.1–1.5 papunkčiuose ir 13–16 punktuose nurodyti duomenys teikiami lietuvių ir anglų kalbomis.“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formą:

2.1. išdėstau 3 punktą taip:

 

3. VV mokslo srities (meno) mokslo (meno studijų) kryptys, kuriose veikia VV:

3.1. VV mokslo (meno studijų) kryptys:

3.1.1. su vykdomomis studijų kryptimis susijusios mokslo (meno studijų) kryptys;

 

3.1.2. mokslo (meno studijų) kryptys, kuriose VV vykdo doktorantūrą;

 

3.1.3. mokslo (meno studijų) kryptys, kuriose VV ketina siekti doktorantūros teisės;

 

3.2. kitos mokslo (meno studijų) kryptys, kuriose veikia VV.

 

Pastabos:

1. 3.1.1 papunkčio reikšmės nustatomos automatiškai pagal 2 punkto reikšmes.

2. Jei 3.1.1–3.1.3 papunkčiuose nurodytų mokslo krypčių mokslininkų visos darbo dienos atitikmenys – VDDA (Formos 4.1.6 papunkčio reikšmės ir 4.2.5 papunkčio reikšmės, padalintos iš 3, suma) yra mažesni nei 2, Formos 13 ir 15 papunkčiai kaip atskirose VV mokslo kryptyse nepildomi. Šiuo atveju tokių mokslo krypčių duomenys teikiami kaip kitose 3.2 papunktyje nurodytose mokslo kryptyse vadovaujantis atitinkamai 13 ir 15 punktų 2 pastabomis.

 

2.2. išdėstau 9 punktą taip:

 

 

„9. Humanitarinių mokslų darbai. Darbų rūšys:

9.1. tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista:

mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.);

mokslo monografijos dalis, mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.);

9.2. tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.);

9.3. kitos leidyklos išleista:

mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.);

mokslo monografijos dalis, mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 4 aut. l.);

9.4. kitos leidyklos išleista mokslo studija, sintezės mokslo darbas ar jų dalys (visi ne mažesnės apimties kaip 2 aut. l.);

9.5. mokslo straipsnis tarptautiniame žurnale;

9.6. mokslo straipsnis recenzuojamame leidinyje;

9.7. moksliškai susistemintas duomenų rinkinys;

9.8. taikomojo mokslo darbo leidinys (įskaitomi ne mažesnės apimties nei 8 aut. l. moksliniai žodynai);

9.9. mokslo darbo recenzija (ne mažesnės apimties kaip 0,25 aut. l.);

9.10. mokslo sklaidos publikacija (ne mažesnės apimties nei 0,35 aut. l.).

Eil. Nr.

Darbo rūšis (nurodomas 9 punkto atitinkamas papunktis)

Visas bibliografinis aprašas

Darbo elektroninė prieiga (jei yra)

Skaitmeninis objekto identifikatorius DOI (jei yra)

Institucijos autoriai (vardas, pavardė, identifikatorius ORCID, jei yra)

Visų autorių skaičius NA

Institucijos autorių skaičius NIA

Visų skirtingų šalies verslo įstaigų (įmonių) ir užsienio institucijų prieskyrų skaičius NIP

Autorinių lankų skaičius

ISBN ar ISSN

Mokslo kryptys (ne daugiau 3, nurodant jų svorius)

VV tenkanti darbo dalis (nuo 0 iki 1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Visas bibliografinis aprašas teikiamas pagal Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association, APA) standartą.

2. Visų teikiamų darbų skaičius priklauso nuo VV mokslininkų VDDA (Formos 4.1.6 papunkčio reikšmės ir 4.2.5. papunkčio reikšmės, padalintos iš 3, suma) ir yra lygus 3×VDDA.

3. Teikiamų 9.9 ir 9.10 rūšių darbų skaičius priklauso nuo VV mokslininkų VDDA ir kartu negali būti didesnis kaip 0,5×VDDA.

4. 9.5 rūšies darbo atveju pateikiami duomenys, patvirtinantys žurnalo atitikimą Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo patvirtinimo“, 6.28 papunkčio reikalavimams.

5. Jei Institucijos autorius yra nurodęs kelias prieskyras, jo indėlis yra lygus vieneto ir prieskyrų skaičiaus dalmeniui.“


 

2.3. išdėstau 11 punktą taip:

 

„11. Biomedicinos, fizinių, technologijos ir žemės ūkio mokslų darbai. Darbų rūšys:

11.1. tarptautiniu mastu pripažintos mokslo leidyklos išleista mokslo monografija (ne mažesnės apimties kaip 8 aut. l.) ar jos skyrius (skyriai);

11.2. mokslo straipsnis žurnale, kurio IF ir CA JCR žurnalų kryptinės kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio AIF santykis IF/AIF yra didesnis už 0,25, o jei žurnalas priklauso kelioms kryptinėms kategorijoms – kurio visų kategorijų IF/AIF vidurkis, paskaičiuotas atsižvelgiant į kategorijų dydį, yra didesnis už 0,25.

11.3. Europos patentų biurui, JAV patentų ir prekių ženklų biurui ar Japonijos patentų biurui pateiktos patentų paraiškos (pagal registracijos pažymėjimą);

11.4. Europos patentų biuro, JAV patentų ir prekių ženklų biuro ar Japonijos patentų biuro išduoti patentai;

11.5. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios augalų, išskyrus dekoratyvinius augalus (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing), ir gyvūnų veislės;

11.6. Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusios dekoratyvinių augalų veislės (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing);

11.7. Tarptautinę ekspertizę praėjusios mokslui naujos organizmų rūšys (tipinis egzempliorius (standartas) nurodytoje mokslinėje kolekcijoje; patalpinimas tarptautiniame organizmų grupės kataloge);

11.8. mokslo srities ar krypties terminų žodynas, mokslinis žinynas, enciklopedija.

Eil. Nr.

Darbo rūšis (nurodomas 11 punkto atitinkamas papunktis)

Visas bibliografinis aprašas

Darbo elektroninė prieiga (jei yra)

Skaitmeninis objekto identifikatorius DOI (jei yra)

Institucijos autoriai (vardas, pavardė, identifikatorius ORCID, jei yra)

Visų autorių skaičius NA

Institucijos autorių skaičius NIA

Visų skirtingų šalies verslo įstaigų (įmonių) ir užsienio institucijų prieskyrų skaičius NIP

Autorinių lankų skaičius

ISBN ar ISSN

Mokslo kryptys (ne daugiau 3, nurodant jų svorius)

VV tenkanti darbo dalis (nuo 0 iki 1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Visas bibliografinis aprašas teikiamas pagal Amerikos psichologijos asociacijos (American Psychological Association, APA) standartą.

2. 11.3–11.7 rūšių darbų atvejais 10–11 lentelės grafos nepildomos.

3. Jei Institucijos autorius yra nurodęs kelias prieskyras, jo indėlis yra lygus vieneto ir prieskyrų skaičiaus dalmeniui.“

 


 

2.4. išdėstau 12 punktą taip:

 

12. Meno darbai. Darbų rūšys:

12.1. meno kūrinio skelbimas (atlikimas);

12.2. meno kūrinio realizavimas užsakovui;

12.3. apdovanojimas meno renginyje ar konkurse;

12.4. meno renginio kuravimas ar moderavimas;

12.5. meninio tyrimo paskelbimas ir (ar) atlikimas;

12.6. meno kūrinio skelbimas (atlikimas) edukaciniame meno renginyje;

12.7. meno srities publikacijos be mokslinio aparato (meno kritikos straipsniai, meno populiarinimo straipsniai, pranešimai, tezės, recenzijos, pastabos ir pan.);

12.8. meno srities laidų skelbimas arba kuravimas.

Eil. Nr.

Darbo rūšis (nurodomas 12 punkto atitinkamas papunktis)

Autoriaus vardas ir pavardė, kūrinio autorystės pobūdis (autorius, bendraautorius), kūrinio pavadinimas, kūrinio realizavimo vieta, kūrinio vieši įvertinimai

Darbo elektroninė prieiga (jei yra)

Institucijos autoriai (vardas pavardė)

Visų autorių skaičius (NA)

Institucijos autorių skaičius (NIA)

Meno kūrinio skelbimo (atlikimo) kontekstas

Pobūdis (premjera ar pakarto-jimas)

Meno studijų kryptys (ne daugiau 3, nurodant jų svorius)

Teikiama ekspertiniam vertinimui (taip/ne)

VV tenkanti darbo dalis (nuo 0 iki 1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Visų teikiamų darbų skaičius priklauso nuo vertinamojo vieneto menininkų VDDA (Formos 4.4.5 papunkčio reikšmės, padalintos iš 3) ir yra lygus 5×VDDA.

2. Ekspertiniam vertinimui teikiama 30 proc. pateiktų darbų.

3. 12.7 ir 12.8 rūšių darbų vienetu visais atvejais laikomas tik rinkinys, ciklas, leidinys ir pan., kurį sudaro ne mažiau kaip 4 vienetai arba 2 autoriniai lankai, o ne atskiras mažos apimties tekstas, aprašas, paskaita, laida, fragmentas ir kt.

4. Teikiamų 12.7 ir 12.8 rūšių darbų skaičius priklauso nuo VDDA ir kartu negali būti didesnis kaip 2×VDDA.

5. Jei vertinamojo vieneto autorius yra nurodęs kelias prieskyras, jo indėlis yra lygus vieneto ir prieskyrų skaičiaus dalmeniui.

 

 

5

 

2.5. išdėstau 13.4 papunktį taip:

 

„13.4. duomenys apie doktorantūrą (gruodžio 31 dienai):

13.4.1. per metus apgintos disertacijos:

Eil. Nr.

Disertacijos pavadinimas

Disertanto vardas ir pavardė

Įstojimo į doktorantūrą metai

Doktorantūros tipas (nuolatinė, ištęstinė ar eksternu)

Publikacjos, kurių pagrindu parengta disertacija

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.2. doktorantų skaičius:

13.4.2.1. pirmųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)

13.4.2.2. antrųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)

13.4.2.3. trečiųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)

13.4.2.4. ketvirtųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)

13.4.2.5. penktųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)

13.4.2.6. šeštųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)“

 

2.6. išdėstau 16 punktą taip:

 

„16. Pagal vertinamojo vieneto mokslo sritį pateikiami paskutinių penkerių metų duomenys:

16.1. didžiausią socialinį ir ekonominį poveikį turėjusių mokslo darbų ir įvykdytų verslo sektoriaus (Lietuvos ir užsienio) MTEP užsakymų sąrašas. Kiekvienai sąrašo pozicijai pateikiamas iki 1 psl. paaiškinimas 12  pt Times New Roman šriftu;

 

16.2. vertinamojo vieneto tyrėjų dalyvavimo valstybės valdymo institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų ir organizacijų, verslo subjektų sudarytose darbo grupėse ar komisijose svarbiausių atvejų sąrašas. Kiekvienai sąrašo pozicijai pateikiama tokį dalyvavimą patvirtinančio dokumento kopija ir (ar) elektroninė prieiga;

 

16.3. vertinamojo vieneto visuomenei ar ūkio subjektams suteiktų svarbiausių konsultacijų sąrašas. Kiekvienai sąrašo pozicijai pateikiamas iki 1 psl. paaiškinimas 12  pt Times New Roman šriftu;

 

16.4. svarbiausių vertinamojo vieneto organizuotų mokslinių konferencijų ir renginių sąrašas;

 

16.5. vertinamojo vienetų tyrėjų narysčių mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose svarbiausių atvejų sąrašas;

 

16.6. vertinamojo vienetų tyrėjų svarbiausių narysčių tarptautinėse darbo grupėse, asociacijose ir pan. sąrašas;

 

16.7. svarbiausių mokslo populiarinimo veiklos rezultatų sąrašas. Kiekvienai sąrašo pozicijai pateikiamas iki 1 psl. paaiškinimas 12  pt Times New Roman šriftu.

 

16.8. duomenys apie mokslo-verslo bendradarbiavimo susitarimus, nurodant susitarimo šalis; susitarimo tikslą ir sritį; šalių įnašus (piniginius ir nepiniginius); gautų rezultatų pasidalijimo būdą; susitarimo galiojimo terminus (iki 1 psl. teksto 12  pt Times New Roman šriftu vienam susitarimui);

 

16.9. turimos MTEP infrastruktūros, jos naudojimo organizavimo ir planuojamų (pageidaujamų) jos plėtros krypčių aprašymas, nurodant dalyvavimą nacionalinėse ir tarptautinėse MTEP infrastruktūrose (iki 2 psl. teksto 12  pt Times New Roman šriftu vienai infrastruktūrai);

 

16.10. MTEP infrastruktūros, veikiančios atviros prieigos principu, naudotojai ir naudojimo trukmė (valandomis):

Eil. Nr.

MTEP infrastruktūra

Naudotojai

Naudojimo trukmė

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11. darbuotojai pagal amžių (gruodžio 31 dienai):

 

iki 25 m.

25-34 m.

35-44 m.

45-54 m.

55-64 m.

per 64 m.

Mokslo laipsnius turintys mokslo darbuotojai

0

0

0

0

0

0

Mokslo laipsnius turintys dėstytojai

0

0

0

0

0

0

Kiti (nurodyti 5.5 papunktyje)

0

0

0

0

0

0

16.12. per pastaruosius penkerius metus:

16.12.1. konkurso būdu priimta darbuotojų, turinčių mokslo laipsnį (iš jų darbuotojų, kurie prieš juos priimant dirbo užsienyje) 0 (0)

16.12.2. atleista darbuotojų, turinčių mokslo laipsnį (iš jų į pensiją) 0 (0)

16.13. žmonių išteklių valdymo principai (priėmimo į darbą, paaukštinimas pareigose, skatinimas ir pan.), gali būti teikiamas keliems vertinamiesiems vienetams ar visai Institucijai bendras dokumentas (iki 3 psl. teksto 12  pt Times New Roman šriftu);

16.14. vertinamojo vieneto ar Institucijos strateginis veiklos planas;

 

16.15. numatomų plėtoti MTEP tematikų aprašymas ir pagrindimas (iki 4 psl. teksto 12  pt Times New Roman šriftu).

 

Pastabos:

1. 16.1–16.8 papunkčių atveju teikiama mokslininkų VDDA/5 duomenų, bet ne mažiau kaip 5 (jei tiek duomenų yra) ir ne daugiau kaip 15 duomenų.

2. Sutartys dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų teikimo nelaikomos bendrais mokslo-verslo susitarimais.

3. Darbuotojas, pakartotinai laimėjęs konkursą, 16.12.1 papunktyje nenurodomas.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė